Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Các môn học THPT > Môn Tiếng Anh > Anh Văn lớp 11

Diễn đàn đóng băng dữ liệu từ tháng 08/2016. Thành viên chỉ có thể xem các bài viết và không được tạo mới.

Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
CHÍ KHÍ ANH HÙNG (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) Mc.Neo Ngữ Văn lớp 10 1 26-04-2011 10:15 PM
Kiểm tra và chữa bài kiểm tra Test 2 Tiếng anh 10 KuteoDnC Giáo án Anh Văn (Tiếng Anh) lớp 10 0 30-08-2010 08:31 PM
Kiểm tra và chữa bài kiểm tra Test 1 Tiếng anh 10 KuteoDnC Giáo án Anh Văn (Tiếng Anh) lớp 10 0 30-08-2010 08:25 PM
Hướng dẫn học/ kiểm tra đầu năm Tiếng Anh lớp 10 KuteoDnC Giáo án Anh Văn (Tiếng Anh) lớp 10 0 30-08-2010 08:18 PM
tiếp tục vụ kiện của anh chồng Việt kiều Forever Seven Ton(Tôn Thất Mãi) đây: winkts BD1 [2k8 - 2k11] 52 25-04-2010 03:51 PM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
de khao sat anh 11, de kiem tra tieng anh lop 11, de thi chat luong dau nam lop 11 mon van, de thi chat luong dau nam mon toan lop 11, kiem tra chat luong dau nam lop 11 tan phong, kiem tra chat luong dau nam tieng anh 11, kiem tra khao sat tieng anh tran phu, ma tran de kiem tra tieng anh chat luong dau nam 10, thi khao sat chat luong dau nam lop 11, Đề kiểm tra đầu vào lớp 11, đề khảo sát đầu năm tiếng anh 11, đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 10 tiếng anh, đề kiểm tra khảo sát chẩ lượng năm 2011, đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 có đáp án, đề kiểm tra tiếng anh lớp 11, đề kiểm tra tiếng anh lớp 11 có đáp án
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 01-09-2010, 05:38 PM
Delta's Avatar
  User Profile
DeltaSmod Delta is offline
Administrator
   Họ & Tên: Lâm Việt
  • Đang học lớp : 12A10
  • Niên khóa : 2009 - 2012
 
Tham gia: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Lết chân hay còn gọi là Lê Chân
Point: 270,091
Đã cảm ơn: 17 bài viết
Được cảm ơn 127 lần trong 73 bài
Delta will become famous soon enoughDelta will become famous soon enough

Trái tim nhân ái Chân long bất lộ Chinh chiến bốn phương Huy chương đồng 
Total Awards: 4

Send a message via Yahoo to Delta
Default Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm - môn Tiếng Anh - lớp 11

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm - môn Tiếng Anh - lớp 11


Câu 1: Tìm từ gạch chân có các đọc khác :
A. tombs B. some C. come D. love
Câu 2: Chọn đáp án phù hợp :
A. flow B. now C. bow D. know
Câu 3: Tìm từ gạch chân có các đọc khác :
A. architect B. orchard C. school D. chemical
Câu 4: Tìm từ gạch chân có các đọc khác :
A. took B. foot C. pool D. book
Câu 5: Tìm từ gạch chân có các đọc khác :
A. message B. wave C. pave D. engage
Câu 6: Tìm từ gạch chân có các đọc khác :
A. child B. mine C. right D. live
Câu 7: Chọn đáp án phù hợp :.... Mary tried her best , she would not be successful .
A. Unless B. Although C. However D. If
Câu 8: Chọn đáp án phù hợp : “Stop ... so much noise !”, the teacher said to the students .
A. to make B. make C. to have make D. making
Câu 9: Chọn đáp án phù hợp : I wish I ...at home when you called me yesterday .
A. had been B. have been C. was D. were
Câu 10: Chọn đáp án phù hợp : My parents have bought a pair of ....
A. running shoes B. shoes of run C. run shoes D. shoes running
Câu 11: Chọn đáp án phù hợp : It’s a waste of time ... without ... anything .
A. fishing- catching B. fish- catching C. fishing - catch D. fish - catch
Câu 12: Chọn đáp án phù hợp : You should spoke more ....
A. direct and honest B. directly and honest C. direct and honestly D. directly and honestly
Câu 13: Chọn đáp án phù hợp : Are there any household chores for .. men are better ... than women ?
A. which / suited B. whose / suited C. which/ suit D. that / suit
Câu 14: Chọn đáp án phù hợp : E-mail is an effective form of communication ... many businesses rely .
A. that B. on which C. which D. on that
Câu 15: Chọn đáp án phù hợp : I didn’t know you were asleep . Otherwise , I ... so much noise when I came in.
A. didn’t make B. wouldn’t have made C. don’t make D. won’t make
Câu 16: Chọn đáp án phù hợp : We couldn’t help... when he told us what had happened .
A. to laugh B. to be laughing C. laugh D. laughing
Câu 17: Chọn đáp án phù hợp : I have been writing this letter .... 9:00 . .
A. for B. since C. from D. before
Câu 18: Chọn đáp án phù hợp : He ... in the cafeteria when she came .
A. has sat B. has been sitting C. was sitting D. sat
Câu 19: Chọn đáp án phù hợp : Before starting ... to Hanoi, he had bought a lot of food.
A. drive B. driving C. to driving D. to drive
Câu 20: Chọn đáp án phù hợp : She’s never satisfied with what she’s got, ...?
A. is she B. isn’t she C. has she D. hasn’t she
Câu 21: Chọn đáp án phù hợp : Nam had hardly any free time to stay with us ,... ?
A. had he B. did he C. did Nam D. hadn’t he
Câu 22: Tìm lỗi ở phần gạch chân và sửa lại : Animals and man use the energy finding in food to operate their body and muscles . A B
C D
Câu 23: Tìm lỗi ở phần gạch chân và sửa lại : John always is very busy at weekends, so we can’t ask him for help then . A B C
D
Câu 24: Tìm lỗi ở phần gạch chân và sửa lại : Despite the weather is not good , a lot of people want to go the beach . A B C
D
Câu 25: Tìm lỗi ở phần gạch chân và sửa lại : Mr. Baker giving up smoking has made us surprised . A B C
D
Câu 26: Tìm lỗi ở phần gạch chân và sửa lại : Janet is finally used to cook on an electric stove after having a gas one for so long. A
B C D
Câu 27: Tìm lỗi ở phần gạch chân và sửa lại : They asked me what did happen last night , but I was unable to tell them. A B
C D
Câu 28: Tìm lỗi ở phần gạch chân và sửa lại : If Mary didn’t practice hard , she will fail the next exam . A B C
D
Câu 29: Tìm lỗi ở phần gạch chân và sửa lại : The girl whom my cousin married used to being a fashion designer . A B C
D
Câu 30: Tìm lỗi ở phần gạch chân và sửa lại : The president would like visiting our countryside this week . A B C
D
Câu 31: Tìm lỗi ở phần gạch chân và sửa lại : The tourists were interesting in many beauty spots in the city. A B C
D
Câu 32: Chọn câu đúng vơí tình huống cho sẵn : The coffee was not strong , so it didn’t keep us awake.
A. We were kept awake because the coffee was strong.
B. The coffee was so hot that didn’t keep us awake
C. The coffee was not strong enough to keep us awake
D. The coffee was very strong , but it couldn’t keep us awake.
Câu 33: Chọn câu đúng vơí tình huống cho sẵn :Mar. Nga has a son. His study is very good .
A. Mrs. Nga has a son which study is very good .
B. Mrs. Nga has a son who study is very good .
C. Mrs. Nga has a son whose study is very good .
D. Mrs. Nga has a son whom study is very good .
Câu 34: Chọn câu đúng vơí tình huống cho sẵn : Though Mai doesn’t cook well, she is liked by us .
A. In spite of not cooking well, Mai is like by us B. In spite of not cooking well, Mai liked by us C. In spite of not cooking well, Mai is liked by us .D. In spite of not cook well, Mai is liked by us
Câu 35: Chọn câu đúng vơí tình huống cho sẵn : Our parents don’t like us to come home late.
A. Our parents would rather us to come home early
B. Our parents don’t care about our coming home late
C. Our parents don’t want us to come home late D. Our parents want us to stay at home
Câu 36 đến câu 45 : Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống đoạn văn sau :
Dear Fred ,
Thanks for your letter. It was (36)... from you. Your new job sounds very interesting and you (37)... with it . I’m still with the same film that I joined five years ago when we (38)... . (39)... I’m happy there , I must say that I sometimes feel that I (40)... to move, but here in Bakewell there are only (41).. companies. I like this town. What I like (42)... living here is quiet. Perhaps I should say it was quiet (43)... these big lorries started coming through the town. Anyway, they only come through during the day, never (44)... night. If you have time before the end of the summer , why don’t you come and (45)... with us one weekend ? That would be very pleasant . I hope you are well. Write again soon.
36. a. well to listen b. well to hear c. good to listen d. good to hear
37. a. look pleased b. seem pleased c. look pleasing d. seem pleasing
38. a. left school b. left the school c. have left school d. have left the school
39. a. Although b. Already c. Because d. Through
40. a. ought b. should c. would d. must
41. a. some b. any c. few d. a few
42. a. more about b. most about c. more of d. most of
43. a. as long as b. as far as c. when d. until
44. a. during b. at the c. in d. at
45. a. live b. pass c. stay d. rest

Câu 46: Chọn câu đúng vơí tình huống cho sẵn : People have plenty of leisure time.
A. People have to work hard B. People have lots of free time
C. People have to leave their time D. People have lots of money
Câu 47: Tìm từ gạch chân có các đọc khác :
A. days B. pays C. said D. plays

Câu 48: Tìm từ gạch chân có các đọc khác :
A. pure B. cure C. sun D. during

Câu 49: Tìm từ gạch chân có các đọc khác :
A. thank B. theory C. thought D. Than

Câu 50: Tìm từ gạch chân có các đọc khác :
A. pleased B. rained C. followed D. imagined

Đáp án:
1A 11A 21B 31B->were interested 41D
2B 12D 22B->to find 32C 42C
3B 13A 23A->is always 33C 43D
4B 14B 24A->although 34C 44D
5A 15B 25A->Mr. Baker’s 35C 45C
6D 16D 26A->cooking 36D 46B
7B 17B 27A->what happened 37B 47C
8D 18C 28B->doesn’t practice 38A 48C
9A 19D 29C->used to be 39A 49A
10A 20C 30B->to visit 40A 50A


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Chữ kýcủa DeltaSmod


Tài sản của Delta
Exciter 135i xanh bạc Laptop Lenovo
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 01-09-2010, 05:39 PM
  User Profile
[2N] bũm hồn nhiên bũm hồn nhiên is offline
Thành viên bang 2N Group
   Họ & Tên: lùn smlie :)
  • Niên khóa : 2009 - 2012
 
Tham gia: Nov 2009
Point: 751,004
Đã cảm ơn: 45 bài viết
Được cảm ơn 75 lần trong 41 bài
bũm hồn nhiên will become famous soon enough
Send a message via Yahoo to bũm hồn nhiên
Default

đề đó hà
Chữ kýcủa [2N] bũm hồn nhiên
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM DỊCHnói k vz hối lộ
™» ♥.•*:•[bAñG] [2] [NµT] [N0] [¹]♥.•*:•.«™
more friend , more happy
DâN TkườG cKơI đẹP - Đè bẹP dâN ckơI
•| tuy lùn nhưn tốt |•
chuẫn k mấy chú
Tài sản của bũm hồn nhiên
Koeinigsegg CCGT Aston Martin DBS Lamborghini Murcielago Koenigsegg CCX Bugatti Veyron Lamborghini Embalado Aston Martin DBS Ferari F430 I2B Concept Lamborghini Galardo
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 03:25 AM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |