Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Các môn học THPT > Môn Sinh học > Sinh Học lớp 11

Diễn đàn đóng băng dữ liệu từ tháng 08/2016. Thành viên chỉ có thể xem các bài viết và không được tạo mới.

Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Phần mềm trắc nghiệm sinh học Assassin_C7 Sinh Học lớp 10 2 08-11-2010 07:35 PM
2 Sinh viên đạt giải trải nghiệm "Thành phố giáo dục" của Úc vừa trở về Đà Nẵng skdn Tin tức 3 03-08-2010 05:16 PM
Trắc nghiệm sinh học – phiên bản 2 TicTak Sinh Học lớp 12 0 24-02-2010 09:00 PM
Phần mềm trắc nghiệm sinh học (11 và 12) Assassin_C7 Sinh Học lớp 12 0 08-01-2010 01:04 PM
1001 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 quoc_nguyen Sinh Học lớp 12 0 15-11-2009 06:06 PM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
100 cau trac nghiem sinh hoc 11 hoc ky 2, cau hoi trac nghiem sinh hoc ki2 lop 11, cau hoi trac nghiem sinh hoc lop 11, de thi trac nghiem hoc ki 2 sinh hoc 11, học, nghiệm, nhung cau hoi trac nghiem mon sinh hoc ki 2 lop 11, trac nghiem sinh 11 bai 46 47, trac nghiem sinh 11 hoc ki 2, trac nghiem sinh 11 hoc ki 2 cuc kho, trac nghiem sinh 11 hoc ki ii, trac nghiem sinh hoc 11 bai 46, trac nghiem sinh hoc 11 ki2, trac nghiem sinh hoc lop 11 hoc ki 2, trắc
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 01-09-2010, 04:34 PM
Delta's Avatar
  User Profile
DeltaSmod Delta is offline
Administrator
   Họ & Tên: Lâm Việt
  • Đang học lớp : 12A10
  • Niên khóa : 2009 - 2012
 
Tham gia: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Lết chân hay còn gọi là Lê Chân
Point: 270,239
Đã cảm ơn: 17 bài viết
Được cảm ơn 127 lần trong 73 bài
Delta will become famous soon enoughDelta will become famous soon enough

Trái tim nhân ái Chân long bất lộ Chinh chiến bốn phương Huy chương đồng 
Total Awards: 4

Send a message via Yahoo to Delta
Default Trắc nghiệm sinh học 11

Trắc nghiệm sinh học 11


Câu 1: Trong m¾t, tÕ bµo que cã kh¶ n¨ng h¬ng phÊn cao h¬n tÕ bµo h×nh nãn lµ do
A cã kh¶ n¨ng h¬ng phÊn víi ¸nh s¸ng yÕu.
B kh¶ n¨ng h¬ng phÊn ngang nhau.
C cã kh¶ n¨ng h¬ng phÊn víi ¸nh s¸ng m¹nh.
D kh«ng cã kh¶ n¨ng h¬ng phÊn.
Câu 2: YÕu tè cã vai trß quyÕt ®Þnh ë giai ®o¹n n¶y mÇm cña h¹t, chåi l¸
A ph©n bãn.
B ¸nh s¸ng.
C n’c.
D nhiÖt ®é.
Câu 3: H×nh thøc sinh s¶n cña c©y rªu lµ sinh s¶n
A sinh d“ng.
B bµo tö.
C gi¶n ®¬n.
D h÷u tÝnh.
Câu 4: S¸o, vÑt nãi ®¬îc tiÕng ng¬êi. §©y thuéc lo¹i tËp tÝnh
A b¶n n¨ng.
B bÈm sinh.
C häc ®¬îc.
D võa lµ b¶n n¨ng võa lµ häc ®¬îc.
Câu 5: Lo¹i m« ph©n sinh chØ cã ë c©y mét l¸ mÇm lµ m« ph©n sinh
A ®Ønh th©n.
B bªn.
C ®Ønh rÔ.
D lãng.
Câu 6: Trong c¸c r¹p xiÕc, ng¬êi ta ®• huÊn luyÖn c¸c ®éng vËt lµm c¸c trß diÔn xiÕc thuÇn thôc vµ tu©n thñ nh÷ng hiÖu lÖnh cña ng¬êi d¹y thó lµ øng dông cña viÖc biÕn ®æi
A tËp tÝnh bÈm sinh thµnh tËp tÝnh thø sinh.
B tËp tÝnh thø sinh.
C tËp tÝnh bÈm sinh.
D c¸c ®iÒu kiÖn h×nh thµnh ph¶n x¹.
Câu 7: Khi tÕ bµo thÇn kinh bÞ kÝch thÝch, ®iÖn thÕ nghØ biÕn ®æi thµnh ®iÖn thÕ ho¹t ®éng gåm c¸c giai ®o¹n tuÇn tù
A mÊt ph©n cùc - ®¶o cùc – t¸i ph©n cùc.
B ®¶o cùc – t¸i ph©n cùc – mÊt ph©n cùc.
C t¸i ph©n cùc – ®¶o cùc – mÊt ph©n cùc.
D mÊt ph©n cùc – t¸i ph©n cùc - ®¶o cùc.
Câu 8: Thô tinh lµ qu¸ tr×nh
A hîp nhÊt hai giao tö ®¬n béi ®ùc vµ c¸i.
B hîp nhÊt con ®ùc vµ con c¸i.
C h×nh thµnh giao tö ®ùc vµ c¸i
D giao hîp con ®ùc vµ con c¸i.
Câu 9: ë ®éng vËt, hoocm«n sinh tr¬ëng ®¬îc tiÕt ra tõ
A tuyÕn yªn.
B tuyÕn gi¸p.
C tinh hoµn.
D buång trøng.
Câu 10: Mét con chim sÎ non míi në ®¬îc nu«i c¸ch li víi chim bè mÑ vµ trong giai ®o¹n nh¹y c¶m (tõ ngµy thø 10 ®Õn ngµy thø 50 sau khi në) ®¬îc nghe tiÕng chim hãt cña 1 loµi chim sÎ kh¸c. Con chim nµy khi tr¬ëng thµnh sÏ
A kh«ng hÒ biÕt hãt.
B vÉn hãt giäng hãt cña loµi m×nh.
C hãt tiÕng hãt ch¼ng gièng loµi nµo.
D hãt tiÕng hãt cña loµi chim mµ nã nghe ®¬îc trong giai ®o¹n nh¹y c¶m.
Câu 11: H¬ng phÊn lµ khi tÕ bµo bÞ kÝch thÝch
A nã sÏ tiÕp nhËn.
B tiÕp nhËn vµ tr¶ lêi kÝch thÝch.
C nã tr¶ lêi kÝch thÝch.
D sÏ biÕn ®æi, lÝ, ho¸, sinh ë bªn trong.
Câu 12: Sinh s¶n v« tÝnh lµ h×nh thøc sinh s¶n
A b»ng giao tö c¸i.
B chØ cÇn mét c¸ thÓ bè hoÆc mÑ.
C cã sù hîp nhÊt gi÷a giao tö ®ùc vµ c¸i.
D kh«ng cã sù hîp nhÊt gi÷a giao tö ®ùc vµ c¸i.
Câu 13: Trong c¬ chÕ h×nh thµnh ®iÖn thÕ ho¹t ®éng ë giai ®o¹n mÊt ph©n cùc
A chªnh lÖch ®iÖn thÕ ®¹t cùc ®¹i.
B c¶ trong vµ ngoµi mµng tÝch ®iÖn d¬¬ng.
C chªnh lÖch ®iÖn thÕ gi¶m nhanh tíi 0.
D c¶ trong vµ ngoµi mµng tÝch ®iÖn ©m.
Câu 14: Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, khi sö dông c¸c chÊt ®iÒu hßa sinh tr¬ëng cÇn chó ý nguyªn t¾c quan träng nhÊt lµ
A nång ®é sö dông tèi thÝch cña chÊt ®iÒu hoµ sinh vËt.
B tháa m•n nhu cÇu vÒ n¬íc, ph©n bãn vµ khÝ hËu.
C tÝnh ®èi kh¸ng hç trî gi÷a c¸c phit«cr«m.
D c¸c ®iÒu kiÖn sinh th¸i liªn quan ®Õn c©y trång.
Câu 15: Thùc vËt mét l¸ mÇm sèng l©u n¨m vµ ra hoa nhiÒu lÇn lµ
A tre.
B lóa.
C dõa.
D cá.
Câu 16: KÕt qu¶ sinh tr¬ëng s¬ cÊp lµ
A t¹o lãng do ho¹t ®éng cña m« ph©n sinh lãng.
B t¹o libe thø cÊp, gç d¸c, gç lâi.
C lµm cho th©n , rÔ c©y dµi ra do ho¹t ®éng cña m« ph©n sinh ®Ønh.
D t¹o biÓu b×, tÇng sinh m¹ch, gç s¬ cÊp, libe s¬ cÊp.
Câu 17: Thùc vËt hai l¸ mÇm cã c¸c m« ph©n sinh
A lãng vµ bªn.
B ®Ønh vµ lãng.
C ®Ønh vµ bªn.
D ®Ønh th©n vµ rÔ.
Câu 18: Trong c¬ chÕ h×nh thµnh ®iÖn thÕ ho¹t ®éng, ë giai ®o¹n mÊt ph©n cùc vµ ®¶o cùc ion
A Na ®i qua mµng tÕ bµo vµo trong tÕ bµo.
B K ®i qua mµng tÕ bµo vµo trong tÕ bµo.
C K ®i qua mµng tÕ bµo ra ngoµi tÕ bµo.
D Na ®i qua mµng tÕ bµo ra ngoµi tÕ bµo.
Câu 19: YÕu tè bªn ngoµi cã t¸c dông lµ nguån cung cÊp nguyªn liÖu cho cho cÊu tróc tÕ bµo vµ c¸c qu¸ tr×nh sinh lý diÔn ra trong c©y lµ
A nhiÖt ®é.
B n’c.
C ph©n bãn.
D ¸nh s¸ng.
Câu 20: C¬ së khoa häc cña viÖc huÊn luyÖn c¸c ®éng vËt ®ã lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thµnh lËp
A ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn.
B cung ph¶n x¹.
C c¸c ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn.
D c¸c tËp tÝnh.
Câu 21: §iÒu nµo sau ®©y kh«ng liªn quan ®Õn nång ®é hoocm«n nhau thai HCG ?
A thÓ vµng ho¹t ®éng
B nång ®é pr«gestªr«n cao
C nång ®é LH cao
D ph¸t triÓn cña ph«i
Câu 22: Giberelin cã chøc n¨ngchÝnh lµ
A ®ãng më lç khÝ.
B kÐo dµi th©n ë c©y gç.
C øc chÕ ph©n chia tÕ bµo.
D sinh tr¬ëng chåi bªn.
Câu 23: Nh÷ng sinh vËt nµo sau ®©y ph¸t triÓn qua biÕn th¸i hoµn toµn?
A Bä xÝt, ong, ch©u chÊu, tr©u.
B C¸ chÐp, khØ, chã, thá.
C Bä ngùa, cµo cµo.
D C¸nh cam, bä rïa.
Câu 24: NÕu thiÕu Ièt trong thøc ¨n th¬êng dÉn ®Õn thiÕu hoocm«n
A tiroxin.
B testosteron.
C ostrogen.
D ec®is¬n.
Câu 25: §iÖn thÕ ho¹t ®éng lan truyÒn qua xin¸p chØ theo mét chiÒu tõ mµng tr¬íc sang mµng sau v×
A mµng tr¬íc kh«ng cã thô thÓ tiÕp nhËn chÊt trung gian ho¸ häc.
B phÝa mµng sau kh«ng cã chÊt trung gian ho¸ häc vµ mµng tr¬íc kh«ng cã thô thÓ tiÕp nhËn chÊt nµy.
C phÝa mµng sau kh«ng cã chÊt trung gian ho¸ häc.
D phÝa mµng sau cã mµng miªlin ng¨n c¶n vµ mµng tr¬íc kh«ng cã thô thÓ tiÕp nhËn chÊt nµy.
Câu 26: KÝch tÕ bµo kÏ (tÕ bµo Lªi®ich) s¶n xuÊt ra testostªr«n lµ hoocm«n
A FSH
B ICSH
C LH.
D GnRH.
Câu 27: H×nh thøc sinh s¶n l¬ìng tÝnh th¬êng gÆp
A giun ®Êt.
B ch©n khíp.
C ch©n ®èt.
D s©u bä.
Câu 28: KÕt luËn kh«ng ®óng vÒ chøc n¨ng cña Xit«kinin
A Thóc ®Èy sù t¹o chåi bªn
B KÝch thÝch sù ph©n chia tÕ bµo chåi (m« ph©n sinh)
C Thóc ®Èy sù n¶y mÇm vµ sù ra hoa.
D Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña qu¶.
Câu 29: Tèc ®é lan truyÒn ®iÖn thÕ ho¹t ®éng trªn sîi thÇn kinh cã mµng mielin so víi sîi thÇn kinh kh«ng cã mµng mielin
A chËm h¬n.
B b»ng mét nöa.
C nh¬ nhau.
D nhanh h¬n.
Câu 30: H×nh thøc sinh s¶n b»ng n¶y chåi gÆp ë nhãm ®éng vËt
A ruét khoang, giun dÑp.
B bät biÓn, ruét khoang.
C nguyªn sinh.
D bät biÓn, giun dÑp.
Câu 31: ë ®éng vËt, ph¸t triÓn qua biÕn th¸i hoµn toµn vµ qua biÕn th¸i kh«ng hoµn toµn gièng nhau ë ®iÓm
A con non gièng con tr¬ëng thµnh.
B con non kh¸c con tr¬ëng thµnh.
C ®Òu ph¶i qua giai ®o¹n lét x¸c.
D ®Òu kh«ng qua giai ®o¹n lét x¸c.
Câu 32: KÝch thÝch ph¸t triÓn èng sinh tinh vµ s¶n sinh tinh trïng lµ hoocm«n
A ICSH
B LH.
C testostªr«n.
D GnRH.
Câu 33: C¬ së sinh häc cña tËp tÝnh lµ
A cung ph¶n x¹.
B trung ¬¬ng thÇn kinh.
C hÖ thÇn kinh.
D ph¶n x¹.
Câu 34: ë giai ®o¹n trÎ em hoocm«n sinh tr¬ëng tiÕt ra qu¸ Ýt sÏ dÉn ®Õn
A n•o Ýt nÕp nh¨n, trÝ tuÖ thÊp.
B trë thµnh ng¬êi bÐ nhá.
C trë thµnh ng¬êi khæng lå.
D mÊt b¶n n¨ng sinh dôc.
Câu 35: §iÒu kh«ng ®óng vÒ ý nghÜa cña hiÓu biÕt vÒ quang chu kú trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ øng dông
A lai gièng.
B bè trÝ thêi vô.
C kÝch thÝch hoa vµ qu¶ cã kÝch th¬íc lín
D khi nhËp néi.
Câu 36: §iÒu nµo d¬íi ®©y kh«ng ®óng víi sù vËn chuyÓn cña auxin ?
A vËn chuyÓn trong c¸c tÕ bµo nhu m« c¹nh bã m¹ch
B kh«ng vËn chuyÓn theo m¹ch r©y vµ m¹ch gç
C vËn chuyÓn kh«ng cÇn n¨ng l¬îng
D vËn chuyÓn chËm
Câu 37: TÝnh thÊm cña mµng n¬ron ë n¬i bÞ kÝch thÝch thay ®æi lµ do
A lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ion tr¸i dÊu.
B mµng cña n¬ron bÞ kÝch thÝch víi c¬êng ®é ®¹t tíi ng¬ìng.
C xuÊt hiÖn ®iÖn thÕ mµng.
D kªnh Na+ bÞ ®ãng l¹i, kªnh K+ më ra.
Câu 38: Thêi gian s¸ng trong quang chu kú cã vai trß
A t¨ng chÊt l¬îng hoa.
B kÝch thÝch ra hoa.
C c¶m øng ra hoa.
D t¨ng sè l¬îng, kÝch th¬íc hoa.
Câu 39: Thô tinh chÐo tiÕn ho¸ h¬n tù thô tinh v×:
A tù thô tinh diÔn ra ®¬n gi¶n, cßn thô tinh chÐo diÔn ra phøc t¹p.
B tù thô tinh chØ cã c¸ thÓ gèc, cßn thô tinh chÐo cã sù tham gia cña giíi ®ùc vµ giíi c¸i.
C ë thô tinh chÐo, c¸ thÓ con nhËn ®¬îc vËt chÊt di truyÒn tõ 2 nguån bè mÑ kh¸c nhau, cßn tù thô tinh chØ nhËn ®¬îc vËt chÊt di truyÒn tõ mét nguån.
D tù thô tinh diÔn ra trong m«i tr¬êng n¬íc, cßn thô tinh chÐo kh«ng cÇn n¬íc.
Câu 40: H¹t ®ç thuéc lo¹i
A h¹t kh«ng néi nhò.
B qu¶ gi¶.
C h¹t néi nhò.
D qu¶ ®¬n tÝnh.
Câu 41: Ph¸t triÓn qua biÕn th¸i kh«ng hoµn toµn kh¸c ph¸t triÓn qua biÕn th¸i hoµn toµn ë chç
A con non kh¸c con tr¬ëng thµnh.
B kh«ng qua giai ®o¹n lét x¸c.
C con non gÇn gièng con tr¬ëng thµnh.
D ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n lét x¸c.
Câu 42: TËp tÝnh ®éng vËt lµ
A sù tiÕp nhËn vµ tr¶ lêi c¸c kÝch thÝch cña m«i tr¬êng.
B tÊt c¶ nh÷ng ho¹t ®éng gióp chóng thÝch nghi víi m«i tr¬êng sèng ®Ó tån t¹i.
C sù ph¶n øng l¹i c¸c kÝch thÝch cña m«i tr¬êng.
D nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ®éng vËt khi sinh ra ®• cã.
Câu 43: H×nh thøc sinh s¶n ph©n m¶nh thÊy ë nhãm ®éng vËt
A bät biÓn, ruét khoang.
B ruét khoang, giun dÑp.
C bät biÓn, giun dÑp.
D nguyªn sinh.
Câu 44: Trong sinh tr¬ëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt thiÕu coban, gia xóc sÏ m¾c bÖnh thiÕu m¸u ¸c tÝnh, dÉn tíi gi¶m sinh tr¬ëng. HiÖn t¬îng trªn lµ ¶nh h¬ëng cña nh©n tè
A thøc ¨n.
B ®é Èm.
C ¸nh s¸ng
D nhiÖt ®é.
Câu 45: Trong c¬ chÕ ®iÒu hoµ sinh s¶n tinh trïng, testosteron tiÕt ra tõ tuyÕn
A èng sinh tinh.
B tuyÕn yªn.
C vïng d¬íi ®åi.
D tÕ bµo kÏ trong tinh hoµn.
Câu 46: Nh÷ng sinh vËt nµo sau ®©y ph¸t triÓn kh«ng qua biÕn th¸i?
A C¸ chÐp, khØ, chã, thá.
B Bä xÝt, ong, ch©u chÊu, tr©u.
C C¸nh cam, bä rïa.
D Bä ngùa, cµo cµo.
Câu 47: Trong c¬ chÕ h×nh thµnh ®iÖn thÕ ho¹t ®éng, ë giai ®o¹n t¸i ph©n cùc cæng
A K+ më, Na+ ®ãng.
B K+ vµ Na+ cïng më.
C K+ vµ Na+ cïng ®ãng.
D K+ ®ãng, Na+ më.
Câu 48: HiÖn t¬îng c«ng ®ùc nh¶y móa khoe bé l«ng sÆc sì thuéc lo¹i tËp tÝnh
A l•nh thæ.
B ve v•n.
C thø bËc.
D vÞ tha.
Câu 49: Ph¸t triÓn kh«ng qua biÕn th¸i kh¸c ph¸t triÓn qua biÕn th¸i kh«ng hoµn toµn ë ®iÓm
A con non gièng con tr¬ëng thµnh.
B con non kh¸c con tr¬ëng thµnh.
C ph¶i qua giai ®o¹n lét x¸c.
D kh«ng ph¶i qua giai ®o¹n lét x¸c.
Câu 50: Trong c¬ chÕ h×nh thµnh ®iÖn thÕ ho¹t ®éng, ë giai ®o¹n t¸i ph©n cùc ion
A Na ®i qua mµng tÕ bµo ra ngoµi tÕ bµo.
B Na ®i qua mµng tÕ bµo vµo trong tÕ bµo.
C K ®i qua mµng tÕ bµo vµo trong tÕ bµo.
D K ®i qua mµng tÕ bµo ra ngoµi tÕ bµo.
Câu 51: Trong c¬ chÕ lan truyÒn ®iÖn thÕ ho¹t ®éng qua xin¸p cã sù tham gia cña ion
A K.
B Mg.
C Na.
D Ca.
Câu 52: Lo¹i m« ph©n sinh chØ cã ë c©y hai l¸ mÇm lµ m« ph©n sinh
A ®Ønh rÔ.
B ®Ønh th©n.
C bªn.
D lãng.
Câu 53: H¬ng tÝnh lµ kh¶ n¨ng
A ph¶n øng víi m«i tr¬êng.
B tr¶ lêi kÝch thÝch cña tÕ bµo.
C tiÕp nhËn vµ tr¶ lêi kÝch thÝch cña tÕ bµo.
D tiÕp nhËn kÝch thÝch cña tÕ bµo.
Câu 54: Xu©n ho¸ lµ mèi phô thuéc cña sù ra hoa vµo
A chu kú quang.
B ®é dµi ngµy.
C nhiÖt ®é.
D tuæi c©y.
Câu 55: Trong tæ ong, c¸ thÓ ®¬n béi lµ
A ong thî.
B ong c¸i.
C ong chóa.
D ong ®ùc.
Câu 56: HÖ thÇn kinh vµ c¸c yÕu tè m«i tr¬êng ¶nh h¬ëng ®Õn sù s¶n sinh tinh trïng vµ trøng th«ng qua hÖ
A néi tiÕt.
B sinh dôc.
C thÇn kinh.
D tuÇn hoµn.
Câu 57: Nh÷ng sinh vËt nµo sau ®©y ph¸t triÓn qua biÕn th¸i kh«ng hoµn toµn?
A C¸nh cam, bä rïa.
B Bä ngùa, cµo cµo.
C C¸ chÐp, khØ, chã, thá.
D Cä xÝt, ong, ch©u chÊu, tr©u.
Câu 58: Khi tÕ bµo ë tr¹ng th¸i nghØ ng¬i
A cæng K+ ®ãng vµ Na+ më.
B cæng K+ vµ Na+ cïng ®ãng .
C cæng K+ më, Na+ ®ãng.
D cæng K+ vµ Na+ cïng më.
Câu 59: Lo¹i m« ph©n sinh kh«ng cã ë c©y ph¬îng lµ m« ph©n sinh
A bªn.
B ®Ønh th©n.
C lãng.
D ®Ønh rÔ.
Câu 60: §iÒu nµo d¬íi ®©y lµ kh«ng quan träng ®èi víi chim di c¬ trong viÖc t×m vµ x¸c ®Þnh ®¬êng bay khi di c¬?
A Nh¹y c¶m víi tia hång ngo¹i.
B VÞ trÝ mÆt tr¨ng vµo ban ®ªm.
C Sö dông c¸c v× sao nh¬ chiÕc la bµn.
D VÞ trÝ mÆt trêi vµo ban ngµy.
Câu 61: C¸c hoocm«n ¶nh h¬ëng lªn sinh tr¬ëng vµ ph¸t triÓn ë ®éng vËt kh«ng x¬¬ng sèng lµ
A ecdis¬n, tiroxin, hoocm«n n•o.
B juvenin, tiroxin, hoocm«n n•o.
C juvenin, ecdis¬n, hoocm«n n•o.
D tiroxin, juvenin, ecdis¬n.
Câu 62: Lo¹i m« ph©n sinh kh«ng cã ë c©y lóa lµ m« ph©n sinh
A bªn.
B lãng.
C ®Ønh rÔ.
D ®Ønh th©n.
Câu 63: ë giai ®äan trÎ em, nÕu tuyÕn yªn s¶n xuÊt ra qu¸ nhiÒu hoocm«n sinh tr¬ëng sª dÉn ®Õn
A sinh tr¬ëng ph¸t triÓn b×nh th¬êng.
B trë thµnh ng¬êi khæng lå.
C trë thµnh ng¬êi bÐ nhá.
D chËm lín hoÆc ngõng lín.
Câu 64: Thùc vËt mét l¸ mÇm cã c¸c m« ph©n sinh
A ®Ønh th©n vµ ®Ønh rÔ.
B ®Ønh vµ lãng.
C ®Ønh vµ bªn.
D lãng vµ bªn.
Câu 65: B¶n n¨ng cña ®éng vËt lµ tËp hîp c¸c ph¶n x¹
A cã ®iÒu kiÖn.
B kh«ng ®iÒu kiÖn ®¬îc phèi hîp theo tr×nh tù x¸c ®Þnh.
C kh«ng ®iÒu kiÖn.
D kh«ng ®iÒu kiÖn vµ cã ®iÒu kiÖn.
Câu 66: ë s©u b¬ím, hoocm«n ecdis¬n cã t¸c dông
A øc chÕ biÕn ®æi s©u thµnh nhéng vµ b¬ím.
B g©y lét x¸c vµ øc chÕ s©u thµnh nhéng vµ b¬ím.
C g©y lét x¸c vµ kÝch thÝch s©u thµnh nhéng vµ b¬ím.
D kÝch thÝch thÓ allata tiÕt ra juvenin.
Câu 67: ë thùc vËt, hoocm«n øc chÕ sinh tr¬ëng chiÒu dµi vµ t¨ng sinh tr¬ëng chiÒu ngang cña th©n lµ
A auxin.
B etylen.
C axit abxixic.
D xytokinin.
Câu 68: KÝch thÝch èng sinh tinh s¶n sinh tinh trïng lµ hoocm«n
A FSH.
B ICSH
C LH.
D GnRH.
Câu 69: TrÎ em chËm lín hoÆc ngõng lín, chÞu l¹nh kÐm, n•o Ýt nÕp nh¨n, trÝ tuÖ thÊp lµ do c¬ thÓ kh«ng cã ®ñ hoocm«n
A ostrogen.
B testosteron.
C sinh tr‘ng.
D tiroxin.
Câu 70: Häc theo kiÓu in vÕt ë ®éng vËt
A chØ cã ë giai ®o¹n tr¬ëng thµnh.
B chØ cã ë chim.
C cã c¶ ë giai ®o¹n cßn nhá vµ tr¬ëng thµnh.
D chØ x¶y ra trong mét giai ®o¹n rÊt ng¾n.
Câu 71: §Ó dÉn tíi sù thay ®æi ®iÖn thÕ mµng ph©n tö tÝn hiÖu cÇn b¸m vµo
A thô thÓ tyrozin-kinaza
B thô thÓ liªn kÕt protein G
C thô thÓ néi bµo
D kªnh ion më b»ng ph©n tö tÝn hiÖu
Câu 72: Chu kú quang lµ sù ra hoa phô thuéc vµo
A tuæi cña c©y.
B ®é dµi ngµy.
C ®é dµi ngµy vµ ®ªm.
D ®é dµi ®ªm.
Câu 73: Trinh s¶n lµ h×nh thøc sinh s¶n
A kh«ng cÇn cã sù tham gia cña giao tö ®ùc.
B sinh ra con c¸i kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n.
C x¶y ra ë ®éng vËt bËc thÊp.
D chØ sinh ra nh÷ng c¸ thÓ mang giíi tÝnh c¸i.
Câu 74: Trong xin¸p, tói chøa chÊt trung gian hãa häc n»m ë
A trªn mµng tr¬íc xin¸p.
B khe xin¸p.
C trªn mµng sau xin¸p.
D chuú xin¸p.
Câu 75: ë n÷ giíi, progesteron vµ ostrogen ®¬îc tiÕt ra tõ
A thÓ vµng.
B nang trøng.
C vïng d¬íi ®åi.
D tuyÕn yªn.
Câu 76: Vµo thêi k× dËy th× trÎ em cã nh÷ng thay ®æi m¹nh vÒ thÓ chÊt vµ sinh lÝ do c¬ thÓ tiÕt ra nhiÒu hoocm«n
A sinh tr‘ng.
B tiroxin.
C ostrogen (nam) vµ testosteron (n÷).
D ostrogen (n÷) vµ testosteron (nam).
Câu 77: HiÖn t¬îng kh«ng thuéc biÕn th¸i lµ
A nßng näc cã ®u«i cßn Õch th× kh«ng.
B r¾n lét bá da.
C bä ngùa tr¬ëng thµnh kh¸c bä ngùa cßn non ë mét sè chi tiÕt.
D ch©u chÊu tr¬ëng thµnh cã kÝch th¬íc lín h¬n ch©u chÊu cßn non.
Câu 78: Trong xin¸p ho¸ häc, thô quan tiÕp nhËn chÊt trung gian ho¸ häc n»m ë
A khe xin¸p.
B mµng tr¬íc xin¸p.
C chuú xin¸p.
D mµng sau xin¸p.
Câu 79: BiÕn th¸i lµ sù thay ®æi
A ®ét ngét vÒ h×nh th¸i, sinh lÝ trong qu¸ tr×nh sinh tr¬ëng vµ ph¸t triÓn cña ®éng vËt.
B ®ét ngét vÒ h×nh th¸i, cÊu t¹o trong qu¸ tr×nh sinh tr¬ëng vµ ph¸t triÓn cña ®éng vËt.
C vÒ h×nh th¸i, cÊu t¹o vµ sinh lÝ trong qu¸ tr×nh sinh tr¬ëng vµ ph¸t triÓn cña ®éng vËt.
D ®ét ngét vÒ h×nh th¸i, cÊu t¹o vµ sinh lÝ trong qu¸ tr×nh sinh tr¬ëng vµ ph¸t triÓn cña ®éng vËt.
Câu 80: Sù ph©n bè ion ë hai bªn mµng tÕ bµo khi ®iÖn thÕ ho¹t ®éng ë giai ®o¹n ®¶o cùc lµ
A trong vµ ngoµi mµng cïng tÝch ®iÖn d¬¬ng.
B bªn trong mµng tÝch ®iÖn d¬¬ng, bªn ngoµi mµng tÝch ®iÖn ©m.
C bªn trong mµng tÝch ®iÖn ©m, bªn ngoµi mµng tÝch ®iÖn d¬¬ng.
D trong vµ ngoµi mµng cïng tÝch ®iÖn ©m.
Câu 81: ë Õch, qu¸ tr×nh biÕn th¸i tõ nßng näc thµnh Õch nhê hoocm«n
A testosteron.
B sinh tr‘ng.
C ostrogen.
D tiroxin.
Câu 82: Kh«ng thuéc nh÷ng ®Æc tr¬ng cña sinh s¶n h÷u tÝnh lµ
A t¹o ra hËu thÕ lu«n thÝch nghi víi m«i tr¬êng sèng æn ®Þnh.
B trong sinh s¶n h÷u tÝnh lu«n cã qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ hîp nhÊt cña c¸c tÕ bµo sinh dôc (c¸c giao tö).
C sinh s¶n h÷u tÝnh lu«n g¾n liÒn víi gi¶m ph©n ®Ó t¹o giao tö.
D lu«n cã sù trao ®æi, t¸i tæ hîp cña hai bé gen.
Câu 83: Sau khi ®iÖn thÕ ho¹t ®éng lan truyÒn ®i tiÕp ë mµng sau, axetyl-colin ph©n hñy thµnh
A axetyl vµ colin.
B axit axetic vµ colin.
C estera vµ colin.
D axetat vµ colin.
Câu 84: Qu¶ ®¬îc h×nh thµnh tõ
A bÇu nhuþ.
B no•n kh«ng ®¬îc thô tinh.
C bÇu nhÞ.
D no•n ®• ®¬îc thô tinh.
Câu 85: Thô phÊn lµ qu¸ tr×nh
A hîp nhÊt nh©n giao tö ®ùc vµ nh©n tÕ bµo trøng.
B vËn chuyÓn h¹t phÊn tõ nhuþ ®Õn nóm nhÞ.
C hîp nhÊt hai nh©n tinh trïng víi mét tÕ bµo trøng.
D vËn chuyÓn h¹t phÊn tõ nhÞ ®Õn nóm nhuþ vµ h¹t phÊn n¶y mÇn trªn ®Çu nhuþ
Câu 86: H¬ng phÊn ®¬îc truyÒn ®i d¬¬Ý d¹ng xung thÇn kinh theo hai chiÒu kÓ tõ n¬i kÝch thÝch ë
A trong sîi trôc thÇn kinh.
B mµng sau xinap.
C cóc xinap.
D trong cung ph¶n x¹.
Câu 87: §iÖn thÕ nghØ lµ sù chªnh lÖch ®iÖn thÕ hai bªn mµng tÕ bµo khi tÕ bµo nghØ ng¬i
A c¶ trong vµ ngoµi mµng tÝch ®iÖn d¬¬ng.
B phÝa trong mµng tÝch ®iÖn ©m, ngoµi mµng tÝch ®iÖn d¬¬ng.
C c¶ trong vµ ngoµi mµng tÝch ®iÖn ©m.
D phÝa trong mµng tÝch ®iÖn d¬¬ng, ngoµi mµng tÝch ®iÖn ©m.
Câu 88: §iÒu kh«ng ®óng khi nhËn xÐt thô tinh ngoµi kÐm tiÕn ho¸ h¬n thô tinh trong lµ:
A trøng thô tinh kh«ng ®¬îc b¶o vÖ, do ®ã tØ lÖ sèng sãt thÊp.
B sè l¬îng trøng sau mçi lÇn ®Î rÊt lín lªn sè l¬îng con sinh ra nhiÒu.
C tõ khi trøng sinh ra, thô tinh cho ®Õn lóc ph¸t triÓn thµnh c¸ thÓ con hoµn toµn phô thuéc vµo m«i tr¬êng n¬íc.
D tØ lÖ trøng ®¬îc thô tinh thÊp.
Câu 89: TiÕng hãt cña con chim ®¬îc nu«i c¸ch li tõ khi míi sinh thuéc lo¹i tËp tÝnh
A bÈm sinh.
B võa lµ b¶n n¨ng võa lµ häc ®¬îc.
C häc ®¬îc.
D b¶n n¨ng.
Câu 90: KÕt qu¶ sinh tr¬ëng thø cÊp cña th©n t¹o
A tÇng sinh m¹ch, vá gç s¬ cÊp, libe thø cÊp.
B gç thø cÊp, tÇng sinh bÇn, libe thø cÊp, gç d¸c, gç lâi do tÇng ph¸t sinh m¹ch dÉn ho¹t ®éng.
C biÓu b×, tÇng sinh m¹ch, gç s¬ cÊp, libe thø cÊp.
D biÓu b×, tÇng sinh m¹ch, gç s¬ cÊp, libe s¬ cÊp.
Câu 91: YÕu tè bªn ngoµi t¸c ®éng lªn hÇu hÕt c¸c giai ®o¹n sinh tr¬ëng vµ ph¸t triÓn ë thùc vËt lµ
A n’c.
B nhiÖt ®é.
C ¸nh s¸ng.
D ph©n bãn.
Câu 92: Thêi gian tèi trong quang chu kú cã vai trß
A c¶m øng ra hoa.
B t¨ng sè l¬îng hoa.
C t¨ng chÊt l¬îng hoa.
D kÝch thÝch ra hoa.
Câu 93: H¹t ®¬îc h×nh thµnh tõ
A bÇu nhÞ.
B h¹t phÊn.
C bÇu nhuþ.
D no•n ®• ®¬îc thô tinh.
Câu 94: Thùc vËt mét l¸ mÇm sèng l©u n¨m nh¬ng chØ ra hoa mét lÇn lµ
A tre.
B lóa.
C dõa
D cau.
Câu 95: ë thùc vËt2 l¸ mÇm, th©n vµ rÔ dµi ra lµ nhê ho¹t ®éng cña m« ph©n sinh
A cµnh.
B ®Ønh.
C lãng.
D bªn.
Câu 96: Giun dÑp cã c¸c h×nh thøc sinh s¶n
A ph©n ®«i sinh s¶n.
B n¶y chåi ph©n m¶nh.
C n¶y chåi, ph©n ®«i.
D ph©n m¶nh, ph©n ®«i.
Câu 97: §Ó duy tr× ®iÖn thÕ nghØ, b¬m Na - K cã vai trß chuyÓn
A K+ tõ ngoµi vµo trong mµng.
B K+ tõ trong ra ngoµi mµng.
C Na+ tõ trong ra ngoµi mµng.
D Na+ tõ ngoµi vµo trong mµng.
Câu 98: C¬ së sinh lÝ cña c«ng nghÖ nu«i cÊy tÕ bµo, m« thùc vËt lµ tÝnh
A chuyªn ho¸.
B c¶m øng.
C ph©n hãa.
D toµn n¨ng.
Câu 99: ë thùc vËt, giberelin cã t¸c dông
A kÝch thÝch n¶y mÇm cña h¹t.
B kÝch thÝch ph©n chia tÕ bµo vµ kÝch thÝch sinh tr¬ëng chåi bªn.
C kÝch thÝch ra rÔ phô.
D t¨ng sè lÇn nguyªn ph©n, kÝch thÝch t¨ng tr¬ëng chiÒu cao cña c©y.
Câu 100: ë s©u b¬ím t¸c dông cña juvenin lµ
A øc chÕ s©u biÕn thµnh nhéng vµ b¬ím
B øc chÕ tuyÕn tr¬íc ngùc tiÕt ra ecdis¬n.
C kÝch thÝch tuyÕn tr¬íc ngùc tiÕt ra ecdis¬n.
D kÝch thÝch s©u biÕn thµnh nhéng vµ b¬ím.
Câu 101: Khi tÕ bµo ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng, b¬m Na - K cã vai trß vËn chuyÓn
A Na+ tõ trong ra ngoµi mµng.
B Na+ tõ ngoµi vµo trong mµng.
C K+ tõ trong ra ngoµi mµng.
D K+ tõ ngoµi vµo trong mµng.
Câu 102: KÕt luËn kh«ng ®óng vÒ chøc n¨ng cña Auxin lµ
A KÝch thÝch h×nh thµnh vµ kÐo dµi rÔ.
B KÝch thÝch vËn ®éng h¬íng s¸ng, h¬íng ®Êt.
C Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña qu¶.
D Thóc ®Èy sù n¶y mÇm vµ sù ra hoa.
Câu 103: Nh©n tè kh«ng ®iÒu tiÕt sù ra hoa lµ
A tuæi cña c©y.
B hµm l¬îng O2.
C xu©n ho¸.
D chu kú quang.
Câu 104: Trong c¬ chÕ lan truyÒn ®iÖn thÕ ho¹t ®éng qua xin¸p, chÊt trung gian hãa häc g¾n vµo thô quan ë mµng sau lµm mµng sau
A ®¶o cùc vµ t¸i ph©n cùc.
B mÊt ph©n cùc.
C ®¶o cùc.
D t¸i ph©n cùc.
Câu 105: Trong m¾t, h¬ng tÝnh víi ¸nh s¸ng cña tÕ bµo h×nh que so víi tÕ bµo h×nh nãn
A thÊp h¬n.
B cao h¬n.
C b»ng nhau.
D kh«ng h¬ng tÝnh.
Câu 106: §Æc tr¬ng chØ cã ë sinh s¶n h÷u tÝnh lµ
A nguyªn ph©n vµ gi¶m ph©n.
B gi¶m ph©n vµ thô tinh.
C kiÓu gen cña hËu thÕ kh«ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh sinh s¶n.
D bé nhiÔm s¾c thÓ cña loµi kh«ng thay ®æi.
Câu 107: Cã thÓ x¸c ®Þnh tuæi cña c©y th©n gç nhê dùa vµo
A tÇng sinh m¹ch.
B vßng n¨m.
C c¸c tia gç.
D tÇng sinh vá.
Câu 108: H×nh thøc häc tËp chØ cã ë ®éng vËt thuéc bé linh tr¬ëng lµ
A quen nhên.
B häc kh«n.
C häc ngÇm.
D in vÕt.
Câu 109: H¹t lóa thuéc lo¹i
A qu¶ ®¬n tÝnh.
B h¹t néi nhò.
C qu¶ gi¶.
D h¹t kh«ng néi nhò.
Câu 110: Trong c¬ chÕ xuÊt hiÖn ®iÖn ho¹t ®éng, sù di chuyÓn cña c¸c ion ë giai ®o¹n
A khö cùc, K+ khuÕch t¸n tõ trong tÕ bµo ra ngoµi.
B t¸i ph©n cùc, K+ khuÕch t¸n tõ trong tÕ bµo ra ngoµi.
C khö cùc, K+ khuÕch t¸n tõ ngoµi tÕ bµo vµo trong.
D t¸i ph©n cùc, Na+ khuÕch t¸n tõ trong tÕ bµo ra ngoµi.
Câu 111: ë ®éng vËt, ph¸t triÓn kh«ng qua biÕn th¸i vµ qua biÕn th¸i kh«ng hoµn toµn gièng nhau ë ®iÓm
A ®Òu ph¶i qua giai ®o¹n lét x¸c.
B con non gÇn gièng con tr¬ëng thµnh.
C ®Òu kh«ng qua giai ®o¹n lét x¸c.
D con non kh«ng gièng con tr¬ëng thµnh.
Câu 112: §iÖn thÕ ho¹t ®éng lan truyÒn trªn sîi thÇn kinh cã mµng mielin nhanh h¬n so víi kh«ng cã mµng mielin v× chóng
A lan truyÒn liªn tiÕp tõ vïng nµy sang vïng kh¸c.
B lan truyÒn theo kiÓu nh¶y cãc.
C kh«ng lan truyÒn liªn tôc.
D kh«ng lan truyÒn theo kiÓu nh¶y cãc.

Đáp án :
1. A 2. D 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. A 9. A 10. C 11. D 12. D 13. C 14. A 15. C 16. C 17. C 18. A 19. C 20. C 21. C 22. B 23. D 24. A 25. B 26. C 27. C 28. D 29. D 30. B 31. C 32. C 33. D 34. A 35. C 36. C 37. B 38. D 39. C 40. A 41. C 42. B 43. C 44. A 45. D 46. A 47. A 48. B 49. D 50. D 51. D 52. C 53. C 54. C 55. D 56. A 57. B 58. C 59. C 60. A 61. C 62. A 63. B 64. B 65. B 66. C 67. B 68. A 69. D 70. C 71. D 72. C 73. A 74. D 75. C 76. D 77. B 78. D 79. D 80. B 81. D 82. A 83. D 84. A 85. D 86. A 87. B 88. B 89. A 90. B 91. A 92. A 93. D 94. A 95. B 96. D 97. A 98. D 99. D 100. A 101. A 102. D 103. B 104. B 105. B 106. B 107. B 108. B 109. B 110. B 111. B 112. B


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Chữ kýcủa DeltaSmod


Tài sản của Delta
Exciter 135i xanh bạc Laptop Lenovo
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 01-09-2010, 04:35 PM
sherry's Avatar
  User Profile
[H.G] sherry sherry is offline
Thành viên bang Hoàng Gia
   Họ & Tên: sherry
  • Đang học lớp : --Khối lớp 10
  • Niên khóa : 2010 - 2013
 
Tham gia: Aug 2010
Nơi Cư Ngụ: việt nam =)
Point: 129,895
Đã cảm ơn: 103 bài viết
Được cảm ơn 9 lần trong 3 bài
sherry is on a distinguished road

Trái tim nhân ái 
Total Awards: 1

Default

bị lỗi rồi :-SS
Chữ kýcủa [H.G] sherry

Tài sản của sherry
Tim hoa hồng Tim hoa hồng Tim hoa hồng Tim hoa hồng Tim hoa hồng Tim hoa hồng Tim hoa hồng Tim hoa hồng Tim hoa hồng Tim hoa hồng
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 10:43 AM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |