Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Các môn học THPT > Môn Tin học > Tin học lớp 11

Diễn đàn đóng băng dữ liệu từ tháng 08/2016. Thành viên chỉ có thể xem các bài viết và không được tạo mới.

Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
V-Pascal 2.10 lập trình Pascal cho người Việt Mc.Neo Software & Crack 0 06-11-2010 05:50 PM
phần mềm Turbo Pascal Delta Phần mềm dạy và học 0 30-10-2010 02:30 PM
Sơ lược về Pascal Delta Tin học lớp 11 0 14-09-2010 11:07 PM
Pascal Study 1.0 - học pascal từ cơ bản đến nâng cao Assassin_C7 Phần mềm dạy và học 5 28-01-2010 03:48 PM
Mối liên hệ giữa tam giác pascal và 7 hằng đẳng thức ♥•»…ßi…ƒ€nT…«•██ Toán Học 2 17-01-2010 12:27 PM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
bai tap pascal lop 11, cac dang bai tap turbo pascal, các dạng bài tập pascal, các dạng bài tập tin học 11 viét chương trình, các dạng bài tập turbo pascal, của, dạng, học, nhung dang bai tap ve chuong trinh pascal kiem tra hoc ki2 mon tin hoc11, pascal, phần, tập, thư viện các dạng bài tập pascal của tin học 11 - phần 4, tim kiem tai nang, tong hop cac dang bai tai sap xep-tinhoc11, trắc nghiệm tin học 11 pascal, viện, [pascal] các dạng bài tập sắp xếp
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 28-11-2010, 09:42 PM
KuteoDnC's Avatar
  User Profile
KuteoDnCAdmin KuteoDnC is offline
Administrator
   Họ & Tên: Ku tèo
 • Đang học lớp : * Đã ra trường .
 • Niên khóa : 2002 - 2005
 
Tham gia: Oct 2009
Nơi Cư Ngụ: 127.0.0.1
Point: 2,429,530
Đã cảm ơn: 159 bài viết
Được cảm ơn 645 lần trong 184 bài
KuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to behold

Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng 
Total Awards: 8

Send a message via ICQ to KuteoDnC
Default Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 1

Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 1


1/Sắp Xếp Theo Tên:
Code:
Program Sap_Xep_Theo_Ten;
 TYPE
  ConTro = ^HoSo;
  HoSo = RECORD
         HoLot : String[17];
 Ten  : String[7];
 Diem : Real;
  End;
 VAR
         a : Array[1..50] Of HoSo;
         Tam    : ConTro;
         i,j,PhanTu : Integer;
 BEGIN
   PhanTu := 0;
   New(Tam);
   With Tam^ Do
   Repeat
    Write('-Nhap ho lot ( 0 de ket thu): ');
    Readln(HoLot);
    If HoLot <> '0' Then
         Begin
         Write('-Nhap ten : ');
       Readln(Ten);
       Write('-Nhap diem : ');
       Readln(Diem);
       PhanTu := PhanTu + 1;
       a[PhanTu] := Tam^;
      End;
   Until HoLot = '0';
   For i := 1 To PhanTu - 1 Do
         For j := PhanTu DownTo i+1 Do
         If a[j].Ten[1] < a[j-1].Ten[1] Then
         Begin
         Tam^ := a[j];
         a[j] := a[j-1];
         a[j-1] := Tam^;
         End;
   Writeln;
   Writeln('------------------------------------');
   Writeln('|    HO VA TEN     | DIEM |');
   Writeln('|--------------------------|-------|');
         For i := 1 To PhanTu Do
           With a[i] Do
           Writeln('|',HoLot:17,' ',Ten:7,' |',Diem:5:1,' |');
   Writeln('------------------------------------');
   Readln
 END.
2/Sắp xếp điểm tăng:
Code:
Program Sap_Xep_Diem_Tang;
 TYPE
 ConTro = ^Lop;
 Lop = RECORD
    HoTen        : String[24];
    NamSinh      : Integer;
    DiemTb       : Real;
  End;
 VAR
   Hs     : Array[1..50] Of lop;
   i,j,n : Integer;
   Tam  : ConTro;
 Begin
   Writeln('SAP XEP DIEM TANG DAN);');
   Writeln('Giai thuat noi Buble');
   Writeln('--------------------');
   New(Tam);
   Writeln;
   Write('-So hoc sinh: ');
   Readln(n);
   For i := 1 To N Do
    With Hs[i] Do
      Begin
       Write('+Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
       Readln(Hoten);
       Write('+Nam sinh: ');
       Readln(NamSinh);
       Write('+Diem trung binh: ');
       Readln(DiemTb);
      End;
   For i := 1 To N-1 Do
    For j := 1 To N-i Do
      If Hs[j].DiemTb > Hs[j+1].DiemTb Then
       Begin
         Tam^ := Hs[j];
         Hs[j] := Hs[j+1];
         Hs[j+1] := Tam^;
       End;
   Writeln;
   Writeln('    DANH SACH SAP XEP');
   Writeln;
   For i := 1 To N Do
         With Hs[i] Do
         Writeln('-',HoTen:24,' :',Namsinh:4,' , ',DiemTb:5:2);
         Readln
 End.
3/Hóa Đơn:
Code:
Program Hoa_Don;
 CONST
         Max = 100;
 TYPE
  ConTro = ^HoaDon;
  HoaDon = RECORD
    NguoiMua : String[24];
    TenHang : String[10];
    DonGia  : Real;
    SoLuong : Integer;
   End;
 VAR
   a  : Array[1..Max] Of HoaDon;
   DsTenHang : Array[1..Max] Of String[10];
   Tam    : ConTro;
   Spt, SoTenHang, i, j : Integer;
   Tong         : Real;
   KiemTra       : Boolean;
  
 BEGIN
   Writeln('HOA DON BAN HANG');
   Writeln('----------------');
   Writeln;
   Spt := 0;
   New(Tam);
   With Tam^ do
   Repeat
      Write('-Ten nguoi mua (go 0 de thoat): ');
      Readln(NguoiMua);
      If NguoiMua <> '0' Then
         Begin
 Write('-Ten hang: ');
         Readln(TenHang);
         Write('-Don gia : ');
         Readln(DonGia);
         Write('-So luong: ');
         Readln(SoLuong);
         Spt := Spt + 1;
         a[Spt] := Tam^;
         End;
   Until NguoiMua = '0';
   SoTenHang := 0;
   For i := 1 To Spt Do
         Begin
         KiemTra :=False;
         For j := 1 To SoTenHang Do
         If DsTenHang[j] = a[i].TenHang Then
         KiemTra := True;
         If NOT KiemTra Then
         Begin
         SoTenHang :=SoTenHang + 1;
         DsTenHang[SoTenHang]:=a[i].TenHang;
         End;
         End;
   Writeln;
   For i := 1 To SoTenHang Do
         Begin
         Tong := 0;
         For j := 1 To Spt Do
         With a[j] Do
         If TenHang = DsTenHang[i] Then
         Tong := Tong + (DonGia * Soluong);
       Writeln(' +Tong so tien mua: ',DsTenHang[i]:10,' = ',tong:10:2);
         End;
   Readln
 END.
4/Thư viện sách:
Code:
Program Thu_Vien;
 Uses Crt;
 TYPE
   ConTro = ^ThuVien;
   ThuVien = RECORD
         TenSach : String[30];
         TacGia  : String[24];
 Namxb  : Byte;
 NguoiMuon: String[24];
 Next   : ConTro;
   End;
 VAR
   First,Last,Newp    : ConTro;
   ds,dm : Integer;
   Ch : Char;
   HeapTop : ^Integer;
 BEGIN
   ClrScr;
   GotoXY(5,25);
   Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat');
   Window(1,1,80,24);
   Writeln('QUAN LY THU VIEN');
   Writeln('----------------');
   Writeln;
   ds := 0;
   dm := 0;
   First := Nil;
   Mark(Heaptop);
         Repeat
         New(Newp);
         With Newp^ Do
         Begin
           Write('-Ten sach : ');
           Readln(TenSach);
           If TenSach <> '' Then
            Begin
                 ds := ds + 1;
                 Write('-Tac Gia: ');
                 Readln(TacGia);
                 Write('-Nam xuat ban : ');
                 Readln(Namxb);
                 Write('-Nguoi muon (Khong co ai muon thi bam <Enter>: ');
                 Readln(NguoiMuon);
                 If NguoiMuon <> '' Then
                         dm := dm + 1;
            End;
         End;
    If First = Nil Then
         First := Newp
    Else
      Last^.Next := Newp;
      Last :=Newp;
      Last^.Next := Nil;
    Ch := ReadKey;
   Until Ch = #27;
   ClrScr;
   Writeln('QUAN LY THU VIEN');
   Writeln('----------------');
   While First <> Nil Do
    With First^ Do
      Begin
       Writeln('-Ten sach: ',TenSach);
       Writeln('-Tac gia : ',TacGia);
       Writeln('-Nam Xuat ban: ',Namxb);
       Writeln('-Nguoi muon : ',NguoiMuon);
       First := Next;
      End;
   Writeln;
   Writeln('+Tong so sach: ',Ds);
   Writeln('+So sach cho muon: ',Dm);
   Release(HeapTop);
   Writeln;
   Write(' Bam <Esc> de thoat');
   Readln
 END.
5/Hồ Sơ Nhân Viên:
Code:
Program Ho_So_Nhan_Vien;
 Uses Crt;
 TYPE
   ConTro = ^HoSo;
   HoSo = RECORD
   HoTen : String[24];
   Tuoi : Integer;
   Luong : LongInt;
   Next : ConTro;
   End;
 VAR
   First, Last, Newp : ConTro;
   Hoten1, Hoten2             : String[24];
    i,TuoiMax,TuoiMin         : Integer;
   LuongMax, LuongMin,LuongTb : LongInt;
   Ch             : Char;
   HeapTop :^Integer;
 Begin
   ClrScr;
   Writeln('HO SO NHAN VIEN');
   Writeln('---------------');
   Writeln;
   GoToXY(5,25);
   Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat ');
   Window(1,2,80,25);
   First :=Nil;
   Mark(HeapTop);
   i := 0;
   Repeat
    i := i + 1;
    New(Newp);
    With Newp^ Do
      Begin
         Write('-Ho ten nhan vien thu: ',i:2,' la= ');
         Readln(HoTen);
         Write('-Tuoi   = ');
         Readln(Tuoi);
         Write('-Bac luong = ');
         Readln(Luong);
         TuoiMax := Tuoi;
         TuoiMin := Tuoi;
         LuongMax := Luong;
         LuongMin := Luong;
         HoTen1  := HoTen;
         HoTen2  := HoTen;
      End;
      If First = Nil Then
       First := Newp
      Else
       Last^.Next := Newp;
       Last := Newp;
       Last^.Next := Nil;
       Ch := ReadKey;
   Until Ch = #27;
   Writeln;
   While First <> Nil Do
     With First^ Do
         Begin
           If Tuoi > TuoiMax Then
            TuoiMax := Tuoi
           Else
           If Tuoi < TuoiMin Then
            TuoiMin := Tuoi;
           If Luong > LuongMax Then
            Begin
              LuongMax := Luong;
              HoTen1 := HoTen;
            End
           Else
            If Luong < LuongMin Then
              Begin
                 LuongMin := Luong;
                 HoTen2 := HoTen;
              End;
           First := Next;
         End;
   Writeln;
   Writeln('Nhan vien co tuoi lon nhat la: ',TuoiMax);
   Writeln('Nhan vien co tuoi nho nhat la:',TuoiMin);
   Writeln('Nhan vien: ',HoTen1,' ,co bac luong lon nhat: ',LuongMax:10);
   Writeln('+Nhan vien: ',HoTen2,' ,co bac luong nho nhat: ',LuongMin:10);
   Release(HeapTop);
   Writeln;
   Write(' Bam <Enter> de ket thuc ');
   Readln
 End.
6/Tính điểm xếp hạng:
Code:
Program Tinh_Diem_Xep_Hang;
 TYPE
   ConTro = ^Lop;
   Lop = RECORD
    HoTen : String[24];
    NamSinh              : Integer;
    Tb1,Tb2,Tb    : Real;
   End;
 VAR
   Hs : Array[1..50] Of lop;
   i,j,n,Hang: Integer;
   Tam   : ConTro;
 Begin
   Writeln('TINH DIEM VA XEP HANG);');
   Writeln('Giai thuat noi Buble');
   Writeln('--------------------');
   Writeln;
   New(Tam);
   Write('-So hoc sinh: ');
   Readln(n);
   For i := 1 To N Do
     With Hs[i] Do
         Begin
       Write(' +Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
       Readln(Hoten);
       Write(' +Nam sinh: ');
       Readln(NamSinh);
       Write(' +Diem trung binh hoc ky 1: ');
       Readln(Tb1);
       Write(' +Diem trung binh hoc ky 2: ');
       Readln(Tb2);
       Tb :=(Tb1 + Tb2)/2;
       Writeln;
       End;
   For i := 1 To N-1 Do
    For j := 1 To N-i Do
      If Hs[j].Tb < Hs[j+1].Tb Then
         Begin
         Tam^ := Hs[j];
         Hs[j] := Hs[j+1];
         Hs[j+1] := Tam^;
       End;
   Writeln;
   Writeln('    DANH SACH XEP HANG');
   Writeln;
   Hang := 1;
   For i := 1 To N Do
         Begin
         If (i > 1) And (Hs[i].Tb <> Hs[i-1].Tb) Then
         Hang := i;
       Writeln('   .Hoc sinh : ',Hs[i].HoTen);
       Writeln('   .Nam sinh : ',Hs[i].NamSinh);
       Writeln('   .Diem trung binh ca nam : ',Hs[i].Tb:5:2);
       Writeln('   .Xep hang ca nam    : ',Hang);
 End;
         Readln
 End.
7/Hoán vị chuỗi:
Code:
 Program Hoan_Vi_Chuoi;
 Uses Crt;
 VAR
   Chuoi1,Chuoi2,Tam :^String;
 Begin
   ClrScr;
   Writeln('HOAN VI 2 CON TRO THAY CHO HOAN VI NOI DUNG');
   Writeln('-------------------------------------------');
   Writeln;
   New(Chuoi1);
   New(Chuoi2);
   Chuoi1^ := 'Giao trinh Turbo Pascal 7.0';
   Chuoi2^ := 'Giao trinh FoxPro 2.6';
   Writeln;
   Writeln('NOI DUNG BAN DAU CUA 2 CHUOI');
   Writeln('----------------------------');
   Writeln;
   Writeln('-Chuoi thu nhat: ',Chuoi1^);
   Writeln('-Chuoi thu hai : ',Chuoi2^);
   Writeln;
   Writeln('NOI DUNG SAU KHI HOAN VI 2 CON TRO');
   Writeln('----------------------------------');
   Writeln;
   Tam := Chuoi1;
   Chuoi1 := Chuoi2;
   Chuoi2 := Tam;
   Writeln('-Chuoi thu nhat: ',Chuoi1^);
   Writeln('-Chuoi thu hai : ',Chuoi2^);
   Dispose(Chuoi1);
   Dispose(Chuoi2);
   Writeln;
   Write('   Bam <Enter> . . . ');
   Readln;
 End.
8/Tách danh sách chẳn lẻ:
Code:
 Program Tach_Danh_Sach_Chan_Le;
 Uses Crt;
 TYPE
         Mang = Array[1..100] Of Integer;
 VAR
         i,j,k,n : Integer;
 a,b,c : Mang;
 Begin
   ClrScr;
   Writeln('           NHAP DANH SACH');
   Writeln('           --------------');
   Write('-So phan tu: ');
   Readln(n);
   For i := 1 To n Do
    Begin
      Write('-Phan tu thu: ',i:2,' = ');
      Readln(a[i]);
    End;
   Writeln;
   Writeln('TACH THANH 2 DANH SACH');
   Writeln('----------------------');
   Writeln;
   j := 1;
   k := 1;
   For i := 1 To n Do
    If Odd(a[i]) Then
      Begin
       b[j] := a[i];
       j := j + 1;
      End
    Else
      Begin
       c[k] :=a[i];
       k := k + 1;
      End;
   Writeln;
   Writeln('    -Danh sach thu nhat ( so le ) ');
   Writeln;
   For i := 1 To j-1 Do Write(b[i],' ');
   Writeln;
   Writeln;
   Writeln('    -Danh sach thu hai ( so chan ) ');
   Writeln;
   For i := 1 To k-1 Do Write(c[i],' ');
   Writeln;
   Write('     Bam <Enter> . . . ');
   Readln
 End.
9/Đảo ngược danh sách:
Code:
 Program Dao_Nguoc_Danh_Sach;
 Uses Crt;
 TYPE
   ConTro = ^Nut;
   Nut = RECORD
     So : Integer;
     Next : ConTro;
   End;
 VAR
   Nut1,Tam1,Tam2 : ConTro;
   Ch    : Char;
 BEGIN
   ClrScr;
   Writeln('        DAO NGUOC DANH SACH');
   Writeln('        -------------------');
   Nut1 := Nil;
   Repeat
    New(Tam1);
    Write('-Nhap so: ');
    Readln(Tam1^.So);
    Tam1^.Next := Nut1;
    Nut1 := Tam1;
    Write('        Nhap nua khong ? (c/k) ');
    Readln(Ch);
   Until UpCase(Ch)= 'K';
   Tam1 := Nut1;
   Nut1 := Nil;
   Repeat
    Tam2 := Tam1^.Next;
    Tam1^.Next := Nut1;
    Nut1 := Tam1;
    Tam1 := Tam2;
   Until Tam1 = Nil;
   Writeln('Sau khi dao: ');
   Tam1 := Nut1;
   While Tam1 <> Nil Do
     Begin
      Write(Tam1^.So:6);
      Tam1 := Tam1^.Next;
    End;
   Writeln;
   Write('   Bam <Enter> . . . ');
   Readln
 END.
10/Ghép Chuỗi:
Code:
 Program Ghep_Chuoi;
 Uses Crt;
 TYPE
  ConTro = ^Nut;
  Nut = RECORD
    Kt  : Char;
    Next : ConTro;
  End;
 VAR
   Dau1,Cuoi1 : ConTro;
   Dau2,Cuoi2 : ConTro;
   Tam    : ConTro;
   Ch     : Char;
   i     : Integer;
 BEGIN
   ClrScr;
   Writeln('CHUOI THU NHAT');
   Writeln('--------------');
   Writeln;
   i := 0;
   Repeat
    i := i + 1;
    New(Tam);
    Write('-Ky tu thu: ',i:2,' : ');
    Readln(Tam^.Kt);
    If i = 1 Then
    Begin
       Dau1 := Tam;
       Cuoi1 := Tam;
    End
    Else
    Begin
       Cuoi1^.Next := Tam;
       Cuoi1 := Tam;
    End;
    Write('Nhap nua khong ? (c/k) ');
    Readln(Ch);
   Until UpCase(Ch) = 'K';
   ClrScr;
   Writeln('CHUOI THU HAI');
   Writeln('--------------');
   Writeln;
   i := 0;
   Repeat
    i := i + 1;
    New(Tam);
    Write('-Ky tu thu: ',i:2,' : ');
    Readln(Tam^.Kt);
    If i = 1 Then
      Begin
       Dau2 := Tam;
       Cuoi2 := Tam;
      End
    Else
      Begin
       Cuoi2^.Next := Tam;
       Cuoi2 := Tam;
      End;
    Write('Nhap nua khong ? (c/k) ');
    Readln(Ch);
   Until UpCase(Ch) = 'K';
   Cuoi1^.Next := Dau2;
   Cuoi2^.Next :=Nil;
   Writeln;
   Writeln(' KET QUA');
   Writeln('---------');
   Tam := Dau1;
   While Tam <> Nil Do
     Begin
      Write(Tam^.Kt);
      Tam := Tam^.Next;
     End;
   Writeln;
   Write('   Bam <Enter> . . . ');
   Readln
 END.
11/Cây nhị phân (hay):
Code:
 Program Cay_Nhi_Phan;
 Uses Crt;
 TYPE
   Str = String[24];
   ConTro = ^BanGhi;
   BanGhi = RECORD
    HoTen : Str;
    Luong : Real;
    Trai,Phai : ConTro;
    End;
 VAR
   Goc    : ConTro;
   Nv    : BanGhi;
   Ketthuc : Boolean;
   Ch     : Char;
 {--------------------------------}
 Procedure Chen(Var Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
   Var
         P,P1 : ConTro;
   Begin
     If goc = Nil Then
       Begin
         New(Goc);
         With Goc^ Do
           Begin
                 HoTen := NV.HoTen;
          Luong := NV.Luong;
                 Trai := Nil;
          Phai := Nil;
            End;
       End
     Else
       Begin
         P := Goc;
         P1 := Nil;
         While P <> Nil Do
          Begin
           P1 := P;
            If Nv.HoTen <= P^.HoTen Then
                 P := P^.Trai
            Else
                 P := P^.Phai;
           End;
       New(P);
       With P^ Do
         Begin
         HoTen := NV.HoTen;
          Luong := NV.Luong;
          Trai := Nil;
          Phai := Nil;
         End;
       If NV.HoTen <=P1^.HoTen Then
         P1^.Trai := P
       Else
         P1^.Phai := P;
      End;
   End;
 {--------------------------------}
 Procedure Xoa(Var Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
 Var
   P,P1,Q,Q1 : ConTro;
   Nhanh :(NhanhTrai,NhanhPhai);
   Begin
    If Goc = Nil Then Writeln('Cay rong')
    Else
      Begin
       P := Goc;
       P1 := Nil;
       While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv.HoTen) Do
         Begin
         P1 := P;
          If Nv.HoTen < P^.HoTen Then
                 Begin
                 P := P^.Trai;
             Nhanh := NhanhTrai;
            End
          Else
                 Begin
                 P := P^.Phai;
             Nhanh := NhanhPhai;
            End;
         End;
       If P = Nil Then
         Writeln('Khong tim thay')
       Else
         Begin
         If (P^.Trai = Nil) Then
                 Q := P^.Phai
          Else
                 Begin
                 Q := P^.Trai;
             Q1 := Nil;
             While Q^.Phai <> Nil Do
                 Begin
                 Q1 := Q;
                Q := Q^.Phai;
               End;
             If Q1 <> Nil Then
                 Begin
                 Q1^.Phai := Q^.Trai;
                Q^.Trai := P^.Trai;
               End;
             If P1 = Nil Then
                 Goc := Q
             Else
                 Begin
                 If Nhanh = NhanhTrai Then
                 P1^.Trai := Q
                Else
                 P1^.Phai := Q;
               End;
             Dispose(P);
            End;
         End;
      End;
   End;
 {--------------------------------}
 Procedure Tim(Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
 Var
         P : ConTro;
 Begin
 P := Goc;
 While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv.HoTen) Do
 If NV.HoTen < P^.HoTen Then
   P := P^.Trai
 Else
   P := P^.Phai;
 If P = Nil Then    Writeln('Khong tim thay')
    Else
         Begin
         Writeln('Tim thay');
       Writeln(P^.HoTen,' ', P^.Luong:8:1);
      End;
   End;
 {--------------------------------}
 Procedure LNRLietKe(Goc : ConTro);
   Begin
         If Goc = Nil Then
         Begin
         Writeln('Cay rong, chua co du lieu');
      End
    Else
         Begin
         If Goc^.Trai <> Nil Then
         LNRLietKe(Goc^.Trai);
       Writeln(Goc^.HoTen,', ',Goc^.Luong:8:1);
       If Goc^.Phai <> Nil Then
         LNRLietKe(Goc^.Phai);
      End;
   End;
 {--------------------------------}
 BEGIN
 Repeat
         ClrScr;
         Writeln;
         Writeln('CAC CHUC NANG CAY NHI PHAN');
         Writeln('--------------------------');
         Writeln;
         Writeln('1-Khoi tao cay');
         Writeln('2-Noi them vao cay');
         Writeln('3-Xoa khoi cay');
         Writeln('4-Tim kiem tren cay');
         Writeln('5-Liet ke danh sach');
         Writeln('6-Ket thuc chuong trinh');
    Writeln;
         Write('Chon cac chuc nang tu 1 den 6: ');
         Readln(Ch);
         Case Ch Of
         '1'       : Begin
                 ClrScr;
                                           Writeln('1-KHOI TAO CAY');
            Writeln('Cay co thu tu LNR');
            Writeln('-----------------');
            Writeln;
           Goc := Nil;
           KetThuc := False;
          Repeat
            With Nv Do
             Begin
              Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: ');
               Readln(HoTen);
               If HoTen <> '' Then
                 Begin
                 Write('-Bac luong : ');
                         Readln(Luong);
                         Chen(Goc,Nv);
                 End
                 Else
                 KetThuc := True;
                 End;
          Until ketThuc;
                 End;
         '2'       : Begin
                 ClrScr;
                 Writeln;
                 Writeln('2-NOI VAO CAY THEO THU TU');
            Writeln('-------------------------');
            Writeln;
           KetThuc := False;
            Repeat
            With Nv Do
             Begin
             Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: ');
             Readln(HoTen);
             If HoTen <> '' Then
             Begin
                 Write('-Bac luong : ');
                         Readln(Luong);
                         Chen(Goc,Nv);
                 End
                 Else
                         KetThuc := True;
                 End;
                 Until ketThuc;
                                 End;
      '3'  : Begin
         ClrScr;
          Writeln;
         Writeln('3.XOA KHOI CAY');
          Writeln('--------------');
          Writeln;
          KetThuc := False;
          Repeat
          With Nv Do
          Begin
          Write('Ho ten can xoa, hoac <Enter> de ngung: ');
          Readln(HoTen);
          If HoTen <> '' Then
          Xoa(Goc,NV)
               Else
                 KetThuc := True;
          End;
          Until KetThuc;
         End;
      '4'  :        Begin
                                 ClrScr;
                                 Writeln('4-TIM KIEM TREN CAY');
            Writeln('-------------------');
            Writeln;
            ketThuc := False;
            Repeat
                 With Nv Do
                 Begin
                 Write('Ho ten can tim, hoac <Enter> de ngung: ');
                Readln(HoTen);
                If HoTen <> '' Then
                 Tim(Goc,NV)
                Else
                 KetThuc := True;
               End;
            Until KetThuc;
                         End;
      '5'  :        Begin
                                 ClrScr;
                                 Writeln('5-LIET KE NOI DUNG CAY');
            Writeln('Hien thi theo thu tu ABC...');
            Writeln('---------------------------');
            Writeln;
            LNRLietKe(Goc);
            Writeln;
            Write('Xem xong bam <Enter> . . . ');
            Readln
                                                 End;
      '6'  :                Begin
                                 Writeln('7- KET THUC CHUONG TRINH');
            Writeln;
                                                 End;
    End;
   Until Ch = '6'
 END.
12/Đổi thập phân ra nhị phân:
Code:
Program Doi_thap_phan_ra_nhi_phan;
Var
  He10,N,Y:Word;
  He2,Tam:String;
Begin
  Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE NHI PHAN');
  Writeln('     -----------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');
  Readln(He10);
  N:=He10;
  He2:=' ';
  Repeat
    Y:=He10 Mod 2;
   Str(Y, Tam);
   He2:=Tam + He2;
   He10:= He10 Div 2;
  Until He10 = 0;
  Writeln;
  Writeln('+So he 10 la   : ',N);
  Writeln('+Doi sang he 2 la: ',He2);
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
13/Mảng kí tự:
Code:
Program Mang_Ky_Tu;
  Var
    a:Array[Char] Of Integer;
   Ch:Char;
Begin
  Writeln('IN MA ASCII CUA CAC KY TU');
  Writeln('------------------------');
  For Ch:='A' To 'Z' Do
    Begin
     a[Ch]:=Ord(Ch);
     Writeln('-Ky tu: ',Ch,' ma ASCII = ',a[ch]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
14/Trung bình cộng:
Code:
Program Tb_cong;
  Var
    i,so,dem,tong:Integer;
   Tb:Real;
   A:Array[1..100] Of Integer;
Begin
  Writeln('TINH TRUNG BINH CONG CAC SO NGUYEN');
  Writeln('----------------------------------');
  Writeln;
  dem:=0;
  Tong:=0;
  Write('-Nhap so nguyn: ');
  Readln(so);
  While so > 0 Do
    Begin
     dem:=dem+1;
     a[dem]:=so;
     Write('-Nhap so nguyen (-1 de ngung): ');
     Readln(so);
   End;
  For i:=1 to dem Do
    Tong:=Tong+A[i];
  Tb:=Tong/dem;
  Writeln;
  Writeln('+Trung binh cong cua: ',dem:2,' so vua nhap = ',Tb:8:2);
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
15/Chèn một số vào hàng:
Code:
Program Chen;
  Var
    i,spt:Integer;
   so,vitri:Integer;
   a:Array[1..100] Of Integer;
Begin
  Writeln('CHEN MOT SO VAO MANG');
  Writeln('--------------------');
  Write('-Co bao nhieu phan tu: ');
  Readln(spt);
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('MANG TRUOC KHI CHEN');
  For i:=1 To spt Do
  Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Write('-Can che so: ');
  Readln(so);
  Write('-Vao vi tri: ');
  Readln(vitri);
  For i:=spt+1 Downto Vitri+1 Do
    a[i]:=a[i-1];
  a[vitri]:=so;
  spt:=spt+ 1;
  Writeln;
  Writeln('MANG SAU KHI CHEN');
  For i:=1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
  Readln
End.
16/Xóa phần tử trong mảng:
Code:
Program Xoa_Pt;
  Var
    i,spt,vitri:Integer;
   a:Array[1..100] Of Integer;
Begin
  Writeln('XOA PHAN TU TRONG MANG');
  Writeln('----------------------');
  Writeln;
  Write('-Mang co bo nhieu phan tu: ');
  Readln(spt);
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i:2,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('       MANG TRUOC KHI XOA');
  Writeln('       -----------------');
  Writeln;
  For i:=1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln;
  Write('-Vi tri muon xoa: ');
  Readln(vitri);
  For i:=vitri to spt - 1 Do
    a[i]:=a[i+1];
  spt:=spt - 1;
  Writeln;
  Writeln('       MANG SAU KHI XOA');
  Writeln('       ----------------');
  Writeln;
  For i:= 1 to spt Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
17/Thống kê các số lẻ:
Code:
Program So_le;
  Var
    a:Array[1..255] Of Integer;
   i,spt,sole:Byte;
Begin
  Writeln('THONG KE CAC SO LE');
  Writeln('------------------');
  Write('-Can nhap bao nhieu so: ');
  Readln(spt);
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i:2,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  sole:=0;
  For i:=1 To spt Do
  If Odd(A[i]) Then
    Inc(sole);
  Writeln;
  Writeln('-Tong so cac so da nhap: ',spt);
  For i:= 1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln('-Tong so cac so le la: ',sole);
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
18/Tính giá trị của đa thức bậc N:
Code:
Program Da_thuc;
  Var
    a:Array[1..255] Of Real;
   i,n:Byte;
   x,p:Real;
Begin
  Writeln('TINH GIA TRI CUA DA THUC BAC N');
  Writeln('------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet bac cua da thuc: ');
  Readln(n);
  For i:= N Downto 0 Do
    Begin
     Write('-Cho biet he so A[',i:2,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Write('-Cho biet X= ');
  Readln(x);
  P:=a[n];
  For i:= N Downto 1 Do
    P:=x * p + a[i-1];
  Writeln;
  Writeln('+Tri cua da thuc P(x)= ',P:0:6);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
19/Đổi số nguyên kiểu Word ra hệ thập lục:
Code:
Program Doi_he_16;
  Const
    KyTuHe16:array[0..$F] Of Char ='0123456789ABCDEF';
  Var
    SoWord:Word;
   SoHex:String[4];
Begin
  Writeln('DOI SO NGUYEN KIEU WORD RA HE THAP LUC');
  Writeln('--------------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so kieu Word: ');
  Readln(SoWord);
  SoHex[0]:=#4;
  SoHex[1]:= KyTuHe16[Hi(SoWord) SHR 4];
  SoHex[2]:= KyTuHe16[Hi(SoWord) AND $F];
  SoHex[3]:= KyTuHe16[Lo(SoWord) SHR 4];
  SoHex[4]:= KyTuHe16[Lo(SoWord) AND $F];
  Writeln('+So nguyen kieu Word = ',soWord);
  Writeln('+Doi ra so he thap luc = $',SoHex);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
20/Đổi số nguyên kiểu Word ra hệ nhị phân:
Code:
Program Doi_he_2;
  Const
    KyTuHe2:array[0..1] Of Char ='01';
  Var
    SoWord:Word;
   SoBinary:String[16];
   i:byte;
Begin
  Writeln('DOI SO NGUYEN KIEU WORD RA HE NHI PHAN');
  Writeln('--------------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so kieu Word: ');
  Readln(SoWord);
  SoBinary[0]:=#16;
  For i:=15 DownTo 0 Do
    If (SoWord AND (1 SHL i)) = (1 SHL i) Then
     SoBinary[16-i]:= KyTuHe2[1]
   Else
     SoBinary[16-i]:= KyTuHe2[0];
  Writeln('+So nguyen kieu Word = ',soWord);
  Writeln('+Doi ra so he nhi phan= B ',SoBinary);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.


21/Cộng 2 số nguyên:
Code:
Program Cong_so;
  Uses Crt;
  Const
    spt=301;
  Type
    mang=Array[1..spt] Of Integer;
  Var
    a,b,kq:Mang;
   k,na,nb,nmax,tam:Integer;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('CONG 2 SO NGUYEN');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  Writeln('+SO THU NHAT (-1 de ket thuc) ');
  na:=0;
  Repeat
    na:=na+1;
   Write('-Chu so thu: ',na,' = ');
   Readln(a[na]);
  Until a[na]=-1;
  na:=na-1;
  For k:=0 To na-1 Do
    a[spt-k]:=a[na-k];
  For k:=1 to spt-na Do
    a[k]:=0;
  ClrScr;
  Writeln('+SO THU HAI (-1 de ket thuc) ');
  nb:=0;
  Repeat
    nb:=nb+1;
   Write('-Chu so thu: ',nb,' = ');
   Readln(b[nb]);
  Until b[nb]=-1;
  nb:=nb-1;
  For k:=0 To nb-1 Do
    b[spt-k]:=b[nb-k];
  For k:=1 to spt-nb Do
    b[k]:=0;
  If na>nb Then
    nmax:=na
  Else
    nmax:=nb;
  tam:=0;
  For k:=spt Downto spt-nmax Do
  Begin
    kq[k]:=(a[k]+b[k]+tam) Mod 10;
   tam:=(a[k]+b[k]+tam) Div 10;
  End;
  ClrScr;
  Writeln('KET QUA CONG 2 SO NGUYEN');
  Writeln('------------------------');
  Write('*So thu nhat: ');
  For k:=spt-na+1 To spt Do
    Write(a[k],' ');
  Writeln;
  Write('*So thu hai : ');
  For k:=spt-nb+1 To spt Do
    Write(b[k],' ');
  Writeln;
  Write('*Tong = ');
  For k:=Spt-nmax To spt Do
   Write(kq[k],' ');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
22/Nhân 2 số nguyên:
Code:
Program Nhan_so;
  Uses Crt;
  Const
    spt=900;
  Type
    mang=Array[1..spt] Of Integer;
  Var
    a,b,c,kq:Mang;
   i,j,k,na,nb,tam:Integer;
  {---------------------------}
  Procedure Nhap(Var a:mang; Var na:Integer);
    Var
     k:Integer;
  Begin
    na:=0;
   Repeat
     na:=na+1;
     Write('-Chu so thu: ',na,' = ');
     Readln(a[na]);
   Until a[na]=-1;
   na:=na-1;
    For k:=0 To na-1 Do
      a[spt-k]:=a[na-k];
    For k:=1 to spt-na Do
      a[k]:=0;
  End;
  {---------------------------}
  Procedure Cong(a:mang; Var b:mang);
    Var
     tam1,tam2,k:Integer;
  Begin
    tam1:=0;
   For k:= spt Downto 1 Do
     Begin
        tam2:=(a[k]+b[k]+tam1) Div 10;
       b[k]:=(a[k]+b[k]+tam1) Mod 10;
      tam1:=tam2;
      End;
  End;
  {---------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  Writeln('NHAN 2 SO NGUYEN');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  Writeln('+SO THU NHAT (-1 de ket thuc) ');
  Nhap(a,na);
  ClrScr;
  Writeln('+SO THU HAI (-1 de ket thuc) ');
  Nhap(b,nb);
  For k:=1 To spt Do
    kq[k]:=0;
  For j:=spt Downto spt-nb Do
  Begin
    For k:=1 to spt Do
     c[k]:=0;
     tam:=0;
     For i:=spt Downto spt-na Do
     Begin
       c[j+i-spt]:=(b[j]*a[i]+tam) Mod 10;
      tam:=(b[j]*a[i]+tam) Div 10;
     End;
   Cong(c,kq)
  End;
  ClrScr;
  Writeln('KET QUA NHAN 2 SO NGUYEN');
  Writeln('-----------------------');
  Writeln;
  Write('*So thu nhat: ');
  For k:=spt-na+1 To spt Do
    Write(a[k],' ');
  Writeln;
  Write('*So thu hai : ');
  For k:=spt-nb+1 To spt Do
    Write(b[k],' ');
  Writeln;
  Write('*Tich = ');
  For k:=Spt-(na+nb)+1 To spt Do
   Write(kq[k],' ');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
END.
23/Ma trận vuông 10x10 phần tử:
Code:
Program Ma_tran_vuong;
  Uses Crt;
  Var
    a:Array[1..10, 1..10] Of Integer;
   i,j:Integer;
Begin
  Writeln('MA TRAN VUONG 10 x 10 PHAN TU');
  Writeln('-----------------------------');
  ClrScr;
  Window(10,5,60,25);
  For i:= 1 To 10 Do
    Begin
     For j:=1 To 10 Do
       Begin
        If i=j Then
          a[i,j]:=i
        Else
          a[i,j]:=0;
        Write(a[i,j]:5);
      End;
     Writeln(#10)
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
24/Tìm một số trong mảng:
Code:
Program Tim_so;
  Var
    a:Array[1..4,1..6] Of Integer;
   i,j,so,solan:Integer;
Begin
  Writeln('TIM MOT SO TRONG MANG');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To 4 Do
    For j:=1 to 6 Do
     Begin
       Write('-Phan tu A[',i,',',j,']= ');
      Readln(a[i,j]);
     End;
  Writeln;
  Write('-So muon tim: ');
  Readln(so);
  solan:=0;
  For i:=1 To 4 Do
    For j:=1 To 6 Do
     If so=a[i,j] Then
       Begin
         solan:=solan+1;
        Writeln('+Lan: ',solan,' tai hang: ',i,' cot: ',j);
       End;
  Writeln;
  Writeln('+Tong so lan xuat hien la: ',solan);
  For i:=1 To 4 Do
    Begin
      For j:=1 To 6 Do
       Write(a[i,j]:8);
      Writeln;
   End;
  Readln
End.
25/Giải hệ phuơng trình tuyến tính 2 ẩn:
Code:
Program Giai_he_PT_tuyen_tinh;
  Var
    A:Array[1..2, 1..2] Of Real;
   C:Array[1..2] Of Real;
   x,y,dt,dtx,dty:Real;
   i,j:Integer;
Begin
  Writeln('GIAI HE PT TUYEN TINH 2 AN');
  Writeln('--------------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Nhap cac he so A cua he phuong trinh: ');
  For i:=1 to 2 Do
    For j:=1 To 2 Do
     Begin
       Write('+Phan tu A[',i,',',j,']= ');
      Readln(a[i,j]);
     End;
  Writeln;
  Writeln('-Nhap cac he so C cua he phuong trinh: ');
  For i:=1 to 2 Do
     Begin
      Write('+Phan tu C[',i,']= ');
     Readln(c[i]);
    End;
  Writeln;
  {Giai he phuong trinh}
  Dt:= a[1,1]*a[2,2]-a[1,2]*a[2,1]; {Dt: Dinh thuc}
  Dtx:=c[1]*a[2,2]-c[2]*a[2,1];
  Dty:=a[1,1]*c[2]-a[1,2]*c[1];
  If Dt <> 0 Then
    Begin
      x:=Dtx / Dt;
     y:=Dty / Dt;
     Writeln('X= ',x);
     Writeln('Y= ',y);
   End
  Else
    Begin
     If (Dtx=0) And (Dty=0) Then
       Writeln(#7,#7,#7,' Co vo so nghiem')
     Else
       Writeln(#7,#7,#7,'Vo nghiem');
   End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
26/Nhân ma trận:
Code:
Program Nhan_ma_tran;
  Const
    Max=10;
  Type
    Matran=Array[1..Max,1..Max] Of Integer;
  Var
    A,B,C:Matran;
   hang1,cot1,i,j,m,n,q:Integer;
Begin
  Writeln('NHAN MA TRAN');
  Writeln('------------');
  Writeln;
  Writeln('MA TRAN A:');
  Write('-So hang = ');
  Readln(m);
  Write('-So cot = ');
  Readln(n);
  For i:=1 To m Do
    For j:=1 To n Do
     Begin
       Write('+Phan tu A[',i,',',j,' = ');
      Readln(a[i,j]);
     End;
  Cot1:=m;
  Hang1:=m;
  Writeln;
  Writeln('MA TRAN B:');
  Write('-So hang = ');
  Readln(m);
  Write('-So cot = ');
  Readln(n);
  For i:=1 To m Do
    For j:=1 To n Do
     Begin
       Write('+Phan tu B[',i,',',j,' = ');
      Readln(b[i,j]);
     End;
  For i:=1 To Hang1 Do
    For j:=1 To n Do
     Begin
       c[i,j]:=0;
      For q:=1 To Cot1 Do
        c[i,j]:= c[i,j] + a[i,q] * b[q,j];
     End;
  For i:=1 to hang1 Do
    Begin
     For j:= 1 To n Do
       Write((c[i,j]):8);
     Writeln;
   End;
  Readln
End.
27/Tìm và xóa các kí tự trùng nhau trong chuổi:
Code:
Program Tim_Xoa;
  Var
    St,St1:String;
   Ch:Char;
   i,l,l1:Byte;

Begin
  Writeln('TIM VA XOA CAC KY TU TRUNG NHAU TRONG CHUOI');
  Writeln('     -----------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap mot chuoi: ');
  Readln(St);
  St1:=St;
  i:=1;
  l:=Length(St);
  While i <= l Do
    Begin
     i:=i+1;
     If St[i]=St[i - 1] Then
       Begin
        Writeln('+Ky tu thu: ',i:2,' la: ',St[i],' bi trung lap');
        Write('Ban co muon xoa ky tu nay khong (c/k)');
        Readln(Ch);
        If UpCase(Ch)='C' Then
          Begin
            Delete(St,i,1);
           i:= i - 1;
         End;
      End;
   End;
  l1:=Length(St);
  Writeln;
  Writeln('+Chuoi ban dau : ',St1,' co: ',l:2,' ky tu');
  Writeln('    Sau khi xoa ky tu trung nhau');
  Writeln(' Chuoi con lai: ',St,' gom: ',l1:2,' ky tu');
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
28/Tìm chuổi 2 xuất hiện trong chuổi 1:
Code:
Program Tim_chuoi;
  Var
    St1,St2:String;
   i,sl:Integer;
Begin
  Writeln('TIM CHUOI HAI XUAT HIEN TRONG CHUOI MOT');
  Writeln('      --------------');
  Writeln;
  Write('-Chuoi thu nhat: ');
  Readln(St1);
  Write('-Chuoi thu hai : ');
  Readln(St2);
  sl:=0;
  For i:=1 To Length(St1) Do
    If St2 = Copy(St1,i,Length(St2)) Then
      sl:=sl+1;
  Writeln;
  Writeln('+Chuoi thu 2 xuat hien: ',sl:2,' lan trong chuoi 1');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
29/Đổi số La mã ra số thập phân:
Code:
Program So_La_Ma;
  Label l1;
  Var
    St:String;
   tiep:Char;
   i,So:Integer;
Begin
  Writeln('DOI SO LA MA RA SO THAP PHAN');
  Writeln('    ------------');
  Writeln;
  L1:Write('-Nhap so La ma: ');
  Readln(St);
  So:=0;
  i:=Length(St);
  While i > 0 Do
    Case St[i] Of
     'I':Begin
         So:=So+1;
        i:=i-1;
       End;
     'V':If (i > 1) And (St[i-1] = 'I') Then
           Begin
            So:=So+4;
          i:=i-2;
         End
       Else
        Begin
            So:=So+5;
          i:=i-1;
         End;
      'X':If (i > 1) And (St[i-1] = 'I') Then
           Begin
            So:=So+9;
          i:=i-2;
         End
       Else
        Begin
            So:=So+10;
          i:=i-1;
         End;
      'L':If (i > 1) And (St[i-1] = 'X') Then
           Begin
            So:=So+40;
          i:=i-2;
         End
       Else
        Begin
            So:=So+50;
          i:=i-1;
         End;
      'C':If (i > 1) And (St[i-1] = 'X') Then
           Begin
            So:=So+90;
          i:=i-2;
         End
       Else
        Begin
            So:=So+100;
          i:=i-1;
         End;
      'D':If (i > 1) And (St[i-1] = 'C') Then
           Begin
            So:=So+400;
          i:=i-2;
         End
       Else
        Begin
            So:=So+500;
          i:=i-1;
         End;
      'M':If (i > 1) And (St[i-1] = 'C') Then
           Begin
            So:=So+900;
          i:=i-2;
         End
       Else
        Begin
            So:=So+1000;
          i:=i-1;
         End;
   End;
   Writeln('+So La ma    : ',St);
   Writeln('+Doi ra thap phan: ',So);
   Writeln;
   Write('-Tiep tuc nua khong (c/k) ');
   Readln(tiep);
   If UpCase(tiep)='C' Then
     Goto l1;
End.
30/Kiểm tra số nhập vào:
Code:
Program Kiem_tra_so;
  Label tt;
  Var
    St:String;
   So:Real;
   Dung:Integer;
   tiep:Char;
Begin
  Repeat
    Writeln('KIEM TRA SO NHAP VAO');
   Writeln('  -----------');
   tt:Write('-Nhap mot so: ');
   Readln(St);
   Val(St,So,Dung);
   If Dung = 0 Then
     Writeln(' +Ban da nhap mot so: ',So:8:2)
   Else
     Writeln(' +Khong phai so, xin nhap lai:');
  Until Dung = 0;
  Writeln;
  Write('-Co tiep tuc khong (C/K) ');
  Readln(Tiep);
  If UpCase(Tiep)='C' Then
    Goto tt;
End.
31/Chuơng trình mã hóa:
Code:
Program Ma_hoa;
  Var
    St:String;
   k:Integer;
   i,n:Integer;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH MA HOA');
  Writeln('  -----------');
  Write('-Nhap chuoi: ');
  Readln(St);
  Write('-Nhap ma so k: ');
  Readln(k);
  k:=k Mod 26;
  For i:= 1 To Length(St) Do
    Begin
     n:=Ord(St[i]);
     If (n >=97) And (n<=122) then
       Begin
        n:=n+k;
        If n > 122 Then
          n:=(n Mod 122) + 96;
      End;
     St[i]:=Chr(n);
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Sau khi ma hoa: ',St);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
32/Ngắt từng từ trong câu:
Code:
Program Ngat_tu;
  Var
    St:String;
Begin
  Writeln('NGAT TUNG TU TRONG CAU');
  Writeln('  --------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap mot cau: ');
  Readln(St);
  Repeat
    While (St[1] =' ') And (Length(St) <> 0) Do
     Delete(St,1,1);
   While (St[1] <> ' ') And (Length(St) <>0) Do
      Begin
       Write(St[1]);
      Delete(St,1,1);
      End;
   Writeln;
  Until Length(St)=0;
  Readln
End.
33/Kiểm tra kí tự trùng của 2 chuổi:
Code:
Program Cung_Ky_Tu;
  Var
    St1,St2:String;
   Dung:Boolean;
   i:Integer;
Begin
  Writeln('KIEM TRA KY TU TRUNG CUA 2 CHUOI');
  Writeln('    --------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap chuoi 1: ');
  Readln(St1);
  Write('-Nhap chuoi 2: ');
  Readln(St2);
  Dung:=False;
  If Length(St1)=Length(St2) Then
    Begin
     Dung:=True;
     For i:= 1 To Length(St1) Do
       If Pos(St1[i],St2) = 0 Then
        Dung:=False
      Else
        Delete(St2,Pos(St1[i],St2),1);
   End;
  If Dung Then
    Writeln('+Hai chuoi co cung cac ky tu')
  Else
    Writeln('+Hai chuoi co cac ky tu khac nhau');
  Readln
End.
34/Kiểm tra chuổi đối xứng:
Code:
Program Chuoi_Doi_Xung;
  Var
    St:String;
   l,i:Integer;
   Dung:Boolean;
Begin
  Writeln('KIEM TRA CHUOI DOI XUNG');
  Writeln('  -------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap chuoi: ');
  Readln(St);
  l:=Length(St);
  Dung:=True;
  For i:=1 To (l Div 2) Do
    If St[i] <> St[l-i+1] Then
     Dung:=False;
  If Dung Then
    Writeln('+Chuoi nay doi xung')
  Else
    Writeln('+Chuoi nay khong doi xung');
  Readln
End.
35/Đổi số thập phân ra số la mã:
Code:
Program So_La_Ma;
  Var
    So,So1,i:Integer;
   St:String;
Begin
  Writeln('DOI SO THAP PHAN SANG SO LA MA');
  Writeln('    ------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so nguyen: ');
  Readln(So);
  So1:=So;
  St:=' ';
  For i:=1 To (so Div 1000) Do
    St:=St+'M';
  So:=So Mod 1000;
  If So >= 900 Then
    Begin
     St:=St+'CM';
     So:=So-900;
   End
  Else
    If So >=500 Then
       Begin
        St:=St+'I';
      So:=So-500;
      End
   Else
     If So >=400 Then
       Begin
        St:=St+'CD';
        So:=So-400;
      End;
  For i:=1 To (so Div 100) Do
    St:=St+'C';
  So:=So Mod 100;
  If So >= 90 Then
    Begin
     St:=St+'XC';
     So:=So-90;
   End
  Else
    If So >=50 Then
       Begin
        St:=St+'L';
      So:=So-50;
      End
   Else
     If So >=40 Then
       Begin
        St:=St+'XL';
        So:=So-40;
      End;
  For i:=1 To (so Div 10) Do
    St:=St+'X';
  So:=So Mod 10;
  If So >= 9 Then
    Begin
     St:=St+'IX';
     So:=So-9;
   End
  Else
    If So >=5 Then
       Begin
        St:=St+'V';
      So:=So-5;
      End
   Else
     If So >=4 Then
       Begin
        St:=St+'IV';
        So:=So-4;
      End;
  For i:=1 To So Do
    St:=St+'I';
  Writeln;
  Writeln('+So thap phan: ',So1);
  Writeln('+So La ma  : ',St);
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
36/Mãng số thực:
Code:
Program Mang_so_thuc;
  Const
    Max = 100;
  Type
    Mang=Array[1..Max] Of Real;
  Var
    i,n:Integer;
   A:mang;
Begin
  Writeln('MANG SO THUC');
  Writeln('------------');
  Repeat
    Write('-Cho biet so phan tu: ');
   Readln(N);
  Until N <= Max;
  For i:=1 To N Do
    Begin
     Write('+Phan tu thu: ',i,' = ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('IN THEO THU TU NGUOC');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  For i:=N Downto 1 Do
    Write(a[i]:4:1,' ');
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('IN CAC DOI SO CUA CAC PHAN TU MANG');
  Writeln('----------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To N Do
    Write(a[i]:4:1,' ');
  Writeln;
  Readln
End.
37/Tổng tích ma trận:
Code:
Program Tong_Tich_Ma_tran;
  Uses Crt;
  Type
    Matran=array[1..3,1..3] Of Integer;
  Var
    a,b,c,d:Matran;
   i,j,k:Byte;
   Ch:Char;
  {*****************************}
  Procedure Nhap(Var m:Matran; Ten:Char);
  Begin
    ClrScr;
   GotoXY(26,6);
   Write('-Nhap ma tran: ',Ten);
   For i:=1 To 3 Do
     For j:=1 to 3 Do
       Begin
        GotoXY(20*i-8,10+2*j);
        Write(Ten,'[',i,',',j,']= ');
        Readln(m[i,j]);
      End;
  End;
  {*****************************}
  Procedure Xuat(m:Matran; Ten:Char);
  Begin
    ClrScr;
   GotoXY(26,6);
   Write('CAC PHAN TU CUA MA TRAN: ',Ten);
   For i:=1 To 3 Do
     For j:=1 To 3 Do
       Begin
        GotoXY(20*i-8,10+2*j);
        Write(Ten,'[',i,',',']= ',m[i,j]);
      End;
  End;
  {*****************************}
BEGIN
  Nhap(a,'A');
  Nhap(b,'B');
  For i:=1 To 3 Do
    For j:=1 To 3 Do
     c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];
  Writeln;
  Writeln('MA TRAN TONG');
  Writeln;
  Xuat(c,'C');
  GotoXY(10,25);
  Write('Bam phim <Esc> de xem ma tran tich');
  For i:=1 to 3 Do
    For j:=1 To 3 Do
     Begin
       d[i,j]:=0;
      For k:=1 To 3 Do
        d[i,j]:=a[i,k]*b[k,j]+d[i,j];
     End;
  Repeat
    Ch:=Readkey;
   If Ch=#0 then
     Ch:=Readkey;
  Until Ch=#27;
  Writeln('MA TRAN TICH= ');
  Xuat(d,'D');
  Repeat
  Until KeyPressed;
END.
38/Sắp xếp mảng tăng dần:
Code:
Program Mang_tang;
  Const
    Max=10;
  Var
    a:Array[1..Max] Of Integer;
   i,j,tam:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP MANG TANG DAN');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  For i:= 1 To Max Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  For i:=1 to Max-1 Do
     For j:= i+1 To Max Do
     Begin
       If a[i] > a[j] Then
        Begin
          tam:=a[i];
         a[i]:=a[j];
         a[j]:=tam;
        End;
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Mang sau khi sap xep:');
  Writeln;
  For i:=1 To Max Do
    Write(a[i],' ');
  Writeln;
  Readln
End.
39/Sắp xếp mảng bảng giải thuật chèn:
Code:
Program Gt_Chen;
  Const
    spt=10;
  Var
    a:array[1..spt] Of Integer;
   i,j,k,tam:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT CHEN');
  Writeln('---------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  For i:=2 To spt Do
    If a[i] < a[i-1] Then
     Begin
       j:=1;
      While a[j] < a[i] Do
        j:=j+1;
      tam:=a[i];
      For k:=i Downto j+1 Do
        a[k]:=a[k-1];
      a[j]:=tam;
     End;
  Writeln;
  Writeln('Mang sau khi sap xep:');
  For i:=1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
40/Sắp xếp mảng bảng giải thuật chọn:
Code:
Program Gt_Chon;
  Const
    spt=10;
  Var
    a:array[1..spt] Of Integer;
   min,vitri,i,j:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT CHON');
  Writeln('---------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     min:=a[spt];
     vitri:=spt;
     For j:=i To spt Do
       If a[j] < min Then
        Begin
          min:=a[j];
         vitri:=j;
        End;
     a[vitri]:=a[i];
     a[i]:=min;
   End;
  Writeln;
  Writeln('Mang sau khi sap xep:');
  For i:=1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.


41/Sắp xếp mảng bằng giải thuật nổi bọt:
Code:
Program Gt_Noi_bot;
  Const
    spt=10;
  Var
    a:array[1..spt] Of Integer;
   i,j,tam:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT NOI BOT');
  Writeln('-----------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  For i:=1 To spt-1 Do
    For j:= spt Downto i+1 Do
     If a[j] < a[j-1] Then
       Begin
        tam:=a[j];
        a[j]:=a[j-1];
        a[j-1]:=tam;
      End;
  Writeln;
  Writeln('Mang sau khi sap xep:');
  For i:=1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
42/Giải thuật tìm kiếm tuyến tính:
Code:
Program Tim_Tuyen_Tinh;
  Const
    N=10;
  Var
    a:array[1..N] Of Integer;
   so,i:Integer;
Begin
  Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM TUYEN TINH');
  Writeln('------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To N Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Write('-So can tim: ');
  Readln(so);
  i:=1;
  While (i <=N) And (a[i] <> so) Do
    i:=i+1;
  If i <= N Then
    Writeln('+Tim thay o vi tri thu: ',i)
  Else
    Writeln('+Khong tim thay');
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
43/Giải thuật tìm kiếm nhị phân:
Code:
Program Tim_Nhi_Phan;
  Const
    N=10;
  Var
    a:array[1..N] Of Integer;
   so,vt1,vt2,i:Integer;
Begin
  Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM NHI PHAN');
  Writeln('----------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To N Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Write('-So can tim: ');
  Readln(so);
  vt1:=1;
  vt2:=n;
  While vt2 >= vt1 Do
    Begin
     i:=Trunc((vt1+vt2) Div 2);
     If so > a[i] Then
       vt1:=i+1
     Else
       If so < a[i] Then
        vt2:=i-1
      Else
        vt2:=-1;
   End;
  If vt2 = -1 Then
    Writeln('+Tim thay o vi tri thu: ',i)
  Else
    Writeln('+Khong tim thay');
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
44/Xóa bỏ các số trùng nhau:
Code:
Program Bo_so_trung;
  Const
    Max=100;
  Var
  a:Array[1..Max] Of Integer;
  i,j,k,n:Integer;
Begin
  Writeln('XOA BO CAC SO TRUNG NHAU');
  Writeln('------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so phan tu mang: ');
  Readln(n);
  For i:=1 To N Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  i:=2;
  While i <= N Do
    Begin
     j:=1;
     While a[j] <> a[i] Do
       j:=j+1;
     If j < i Then
       Begin
        For k:=i to n-1 Do
          a[k]:= a[k+1];
        n:=n-1;
      End
     Else
       i:=i+1;
   End;
  Writeln;
  Write('-Mang con lai: ');
  For i:=1 to n Do
    Write(a[i]:8);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
45/Dãy con:
Code:
Program Day_con;
  Const
    k=10;
    a:Array[1..k] Of Integer=(1,3,2,8,10,12,7,29,6,3);
  Var
    i:Integer;
   vt,max:Integer;
   n,tong:Integer;
Begin
  Vt:=1;
  max:=a[1];
  n:=1;
  tong:=a[1];
  For i:=2 To k Do
    Begin
     If (a[i] > a[i-1]) Then
       tong:=tong+a[i];
     If (a[i] < a[i-1]) Or (i=k) Then
       Begin
        If tong > max Then
          Begin
           max:=tong;
           vt:=n;
         End;
        n:=i;
        tong:=a[i];
      End;
   End;
  Writeln('-Day con la: ');
  i:=vt;
  Repeat
    Write(a[i]:6);
   max:=max-a[i];
   i:=i+1;
  Until max=0;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
46/Chữ hoa:
Code:
Program Chu_hoa;
  Uses Crt;
  Const
    a:Array[1..10] Of String[24]=('nguyen trung truc','dinh tien hoang',
     'nguyen cong tru','le thanh ton','le loi','le lai','tran hung dao',
     'nguyen hue','chu van an','mac dinh chi');
  Var
    k,j:Byte;
  {-------------------------}
  Procedure ChuHoa(x,y:Byte; a:String);
    Var
     k:Byte;
  Begin
    For k:=1 To length(a) Do
     If (k=1) Or ((a[k-1]=' ') And (a[k]<>' ')) Then
       Begin
        GotoXY(x+k-1,y);
        Write(UpCase(a[k]));
      End;
  End;
Begin
  ClrScr;
  For k:=1 To 10 Do
    Begin
     GotoXY(5,k);
     Write(a[k]:-24);
     ChuHoa(5,k,a[k])
   End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
47/Tam giác Pascal:
Code:
Program Tg_Pascal;
  Const
    n=10;
  Var
    a:Array[1..n, 1..n] Of Integer;
   i,j:Integer;
Begin
  Writeln('TAM GIAC PASCAL');
  Writeln('---------------');
  Writeln;
  For i:=1 To n Do
    a[i,1]:=1;
  For j:=1 To n Do
    a[1,j]:=0;
  For i:=2 To n Do
    For j:=2 To n Do
     a[i,j]:=a[i-1,j-1]+a[i-1,j];
  For i:=1 To n Do
    Begin
     For j:=1 To i Do
       Write(a[i,j]:4);
     Writeln;
   End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
48/Phân tích số nguyên duơng nhỏ nhất:
Code:
Program Phan_tich;
  Const
    n=15;
  Var
    a:Array[1..n, 1..n] Of Longint;
   i,j,i1,j1:Integer;
Begin
  Writeln('PHAN TICH SO NGUYEN DUONG NHO NHAT');
  Writeln('----------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To n Do
    For j:=1 To n Do
     a[i,j]:=i*i*i + j*j*j;
  Writeln;
  Writeln('IN KET QUA');
  Writeln('----------');
  For i:=1 To n Do
    For j:=1 To i Do
     Begin
       For i1:= i+1 To n Do
        For j1:=1 To j-1 Do
          If a[i,j]=a[i1,j1] Then
           Writeln(a[i,j],' = ',i,' ^3 ',' + ',j,' ^3 ',' = ',
           i1,' ^3 ',' + ',j1,' ^3');
     End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
49/Bảng cửu chuơng:
Code:
Program Cuu_Chuong;
  Uses Crt;
  Type
    cc1=Array[1..5, 1..10] Of Byte;
   cc2=Array[6..10, 1..10] Of Byte;
  Var
   i,j:Byte;
  Procedure In1;
    Var
     a:cc1;
     cot,hang:Byte;
   Begin
     cot:=1;
     hang:=3;
     For i:=1 To 5 Do
        For j:=1 To 10 Do
         Begin
          GotoXY(cot,hang);
         a[i,j]:=i * j;
         TextColor(Yellow);
         Writeln(i:2,' lan ',j:2,' =',a[i,j]:3,'|');
         hang:=hang+1;
          If hang > 12 Then
            Begin
              hang:=3;
             cot:=cot+15;
            End;
       End;
   End;
  Procedure In2;
    Var
     a:cc2;
     cot,hang:Byte;
   Begin
     cot:=1;
     hang:=14;
     For i:=6 To 10 Do
        For j:=1 To 10 Do
         Begin
          GotoXY(cot,hang);
         a[i,j]:=i * j;
         Textcolor(LightMagenta);
         Writeln(i:2,' lan ',j:2,' =',a[i,j]:3,'|');
         hang:=hang+1;
          If hang > 23 Then
            Begin
              hang:=14;
             cot:=cot+15;
            End;
       End;
   End;

BEGIN
  ClrScr;
  Textcolor(Cyan);
  Writeln('             BANG CUU CHUONG');
  Writeln('             ---------------');
  In1;
  Textcolor(LightBlue);
  Writeln('        -------------------------------------------');
  In2;
  Textcolor(LightGreen);
  Writeln('           Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
END.
50/Tìm 2 phần tử liên tiếp trong bảng X:
Code:
Program Tim_PT_Mang;
  Uses Crt;
  Var
    a:Array[1..1000] Of Integer;
  {----------------------------}
  Procedure Tao;
    Var
     k:Integer;
  Begin
    Randomize;
   For k:=1 To 100 Do
     a[k]:=Random(100);
  End;
  {----------------------------}
  Procedure Tim;
    Var
     k,x:Integer;
  Begin
    Write('-Nhap gia tri X= ');
   Readln(x);
   For k:=1 To 999 Do
     Begin
       If a[k] +a[k+1] = X Then
         Writeln('a[',K,'] + a[',K+1,']= ',X)
       Else
         Writeln('Khong co 2 phan tu nao bang: ',X);
      End;
  End;
BEGIN
  Writeln('TIM 2 PHAN TU LIEN TIEP BANG GIA TRI X');
  Writeln('-------------------------------------');
  Writeln;
  Tao;
  Tim;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln;
END.


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Tài sản của KuteoDnC
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 28-11-2010, 09:47 PM
KuteoDnC's Avatar
  User Profile
KuteoDnCAdmin KuteoDnC is offline
Administrator
   Họ & Tên: Ku tèo
 • Đang học lớp : * Đã ra trường .
 • Niên khóa : 2002 - 2005
 
Tham gia: Oct 2009
Nơi Cư Ngụ: 127.0.0.1
Point: 2,429,530
Đã cảm ơn: 159 bài viết
Được cảm ơn 645 lần trong 184 bài
KuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to behold

Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng 
Total Awards: 8

Send a message via ICQ to KuteoDnC
Default

51/SX Nhị Phân:
Code:
Program SX_Nhi_Phan;
   Uses Crt;
  Const
    Pt=240;
  Type
    Mang=Array[1..Pt] Of Integer;
  Var
    a:Mang;
    n:Integer;
  {---------------------------------}
  Procedure Sort(Var a: Mang; n:Integer);
    Var
      k,j,dau,cuoi,giua,tam:Integer;
  Begin
    For k:=2 To n Do
      Begin
       tam:=a[k];
       cuoi:=1;
       dau:=k-1;
       While cuoi <= dau Do
         Begin
          giua:=(dau+cuoi) Div 2;
          If tam < a[giua] Then
            dau:=giua-1
          Else
            cuoi:=giua+1;
        End;
       For j:=k-1 Downto cuoi Do
         a[j+1]:=a[j];
       a[cuoi]:=tam
     End
  End;
  {---------------------------------}
 BEGIN
   ClrScr;
  Randomize;
  For n:=1 To Pt Do
    a[n]:=Random(1000);
  Sort(a,Pt);
  For n:=1 To Pt Do
    Write(' ',a[n]:6,' ');
  Readln
 END.
52/Kiểm tra ngày tháng:
Code:
Program KT_ngay;
 CONST
   Ngay = [1..31];
   Thang = [1..12];
  Th31ngay: Set of byte = [1,3,5,7,8,10,12];
 
  BaoLoi : Array[1..3] Of String[30] =('-Ban nhap sai ngay, thang',
       '-Thang nay khong co ngay 31','-thang 2 khong co ngay nay');
 
 TYPE
    NgayThang = RECORD
     Ng, Th : Byte;
    Nam  : Word;
  End;
 
 VAR
    Nhatky : NgayThang;
     Loi  : Array[1..3] Of Boolean;
     i   : Byte;
     Nhuan : Boolean;
 BEGIN
   With Nhatky Do
    Begin
      Write('-Nhap ngay = ');
     Readln(Ng);
       Write('-Nhap thang= ');
     Readln(Th);
     Write('-Nhap nam = ');
     Readln(Nam);
     Loi[1] := (NOT(Ng In Ngay)) OR (NOT (Th In Thang));
     Loi[2] := (Ng = 31) AND (NOT (Th In Th31Ngay));
     Nhuan := ((Nam Mod 4) = 0) AND ((Nam Mod 100) <> 0)
           OR ((Nam Mod 400) = 0);
     Loi[3] := ((Ng > 29) AND (Th = 2)) OR ((Ng = 29)
           AND (th = 2) AND (NOT Nhuan));
    End;
  For i := 1 To 3 Do
    If Loi[i] Then
      Writeln(BaoLoi[i]);
   Readln
 END.
53/Điểm Văn Toán Lí:
Code:
Program Van_Toan_Ly;
 CONST
   Max = 50;
  Td1='|------------------------|-----|-----|------|';
  Td2=#124 +'   HO VA TEN     ' + #124 + ' VAN ' + #124+
    'TOAN ' + #124 + ' LY |';
 
 TYPE
    HocSinh = RECORD
     HoTen    : String[24];
    Van,Toan,Ly : Real;
  End;
 
 VAR
  Hs : Array[1..Max] Of HocSinh;
  i,n : 1..Max;
 BEGIN
   Writeln('NHAP XUAT DU LIEU KIEU BAN GHI');
  Writeln('------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Lop co bao nhieu hoc sinh: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do {Nhap du lieu}
    With Hs[i] Do
      Begin
       Write('-Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' = ');
       Readln(HoTen);
       Write('-Diem Van : ');
       Readln(Van);
       Write('-Diem Toan: ');
         Readln(Toan);
         Write('-Diem Ly : ');
         Readln(Ly);
     End;
  Writeln;
  Writeln('         BANG DIEM');
  Writeln;
  Writeln(Td1);
  Writeln(Td2);
  Writeln(Td1);
   For i := 1 To N Do  {Xuat du lieu }
     With Hs[i] Do
       Writeln(#124,HoTen,#32:24 - Length(HoTen),
           #124,Van :5:1,
            #124,Toan :5:1,
         #124,Ly  :5:1,' |');
  Writeln(Td1);
  Readln
 END.
54/Sắp xếp tuổi giảm:
Code:
Program Sap_Xep_Tuoi_Giam;
 CONST
   Max = 50;
  Td1 = '|========================|============|';
  Td2 = #124+'   HO VA TEN     '+#124 + ' NAM SINH |';
  Td3 = '|------------------------|------------|';
 
 TYPE
   HoSo = RECORD
    HoTen : String[24];
    Ngay : 1..31;
    Thang : 1..12;
    Nam  : 1900..2000;
  End;
 VAR
  Nhanvien :Array[1..Max] Of HoSo;
  i,n : 1..Max;
  Tam : HoSo;
  Kthuc: Boolean;
 
 BEGIN
   Writeln('SAP XEP BAN GHI THEO GIAI THUAT NOI BOT');
  Writeln('---------------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Co bao nhieu nguoi: ');
  Readln(n);
  For i := 1 to N Do  { Nhap du lieu }
    With Nhanvien[i] Do
      Begin
       Write('-Ho va ten nguoi thu: ',i:2,' = ');
       Readln(HoTen);
       Write('-Ngay sinh: ');
       Readln(Ngay);
       Write('-Thang  : ');
       Readln(Thang);
       Write('-Nam   : ');
       Readln(Nam);
     End;
  Repeat     { Sap xep ban ghi}
    KThuc := True;
    For i := 1 To N - 1 Do
      If (Nhanvien[i].Nam > Nhanvien[i+1].Nam)
         OR ((Nhanvien[i].Nam = Nhanvien[i+1].Nam) AND
           (Nhanvien[i].Thang > Nhanvien[i+1].Thang))
         OR ((Nhanvien[i].Nam = Nhanvien[i+1].Nam) AND
           (Nhanvien[i].Thang = Nhanvien[i+1].Thang) AND
         (Nhanvien[i].Ngay > Nhanvien[i+1].Ngay)) Then
       Begin
         Tam:=Nhanvien[i];
        Nhanvien[i] := Nhanvien[i+1];
        Nhanvien[i+1] := Tam;
        KThuc :=False;
       End;
  Until KThuc;
  Writeln;
  Writeln('     SAP XEP THEO TUOI');
  Writeln;
  Writeln(Td1);
  Writeln(Td2);
  Writeln(Td3);
  For i := 1 to N Do
    With Nhanvien[i] Do
      Writeln(#124, HoTen, #32 :24 - Length(HoTen),
         #124,Ngay,' / ',Thang,' / ',nam, #124);
  Writeln(Td1);
  Readln
 END.
55/Câu hỏi trắc nghiệm:
Code:
Program Trac_Nghiem;
 TYPE
   Tracnghiem = RECORD
    CauHoi   : String;
    A,B,C,D : String;
    DapAn  : Char;
  End;
 
 VAR
   a:Array[1..5] Of Tracnghiem;
  i,dung : Integer;
  Traloi : Char;
 
 BEGIN
   Writeln('CAU HOI TRAC NGHIEM');
  Writeln('-------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Nhap 5 cau hoi,y nghia va dap an');
  For i := 1 To 5 Do
    With a[i] Do
      Begin
       Write('-Cau hoi thu: ',i:2,' : ');
       Readln(CauHoi);
       Write('  +Nghia  A: ');
       Readln(A);
       Write('  +Nghia  B: ');
       Readln(B);
       Write('  +Nghia  C: ');
       Readln(C);
       Write('  +Nghia  D: ');
       Readln(D);
       Write('-Dap an: ');
       Readln(DapAn);
       DapAn := UpCase(DapAn);
     End;
 
  Dung := 0;
  Writeln('-Ban chon nghia cho tung cau hoi');
  For i := 1 To 5 Do
    Begin
      Writeln(i,'. ',a[i].CauHoi);
     Writeln(' A)',a[i].A);
     Writeln(' B)',a[i].B);
     Writeln(' C)',a[i].C);
     Writeln(' D)',a[i].D);
     Write('-Lua cau nao go vao nghia cua cau do: ');
     Readln(TraLoi);
     If UpCase(TraLoi) = a[i].DapAn Then
       Dung := Dung + 1;
    End;
  Writeln;
  Writeln('-So cau tra loi dung: ',Dung);
  Readln
 END.
56/Từ điển:
Code:
Program Tu_dien;
 TYPE
   Tudien = RECORD
    Anh,Viet : String;
  End;
 
 VAR
   a: Array[1..5] Of TuDien;
  St : String;
  i : Integer;
  TimDuoc : Boolean;
 
 BEGIN
   For i := 1 To 5 Do
    Begin
      Writeln('-Tu thu: ',i);
     Write('  +Nghia tieng Anh : ');
     Readln(a[i].Anh);
     Write('  +Nghia tieng Viet : ');
     Readln(a[i].Viet);
    End;
  Writeln;
  Write('*Tu tieng Anh can tim: ');
  Readln(St);
  TimDuoc :=False;
  i := 1;
  While (NOT TimDuoc) AND (i <= 5) Do
    Begin
      If St = a[i].Anh Then
       Begin
         Write('*Nghia tieng Viet  : ',a[i].Viet);
        TimDuoc := True;
       End;
     i := i + 1;
    End;
  If NOT TimDuoc then
    Writeln('Tu nay khong co trong tu dien');
  Readln
 END.
57/Thành tích của đội bóng đá:
Code:
Program TT_Doi_Bong;
   CONST
     Max = 23;
  TYPE
    ThanhTich=RECORD
      HoTen:String[24];
       Tuoi,BanThang:Integer;
     END;
  DoiBong = Array[1..Max] Of ThanhTich;
  VAR
    i,n,TuoiCao,TuoiThap,nam:Integer;
    Ten1,Ten2,TenDoi:String[20];
    CauThu:DoiBong;
    ThangNhieu,ThangIt:Integer;
    Tb:Real;
 BEGIN
   Writeln('THANH TICH CUA DOI BONG DA');
  Writeln('--------------------------');
  Write('-Thanh tich nam nao: ');
  Readln(Nam);
  Write('-Ten doi bong: ');
  Readln(TenDoi);
  Write('-So cau thu: ');
  Readln(n);
  For i:=1 To n Do
    With Cauthu[i] Do
      Begin
       Write('-Ho va ten cau thu thu: ',i:2,' la: ');
       Readln(HoTen);
       Write('-Tuoi cua cau thu thu: ',i:2,' la: ');
       Readln(Tuoi);
       Write('-So ban thang cua cau thu thu: ',i:2,' la: ');
       Readln(BanThang);
     End;
  TuoiCao:=CauThu[1].Tuoi;
  Tuoithap:=CauThu[1].Tuoi;
  ThangNhieu:=Cauthu[1].Banthang;
  ThangIt:=CauThu[1].BanThang;
  Ten1:=CauThu[1].HoTen;
  Ten2:=CauThu[1].HoTen;
  Tb:=CauThu[1].BanThang;
  For i:=2 To n Do
    Begin
      If CauThu[i].Tuoi > TuoiCao Then
       TuoiCao:=CauThu[i].Tuoi
     Else
       If CauThu[i].Tuoi < TuoiThap Then
         Tuoithap :=CauThu[i].Tuoi;
     If CauThu[i].BanThang > ThangNhieu Then
         Begin
            ThangNhieu:=Cauthu[i].BanThang;
          Ten1:=CauThu[i].HoTen;
       End
     Else
        If CauThu[i].BanThang < ThangIt Then
          Begin
           ThangIt:= CauThu[i].BanThang;
          Ten2:=CauThu[i].HoTen;
        End;
       Tb:=Tb+CauThu[i].BanThang;
    End;
  Writeln;
  Writeln('THANH TICH NAM: ',nam);
  Writeln('Cua doi bong: ',TenDoi);
  Writeln('-----------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Cau thu: ',Ten1,' co tuoi lon nhat: ',TuoiCao);
  Writeln('-Cau thu: ',Ten2,' co tuoi nho nhat: ',TuoiThap);
  Writeln;
  Writeln('-Cau thu: ',Ten1,' Co ban thang nhieu nhat: ',ThangNhieu);
  Writeln('-Cau thu: ',Ten2,' Co ban thang it  nhat: ',ThangIt);
  Writeln;
  Writeln('-So ban thang trung binh cua toan doi: ',Round(Tb/n));
  Readln
 END.
58/Nhập xuất số hữu tỷ:
Code:
Program So_Huu_Ty;
 TYPE
   HuuTy = RECORD
    TuSo, MauSo : Integer;
  End;
 
 VAR
   So1, So2, Kq : HuuTy;
  St1, St2   : String;
  i,Result, n, m  : Integer;
  Ch         : Char;
 
 BEGIN
   Writeln('NHAP, XUAT SO HUU TY');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  Write('-So thu nhat: ');
  Readln(St1);
  Write('-So thu hai : ');
  Readln(St2);
  i := Pos('/', St1);
  With so1 Do
    If i = 0 Then
      Begin
       Val(St1, TuSo, Result);
       MauSo := 1;
     End
    Else
      Begin
       Val(Copy(St1, 1, i-1), TuSo, Result);
       Val(Copy(St1, i+1, Length(St1)-i), MauSo, Result);
     End;
   i := Pos('/', St2);
  With So2 Do
    If i = 0 Then
      Begin
       Val(St2, TuSo, Result);
       MauSo := 1;
     End
    Else
      Begin
       Val(Copy(St2, 1, i-1), TuSo, Result);
       Val(Copy(St2, i+1, Length(St2)-i), MauSo, Result);
     End;
  Write('Chon phep tinh (+, -, *, /): ');
  Readln(Ch);
  Case Ch Of
    '+' : Begin
          Kq.TuSo := So1.TuSo*So2.MauSo + So1.MauSo * So2.TuSo;
        Kq.MauSo := So1.MauSo * So2.MauSo;
        End;
     '-' : Begin
          Kq.TuSo := So1.TuSo*So2.MauSo - So1.MauSo * So2.TuSo;
        Kq.MauSo := So1.MauSo * So2.MauSo;
        End;
    '*' : Begin
          Kq.TuSo := So1.TuSo*So2.TuSo;
        Kq.MauSo := So1.MauSo * So2.MauSo;
        End;
    '/' : Begin
          Kq.TuSo := So1.TuSo*So2.MauSo;
        Kq.MauSo := So1.MauSo * So2.TuSo;
        End;
  End;
  If Kq.TuSo = 0 Then
    Write('Ket qua : 0')
  Else
    With Kq Do
      Begin
       n := ABS(TuSo);
       m := ABS(MauSo);
       While n <> m Do
         If n > m Then
          n := n-m
        Else
          m := m-n;
       TuSo :=TuSo Div n;
       MauSo := MauSo Div n;
       If MauSo = 1 Then
         Write('Ket qua : ',TuSo)
       Else
         Write('Ket qua : ',TuSo,'/',MauSo);
     End;
  Readln
 END.
59/Sắp xếp theo tên:
Code:
Program Sap_Xep_Theo_Ten;
 TYPE
   HoSo = RECORD
    HoLot : String[17];
    Ten  : String[7];
    Diem : Real;
  End;
 
 VAR
   a        : Array[1..50] Of HoSo;
  Tam    : HoSo;
  i,j,PhanTu : Integer;
 
 BEGIN
   PhanTu := 0;
  With Tam Do
  Repeat
    Write('-Nhap ho lot ( 0 de ket thu): ');
    Readln(HoLot);
    If HoLot <> '0' Then
      Begin
       Write('-Nhap ten : ');
       Readln(Ten);
       Write('-Nhap diem : ');
       Readln(Diem);
       PhanTu := PhanTu + 1;
       a[PhanTu] := Tam;
     End;
  Until HoLot = '0';
 
  For i := 1 To PhanTu - 1 Do
    For j := PhanTu DownTo i+1 Do
      If a[j].Ten[1] < a[j-1].Ten[1] Then
       Begin
         Tam := a[j];
        a[j] := a[j-1];
        a[j-1] := Tam;
       End;
  Writeln;
  Writeln('------------------------------------');
  Writeln('|    HO VA TEN     | DIEM |');
   Writeln('|--------------------------|-------|');
   For i := 1 To PhanTu Do
     With a[i] Do
       Writeln('|',HoLot:17,' ',Ten:7,' |',Diem:5:1,' |');
  Writeln('------------------------------------');
  Readln
 END.
60/Hóa đơn bán hàng:
Code:
Program Hoa_Don;
 CONST
   Max = 100;
 TYPE
   HoaDon = RECORD
    NguoiMua : String[24];
    TenHang : String[10];
    DonGia  : Real;
    SoLuong : Integer;
  End;
 
 VAR
   a  : Array[1..Max] Of HoaDon;
  DsTenHang : Array[1..Max] Of String[10];
  Tam    : HoaDon;
  Spt, SoTenHang, i, j : Integer;
  Tong         : Real;
  KiemTra       : Boolean;
 
 BEGIN
   Writeln('HOA DON BAN HANG');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  Spt := 0;
  With Tam do
    Repeat
      Write('-Ten nguoi mua (go 0 de thoat): ');
     Readln(NguoiMua);
     If NguoiMua <> '0' Then
       Begin
         Write('-Ten hang: ');
        Readln(TenHang);
        Write('-Don gia : ');
        Readln(DonGia);
        Write('-So luong: ');
        Readln(SoLuong);
        Spt := Spt + 1;
        a[Spt] := Tam;
       End;
    Until NguoiMua = '0';
  SoTenHang := 0;
  For i := 1 To Spt Do
    Begin
      KiemTra :=False;
     For j := 1 To SoTenHang Do
       If DsTenHang[j] = a[i].TenHang Then
         KiemTra := True;
       If NOT KiemTra Then
         Begin
          SoTenHang :=SoTenHang + 1;
          DsTenHang[SoTenHang] := a[i].TenHang;
        End;
    End;
  Writeln;
  For i := 1 To SoTenHang Do
    Begin
      Tong := 0;
     For j := 1 To Spt Do
       With a[j] Do
         If TenHang = DsTenHang[i] Then
          Tong := Tong + (DonGia * Soluong);
        Writeln(' +Tong so tien mua: ',DsTenHang[i]:10,' = ',tong:10:2);
    End;
  Readln
 END.


61/Tính thể tích lòng gỗ:
Code:
Program The_Tich_Long_Go;
 TYPE
   CachDo = (DuongKinh, ChuVi);
  LongGo = RECORD
    Cdai  : Real;
    Dscdai : Real;
    Case Cdo : CachDo Of
      DuongKinh : (Dk,Dsdk  : Real);
       ChuVi     : (Cvi, Dscvi : Real);
  End;
 
 VAR
   MaDo  :Char;
  Go   : LongGo;
  Ttich : Real;
  {------------------------}
  Function TheTich(A: LongGo): Real;
  Begin
    With A Do
      Case Cdo Of
       DuongKinh : TheTich := Pi*Sqr(Dk-Dsdk)*(Cdai-Dscdai)/40000;
       ChuVi   : TheTich := Sqr(Cvi-Dscvi)*(Cdai-Dscdai)/(Pi*40000);
     End;
  End;
 
 BEGIN
   Writeln('TINH THE TICH LONG GO');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  Repeat
    Writeln('*Chon phuong phap do ?');
    Write('+Duong kinh (go K), +Chu vi (go V): ');
    Readln(Mado);
  Until Pos(Mado,'kKvV') <> 0;
  With Go Do
    Begin
      Write('-Chieu dai (m) = ');
     Readln(Cdai);
     Write('-Dung sai (m) = ');
     Readln(Dscdai);
     Case Mado Of
       'k','K' : Begin
               Cdo := DuongKinh;
             Write('+Duong kinh (Cm): ');
             Readln(Dk);
             Write('+Dung sai (Cm) : ');
             Readln(Dsdk);
             End;
       'v','V' : Begin
               Cdo := Chuvi;
             Write('+Chu vi (Cm)  : ');
             Readln(Cvi);
             Write('+Dung sai (Cm) : ');
             Readln(Dscvi);
             End;
     End;
    End;
  Ttich :=TheTich(Go);
  Writeln;
  Writeln('*The tich long go la: ',Ttich:10:4,' m3');
  Writeln;
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
 END.
62/Hồ sơ gia cảnh:
Code:
Program Gia_Canh;
 CONST
   Max = 100;
  Td1 ='|========================|========================|======|';
  Td2 =#124 +'     HO VA TEN   '+
     #124 +'   HO TEN VO CHONG  '+
      #124 +'SO CON'+#124;
  Td3 ='|------------------------|------------------------|------|';
 TYPE
   GiaCanh = RECORD
    HoTen :String[24];
    Case GiaDinh : Boolean Of
        True : (VoChong : String[24];
        SoCon : Byte);
    End;
 
 VAR
   Hsgc :Array[1..Max] Of GiaCanh;
  n, i : 1..Max;
  Ch  : Char;
 BEGIN
   Writeln('HO SO GIA CANH');
  Writeln('--------------');
  Writeln;
  Write('-So luong nhan vien: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do {Nhap du lieu}
    With Hsgc[i] Do
      Begin
       Write('+Ho va ten nhan vien thu: ',i:2,' la= ');
       Readln(HoTen);
       Write('+Co gia dinh chua (C/K) ');
       Readln(Ch);
       Ch := UpCase(Ch);
       If Ch = 'C' Then
         Begin
          GiaDinh := True;
          Write('  +Ho ten vo/chong: ');
          Readln(VoChong);
          Write('  +So con     : ');
          Readln(SoCon);
        End
       Else
         GiaDinh := False;
     End;
  Writeln;
  Writeln(#32:25,'HOAN CANH GIA DINH NHAN VIEN');
  Writeln(#32:12,Td1);
  Writeln(#32:12,Td2);
  Writeln(#32:12,Td3);
  For i := 1 To N Do   {Xuat du lieu }
    With Hsgc[i] Do
      Begin
       Write(#32:12);
       Write(#124,HoTen,#32:24-Length(HoTen));
       If GiaDinh Then
         Begin
          Write(#124,VoChong,#32:24-Length(VoChong));
          Writeln(#124,SoCon:6,#124);
        End
       Else
         Begin
          Write(#124,#32:24);
          Writeln(#124,#32:6,#124);
        End;
     End;
  Writeln(#32:12,Td1);
  Readln
 END.
63/Hồ sơ nhân viên:
Code:
Program Ho_So;
 CONST
   Max = 100;
 TYPE
   Str = String[24];
  HoSo = RECORD
    HoTen : Str;
    Tuoi : Integer;
    Luong : Real;
  End;
  CongTy = Array[1..Max] Of HoSo;
 VAR
   Hoten1, Hoten2        : Str;
  i,n,TuoiMax,TuoiMin      : Integer;
  LuongMax, LuongMin,LuongTb : Real;
  Nv                 : CongTy;
 Begin
   Writeln('HO SO NHAN VIEN');
  Writeln('---------------');
  Writeln;
  Write('-Co bao nhieu nguoi: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
    With Nv[i] Do
      Begin
       Write('-Ho ten nhan vien thu: ',i:2,' la= ');
       Readln(HoTen);
       Write('-Tuoi   = ');
       Readln(Tuoi);
       Write('-Bac luong = ');
       Readln(Luong);
     End;
  TuoiMax := Nv[1].Tuoi;
  TuoiMin := Nv[1].Tuoi;
  LuongMax := Nv[1].Luong;
  LuongMin := Nv[1].Luong;
  HoTen1  := Nv[1].HoTen;
  HoTen2  := Nv[1].HoTen;
  LuongTb := Nv[1].Luong;
  For i := 2 To N Do
    Begin
      If Nv[i].Tuoi > TuoiMax Then
       TuoiMax := Nv[i].Tuoi
     Else
       If Nv[i].Tuoi < TuoiMin Then
         TuoiMin := Nv[i].Tuoi;
     If Nv[i].Luong > LuongMax Then
       Begin
         LuongMax := Nv[i].Luong;
        HoTen1 := Nv[i].HoTen;
       End
     Else
       If Nv[i].Luong < LuongMin Then
         Begin
          LuongMin := Nv[i].Luong;
          HoTen2 := Nv[i].HoTen;
        End;
     LuongTb := LuongTb + Nv[i].Luong;
    End;
  Writeln;
  Writeln('+Nhan vien co tuoi lon nhat la: ',TuoiMax);
   Writeln('+Nhan vien co tuoi nho nhat la: ',TuoiMin);
  Writeln('+Nhan vien: ',HoTen1,' co bac luong lon nhat: ',LuongMax:10:2);
   Writeln('+Nhan vien: ',HoTen2,' co bac luong nho nhat: ',LuongMin:10:2);
  Writeln('+Bac luong trung binh cua toan Cong Ty   : ',LuongTb/n:10:2);
  Readln
 End.
64/Quản lí sách của thư viện:
Code:
Program Thu_vien;
 CONST
   Max = 100;
 TYPE
   ThuVien = RECORD
    TenSach : String[30];
    TacGia : String[24];
    NamXb  : 1900..1999;
    NguoiMuon : String[24];
  End;
 VAR
   Sach  : Array[1..Max] Of ThuVien;
  i, n, x : Integer;
 Begin
   Writeln('QUAN LY SACH CUA THU VIEN');
  Writeln('-------------------------');
  Write('-So luong sach: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
    With Sach[i] Do
      Begin
       Write('+Ten sach : ');
       Readln(TenSach);
       Write('+Tac gia : ');
       Readln(TacGia);
       Write('+Nam Xuat ban : ');
       Readln(NamXb);
       Write('+Nguoi muon (Neu khong co ai muon thi bam <Enter>: ');
       Readln(NguoiMuon);
     End;
   Writeln;
  x := 0;
  For i := 1 To N Do
     With Sach[i] Do
      Begin
       Writeln('-Ten sach: ',TenSach);
       Writeln(' +Tac gia    : ',TacGia);
       Writeln(' +Nam xuat ban  : ',NamXb);
       If NguoiMuon <> ' ' Then
         Begin
          Writeln(' +Nguoi muon  : ',NguoiMuon);
          x := x + 1;
        End;
     End;
  Writeln;
  Writeln('+So sach da cho muon: ',x,' quyen');
  Readln
 End.
65/Sắp xếp điểm tăng dần:
Code:
Program Sap_Xep_Diem_Tang;
 TYPE
   Lop = RECORD
    HoTen   : String[24];
    NamSinh   : Integer;
    DiemTb   : Real;
  End;
 VAR
   Hs   : Array[1..50] Of lop;
  i,j,n : Integer;
  Tam  : Lop;
 Begin
   Writeln('SAP XEP DIEM TANG DAN);');
  Writeln('Giai thuat noi Buble');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  Write('-So hoc sinh: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
    With Hs[i] Do
      Begin
       Write('+Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
       Readln(Hoten);
       Write('+Nam sinh: ');
       Readln(NamSinh);
       Write('+Diem trung binh: ');
       Readln(DiemTb);
     End;
  For i := 1 To N-1 Do
    For j := 1 To N-i Do
      If Hs[j].DiemTb > Hs[j+1].DiemTb Then
       Begin
        Tam := Hs[j];
        Hs[j] := Hs[j+1];
        Hs[j+1] := Tam;
       End;
  Writeln;
  Writeln('    DANH SACH SAP XEP');
  Writeln;
  For i := 1 To N Do
    With Hs[i] Do
      Writeln('-',HoTen:24,' :',Namsinh:4,' , ',DiemTb:5:2);
   Readln
 End.
66/Tính điểm và xếp hạng:
Code:
Program Tinh_Diem_Xep_Hang;
 TYPE
   Lop = RECORD
    HoTen     : String[24];
    NamSinh     : Integer;
    Tb1,Tb2,Tb   : Real;
  End;
 VAR
   Hs       : Array[1..50] Of lop;
  i,j,n,Hang: Integer;
  Tam      : Lop;
 Begin
   Writeln('TINH DIEM VA XEP HANG);');
  Writeln('Giai thuat noi Buble');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  Write('-So hoc sinh: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
    With Hs[i] Do
      Begin
       Write(' +Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
       Readln(Hoten);
       Write(' +Nam sinh: ');
       Readln(NamSinh);
       Write(' +Diem trung binh hoc ky 1: ');
       Readln(Tb1);
       Write(' +Diem trung binh hoc ky 2: ');
       Readln(Tb2);
       Tb :=(Tb1 + Tb2)/2;
       Writeln;
     End;
  For i := 1 To N-1 Do
    For j := 1 To N-i Do
      If Hs[j].Tb < Hs[j+1].Tb Then
       Begin
        Tam := Hs[j];
        Hs[j] := Hs[j+1];
        Hs[j+1] := Tam;
       End;
  Writeln;
  Writeln('    DANH SACH XEP HANG');
  Writeln;
  Hang := 1;
  For i := 1 To N Do
    Begin
      If (i > 1) And (Hs[i].Tb <> Hs[i-1].Tb) Then
       Hang := i;
     Writeln('  .Hoc sinh : ',Hs[i].HoTen);
     Writeln('  .Nam sinh : ',Hs[i].NamSinh);
     Writeln('  .Diem trung binh ca nam : ',Hs[i].Tb:5:2);
     Writeln('  .Xep hang ca nam    : ',Hang);
    End;
   Readln
 End.
67/Khảo sát 2 đường tròn:
Code:
Program Khao_Sat_Hai_Duong_Tron;
 TYPE
   DuongTron = RECORD
    R    : Real;
    x, y : Real;
  End;
 VAR
   Dt1, Dt2 : DuongTron;
  Kc, Tong, Hieu : Real;
 
 BEGIN
   Writeln('KHAO SAT 2 DUONG TRON');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  Writeln('*Duong tron thu nhat');
  Write('  +Ban kinh: ');
  Readln(Dt1.R);
  Write('  +Toa do x: ');
  Readln(Dt1.x);
  Write('  +Toa do y: ');
  Readln(Dt1.y);
  writeln;
  Writeln('*Duong tron thu hai');
  Write('  +Ban kinh: ');
  Readln(Dt2.R);
  Write('  +Toa do x: ');
  Readln(Dt2.x);
  Write('  +Toa do y: ');
  Readln(Dt2.y);
 
  Kc := Sqrt(Sqr(Dt1.x - Dt2.x) + Sqr(Dt1.y - Dt2.y));
  Tong := Dt1.R + Dt2.R;
  Hieu := ABS(Dt1.R - Dt2.R);
  If (Kc = 0) AND (Hieu = 0) Then
    Writeln('-Hai duong tron trung nhau')
  Else
    If (Hieu > Kc) Then
      Writeln('-Hai duong tron long nhau')
     Else
      If (Tong = Kc) OR (Hieu = Kc) Then
       Writeln('-Hai duong tron tiep xuc nhau')
     Else
       If (Tong > Kc) AND (Hieu < Kc) Then
         Writeln('-Hai duong tron cat nhau')
       Else
         If (Tong < Kc) Then
          Writeln('-Hai duong tron o ngoai nhau');
  Readln
 END.
68/Điểm thi:
Code:
Program Diem_Thi;
 CONST
   Max = 50;
  Td1 = '|========================|======|======|======|';
  Td2 = '|    HO VA TEN    | DIEM | TL1 | TL2 |';
  Td3 = '|------------------------|------|------|------|';
  Td4 = '|---------------------------------------------|';
 
 TYPE
   DiemThi = RECORD
    HoTen : String[24];
    Diem1 : Real;
    Case ThiLai1 : Boolean Of
       True : (Diem2 : Real;
           Case ThiLai2 : Boolean Of
             True : (Diem3 : Real));
     End;
 VAR
   Diem : Array[1..Max] Of DiemThi;
   n, i : 1..Max;
 BEGIN
   Writeln('-So luong sinh vien: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To N Do
    With Diem[i] do
      Begin
       Write('+Ho va ten sinh vien thu: ',i,' = ');
       Readln(HoTen);
       Write('+Diem thi : ');
       Readln(Diem1);
       If Diem1 < 5 Then
         Begin
          ThiLai1 := True;
          Write('  -Diem thi lai lan 1= ');
          Readln(Diem2);
          If Diem2 < 5 Then
            Begin
             ThiLai2 := True;
             Write('  -Diem thi lai lan 2= ');
             Readln(Diem3);
           End;
        End;
     End;
  Writeln(#32:34,'KET QUA HOC TAP');
  Writeln(#32:20,Td1);
  Writeln(#32:20,Td2);
  Writeln(#32:20,Td3);
  For i := 1 To N Do
    With Diem[i] Do
      Begin
       Write(#32:20);
       Write(#124,HoTen,#32:24-length(HoTen));
       Write(#124,Diem1:6:1);
       If Diem1 < 5 Then
         Begin
          Write(#124,Diem2:6:1);
          If Diem2 < 5 Then
            Writeln(#124,Diem3:6:1,#124)
          Else
            Writeln(#124,#32:6,#124);
        End
       Else
         Writeln(#124,#32 :6, #124, #32 :6, #124);
     End;
  Writeln(#32:20,Td4);
  Readln
 END.
69/Tính đa thức:
Code:
Program Da_Thuc;
 CONST
   MaxOrder = 10;
 TYPE
   PolyNom = RECORD
    Bac : Integer;
    HeSo : Array[0..MaxOrder] Of Real;
  End;
 VAR
   A,B,C : Polynom;
  i   : Integer;
 {-------------------------}
 Procedure Nhap;
 Var
   i : Integer;
 Begin
   Repeat
    Writeln;
    Writeln('Hay nhap 2 da thu A(x), B(x) voi');
    Write('-Bac A (phai <= ',MaxOrder,' ) = ');
    Readln(A.Bac);
    If A.Bac > MaxOrder Then
      Writeln(#7,'Bac A phai <= ',MaxOrder,' ! nhap lai ');
    Write('-Bac B (phai <= ',MaxOrder,' ) = ');
    Readln(B.Bac);
    If B.Bac > MaxOrder Then
      Writeln(#7,'Bac B phai <= ',MaxOrder,' ! nhap lai ');
  Until (A.Bac <= MaxOrder) And (B.Bac <= MaxOrder);
  For i := 0 To MaxOrder Do
    Begin
      A.Heso[i] :=0;
     B.Heso[i] :=0;
    End;
  Writeln;
  Writeln('Nhap ca he so cua da thuc A: ');
  For i := A.Bac DownTo 0 Do
    Begin
      Write('  A[',i,'] = ');
     Readln(A.heso[i]);
    End;
  Writeln;
  Writeln('Nhap ca he so cua da thuc B: ');
  For i := B.Bac DownTo 0 Do
    Begin
      Write('  B[',i,'] = ');
     Readln(B.heso[i]);
    End;
 End;
 
 {-------------------------}
 Procedure Cong(A,B : Polynom; Var C : Polynom);
 Var
   BacMax :Integer;
 Begin
   If A.Bac < B.Bac Then
    Begin
      C.Bac :=B.Bac;
     For i := A.Bac + 1 To B.Bac Do
       A.Heso[i] := 0
    End
  Else
    Begin
      C.Bac := A.Bac;
     For i := B.Bac + 1 To A.Bac Do
       B.Heso[i] := 0
    End;
  C.Bac :=A.Bac;
  For i := C.Bac To MaxOrder Do
    C.Heso[i] := 0;
  For i := 0 To C.Bac Do
    C.Heso[i] := A.Heso[i] + B.Heso[i];
 End;
 
 {-------------------------}
 Procedure Nhan(A,B : Polynom; Var C:Polynom);
 Var
   i,j : Integer;
 Begin
   For i := 0 To MaxOrder Do
    C.Heso[i] := 0;
  For i := 0 To A.Bac Do
    For j := 0 To B.Bac Do
      C.Heso[i+j] := C.Heso[i+j] + A.Heso[i] * B.Heso[j];
  C.Bac :=A.Bac + B.Bac;
 End;
 
 {-------------------------}
 procedure Chia(P, Q :Polynom);
 Var
   i,k,kk : Integer;
  G : Polynom;
 Begin
   If P.Bac < Q.Bac Then
    For i := P.Bac + 1 To Q.Bac Do
      P.Heso[i] := 0;
  If P.Bac > Q.Bac Then
    For i := Q.Bac + 1 To P.Bac Do
      Q.Heso[i] := 0;
  Write('-Hay cho he so trong ket qua phep chia: ');
  Readln(kk);
  Writeln('Da thuc ket qua xep theo so mu giam dan. ');
  Writeln;
  Write('Bac: ');
  For k := 0 To kk Do
    Write(P.Bac-Q.Bac-k:6);
  Writeln;
  Write('He so ');
  For k := 0 To kk Do
    Begin
      G.Heso[k] := P.Heso[P.bac] / Q.Heso[Q.Bac];
     If Frac(G.Heso[k]) =0 Then
         Write(G.Heso[k]:6:0)
       Else
         Write(G.Heso[k]:6:0);
       For i:= Q.Bac DownTo 1 Do
         P.Heso[P.Bac-Q.Bac+i] := P.Heso[P.Bac+i-1] - G.Heso[k]*Q.Heso[i-1];
     For i := P.Bac-Q.bac Downto 0 Do
       P.Heso[i] :=0;
    End;
 End;
 
 {--------------------------}
 BEGIN
   Nhap;
  Nhan(A,B,C);
  Writeln;
  Writeln('Cac he so cua da thuc tich: ');
  Write('Bac: ');
  For i := 0 To C.Bac Do
  Write(i:7);
  Writeln;
  Write('He so: ');
  For i := 0 To C.Bac Do
    If Frac(C.Heso[i]) = 0 Then
      Write(C.Heso[i]:7:0)
    Else
      Write(C.Heso[i]:7:0);
  Writeln;
  Writeln;
  Chia(A,B);
  Readln
 END.
70/Tạo biến động và theo dỏi kích thước bộ nhớ:
Code:
Program Tao_Bien_Dong;
 TYPE
   Str10 = String[10];
  PStr = ^Str10;
 VAR
   Newp : PStr;
  i   : Integer;
 Begin
   Writeln('TAO BIEN DONG VA THEO DOI KICH THUOC BO NHO');
  Writeln('-------------------------------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho ban dau la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  For i := 1 To 10 Do
    Begin
      New(Newp);
     Writeln('  +Sau khi tao bien thu: ',i:2,' bo nho con lai la: ',MemAvail,' bytes');
    End;
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho bay gio la : ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln(' Bam <Enter> de ket thuc');
  Readln
 End.
71/Tạo và xóa các biến động:
Code:
Program Tao_Bien_Dong;
 TYPE
   ConTro = ^BanGhi;
  BanGhi = RECORD
    HoTen : String[24];
    Tuoi  : Byte;
    DiaChi : String[30];
    Next  : ConTro;
  End;
 VAR
   Newp  : ConTro;
  HeapTop : Pointer;
  i    : Integer;
 Begin
   Writeln('TAO VA XOA CAC BIEN DONG');
  Writeln('------------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho ban dau la: ',MemAvail,' bytes');
  Mark(HeapTop);
  Writeln('-Kich thuoc cua ban ghi la: ',Sizeof(BanGhi),' bytes');
  For i := 1 To 10 Do
    Begin
      New(Newp);
     Writeln('  +Sau khi tao bien thu: ',i:2,' bo nho con lai: ',MemAvail,' Bytes');
    End;
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln('  Bam <Enter> de xoa cac bien dong');
  Readln;
  Release(HeapTop);
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho bay gio lai la: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Writeln('  Bam <Enter> de ket thuc');
  Readln
 End.
72/Tạo biến động tại địa chỉ cho trước:
Code:
Program Tao_Con_Tro;
 VAR
   ConTro : ^String;
 Begin
   Writeln('TAO BIEN DONG TAI DIA CHI CHO TRUOC');
  Writeln('-----------------------------------');
  Writeln;
  ConTro :=Ptr($B800,$0004);
  ConTro^ := 'Turbo Pascal';
  Writeln('-Du lieu cua bien ma con tro dang tro toi la: ',ConTro^);
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter> de ket thuc');
  Readln
 End.
73/Tính điểm trung bình của lớp:
Code:
Program Tinh_Diem;
 TYPE
   ConTro = ^BanGhi;
   BanGhi = RECORD
     HoTen  : String[24];
     Tuoi  : Byte;
     Diem  : Real;
   End;
 VAR
   Newp    : ConTro;
   i,n      : Integer;
  d,tong,tb :Real;
 Begin
   Writeln('TINH DIEM TRUNG BINH CUA LOP');
  Writeln('----------------------------');
  Writeln;
  Tong := 0.0;
  Write('-Lop co bao nhieu nguoi: ');
  Readln(n);
  Writeln;
  For i := 1 To N Do
    Begin
      New(Newp);
     With Newp^ Do
       Begin
          Write('  +Ho ten nguoi thu: ',i:2,' la: ');
         Readln(HoTen);
         Write('  +Tuoi : ');
         Readln(Tuoi);
         Write('  +Diem : ');
         Readln(Diem);
        d := Diem;
         Tong :=Tong + d;
       End;
      Tb := tong / n;
    End;
  Writeln('-Diem trung binh cua lop la: ',Tb:5:2);
  Readln
 End.
74/Thay câu:
Code:
Program Dong;
 Uses Crt;
 CONST
   Max = 100;
 TYPE
   Str = String[255];
  Mang = Array[1..Max] Of Str;
 VAR
   Cau,Cau1,Cu,Moi : Str;
  T : Mang;
  i,SoT,Chon : Integer;
 {---------------------------------------}
   Procedure Tach(Var S : Str; Var T : Mang; Var SoT : Integer);
  Var
    i,j,k,l : Integer;
   Begin
    k := 1;
    i := 1;
    l := Length(S);
    While ( i <= l) Do
      Begin
       While (S[i] = ' ') And (i <= L) Do
         i := I +1;
       j := 1;
       While (S[i] <> ' ') And (i <= l) Do
         Begin
          T[k][j] := S[i];
          j := j +1;
          i := i +1;
        End;
        T[k][0] := Chr(j-1);
        k := k + 1;
     End;
     SoT := k - 1;
   End;
 {---------------------------------------}
   Procedure Nen(Var S : Str);
  Var
    i,j,l,z,xoa : Integer;
  Begin
    i := 1;
    j := 1;
    l := Length(S);
    Xoa := 0;
    While i <= l Do
      Begin
       z := i;
       While (S[i] = ' ') And ( i <= l) Do
         i := i + 1;
       Xoa := Xoa +i - z;
       While (S[i] <>' ') And ( i <= l ) Do
         Begin
          S[j] := S[i];
          i := i + 1;
          j := j + 1;
        End;
     End;
     S[0] := Chr(l - Xoa);
  End;
 {---------------------------------------}
   Procedure Nen2(Var S : Str);
  Var
    i,j,l,z : Integer;
  Begin
    i := 1;
    l := Length(S);
    While i <= l Do
      Begin
       While (S[i] = ' ') And ( i <= l) Do
         i := i + 1;
       z := i;
       While (S[i] =' ') And ( i <= l ) Do
         i := i + 1;
       Delete(S,z,i-z);
       i := z;
      End;
  End;
 
 {---------------------------------------}
  Procedure Thay(Var S : Str; Sold, Snew : Str);
  Var
    Lo,Ln,LDu,p : Integer;
    St,Sdu : Str;
  Begin
    Lo := Length(Sold);
    Ln := Length(Snew);
    St :=' ';
    Sdu := S;
    P := Pos(Sold,Sdu);
    While P <> 0 Do
      Begin
       Ldu :=Length(Sdu);
        St := St + Copy(Sdu,1,P-1) + Snew;
        Delete(Sdu,1,P-1+Lo);
        P := Pos(Sold, Sdu);
      End;
    S := St + Sdu;
  End;
 {---------------------------------------}
 BEGIN
   ClrScr;
   Write('Nhap Cau : ');
  Readln(Cau);
  While Cau <> ' ' do
    Begin
      Writeln('  1.Tach cau');
     Writeln('  2.Nen cau');
     Writeln('  3.Thay the');
     Writeln('  0.Ket thuc');
     Writeln;
     Write(' Chon : ');
     Readln(Chon);
     Case Chon Of
       1 : Begin
           Tach(Cau,T, SoT);
          For i := 1 To SoT Do
            Writeln(T[i]);
         End;
       2 : Begin
           Cau1 := Cau;
          Nen(Cau1);
          Writeln(Cau1);
           End;
       3 : Begin
           Cau1 :=Cau;
          Repeat
            Write('+Muon thay: ');
           Readln(Cu);
          Until Cu <> ' ';
          Write('+ Bang : ');
          Readln(Moi);
          Thay(Cau1,Cu,Moi);
          Writeln(Cau1);
         End;
       0 : Exit;
     End;
    End;
 END.
75/Hoán vị chuổi:
Code:
Program Hoan_Vi_Chuoi;
 Uses Crt;
 VAR
   Chuoi1,Chuoi2,Tam :^String;
 Begin
   ClrScr;
  Writeln('HOAN VI 2 CON TRO THAY CHO HOAN VI NOI DUNG');
  Writeln('-------------------------------------------');
  Writeln;
  New(Chuoi1);
  New(Chuoi2);
  Chuoi1^ := 'Giao trinh Turbo Pascal 7.0';
  Chuoi2^ := 'Giao trinh FoxPro 2.6';
  Writeln;
  Writeln('NOI DUNG BAN DAU CUA 2 CHUOI');
  Writeln('----------------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Chuoi thu nhat: ',Chuoi1^);
  Writeln('-Chuoi thu hai : ',Chuoi2^);
  Writeln;
  Writeln('NOI DUNG SAU KHI HOAN VI 2 CON TRO');
  Writeln('----------------------------------');
  Writeln;
  Tam := Chuoi1;
  Chuoi1 := Chuoi2;
  Chuoi2 := Tam;
  Writeln('-Chuoi thu nhat: ',Chuoi1^);
  Writeln('-Chuoi thu hai : ',Chuoi2^);
  Dispose(Chuoi1);
  Dispose(Chuoi2);
  Writeln;
  Write('   Bam <Enter> . . . ');
  Readln;
 End.
76/Số ngẫu nhiên:
Code:
Program So_ngau_Nhien;
 Uses Crt;
 CONST
   N = 100;
 VAR
   Mang : Array[1..N] Of ^Word;
  HeapTop : Pointer;
 {-------------------------------}
   Procedure TaoSo;
  Var
    i : Byte;
  Begin
    Randomize;
    For i := 1 To N Do
      Begin
       New(Mang[i]);
       Mang[i]^ := Random(999);
     End;
  End;
 {-------------------------------}
   Procedure SapXep;
  Var
    i : Byte;
    Tam : Word;
    KetThuc : Boolean;
  Begin
    Repeat
      KetThuc := True;
     For i := 1 To n-1 Do
       If Mang[i]^ > Mang[i+1]^ Then
         Begin
          Tam := Mang[i]^;
          Mang[i]^ := Mang[i+1]^;
          Mang[i+1]^ := Tam;
          KetThuc := False;
        End;
    Until ketThuc;
  End;
 {-------------------------------}
   Procedure InKq;
  Var
    i :Byte;
  Begin
    For i := 1 To N Do
      Write(Mang[i]^:4);
  End;
 {-------------------------------}
 BEGIN
   ClrScr;
  Writeln('      TAO VA SAP XEP THU TU 100 SO NGAU NHIEN');
  Writeln('      ---------------------------------------');
  Writeln;
   Mark(HeapTop);
  TaoSo;
  SapXep;
  Inkq;
  Writeln;
  Write('      Bam <Enter> . . . ');
  Readln;
  Release(HeapTop);
 END.
77/Mãng biến động:
Code:
Program Mang_Bien_Dong;
 Uses Crt;
 TYPE
   ConTro = ^BanGhi;
  BanGhi = RECORD
    HoTen : String[24];
    Next : ConTro;
    End;
 VAR
   First, Last, P : ConTro;
  HeapTop : Pointer;
  i : Byte;
  Ch : Char;
 {-------------------------------}
   Procedure KhoiTao;
  Begin
    First := Nil;
    Mark(HeapTop);
    i := 0;
    Writeln('NHAP DU LIEU');
    Writeln('Khong nhap nua thi bam <Enter> ...');
    Repeat
      Inc(i);
     New(P);
     Write('-Ho ten nguoi thu: ',i:2,' : ');
     Readln(P^.HoTen);
     If First = Nil Then
       First := P
     Else
       Last^.Next := P;
     Last := P;
     Last^.Next := Nil;
    Until P^.HoTen = ''
  End;
 {-------------------------------}
   Procedure LietKe;
  Var
    Q : ConTro;
  Begin
    Q := First;
    i := 0;
    While Q <> Nil Do
      Begin
       Inc(i);
       Writeln(i:2,' >..: ',Q^.HoTen:-24);
       Q := Q^.Next;
     End;
  End;
 {-------------------------------}
   Procedure Xoa(N : Byte);
  Var
    k : Byte;
    Q : ConTro;
  Begin
    If N = 1 Then
      First := First^.Next
    Else
      Begin
       Q := First;
       For k := 1 To N-2 Do
         Q := Q^.Next;
        Q^.Next := Q^.Next^.Next;
     End;
  End;
 {-------------------------------}
   Procedure Chen(N : Byte);
  Var
    k : Byte;
    Q : ConTro;
  Begin
    If N <= 0 Then
      Exit;
     New(P);
     Write('-Ho Ten muon chen: ');
     Readln(P^.HoTen);
     If N = 1 Then
       Begin
         P^.Next := First;
        First := P;
       End
     Else
       Begin
         Q := First;
        For k := 1 To N-2 Do
        Q := Q^.Next;
        P^.Next := Q^.Next;
        Q^.Next := P;
       End;
  End;
 {-------------------------------}
 BEGIN
   ClrScr;
   Writeln('Bo nho hien gio la: ',MemAvail);
  KhoiTao;
  Writeln;
  Write(' Bam <Enter> de xem danh sach ... ');
  Readln;
  LietKe;
  Writeln;
  Writeln('Bo nho hien gio la: ',MemAvail);
  Write(' Bam <Enter> de xoa danh sach ... ');
  Readln;
  Repeat
    Write('-Muon xoa ban ghi thu: ');
    Readln(i);
    Xoa(i);
    LietKe;
    Write('+Co xoa nua khong ?(c/k) ');
    Readln(Ch);
  Until UpCase(Ch) = 'K';
  Writeln;
  Repeat
    Write('-Muon chen ban ghi thu: ');
    Readln(i);
    Chen(i);
    LietKe;
    Write('+Co chen nua khong ?(c/k) ');
    Readln(Ch);
  Until UpCase(Ch) = 'K';
  Release(HeapTop);
  Writeln;
  Writeln('Bo nho hien gio la: ',MemAvail);
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter> . . . ');
  Readln
 END.
78/Tạo danh sách:
Code:
Program Tao_Danh_Sach;
 Uses Crt;
 TYPE
   ConTro = ^DanhSach;
  DanhSach = RECORD
    So : Word;
    Next : ConTro;
    End;
 
 VAR
   First,P,Tam : ConTro;
 {----------------------------------}
   Procedure KhoiDong;
  Begin
    First := Nil;
  End;
 {----------------------------------}
   Procedure Nhap;
  Var
    i : Word;
  Begin
    Writeln('NHAP CAC SO');
    Writeln('Neu khong nhap, go so 0');
    i :=0;
    Repeat
      New(Tam);
     Inc(i);
     Write('-Nhap so thu: ',i:2,' = ');
     Readln(Tam^.So);
     Tam^.Next := Nil;
     If Tam^.So <> 0 Then
       If First = Nil Then
         Begin
          First := Tam;
          P := Tam;
        End
       Else
         Begin
          P^.Next := Tam;
          P := Tam;
        End;
    Until Tam^.So =0;
  End;
 {----------------------------------}
   Procedure LietKe;
  Begin
    Writeln('CAC SO DA NHAP');
    Writeln('--------------');
    Writeln;
    P := First;
    While P <> Nil Do
      Begin
       Write(P^.So:8);
       P := P^.Next;
     End;
  End;
 {----------------------------------}
   Procedure KetThuc;
  Begin
    If First <> Nil Then
      Release(First);
  End;
 {----------------------------------}
 BEGIN
   ClrScr;
  Writeln('TAO DANH SACH CAC SO NGUYEN');
  Writeln('---------------------------');
  Writeln;
   KhoiDong;
  Nhap;
  LietKe;
  KetThuc;
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter> . . . ');
  Readln;
 END.
79/Chèn số:
Code:
Program Chen_So;
 Uses Crt;
 CONST
   N = 10;
 TYPE
  ConTro = ^BanGhi;
  BanGhi = RECORD
    So : Word;
    Next : ConTro;
    End;
  ViTri = 1..n;
 VAR
   First,P,Tam : ConTro;
  V : ViTri;
 {----------------------------------}
   Procedure KhoiDong;
  Begin
    First := Nil;
  End;
 {----------------------------------}
   Procedure TaoSo;
  Var
    i : Byte;
  Begin
    Randomize;
    For i := 1 To n Do
      Begin
       New(Tam);
       Tam^.So := Random($FFFF);
       Tam^.Next := Nil;
       If i = 1 Then
         Begin
          First := Tam;
          P := Tam;
        End
       Else
         Begin
          P^.Next := Tam;
          P := Tam;
        End;
     End;
  End;
 {----------------------------------}
   Procedure Nhap;
  Begin
    Repeat
      Writeln;
      Write('        -Cho biet vi tri muon chen: ');
     Readln(v);
    Until (v >= 1) And (v <=n);
    New(Tam);
    Writeln;
    Write('          -Cho biet gia tri muon chen: ');
    Readln(Tam^.So);
  End;
 {----------------------------------}
   Procedure Chen(v : ViTri);
  Var
    i : Byte;
  Begin
    If v = 1 Then
      Begin
       Tam^.Next := First;
       First := Tam;
     End
    Else
      Begin
       P := First;
       For i := 1 To v-2 Do
         P := P^.Next;
       Tam^.Next := P^.Next;
         P^.Next := Tam;
     End;
  End;
 {----------------------------------}
   Procedure LietKe;
  Begin
    P := First;
    While P <> Nil Do
      Begin
       Write(P^.So : 7);
       P := P^.Next;
     End;
  End;
 {----------------------------------}
   Procedure KetThuc;
  Begin
    If First <> Nil Then
      Release(First);
  End;
 {----------------------------------}
 BEGIN
   ClrScr;
  Writeln('       NHAP VA CHEN SO VAO VI TRI CHI DINH');
  Writeln('        -----------------------------------');
  Writeln;
   KhoiDong;
  TaoSo;
  Writeln('          10 SO TRONG DANH SACH LA: ');
  Writeln;
   LietKe;
  Writeln;
  Nhap;
  Writeln;
  Chen(v);
  Writeln;
  Writeln('         DANH SACH SAU KHI CHEN');
  Writeln;
  LietKe;
  KetThuc;
  Writeln;
  Writeln;
  Write('           Bam <Enter>... ');
  Readln
 END.
80/Chèn xóa số:
Code:
Program Chen_Xoa_So;
 Uses Crt;
 CONST
   N = 20;
 TYPE
  ConTro = ^BanGhi;
  BanGhi = RECORD
    So : Word;
    Next : ConTro;
    End;
  ViTri = 1..n;
 VAR
   First,P,Tam : ConTro;
  V : ViTri;
 {----------------------------------}
   Procedure KhoiDong;
  Begin
    First := Nil;
  End;
 {----------------------------------}
   Procedure TaoSo;
  Var
    i : Byte;
  Begin
    Randomize;
    For i := 1 To n Do
      Begin
       New(Tam);
       Tam^.So := Random(10);
       Tam^.Next := Nil;
       If i = 1 Then
         Begin
          First := Tam;
          P := Tam;
        End
       Else
         Begin
          P^.Next := Tam;
          P := Tam;
        End;
     End;
  End;
 {----------------------------------}
   Procedure XoaSo;
    Procedure Xoa5;
 
    Begin
      Tam := P;
     If P = First Then
       Begin
         First := P^.Next;
        P := P^.Next;
       End
     Else
       Begin
         P := First;
        While P^.Next <> Tam Do
          P := P^.Next;
        P^.Next := Tam^.Next;
        P := P^.Next;
       End;
     Dispose(Tam);
    End;
   Begin
     P := First;
    While P <> Nil Do
      Begin
       If P^.So < 5 Then
         Xoa5
       Else
       P := P^.Next
     End;
   End;
 {----------------------------------}
   Procedure LietKe;
  Begin
    P := First;
    While P <> Nil Do
      Begin
       Write(P^.So : 5);
       P := P^.Next;
     End;
  End;
 {----------------------------------}
   Procedure KetThuc;
  Begin
    If First <> Nil Then
      Release(First);
  End;
 {----------------------------------}
 BEGIN
   ClrScr;
  Writeln('             XOA CA SO NHO HON 5');
  Writeln('             -------------------');
   KhoiDong;
  TaoSo;
  Writeln;
  Writeln('            20 SO TRONG DANH SACH LA: ');
  Writeln;
   LietKe;
  Writeln;
  XoaSo;
  Writeln;
  Writeln('             DANH SACH CAC SO >= 5');
  Writeln;
  LietKe;
  KetThuc;
  Writeln;
  Writeln;
  Write('                Bam <Enter>... ');
  Readln
 END.
81/Tạo danh sách chẳn lẻ:
Code:
Program Tach_Danh_Sach_Chan_Le;
Uses Crt;
TYPE
  Mang = Array[1..100] Of Integer;
VAR
  i,j,k,n : Integer;
  a,b,c : Mang;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('           NHAP DANH SACH');
  Writeln('           --------------');
  Write('-So phan tu: ');
  Readln(n);
  For i := 1 To n Do
    Begin
     Write('-Phan tu thu: ',i:2,' = ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('         TACH THANH 2 DANH SACH');
  Writeln('         ----------------------');
  Writeln;
  j := 1;
  k := 1;
  For i := 1 To n Do
    If Odd(a[i]) Then
     Begin
       b[j] := a[i];
      j := j + 1;
     End
   Else
     Begin
       c[k] :=a[i];
      k := k + 1;
     End;
  Writeln;
  Writeln('    -Danh sach thu nhat ( so le ) ');
  Writeln;
  For i := 1 To j-1 Do
    Write(b[i],' ');
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('    -Danh sach thu hai ( so chan ) ');
  Writeln;
  For i := 1 To k-1 Do
    Write(c[i],' ');
  Writeln;
  Write('     Bam <Enter> . . . ');
  Readln
End.
82/Xóa giá trị X trong danh sách:
Code:
Program Loai_bo;
Uses Crt;
TYPE
  Mang = array[1..100] Of Integer;
VAR
  i,Na,Nb,x : Integer;
  a: mang;
{--------------------------------------}
  Procedure LoaiBo(x : Integer; Var a:mang; Var Na : Integer);
  Var
    i,j : Integer;
  Begin
    i := 1;
   While i <= Na Do
     If (a[i] <> x) Then
       i := i + 1
     Else
       Begin
        For j := i To Na - 1 Do
          a[j] := a[j+1];
        Na := Na - 1;
      End;
  End;
{--------------------------------------}
Begin
  ClrScr;
  Writeln('       XOA TRI X TRONG DANH SACH');
  Writeln('       --------------------------');
  Writeln;
  Write('-So phan tu: ');
  Readln(Na);
  Nb := Na;
  For i := 1 To Na Do
    Begin
     Write('-Phan tu thu: ',i:2,' = ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Write('+Phan tu can loai bo: ');
  Readln(x);
  Loaibo(x,a,Na);
  If Na = Nb Then
    Writeln('Khong tim thay')
  Else
    Writeln('Da loai bo');
  Writeln;
  Writeln('DANH SACH CON LAI');
  Writeln('-----------------');
  Writeln;
  For i := 1 To Na Do
    Write(a[i],' ');
  Writeln;
  Write('   Bam <Enter> . . . ');
  Readln;
End.
83/Đếm số phần tử của danh sách:
Code:
Program Dem_nut;
Uses Crt;
TYPE
  ConTro = ^Nut;
  Nut = RECORD
    So : Integer;
   Next : ConTro;
   End;
VAR
  Nut1,Tam : ConTro;
  Ch    : Char;
{-------------------------------------}
  Function SoNut(Nut1 : ConTro): Integer;
  Var
    sn : Integer;
  Begin
    sn := 0;
   Tam := Nut1;
   While Tam <> Nil Do
     Begin
       sn := sn + 1;
      Tam := Tam^.Next;
     End;
   SoNut :=sn;
  End;
{-------------------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  Writeln(' DEM SO PHAN TU (NUT) CUA DANH SACH');
  Writeln('-----------------------------------');
  Writeln;
  Nut1 := Nil;
  Repeat
    New(Tam);
   Write('-Nhap so: ');
   Readln(Tam^.So);
   Tam^.Next := Nut1;
   Nut1 := Tam;
   Write('  Nhap nua khong ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until UpCase(Ch)= 'K';
  Writeln('+So nut cua danh sach: ',Sonut(Nut1));
  Writeln;
  Write('   Bam <Enter> . . . ');
  Readln;
END.
84/Tìm địa chỉ nút cuối:
Code:
Program Dem_Nut_Cuoi;
Uses Crt;
TYPE
  ConTro = ^Nut;
  Nut = RECORD
    So : Integer;
   Next : ConTro;
   End;
VAR
  Nut1,Tam : ConTro;
  Ch    : Char;
{-------------------------------------}
  Function DemNutCuoi(Nut1 : ConTro): ConTro;
  Begin
   Tam := Nut1;
   While Tam^.Next <> Nil Do
     Tam:= Tam^.Next;
   DemNutCuoi := Tam;
  End;
{-------------------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  Writeln('TIM DIA CHI NUT CUOI');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  Nut1 := Nil;
  Repeat
    New(Tam);
   Write('-Nhap so: ');
   Readln(Tam^.So);
   Tam^.Next := Nut1;
   Nut1 := Tam;
   Write('  Nhap nua khong ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until UpCase(Ch)= 'K';
  Writeln('+So o nut cuoi cua danh sach: ',DemNutCuoi(Nut1)^.So);
  Writeln;
  Write('    Bam <Enter> . . . ');
  Readln;
END.
85/Tính trị trung bình cộng:
Code:
Program Trung_Binh;
Uses Crt;
TYPE
  ConTro = ^Nut;
  Nut = RECORD
    So : Integer;
   Next : ConTro;
   End;
VAR
  Nut1,Tam : ConTro;
  Ch    : Char;
{-------------------------------------}
  Function Tbc(Nut1 : ConTro): Real;
  Var
    Tong,SoNut : Integer;
  Begin
    Tong := 0;
   SoNut := 0;
   Tam := Nut1;
   While Tam <> Nil Do
     Begin
       SoNut := SoNut + 1;
       Tong := Tong + Tam^.So;
      Tam := Tam^.Next;
     End;
   Tbc := Tong / SoNut;
  End;
{-------------------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  Writeln('        TINH TRI TRUNG BINH CONG');
  Writeln('        ------------------------');
  Nut1 := Nil;
  Repeat
    New(Tam);
   Write('-Nhap so: ');
   Readln(Tam^.So);
   Tam^.Next := Nut1;
   Nut1 := Tam;
   Write('  Nhap nua khong ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until UpCase(Ch)= 'K';
  Writeln('+Trung binh cong cua danh sach: ',Tbc(Nut1):6:1);
  Writeln;
  Write('     Bam <Enter> . . . ');
  Readln;
END.
86/Chèn và Xóa:
Code:
Program Chen_Xoa;
Uses Crt;
TYPE
  ConTro = ^Nut;
  Nut = RECORD
    So : Integer;
   Next : ConTro;
   End;
VAR
  Nut1,Tam : ConTro;
  So1 : Integer;
  Ch    : Char;
{-------------------------------------}
  Procedure Chen(Var Nut1 : ConTro; So1 : Integer);
  Begin
    New(Tam);
   Tam^.So :=So1;
   Tam^.Next := Nut1;
   Nut1 := Tam;
   Writeln('Da chen xong, bam <Enter> ... ');
   Readln
  End;
{-------------------------------------}
  Procedure Xoa(Var Nut1 : ConTro; So1 : Integer);
  Var
    NutTruoc : ConTro;
   TimThay : Boolean;
  Begin
   Tam := Nut1;
   NutTruoc := Nil;
   TimThay := False;
   While (Tam <> Nil) And (Not TimThay) Do
     If Tam^.So = So1 Then
       TimThay := True
     Else
       Begin
        NutTruoc := Tam;
        Tam := Tam^.Next;
      End;
     If TimThay Then
       Begin
        If NutTruoc = Nil Then
          Nut1 := Tam^.Next
        Else
          NutTruoc^.Next := Tam^.Next;
        Dispose(Tam);
        Write(' Da xoa xong, bam <Enter> ... ');
        Readln
      End
     Else
       Begin
        Write(' Khong tim thay, bam <Enter> ... ');
        Readln
      End;
  End;
{-------------------------------------}
  Procedure Xem(Var Nut1 : ConTro);
  Begin
    Tam := Nut1;
   While Tam <> Nil Do
   Begin
      Write(Tam^.So : 6);
     Tam := Tam^.Next;
    End;
   Writeln;
   Write('  Xem xong, bam <Enter> . . .');
   Readln
  End;
{-------------------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  Writeln('     NHAP, CHEN, XEM, XOA SO NGUYEN');
  Writeln('     ------------------------------');
  Writeln;
  Nut1 := Nil;
  Repeat
    New(Tam);
   Write('-Nhap so: ');
   Readln(Tam^.So);
   Tam^.Next := Nut1;
   Nut1 := Tam;
   Write('  Nhap nua khong ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until UpCase(Ch)= 'K';
  Repeat
    ClrScr;
   Repeat
     Writeln;
     Writeln('CHON CHUC NANG');
     Writeln('--------------');
     Writeln('1-Chen ');
     Writeln('2-Xoa ');
     Writeln('3-Xem ');
     Writeln('4-Ket thuc ');
     Ch := Readkey;
   Until Ch in ['1'..'4'];
     Case Ch Of
       '1'  : Begin
               Write('-So muon chen: ');
             Readln(So1);
             Chen(Nut1,So1);
           End;
       '2'  : Begin
               Write('-So muon xoa: ');
             Readln(So1);
             Xoa(Nut1,So1);
          End;
       '3'  : Begin
             Xem(Nut1);
           End;
     End;
  Until Ch = '4';
END.
87/Đảo ngược danh sách:
Code:
Program Dao_Danh_Sach;
Uses Crt;
TYPE
  ConTro = ^Nut;
  Nut = RECORD
    So : Integer;
   Next : ConTro;
   End;
VAR
  Nut1,Tam1,Tam2 : ConTro;
  Ch    : Char;
BEGIN
  ClrScr;
  Writeln('        DAO NGUOC DANH SACH');
  Writeln('        -------------------');
  Nut1 := Nil;
  Repeat
    New(Tam1);
   Write('-Nhap so: ');
   Readln(Tam1^.So);
   Tam1^.Next := Nut1;
   Nut1 := Tam1;
   Write('  Nhap nua khong ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until UpCase(Ch)= 'K';
  Tam1 := Nut1;
  Nut1 := Nil;
  Repeat
    Tam2 := Tam1^.Next;
   Tam1^.Next := Nut1;
   Nut1 := Tam1;
   Tam1 := Tam2;
  Until Tam1 = Nil;
  Writeln('Sau khi dao: ');
  Tam1 := Nut1;
  While Tam1 <> Nil Do
    Begin
     Write(Tam1^.So:6);
     Tam1 := Tam1^.Next;
   End;
  Writeln;
  Write('   Bam <Enter> . . . ');
  Readln
END.
88/Ghép chuỗi:
Code:
Program Ghep_Chuoi;
Uses Crt;
TYPE
  ConTro = ^Nut;
  Nut = RECORD
    Kt  : Char;
   Next : ConTro;
   End;
VAR
  Dau1,Cuoi1 : ConTro;
  Dau2,Cuoi2 : ConTro;
  Tam    : ConTro;
  Ch     : Char;
  i     : Integer;
BEGIN
  ClrScr;
  Writeln('CHUOI THU NHAT');
  Writeln('--------------');
  Writeln;
  i := 0;
  Repeat
    i := i + 1;
   New(Tam);
   Write('-Ky tu thu: ',i:2,' : ');
   Readln(Tam^.Kt);
   If i = 1 Then
     Begin
       Dau1 := Tam;
      Cuoi1 := Tam;
     End
   Else
     Begin
       Cuoi1^.Next := Tam;
      Cuoi1 := Tam;
     End;
   Write('Nhap nua khong ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until UpCase(Ch) = 'K';
  ClrScr;
  Writeln('CHUOI THU HAI');
  Writeln('--------------');
  Writeln;
  i := 0;
  Repeat
    i := i + 1;
   New(Tam);
   Write('-Ky tu thu: ',i:2,' : ');
   Readln(Tam^.Kt);
   If i = 1 Then
     Begin
       Dau2 := Tam;
      Cuoi2 := Tam;
     End
   Else
     Begin
       Cuoi2^.Next := Tam;
      Cuoi2 := Tam;
     End;
   Write('Nhap nua khong ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until UpCase(Ch) = 'K';
  Cuoi1^.Next := Dau2;
  Cuoi2^.Next :=Nil;
  Writeln;
  Writeln(' KET QUA');
  Writeln('---------');
  Tam := Dau1;
  While Tam <> Nil Do
    Begin
     Write(Tam^.Kt);
     Tam := Tam^.Next;
   End;
  Writeln;
  Write('   Bam <Enter> . . . ');
  Readln
END.
89/Mảng con trỏ 2 chiều:
Code:
Program Mang_Con_Tro_Hai_Chieu;
Uses Crt;
TYPE
  ConTro = ^BanGhi;
  BanGhi = RECORD
    HoTen : String[24];
   Pre, Next : ConTro;
   End;

VAR
  First,Last,P : ConTro;
  i : Byte;
  Heaptop : Pointer;
{----------------------------------}
  Procedure KhoiTao;
  Begin
    First := Nil;
   Mark(HeapTop);
   i := 0;
   Repeat
     Inc(i);
     New(P);
     Write('-(Khong nhap,bam <Enter>). Ho ten nguoi thu: ',i:2,' : ');
     Readln(P^.HoTen);
     If First = Nil Then
       Begin
        First := P;
        First^.Pre := Nil
      End
     Else
       Begin
        Last^.Next := P;
        P^.Pre := Last;
      End;
     Last := P;
     Last^.Next := Nil
   Until P^.HoTen ='';
  End;
{----------------------------------}
  Procedure DuyetXuong;
  Var
    P : ConTro;
   i : Byte;
  Begin
    P := First;
   i := 0;
   While P <> Nil Do
     Begin
       Inc(i);
      Writeln(i:2,'>... : ',P^.HoTen: -28);
      P := P^.Next;
     End;
  End;
{----------------------------------}
  Procedure DuyetLen;
  Var
    P : ConTro;
   i : Byte;
  Begin
    P := Last;
   i := 0;
   While P <> Nil Do
     Begin
       Inc(i);
      Writeln(i:2,'>... : ',P^.HoTen: -28);
      P := P^.Pre;
     End;
  End;
{----------------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  Writeln('DUYET DANH SACH THEO 2 CHIEU');
  Writeln('Tu dau den cuoi danh sach');
  Writeln('Tu cuoi len dau danh sach');
  Writeln('-------------------------');
  Writeln;
  KhoiTao;
  Writeln;
  Writeln(' Bam <Enter> de xem tu tren xuong duoi danh sach');
  Readln;
  ClrScr;
  DuyetXuong;
  Writeln;
  Writeln(' Bam <Enter> de xem tu duoi len tren danh sach');
  Readln;
  DuyetLen;
  Writeln;
  Write(' Bam <Enter> de ket thuc ');
  Readln;
  Release(HeapTop);
END.
90/Danh sách liên kết:
Code:
Program Danh_Sach_Lien_ket;
Uses Crt;
TYPE
  ConTro = ^BanGhi;
  BanGhi = RECORD
    HoTen  : String[24];
   DiaChi  : String[20];
   ChucVu  : String[15];
   DonVi  : String[20];
   Next   : ConTro;
   End;
VAR
  First, Last,P,F: ConTro;
  Ch : Char;
{-------------------------------------}
  Procedure Noi;
{-------------------------------------}
  Procedure Nhap;
  Begin
    With P^ Do
     Begin
       Write('-Ho va ten: ');
      Readln(HoTen);
      Write('-Dia chi : ');
      Readln(DiaChi);
      Write('-Chuc vu : ');
      Readln(Chucvu);
      Write('-Don vi  : ');
      Readln(DonVi);
     End;
  End;
{-------------------------------------}
  Begin
    ClrScr;
   If First = Nil Then
     Begin
       New(P);
      Nhap;
      First  := P;
      P^.Next := Nil;
      First  := P;
      Last  := P;
     End
   Else
     Begin
       F := P;
      New(P);
      Nhap;
      F^.Next := P;
      P^.Next := Nil;
     End;
  End;
{-------------------------------------}

  Procedure Duyet;
  Var
    P : ConTro;
  Begin
    P := First;
   While P <> Nil Do
     Begin
       With P^ Do
      Writeln(HoTen,' , ',DiaChi,' , ',ChucVu,' , ',DonVi);
      P := P^.Next;
     End;
   Writeln;
   Writeln('Bam <Enter> ... ');
   Readln
  End;
{-------------------------------------}
BEGIN
  First := Nil;
  Repeat
    ClrScr;
   Repeat
     Write('Bam (N)oi, (D)uyet, hoac (K)et thuc ');
     Ch := ReadKey;
     If Ch = #0 Then
       Ch := Readkey;
     Writeln;
     Ch := UpCase(Ch);
   Until Ch In ['N','D','K'];
   If Ch = 'N' Then
     Noi
   Else
     If Ch = 'D' Then
       Duyet
  Until Ch = 'K'
END.
91/Danh sách móc nối:
Code:
Program Danh_Sach_Moc_Noi;
Uses Crt;
TYPE
  ConTro = ^SoNguyen;
  SoNguyen = RECORD
    So : Integer;
   Next : ConTro;
   End;
VAR
  First,Last,P :ConTro;
  So1 : Integer;
  Ch : Char;
{----------------------------------}
  Procedure Nhap(Var First, Last : ConTRo);
  Var
    i : Integer;
  Begin
    ClrScr;
   Writeln('NHAP DU LIEU');
   Writeln('------------');
   Writeln;
   i := 0;
   Repeat
     i := i + 1;
     New(P);
     Write('-So thu: ',i:2,' = ');
     Readln(P^.So);
     If i = 1 Then
       Begin
        First := P;
        Last := P;
      End
     Else
       Begin
        Last^.Next := P;
        Last := P;
      End;
     Write('  Nhap nua khong ? (c/k) ');
     Readln(Ch);
   Until UpCase(Ch) = 'K';
   Last^.Next := Nil
  End;
{----------------------------------}
  Procedure Noi(Var First,Lasr : ConTro; Var So1 : Integer);
  Begin
    Writeln;
    New(P);
   P^.So := So1;
   If First = Nil Then
      First := P;
   Last^.Next := P;
   Last := P;
   Last^.Next := Nil;
   Writeln;
   Write('Da noi vao cuoi danh sach, bam <Enter> . . . ');
   Readln
  End;
{----------------------------------}
  Procedure Xoa(Var First : ConTro; Var So1 : Integer);
  Begin
    Writeln;
    So1 :=First^.So;
   P := First;
   First := First^.Next;
   Dispose(P);
   Writeln;
   Write('  Da xoa so dau, bam <Enter> . . . ');
   Readln
  End;
{----------------------------------}
  Procedure LietKe(First : ConTro);
  Begin
    Writeln;
    P := First;
   If P = Nil Then
     Writeln('Danh sach rong');
   While P <> Nil Do
     Begin
       Write(P^.So : 5);
      P := P^.Next;
     End;
   Writeln;
   Write('  Xem xong, bam <Enter> . . . ');
   Readln
  End;
{----------------------------------}
BEGIN
  First := Nil;
  Last := Nil;
  Repeat
    ClrScr;
   Writeln('       DANH SACH MOC NOI');
   Writeln('    Them vao cuoi, xoa dau danh sach');
   Repeat
     Writeln('1-Nhap so');
     Writeln('2-Liet ke');
     Writeln('3-Noi them');
     Writeln('4-Xoa');
     Writeln('5-Ket thuc');
     Writeln;
     Write('Chon chuc nang nao: ');
     Ch := Readkey;
   Until Ch in ['1'..'5'];
   Case Ch Of
     '1'  : Nhap(First, Last);
     '2'  : LietKe(First);
     '3'  : Begin
             Writeln;
              Write('-Nhap so muon noi them: ');
              Readln(So1);
           Writeln;
           Writeln('DANH SACH TRUOC KHI NOI LA');
           LietKe(First);
              Noi(First,Last,So1);
              Writeln;
              Writeln('DANH SACH SAU KHI NOI THEM SO LA');
              LietKe(First);
          End;
     '4'  : If First = Nil Then
             Begin
             Writeln(' Danh sach rong, khong xoa duoc');
            Writeln('Bam <Enter> . . . ');
            Readln
           End
           Else
           Begin
             Writeln;
            Writeln('  DANH SACH TRUOC KHI XOA SO');
            LietKe(First);
             Xoa(First,So1);
            Writeln('-So vua xoa la: ',So1);
            Writeln;
            Writeln('  DANH SACH CON LAI SAU KHI XOA SO DAU');
            LietKe(First);
           End;
   End;
  Until Ch ='5'
END.
92/Danh sách LK:
Code:
Program Danh_Sach_LK;
Uses Crt;
TYPE
  Str = String[24];
  ConTro = ^BanGhi;
  BanGhi = RECORD
    HoTen : Str;
   Luong : Real;
   Next : ConTro;
   End;
VAR
  First   : ConTro;
  Nv    : BanGhi;
  Ketthuc : Boolean;
  Ch     : Char;
{--------------------------------}
  Procedure Chen(Var First : ConTro; Nv : BanGhi);
  Var
    P : ConTro;
  Begin
    New(P);
   P^.HoTen := NV.HoTen;
   P^.Luong := NV.Luong;
   P^.Next := First;
   First := P;
  End;
{--------------------------------}
  Procedure Xoa(Var First : ConTro; Nv : BanGhi);
  Var
    P,P1 : ConTro;
  Begin
    If First^.HoTen = NV.HoTen Then
     Begin
       P := First;
      First :=First^.Next;
      Dispose(P);
     End
   Else
     Begin
       P := First;
      While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv.HoTen) Do
        Begin
          P1 := P;
         P := P^.Next;
        End;
      If P = Nil Then
        Writeln('Khong tim thay')
      Else
        Begin
          P1^.Next := P^.Next;
         Dispose(P);
        End;
     End;
  End;
{--------------------------------}
  Procedure Tim(First : ConTro; Nv : BanGhi);
  Var
    P : ConTro;
  Begin
    P := First;
   While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv.HoTen) Do
     P := P^.Next;
   If P = Nil Then
     Writeln('Khong tim thay')
   Else
     Begin
       Writeln('Tim thay');
      Writeln(P^.HoTen,' ', P^.Luong:8:1);
     End;
  End;
{--------------------------------}
  Procedure LietKe(First : ConTro);
  Var
    P : ConTro;
  Begin
    Writeln;
    If First = Nil Then
     Writeln('Danh sach rong')
   Else
     Begin
       P := First;
      While ( P <> Nil) Do
        Begin
          Writeln(P^.HoTen,' ',P^.Luong:8:1);
         P := P^.Next;
        End;
     End;
     Writeln;
     Write('Xem xong, bam <Enter> . . . ');
     Readln
  End;
{--------------------------------}
  Procedure XoaHet(Var First : ConTro);
  Var
    P1,P : ConTro;
  Begin
    P := First;
   While P <> Nil Do
     Begin
       P1 := P^.Next;
      Dispose(P);
      P := P1;
     End;
   First := Nil
  End;
{--------------------------------}
  Procedure DaoNguoc(Var First : ConTro);
  Var
    P,P1,Tam: ConTro;
  Begin
    If (First <> Nil) And ( First^.Next <> Nil) Then
     Begin
       P1 := First;
      P := P1^.Next;
      First^.Next := Nil;
      While (P <> Nil) Do
        Begin
          Tam := P^.Next;
         P^.Next := P1;
         P1 := P;
         P := Tam;
        End;
      First := P1;
     End;
   Writeln;
   Write('Da dao nguoc danh sach, bam <Enter> . . . ');
   Readln
  End;
{--------------------------------}
BEGIN
  Repeat
    ClrScr;
    Writeln;
    Writeln('CAC CHUC NANG');
    Writeln('-------------');
    Writeln('Chu y: Danh sach LIFO hoac FILO');
   Writeln('Ban ghi nhap vao dau nhung xuat ra cuoi');
    Writeln('1-KHOI TAO DANH SACH');
    Writeln('2-NOI THEM VAO DANH SACH');
    Writeln('3-XOA KHOI DANH SACH');
    Writeln('4-TIM KIEM TRONG DANH SACH');
    Writeln('5-LIET KE DANH SACH');
    Writeln('6-DAO NGUOC DANH SACH');
    Writeln('7-KET THUC CHUONG TRINH');
   Writeln;
    Write('Chon cac chuc nang tu 1 den 7: ');
    Readln(Ch);
    Case Ch Of
      '1'  : Begin
             Writeln('1-TAO DANH SACH');
           First := Nil;
           KetThuc := False;
           Repeat
             With Nv Do
               Begin
                Write('-Ho ten hoac <Ente> de ngung: ');
                Readln(HoTen);
                If HoTen <> '' Then
                  Begin
                   Write('-Bac luong : ');
                   Readln(Luong);
                   Chen(First,Nv);
                 End
                Else
                  KetThuc := True;
              End;
           Until ketThuc;
            End;
     '2'  : Begin
             Writeln('2-NOI THEM VAO DAU DANH SACH');
           KetThuc := False;
           Repeat
             With Nv Do
               Begin
                Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: ');
                Readln(HoTen);
                If HoTen <> '' Then
                  Begin
                   Write('-Bac luong : ');
                   Readln(Luong);
                   Chen(First,Nv);
                 End
                Else
                  KetThuc := True;
              End;
           Until ketThuc;
            End;
     '3'  : Begin
             Writeln('3.XOA KHOI DANH SACH');
           KetThuc := False;
           Repeat
             With Nv Do
              Begin
                Write('Ho ten can xoa, hoac <Enter> de ngung: ');
               Readln(HoTen);
               If HoTen <> '' Then
                 Xoa(First,NV)
               Else
                 KetThuc := True;
              End;
           Until KetThuc;
           End;
     '4'  :  Begin
             Writeln('4-TIM KIEM TRONG DANH SACH');
           KetThuc := False;
           Repeat
             With Nv Do
              Begin
                Write('Ho ten can tim, hoac <Enter> de ngung: ');
               Readln(HoTen);
               If HoTen <> '' Then
                 Tim(First,NV)
               Else
                 KetThuc := True;
              End;
           Until KetThuc;
           End;
     '5'  :  Begin
             Writeln('5-LIET KE NOI DUNG DANH SACH');
           LietKe(First)
            End;
     '6'  :  Begin
             Writeln('6-DAO NGUOC NOI DUNG DANH SACH');
           DaoNguoc(First)
            End;
     '7'  :    Begin
             Writeln('7-XOA HET NOI DUNG DANH SACH ROI KET THUC');
           XoaHet(First)
            End;
   End;
  Until Ch = '7'
END.
93/Cây nhị phân (code 2):
Code:
Program Cay_Nhi_Phan;
Uses Crt;
TYPE
  Str = String[24];
  ConTro = ^BanGhi;
  BanGhi = RECORD
    HoTen : Str;
   Luong : Real;
   Trai,Phai : ConTro;
   End;
VAR
  Goc    : ConTro;
  Nv    : BanGhi;
  Ketthuc : Boolean;
  Ch     : Char;
{--------------------------------}
  Procedure Chen(Var Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
  Var
    P,P1 : ConTro;
  Begin
    If goc = Nil Then
     Begin
        New(Goc);
      With Goc^ Do
        Begin
           HoTen := NV.HoTen;
         Luong := NV.Luong;
         Trai := Nil;
         Phai := Nil;
        End;
     End
   Else
     Begin
       P := Goc;
      P1 := Nil;
      While P <> Nil Do
        Begin
          P1 := P;
         If Nv.HoTen <= P^.HoTen Then
           P := P^.Trai
         Else
           P := P^.Phai;
        End;
      New(P);
      With P^ Do
        Begin
          HoTen := NV.HoTen;
         Luong := NV.Luong;
         Trai := Nil;
         Phai := Nil;
        End;
      If NV.HoTen <=P1^.HoTen Then
        P1^.Trai := P
      Else
        P1^.Phai := P;
     End;
  End;
{--------------------------------}
  Procedure Xoa(Var Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
  Var
    P,P1,Q,Q1 : ConTro;
   Nhanh :(NhanhTrai,NhanhPhai);
  Begin
    If Goc = Nil Then
     Writeln('Cay rong')
   Else
     Begin
       P := Goc;
      P1 := Nil;
      While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv.HoTen) Do
        Begin
          P1 := P;
         If Nv.HoTen < P^.HoTen Then
           Begin
             P := P^.Trai;
            Nhanh := NhanhTrai;
           End
         Else
           Begin
             P := P^.Phai;
            Nhanh := NhanhPhai;
           End;
        End;
      If P = Nil Then
        Writeln('Khong tim thay')
      Else
        Begin
          If (P^.Trai = Nil) Then
           Q := P^.Phai
         Else
           Begin
             Q := P^.Trai;
            Q1 := Nil;
            While Q^.Phai <> Nil Do
              Begin
                Q1 := Q;
               Q := Q^.Phai;
              End;
            If Q1 <> Nil Then
              Begin
                Q1^.Phai := Q^.Trai;
               Q^.Trai := P^.Trai;
              End;
            If P1 = Nil Then
              Goc := Q
            Else
              Begin
                If Nhanh = NhanhTrai Then
                 P1^.Trai := Q
               Else
                 P1^.Phai := Q;
              End;
            Dispose(P);
           End;
        End;
     End;
  End;
{--------------------------------}
  Procedure Tim(Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
  Var
    P : ConTro;
  Begin
    P := Goc;
   While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv.HoTen) Do
     If NV.HoTen < P^.HoTen Then
      P := P^.Trai
     Else
       P := P^.Phai;
   If P = Nil Then
     Writeln('Khong tim thay')
   Else
     Begin
       Writeln('Tim thay');
      Writeln(P^.HoTen,' ', P^.Luong:8:1);
     End;
  End;
{--------------------------------}
  Procedure LNRLietKe(Goc : ConTro);
  Begin
    If Goc = Nil Then
     Begin
       Writeln('Cay rong, chua co du lieu');
     End
   Else
     Begin
       If Goc^.Trai <> Nil Then
        LNRLietKe(Goc^.Trai);
      Writeln(Goc^.HoTen,', ',Goc^.Luong:8:1);
      If Goc^.Phai <> Nil Then
        LNRLietKe(Goc^.Phai);
     End;
  End;
{--------------------------------}
BEGIN
  Repeat
    ClrScr;
    Writeln;
    Writeln('CAC CHUC NANG CAY NHI PHAN');
    Writeln('--------------------------');
    Writeln;
    Writeln('1-Khoi tao cay');
    Writeln('2-Noi them vao cay');
    Writeln('3-Xoa khoi cay');
    Writeln('4-Tim kiem tren cay');
    Writeln('5-Liet ke danh sach');
    Writeln('6-Ket thuc chuong trinh');
   Writeln;
    Write('Chon cac chuc nang tu 1 den 6: ');
    Readln(Ch);
    Case Ch Of
      '1'  : Begin
             ClrScr;
             Writeln('1-KHOI TAO CAY');
           Writeln('Cay co thu tu LNR');
           Writeln('-----------------');
           Writeln;
           Goc := Nil;
           KetThuc := False;
           Repeat
             With Nv Do
               Begin
                Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: ');
                Readln(HoTen);
                If HoTen <> '' Then
                  Begin
                   Write('-Bac luong : ');
                   Readln(Luong);
                   Chen(Goc,Nv);
                 End
                Else
                  KetThuc := True;
              End;
           Until ketThuc;
            End;
     '2'  : Begin
             ClrScr;
             Writeln;
             Writeln('2-NOI VAO CAY THEO THU TU');
           Writeln('-------------------------');
           Writeln;
           KetThuc := False;
           Repeat
             With Nv Do
               Begin
                Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: ');
                Readln(HoTen);
                If HoTen <> '' Then
                  Begin
                   Write('-Bac luong : ');
                   Readln(Luong);
                   Chen(Goc,Nv);
                 End
                Else
                  KetThuc := True;
              End;
           Until ketThuc;
            End;
     '3'  : Begin
             ClrScr;
           Writeln;
             Writeln('3.XOA KHOI CAY');
           Writeln('--------------');
           Writeln;
           KetThuc := False;
           Repeat
             With Nv Do
              Begin
                Write('Ho ten can xoa, hoac <Enter> de ngung: ');
               Readln(HoTen);
               If HoTen <> '' Then
                 Xoa(Goc,NV)
               Else
                 KetThuc := True;
              End;
           Until KetThuc;
           End;
     '4'  :  Begin
             ClrScr;
             Writeln('4-TIM KIEM TREN CAY');
           Writeln('-------------------');
           Writeln;
           ketThuc := False;
           Repeat
             With Nv Do
              Begin
                Write('Ho ten can tim, hoac <Enter> de ngung: ');
               Readln(HoTen);
               If HoTen <> '' Then
                 Tim(Goc,NV)
               Else
                 KetThuc := True;
              End;
           Until KetThuc;
           End;
     '5'  :  Begin
             ClrScr;
             Writeln('5-LIET KE NOI DUNG CAY');
           Writeln('Hien thi theo thu tu ABC...');
           Writeln('---------------------------');
           Writeln;
           LNRLietKe(Goc);
           Writeln;
           Write('Xem xong bam <Enter> . . . ');
           Readln
            End;
     '6'  :    Begin
             Writeln('7- KET THUC CHUONG TRINH');
           Writeln;
            End;
   End;
  Until Ch = '6'
END.
94/Đổi số thực ra phân số tối giản:
Code:
Program Phan_So_1;
Uses PhanSo1;
Var
  x : T_PhanSo1;
  r : Real;
BEGIN
  Writeln('DOI SO THUC RA OHAN SO TOI GIAN');
  Writeln('-------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap mot so thuc: ');
  Readln(r);
  Writeln;
  With x Do
    Begin
     KhoiDong;
     Write('+Doi ra dang phan so la= ');
     Doi(r);
     Xuat;
     Writeln;
     Write('+Phan so toi gian la  = ');
     Toigian;
     Xuat;
   End;
  Readln
END.
95/So sánh, cộng 2 số thức dưới dạng phân số:
Code:
Program Phan_So_2;
Uses PhanSo2;
Var
  X,Y : T_PhanSo2;
  so1,so2 : Real;
Begin
  Writeln('SO SANH, CONG 2 SO THUC DUOI DANG PHAN SO');
  Writeln('----------------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(so2);
  X.KhoiDong;
  Y.KhoiDong;
  X.Doi(So1);
  Y.Doi(So2);
  Writeln;
  Write('-Doi so thu nhat ra phan so la : ');
  X.Xuat;
  Writeln;
  Write('-Doi so thu hai ra phan so la : ');
  Y.Xuat;
  Writeln;
  Writeln;
  If X.LonHon(Y) Then
    Writeln('-So thu nhat lon hon so thu hai');
  If Y.LonHon(X) Then
    Writeln('-So thu hai lon hon so thu nhat');
  Writeln;
  X.Cong(Y);
  Write('-Tong 2 phan so la : ');
  X.Xuat;
  Writeln;
  Write('   Bam <Enter> . . . ');
  Readln
End.
96/So sánh, cộng 2 số thực chênh lệnh lớn:
Code:
Program Phan_So_3;
Uses PhanSo3;
Var
  X,Y : T_PhanSo3;
  so1,so2 : Real;
Begin
  Writeln('SO SANH, CONG 2 SO THUC CHENH LECH LON');
  Writeln('--------------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so thu nhat: ');
  Readln(so1);
  Write('-Nhap so thu hai : ');
  Readln(so2);
  X.KhoiDong;
  Y.KhoiDong;
  X.Doi(So1);
  Y.Doi(So2);
  Writeln;
  If X.LonHon(Y) Then
    Writeln('-So thu nhat lon hon so thu hai');
  If Y.LonHon(X) Then
    Writeln('-So thu hai lon hon so thu nhat');
  Writeln;
  X.Cong(Y);
  Write('-Tong 2 so la : ');
  X.Xuat;
  Writeln;
  Write('   Bam <Enter> . . . ');
  Readln
End.
97/Đọc 1 tập tin:
Code:
Program ListDemo;
Uses ListUtil;
TYPE
  StrObjPtr = ^StrObj;
  StrObj = OBJECT(Item)
    St : ^String;
   Constructor Init(InitStr : String);
   Destructor Done; Virtual;
   Procedure Print; Virtual;
   End;
VAR
  ItemList : List;
  F    : Text; {bien kieu tap tin van ban}
  Line   : String[80];
{-----------------------------}
  Constructor StrObj.Init;
  Begin
    Item.Init;
   GetMem(St,length(InitStr) + 1);
   St^ := InitStr;
  End;
{-----------------------------}
  Destructor Strobj.Done;
  Begin
    FreeMem(St, Length(St^) + 1);
   Item.Done;
  End;
{-----------------------------}
  Procedure StrObj.Print;
  Begin
    Item.Print;
   Write(St^);
  End;
{-----------------------------}
BEGIN
  ItemList.Init;
  Writeln('-Bo nho truoc khi doc tap tin: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Write('-Bam <Enter> de doc tap tin BAITHO.TXT tu dia ');
  Readln;
  Assign(F,'BAITHO.TXT'); {Gan bien tap tin}
  Reset(F); {Mo tap tin da co tren dia }
  While Not EOF(F) Do
    Begin
     Readln(F,Line);
     ItemList.InsertItem(New(StrObjPtr,Init(Line)))
   End;
  Writeln;
  ItemList.PrintList;
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho sau khi doc tap tin: ',MemAvail,' bytes');
  ItemList.DisposeList;
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho sau khi xoa bang Dispose: ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter>. . . ');
  Readln
END.
98/Đọc bộ nhớ dữ liệu:
Code:
Program ListDemo;
Uses ListUtil;
TYPE
  IntObjPtr = ^IntObj;
  IntObj = OBJECT(Item)
    I : Integer;
   Constructor Init(InitI : Integer);
   Procedure Print; Virtual;
   End;

  RealObjPtr = ^RealObj;
  RealObj = OBJECT(Item)
    R : Real;
   Constructor init(InitReal : Real);
   Procedure Print; Virtual;
   End;

  StrObjPtr = ^StrObj;
  StrObj = OBJECT(Item)
    St : ^String;
   Constructor Init(InitStr : String);
   Destructor Done; Virtual;
   Procedure Print; Virtual;
   End;
VAR
  ItemList : List;
{--------------------------------}
  Constructor IntObj.Init;
  Begin
    Item.Init;
   I :=InitI;
  End;
{--------------------------------}
  Procedure IntObj.Print;
  Begin
    Item.print;
   Write('  +So nguyen = ',i);
  End;
{--------------------------------}
  Constructor RealObj.Init;
  Begin
    Item.Init;
   R := InitReal
  End;
{--------------------------------}
  Procedure RealObj.Print;
  Begin
    Item.Print;
   Write('  +So thuc = ',r);
  End;
{--------------------------------}
  Constructor StrObj.Init;
  Begin
    Item.Init;
   Getmem(St,Length(InitStr) +1);
   St^ := InitStr;
  End;
{--------------------------------}
  Destructor StrObj.Done;
  Begin
    FreeMem(St,Length(St^) + 1);
   Item.Done;
  End;
{--------------------------------}
  Procedure StrObj.print;
  Begin
    Item.Print;
   Write('  +Chuoi ky tu = ',St^);
  End;
{--------------------------------}
BEGIN
  ItemList.Init;
  Writeln('-Bo nho truoc khi chen du lieu: ',MemAvail,' bytes');
  ItemList.InsertItem(New(IntObjPtr,Init(123)));
  ItemList.InsertItem(New(RealObjPtr,Init(123.456)));
  ItemList.InsertItem(New(StrObjPtr,Init('Turbo Pascal 7.0')));
  Itemlist.PrintList;
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho sau khi chen du lieu: ',MemAvail,' bytes');
  ItemList.DisposeList;
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('-Bo nho sau khi xoa bang Dispose = ',MemAvail,' bytes');
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter> ... ');
  Readln
END.
99/Vẽ hình:
Code:
Program Ve_hinh;
Uses Crt,Graph,Dos,Vehinh;
TYPE
  Arc = OBJECT(Circle)
    StartAngle, EndAngle : Integer;
   Constructor Init(InitX,InitY,InitRadius, InitS,InitE:Integer);
   Procedure Show; Virtual;
   Procedure Hide; Virtual;
   End;
VAR
  GrDriver, GrMode: Integer;
  Cung      : Arc;
  C        : Circle;
  P        : Point;
{-------------------------------------}
  Constructor Arc.Init;
  Begin
    Circle.Init(InitX,InitY,InitRadius);
   StartAngle := InitS;
   EndAngle := InitE;
  End;
{-------------------------------------}
  Procedure Arc.Show;
  Begin
    Visible := True;
   Graph.Arc(X,Y,StartAngle,EndAngle,Radius);
  End;
{-------------------------------------}
  Procedure Arc.Hide;
  Var
    TempColor : Word;
  Begin
    TempColor := Graph.GetColor;
   Graph.SetColor(GetBkColor);
   Visible := False;
   Graph.Arc(X,Y,StartAngle,EndAngle,Radius);
   SetColor(TempColor);
  End;
{-------------------------------------}
BEGIN
  GrDriver := CGA;
  GrMode := CGAC0;
  InitGraph(GrDriver,GrMode,'C:\BP\BGI');
  C.Init(151,82,50);
  Cung.Init(151,82,25,0,90);
  P.Init(151,82);
  P.Drag(5);
  Cung.Drag(5);
  C.Drag(5);
  CloseGraph
END.
100/Phân số (dạng 1):
Code:
UNIT PhanSo1;

INTERFACE

TYPE
  T_Dau = -1.. 1;
  T_PhanSo1 = OBJECT
    TuSo, MauSo : LongInt;
   Dau      : T_Dau;
   CONSTRUCTOR KhoiDong;
   Procedure Doi(r : Real);
   Procedure ToiGian;
   Procedure Xuat;
  End;

IMPLEMENTATION

CONST
  Max = 2147483647;
  R_min = 1E-10;
  CONSTRUCTOR T_PhanSo1.KhoiDong;
  Begin
  End;
{--------------------------}
  Procedure T_PhanSo1.Doi(r : Real);
  Var
    PS : T_PhanSo1;
   Du : Real;
  Begin
    If ABS(r) > Max Then
     RunError(7);
   If r > 0 Then
     Dau := 1
   Else
     Dau := -1;
   r := ABS(r);
   MauSo := 1;
   Du := r - Int(r);
   While Du > R_Min Do
     Begin
       r := 10 * r;
      MauSo := 10 * MauSo;
      Du := r - Round(r);
     End;
   TuSo := Round(r);
  End;

{--------------------------}
  Procedure T_PhanSo1.ToiGian;
  Var
    u : LongInt;
   Function USCLN(x, y : LongInt) : LongInt;
   Begin
     While NOT (x = y) Do
       If x > y Then
        x := x - y
      Else
        y := y -x;
     USCLN := x;
   End;
  Begin
    If TuSo = 0 Then
     Begin
       MauSo := 1;
      Dau := 0;
      Exit;
     End;
   u := USCLN(TuSo, MauSo);
   TuSo := TuSo Div u;
   MauSo := MauSo Div u;
  End;

  {--------------------------}
  Procedure T_PhanSo1.Xuat;
  Begin
    If MauSo = 1 Then
     Begin
       If Dau = -1 Then
        Write('-',TuSo)
      Else
        Write(TuSo);
      Exit
     End;
   If Dau = -1 Then
     Write('-',TuSo, '/', MauSo)
   Else
     Write(TuSo,'/',MauSo);
  End;
  END.

Tài sản của KuteoDnC
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 28-11-2010, 09:48 PM
KuteoDnC's Avatar
  User Profile
KuteoDnCAdmin KuteoDnC is offline
Administrator
   Họ & Tên: Ku tèo
 • Đang học lớp : * Đã ra trường .
 • Niên khóa : 2002 - 2005
 
Tham gia: Oct 2009
Nơi Cư Ngụ: 127.0.0.1
Point: 2,429,530
Đã cảm ơn: 159 bài viết
Được cảm ơn 645 lần trong 184 bài
KuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to behold

Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng 
Total Awards: 8

Send a message via ICQ to KuteoDnC
Default


-Các bạn có thể Tải Tất cả các bài trên với File Word Tại:http://www.mediafire.com/?1q89eyczo52lf67
-Các bạn có thể Tải Tất cả các bài trong thư viện với file .PASTại:http://www.mediafire.com/?bg3ecyvfet8664b
Tài sản của KuteoDnC
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 09:28 PM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |