Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Các môn học THPT > Môn Tin học > Tin học lớp 11

Diễn đàn đóng băng dữ liệu từ tháng 08/2016. Thành viên chỉ có thể xem các bài viết và không được tạo mới.

Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 1 KuteoDnC Tin học lớp 11 2 28-11-2010 09:48 PM
V-Pascal 2.10 lập trình Pascal cho người Việt Mc.Neo Software & Crack 0 06-11-2010 05:50 PM
Sơ lược về Pascal Delta Tin học lớp 11 0 14-09-2010 11:07 PM
Pascal Study 1.0 - học pascal từ cơ bản đến nâng cao Assassin_C7 Phần mềm dạy và học 5 28-01-2010 03:48 PM
Mối liên hệ giữa tam giác pascal và 7 hằng đẳng thức ♥•»…ßi…ƒ€nT…«•██ Toán Học 2 17-01-2010 12:27 PM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
bai tap pascal lop 11, bai tap tin hoc lop 12, bai tap tin hoc11, bài tập tin học 11, bài tập pascal kiểu tệp lớp 11, cac dang toan chung pascal, cac dang toan pascal, của, dạng, dạy và học pascal, học, hoc tot tin hoc phan pascal, pascal, pascal lớp 11 circle, phần, tập, thư viện các dạng bài tập pascal của tin học 11 - phần 4, tin hoc 11 vi du 2 bai 16, viện
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 28-11-2010, 09:50 PM
KuteoDnC's Avatar
  User Profile
KuteoDnCAdmin KuteoDnC is offline
Administrator
   Họ & Tên: Ku tèo
 • Đang học lớp : * Đã ra trường .
 • Niên khóa : 2002 - 2005
 
Tham gia: Oct 2009
Nơi Cư Ngụ: 127.0.0.1
Point: 2,429,720
Đã cảm ơn: 159 bài viết
Được cảm ơn 645 lần trong 184 bài
KuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to behold

Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng 
Total Awards: 8

Send a message via ICQ to KuteoDnC
Default Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 2

Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 2


101/Nhập số liệu cho 1 tập tin số nguyên:
Code:
Program Tap_Tin_So_Nguyen;
Uses Crt;
Var
  f : File Of Integer;
  So : Integer;
  a : Array[1..10] Of Integer;
  Spt,i,j : Integer;
  Filename : String[11];
Begin
  ClrScr;
  Writeln('NHAP SO LIEU CHO TAP TIN SONGUYEN.DAT');
  Writeln('-------------------------------------');
  Writeln;
  Assign(f,'songuyen.dat');
  ReWrite(f);
  For i := 1 To 10 Do
    Begin
     Write('-So thu: ',i:2,' = ');
     Readln(So);
     Write(f,so);
   End;
  Close(f);
  Spt := 0;
  Reset(f);
  While NOT EOF(f) Do
    Begin
     Spt := Spt + 1;
     Read(f,so);
     a[Spt] := so;
   End;
  Close(f);
  For i := 1 To Spt -1 Do
    For j := Spt Downto i + 1 Do
     If a[j] < a[j-1] Then
       Begin
        So := a[j];
        a[j] := a[j-1];
        a[j-1] := So;
      End;
  Writeln;
  Writeln('Sau khi sap xep: ');
  For i := 1 To 10 Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Write(' Bam <Enter>... ');
  Readln
End.
102/Ghép tập tin:
Code:
Program Ghep_Tap_Tin;
Uses Crt;
Var
  f1,f2,f3 : File Of Real;
  i : Integer;
  So : Real;
  Ch : Char;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('NHAP SO LIEU CHO TAP1.DAT');
  Writeln('-------------------------');
  Writeln;
  Assign(f1,'TAP1.DAT');
  Rewrite(f1);
  i := 0;
  Repeat
    i := i + 1;
   Write('-So thu: ',i:2,' = ');
   Readln(So);
   Write(f1,so);
   Write('  Nhap nua ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until Upcase(Ch) ='K';
  Close(f1);
  ClrScr;
  Writeln('NHAP SO LIEU CHO TAP2.DAT');
  Writeln('-------------------------');
  Writeln;
  Assign(f2,'TAP2.DAT');
  Rewrite(f2);
  i := 0;
  Repeat
    i := i + 1;
   Write('-So thu: ',i:2,' = ');
   Readln(So);
   Write(f2,so);
   Write('  Nhap nua ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until Upcase(Ch) ='K';
  Close(f2);
  ClrScr;
  Writeln('GHEP TAP1 va TAP2 thanh TAP3');
  Writeln('----------------------------');
  Writeln;
  Assign(f3,'TAP3.DAT');
  Rewrite(f3);
  Reset(f1);
  Reset(f2);
  While NOT EOF(f1) Do
    Begin
     Read(f1,So);
     Write(f3,So);
   End;
  While NOT EOF(f2) Do
    Begin
     Read(f2,so);
     Write(f3,so);
   End;
  Reset(f3);
  While NOT EOF(f3) Do
    Begin
     Read(f3,So);
     Write(So :8:1);
   End;
  Close(f1);
  Close(f2);
  Close(f3);
  Writeln;
  Writeln;
  Write('  Da ghep xong, Bam <Enter>...');
  Readln;
End.
103/Sổ tay điện thoại:
Code:
Program So_tay_Dien_Tu;
Uses Crt;
Type
  DienThoai = RECORD
    HoTen : String[24];
   Tel  : LongInt;
   Add  : String;
   End;
Var
  f    : File Of DienThoai;
  Tam   : DienThoai;
  St   : String;
  TimThay : Boolean;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('NHAP SO DIEN THOAI VA DIA CHI');
  Writeln('-----------------------------');
  Writeln;
  Assign(f,'Telephon.dat');
  Rewrite(f);
  With tam Do
    Repeat
     Write('-Ho ten, bam (0> de ket thuc: ');
     Readln(HoTen);
     If HoTen <> '0' Then
       Begin
         Write('-So phone : ');
        Readln(Tel);
        Write('-Dia chi : ');
        Readln(Add);
        Write(f,tam);
      End;
   Until Hoten = '0';
   Close(f);
   ClrScr;
   Writeln('TIM SO DIEN THOAI VA DIA CHI');
   Writeln('----------------------------');
   Writeln;
   Write('-Ho ten nguoi muon tim: ');
   Readln(St);
   Reset(f);
   TimThay := False;
   While NOT EOF(f) Do
     Begin
       Read(f,Tam);
      With Tam Do
        If St = HoTen then
          Begin
           TimThay := True;
           Writeln(HoTen);
           Writeln('-So Telephone: ',Tel);
           Writeln('-Dia chi   : ',Add);
         End;
     End;
   If Not TimThay Then
     Writeln('Khong tim thay');
   Close(f);
   Writeln;
   Write('  Bam <Enter>... ');
   Readln
End.
104/Che dấu tập tin:
Code:
Program CheDau_TapTin;
Uses Dos,Crt;
Var
  f : File; {hoac f : Text }
  Filename : String;
  Ch : Char;
Begin
  Repeat
    ClrScr;
    TextColor(14);
    TextBackGround(2);
    GotoXY(23,4);
    Writeln('DAT THUOC TINH CHE DAU TAP TIN');
    GotoXY(23,5);
    Writeln('------------------------------');
    Writeln;
    TextColor(12);
    GotoXY(11,6);
    Writeln('*Khong hien thi duoc ten tap tin khi dung lenh DIR cua DOS*');
    GotoXY(15,8);
    TextColor(1);
    TextBackGround(14);
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
   Readln(Filename);
   TextColor(4+Blink);
   TextBackGround(14);
   GotoXY(25,24);
   Writeln('DANG THUC HIEN, XIN CHO DOI...');
   Assign(f,Filename);
   SetFAttr(f,Hidden);
   TextColor(4);
   TextBackGround(15);
   GotoXY(15,10);
   Case DosError Of
     0 : Writeln('Da hoan thanh tot dep');
     2 : Writeln('Khong tim thay tap tin nay');
     3 : Writeln('Khong tim thay duong dan')
   Else
     Writeln('Tap tin duoc bao ve, khong sua duoc');
   End;
   GotoXY(19,24);
   TextColor(14);
   TextBackGround(4);
   Writeln('Bam phim bat ky de tiep tuc, <Esc> de thoat ');
   Ch := Readkey;
   TextColor(White);
    TextBackGround(Black);
    ClrScr;
  Until Ch = #27;
End.
105/Cập nhật dữ liệu:
Code:
Program Cap_Nhat_Du_Lieu;
Uses Crt;
Type
  HoSo = RECORD
    Holot : String[17];
   Ten  : String[7];
   Tuoi : 18..60;
   ChucVu: String[20];
   BacLuong : 300000..900000;
   End;
Var
  f : File Of HoSo;
  Nv : HoSo;
  ans : Char;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('CAP NHAT DU LIEU VAO TAP TIN LUONG.DAT');
  Writeln('----------------------------------');
  Writeln;
  Assign(f,'LUONG.DAT');
  Reset(f);
  Seek(f,Filesize(f));
  Repeat
    With Nv Do
     Begin
       Write('-Ho lot: ');
      Readln(Holot);
      Write('-Ten  : ');
      Readln(Ten);
      Write('-Tuoi : ');
      {$R+}
      Readln(tuoi);
      Write('-Chuc vu : ');
      Readln(ChucVu);
      Write('-Bac luong: ');
      Readln(BacLuong);
      Write(f,Nv);
     End;
   ans := Readkey;
  Until ans = #27;
  Close(f);
End.
106/Đọc tập tin:
Code:
Program Doc_Tap_tin;
Var
  f : Text;
  Filename : String;
  Ch : Char;
Begin
  Writeln('DOC TAP TIN VAN BAN');
  Writeln('-------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Assign(f,filename);
  Reset(f);
  While Not EOF(f) Do
    Begin
     Read(f,Ch);
     Write(Ch);
   End;
  Close(f);
  Writeln;
  Write('Bam <Enter>... ');
  Readln
End.
107/Đọc chậm tập tin theo từng chử:
Code:
Program Doc_Tung_Chu;
Uses Crt;
Var
  Filename : String;
  f : Text;
  Line : String[251];
  k : Integer;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('DOC CHAM TAP TIN THEO TUNG CHU');
  Writeln('------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Assign(f,Filename);
  Reset(f);
  While Not EOF(f) Do
    Begin
     Readln(f,line);
     For k := 1 To Length(line) Do
       Begin
        Write(line[k]);
        Delay(150);
      End;
     Writeln;
   End;
  Close(f);
End.
108/Đọc ghi tập tin:
Code:
Program Doc_Ghi_Tap_Tin;
Var
  f1,f2 : Text;
  Filename : String;
  i : Integer;
  St : String;
Begin
  Writeln('DANH SO DONG TAP TIN');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Assign(f1,filename);
  Reset(f1);
  Assign(f2,'Newfile.txt');
  Rewrite(f2);
  i := 0;
  While Not EOF(f1) Do
    Begin
     i := i + 1;
     Readln(f1,st);
     Writeln(f2,i,' ',St);
   End;
  Close(f1);
  Close(f2);
  Writeln;
  Writeln('Da danh so dong va ghi vao tap tin NEWFILE.TXT');
  Writeln;
  Write('   Bam <Enter> de xem tap tin NEWFILE.TXT ');
  Readln;
  Assign(f2,'Newfile.txt');
  Reset(f2);
  While Not EOF(f2) Do
    Begin
     Readln(f2,st);
     Writeln(St);
   End;
  Close(f2);
  Writeln;
  Write('Xem xong, ban <Enter> ');
  Readln
End.
109/Tạo tập tin âm thanh Lambada:
Code:
Program Lambada;
Uses Crt;
Var
  f : Text;
  Note,dur : Word;
  Buf : Array[1..10240] Of Byte;
{---------------------------------}
  Procedure Play(Caodo,Truongdo : Word);
  Begin
    Sound(Caodo);
   Delay(Truongdo);
   NoSound;
  End;
{---------------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  TextColor(Yellow);
  Writeln('TAO TAP TIN AM THANH');
  TextColor(Red);
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  TextColor(Green);
  Writeln('Bam phim bat ky de tat am thanh');
  Repeat
    Assign(f,'lambada.not');
    SetTextBuf(f,buf);
    Reset(f);
    While (Not EOF(f)) And (Not KeyPressed) Do
      Begin
       Readln(f,Note,dur);
       Play(Note,Dur);
      End;
  Until KeyPressed;
  Close(f);
  NoSound;
END.
110/Karaoke:
Code:
Program Karaoke;
Uses Crt;
Const
  Lento = 10;
Type
  ConTro = ^Nhac;
  Nhac = RECORD
    Note,Dura : Word;
   Next   : ConTro;
   End;
Var
  f : Text;
  P,First, Last,HeapTop : ConTro;
{------------------------------------}
  Procedure AssignList(Filename : String);
  Begin
    Assign(f,Filename);
   {$I-}
   Reset(f);
   {$I+}
   If IOResult <> 0 Then
     Halt(1);
   First := Nil;
   Mark(HeapTop);
   While NOt EOF(f) Do
     Begin
       New(p);
      Readln(f,p^.Note,p^.Dura);
      If First = Nil Then
        First := p
      Else
        Last^.Next := p;
      Last := p;
      Last^.Next := Nil;
     End;
   Close(f);
  End;
{------------------------------------}
  Procedure Music;
  Begin
    p := First;
   While (p <> Nil) And Not (KeyPressed And (Readkey = #27)) Do
     Begin
       Sound(p^.Note);
      Delay(Lento*p^.Dura);
      p := p^.Next;
      If p = Nil Then
        p := First;
     End;
  End;
{------------------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  Writeln('  CHUONG TRINH NHAC EM DIU');
  Writeln('Truong do cham 10 lan so voi BT15_10');
  Writeln('   Bam <Esc> de ket thuc');
  Writeln('-------------------------------------');
  AssignList('Lambada.Not');
  Music;
  NoSound;
END.
111/Ghi điểm vào tập tin:
Code:
Program Nhap_Diem;
Type
  HocBa = RECORD
    HoTen : String[24];
   Van,Toan,Ly,Hoa,Tb: Real;
   End;
  FileHB = File Of HocBa;
Var
  f : FileHB;
  HS : HocBa;
  q : Boolean;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH GHI DIEM VAO TAP TIN');
  Writeln('--------------------------------------');
  Writeln;
  Assign(f,'DIEM.DAT');
  ReWrite(f);
  q := True;
  While q Do
    With HS Do
     Begin
       Write('-Ho ten hoc sinh,(<Enter> de ket thuc): ');
      Readln(HoTen);
      If HoTen = '' Then
          Q := False
        Else
          Begin
          Write('-Diem Van : ');
         Readln(Van);
         Write('-Diem Toan: ');
         Readln(Toan);
         Write('-Diem Ly : ');
         Readln(Ly);
         Write('-Diem Hoa : ');
         Readln(Hoa);
         Tb := ((Van*2)+(Toan*2)+Ly+Hoa)/6;
         Write(f,HS);
          End;
     End;
End.
112/Ghi thêm điểm vào tập tin:
Code:
Program Nhap_Them_Diem;
Type
  HocBa = RECORD
    HoTen : String[24];
   Van,Toan,Ly,Hoa,Tb: Real;
   End;
  FileHB = File Of HocBa;
Var
  f : FileHB;
  HS : HocBa;
  q : Boolean;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH GHI THEM DIEM VAO TAP TIN');
  Writeln('--------------------------------------');
  Writeln;
  Assign(f,'DIEM.DAT');
  Reset(f);
  Seek(f,filesize(f));
  q := True;
  While q Do
    With HS Do
     Begin
       Write('-Ho ten hoc sinh,(<Enter> de ket thuc): ');
      Readln(HoTen);
      If HoTen = '' Then
          Q := False
        Else
          Begin
          Write('-Diem Van : ');
         Readln(Van);
         Write('-Diem Toan: ');
         Readln(Toan);
         Write('-Diem Ly : ');
         Readln(Ly);
         Write('-Diem Hoa : ');
         Readln(Hoa);
         Tb := ((Van*2)+(Toan*2)+Ly+Hoa)/6;
         Write(f,HS);
          End;
     End;
End.
113/Tìm điểm theo họ tên:
Code:
Program Timp_Diem;
Type
  HocBa = RECORD
    HoTen : String[24];
   Van,Toan,Ly,Hoa,Tb: Real;
   End;
  FileHB = File Of HocBa;
Var
  f : FileHB;
  Hs : HocBa;
  St : String;
  TimThay : Boolean;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH TIM DIEM THEO HO TEN');
  Writeln('---------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Ho ten hoc sinh muon tim: ');
  Readln(St);
  Assign(f,'DIEM.DAT');
  Reset(f);
  Timthay := False;
  While Not EOF(f) Do
    Begin
      Read(f,Hs);
        With Hs Do
         If St = HoTen Then
           Begin
             TimThay := True;
            Writeln(HoTen);
              Writeln('-Diem Van : ',Van:5:2);
            Writeln('-Diem Toan: ',Toan:5:2);
            Writeln('-Diem Ly : ',Ly:5:2);
            Writeln('-Diem Hoa : ',Hoa:5:2);
            Writeln('-Diem trung binh := ',Tb:5:2);
            End
   End;
  If Not Timthay Then
    Writeln('Trong danh sach khong co hoc sinh: ',St);
  Close(f);
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter>... ');
  Readln;
End.
114/Hồ sơ:
Code:
Program Ho_So;
Uses Crt;
Type
  LyLich = RECORD
    HoTen : String[24];
   NamSinh : Integer;
   ChucVu : String[20];
   BacLuong : Real;
   End;
Var
  f : File Of LyLich;
  q : Boolean;
  Nv : LyLich;
  Stt : Integer;
  Ch : Char;
Begin
  ClrScr;
  Assign(f,'HOSO.DAT');
  Rewrite(f);
  q := True;
  While q Do
    With Nv Do
      Begin
       Write('-Ho ten CBCNV (<Enter> de ngung): ');
       Readln(HoTen);
      If HoTen = '' Then
        q := False
      Else
        Begin
          Write('-Nam sinh: ');
         Readln(NamSinh);
         Write('-Chuc vu: ');
         Readln(Chucvu);
         Write('-Bac luong: ');
         Readln(BacLuong);
         Write(f,Nv);
        End;
     End;
   Repeat
     GotoXY(28,24);
     Write('Co can sua khong? (c/k) ');
     Readln(Ch);
     If UpCase(Ch) = 'C' Then
       Begin
        Write('-Thay doi so thu tu : ');
        Readln(Stt);
        If Stt >= 1 Then
          Begin
           Seek(f,Stt-1);
           With Nv Do
             Begin
              Write('-Ho ten CBCNV : ');
              Readln(HoTen);
              Write('-Nam sinh: ');
               Readln(NamSinh);
               Write('-Chuc vu: ');
               Readln(Chucvu);
               Write('-Bac luong: ');
               Readln(BacLuong);
               Write(f,Nv);
            End;
         End;
      End;
   Until UpCase(Ch) = 'K';
  Close(f)
End.
115/Trộn tập tin:
Code:
Program Tron_Tap_tin;
Uses Crt;
Var
  f1,f2,f3 : File Of Integer;
  So1,So2 : Integer;
  i : Integer;
  Ch : Char;
  ok1,ok2 : Boolean;
{--------------------------------}
  Function Layso1(Var So1 : Integer): Boolean;
  Begin
    If Not EOF(f1) Then
     Begin
       Read(f1,So1);
      LaySo1 := True;
     End
   Else
     layso1 := False;
  End;
{--------------------------------}
  Function Layso2(Var So2 : Integer): Boolean;
  Begin
    If Not EOF(f2) Then
     Begin
       Read(f2,So2);
      LaySo2 := True;
     End
   Else
     layso2 := False;
  End;
{--------------------------------}
BEGIN
  Assign(f1,'so1.dat');
  Rewrite(f1);
  ClrScr;
  Writeln('NHAP TAP TIN SO1');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  i := 0;
  Repeat
    i := i + 1;
   Write('-So thu: ',i:2,' = ');
   Readln(So1);
   Write(f1,so1);
   Write('-Nhap nua ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until Upcase(Ch) = 'K';
  Close(f1);
  Assign(f2,'so2.dat');
  Rewrite(f2);
  ClrScr;
  Writeln('NHAP TAP TIN SO2');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  i := 0;
  Repeat
    i := i + 1;
   Write('-So thu: ',i:2,' = ');
   Readln(So2);
   Write(f2,so2);
   Write('-Nhap nua ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until Upcase(Ch) = 'K';
  Close(f2);
  Assign(f3,'so3.dat');
  Rewrite(f3);
  Reset(f1);
  Reset(f2);
  ok1 := Layso1(So1);
  ok2 := Layso2(so2);
  While ok1 Or ok2 Do
    Begin
     If ok1 And ok2 Then {co ca 2 tap tin}
       Begin
        If So1 < So2 Then
          Begin
           Write(f3,so1);
           ok1 := layso1(so1);
         End
        Else
          Begin
           Write(f3,so2);
           ok2 := Layso2(so2);
         End;
      End
     Else
       If ok1 Then  {chi con tap tin so1.dat}
        Begin
          Write(f3,so1);
         ok1 := layso1(so1);
        End
      Else
        If ok2 Then  {chi con tap tin so2.dat}
          Begin
           Write(f3,so2);
           ok2 := Layso2(so2);
         End;
   End;
  Writeln;
  Reset(f3);
  While not EOF(f3) Do
    Begin
     Read(f3,i);
     Write(i:6);
   End;
  Close(f1);
  Close(f2);
  Close(f3);
  Writeln;
  Write('Da tron xong, bam <Enter>... ');
  Readln
END.
116/Đội tuyển:
Code:
Program Doi_Tuyen;
Uses Crt;
Type
  HocSinh = RECORD
    HoTen : String[24];
   Lop : String[4];
   Dtb : Real;
   End;
  Fhs = File Of HocSinh;
Var
  f : Fhs;
  Ch : Char;
{----------------------------------}
  Procedure Nhap(Var f : Fhs);
  Var
    Tam : HocSinh;
  Begin
    Rewrite(f);
   Repeat
     Write('-Nhap ho ten (0 de thoat): ');
      Readln(Tam.Hoten);
      If Tam.HoTen <> '0' Then
        Begin
        Write('-Lop: ');
        Readln(Tam.Lop);
        Write('-Diem trung binh: ');
        Readln(Tam.Dtb);
        Write(f,Tam);
        End;
   Until tam.HoTen ='0';
  Close(f);
  End;
{----------------------------------}
  Procedure Lapds(Var f:Fhs);
  Var
    Tam  : Hocsinh;
   a   : Array[1..1000] Of HocSinh;
   TenLop : Array[1..100] Of String[4];
   alop  : Array[1..200] Of HocSinh;
   Sohs12,Solop12,Sohslop : Integer;
   Stt  : Integer;
   i,j,k : Integer;
   Coroi : Boolean;
  Begin
    Reset(f);
   Sohs12 := 0;
   Solop12 := 0;
   While Not EOF(f) Do
     Begin
       Read(f,tam);
      If (Tam.Lop[1]='1') And (Tam.Lop[2]='2') Then
        Begin
          Sohs12 := Sohs12 + 1;
         a[Sohs12] := Tam;
         Coroi := False;
         For i := 1 To Solop12 Do
           If Tenlop[i] = Tam.Lop Then
             Coroi := True;
         If Not coroi Then
           Begin
             Solop12 :=Solop12+1;
            TenLop[Solop12] := Tam.Lop;
           End;
        End;
     End;
   Writeln('|','STT','|','HO VA TEN':24,'|',' LOP ','|',' HANG ','|');
   Stt := 1;
   For i := 1 to Solop12 Do
     Begin
       Sohslop := 0;
      For j := 1 To Sohs12 Do
        If a[j].Lop = Tenlop[i] Then
          Begin
           Sohslop := Sohslop + 1;
           alop[sohslop]:=a[j];
         End;
      For k := 1 To Sohslop - 1 Do
        For j := sohslop DownTo k + 1 Do
          If alop[j].Dtb > alop[j-1].Dtb Then
           Begin
             Tam := alop[j];
            alop[j] := alop[j-1];
            alop[j-1] := Tam;
           End;
         If Sohslop >=3 Then
           For k := 1 To 3 Do
             Begin
              With alop[k] Do
              Writeln('|',stt:3,' |',HoTen:24,' | ',
                      Lop:5,' | ',k : 3,' |');
              Stt := Stt + 1;
            End
         Else
           For k := 1 To Sohslop Do
             Begin
              With alop[k] Do
                Writeln('|',stt:3,' |',HoTen:24,' | ',
                      Lop:5,' | ',k : 3,' |');
               Stt := Stt + 1;
            End;
     End;
   Close(f);
  End;

{----------------------------------}
BEGIN
  Assign(f,'doituyen.dat');
  Repeat
    Repeat
     Writeln('1-Nhap du lieu');
     Writeln('2-Danh sach doi du tuyen');
     Writeln('3-Ket thuc');
     Ch := Readkey;
   Until ch in ['1'..'3'];
   Case Ch Of
     '1' : Nhap(f);
     '2' : Lapds(f);
   End;
  Until Ch = '3';
END.
117/Tạo tập tin có kiểu:
Code:
Program Tao_Tap_Tin_Co_Kieu;
Type
  HocSinh = RECORD
    Ten : String[7];
   Diem : 0..10;
   End;
Var
  f : File Of Hocsinh;
{-------------------------------}
  Procedure TaoTapTin;
  Var
    Tam : HocSinh;
   Filename : String;
  Begin
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
   Readln(Filename);
   Assign(f,Filename);
   {$I-}
   Rewrite(f);

   {$I+}
   If IOResult <> 0 Then
     Begin
       Writeln('Khong mo duoc tap tin: ',Filename);
      Halt;
     End;
   Repeat
     Write('Ten (bam <Enter> de cham dut) : ');
     Readln(Tam.Ten);
      If Tam.Ten <> '' Then
       Begin
        Write('-Diem : ');
        Readln(Tam.Diem);
        Write(f,Tam);
      End;
   Until Tam.Ten = '';
   Close(f);
  End;
{-------------------------------}
  Procedure XemLaiBanGhi;
  Var
    RecNo : Word;
   Tam : HocSinh;
  Begin
    Write('-Xem lai ban ghi thu may: ');
   Readln(RecNo);
   Reset(f);
   Seek(f,RecNo-1);
   Read(f,Tam);
   Writeln('-Ten : ',Tam.Ten);
   Writeln('-Diem : ',Tam.Diem);
  End;
{-------------------------------}
BEGIN
  TaoTapTin;
  Writeln;
  XemLaiBanGhi;
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter>... ');
  Readln;
END.
118/Tạo danh sách:
Code:
Program Tao_Danh_Sach;
Type
  HocSinh = RECORD
    Ten : String[7];
   Diem : 0..10;
   End;

  T_pList = ^T_List;
  T_List = RECORD
    d : HocSinh;
   Next : T_pList;
   End;
Var
  f : File Of Hocsinh;
  First : Pointer;
  Curr, News : T_pList;
{-------------------------------}
  Procedure MoTapTin;
  Var
   Filename : String;
  Begin
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
   Readln(Filename);
   Assign(f,Filename);
   {$I-}
   Reset(f);

   {$I+}
   If IOResult <> 0 Then
     Begin
       Writeln('Khong mo duoc tap tin: ',Filename);
      Halt;
     End;
  End;
{-------------------------------}
  Procedure DocVaoList;
  Begin
    First := Nil;
   While NOt EOF(f) Do
     Begin
       New(News);
      News^.Next := Nil;
      Read(f,News^.d);
      If First = Nil Then
        First := News
      Else
        Curr^.Next := News;
      Curr := News;
     End;
   Close(f);
  End;
{-------------------------------}
  Procedure Xem;
  Begin
    Curr :=First;
   While Curr <> Nil Do
     Begin
       Writeln('-Ten: ',Curr^.D.Ten : 6, #32:10,
        '-Diem : ',Curr^.D.Diem);
      Curr := Curr^.Next;
     End;
  End;
{-------------------------------}
BEGIN
  MoTapTin;
  Writeln;
  DocVaoList;
  Writeln;
  Xem;
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter>... ');
  Readln;
END.
119/Dự đoán bóng đá:
Code:
Program Du_Doan_Bong_Da;
Type
  Doi = RECORD
    Diem,hlv,tm,hv,ct,sb : Real;
   Ten : String[24];
   Hang : Integer;
   End;
  Filedb = file Of Doi;
  Mang = Array[1..40] Of Doi;
Var
  f : Filedb;
  i,j,n : Integer;
  a : Mang;
  t : Doi;
  q : Boolean;
Begin
  i := 1;
  q := True;
  While q Do
    With a[i] Do
     Begin
       Write('-Ten doi (bam <Enter> de ngung): ');
      Readln(Ten);
      If Ten = '' Then
        q := False
      Else
        Begin
          Repeat
           Write('=Diem huan luyen vien: ');
           Readln(hlv);
         Until hlv <=30;
         Repeat
           Write('=Diem thu mon: ');
           Readln(tm);
         Until tm <= 15;
         Repeat
           Write('=Diem hau ve: ');
           Readln(hv);
         Until hv <= 30;
         Repeat
           Write('=Diem cac cau thu khac: ');
           Readln(ct);
         Until ct <= 50;
         Repeat
           Write('=Diem thuan loi san bai: ');
           Readln(sb);
         Until sb <= 20;
         Diem := hlv + hv + tm + ct + sb;
         i := i + 1;
        End;
     End;
   n := i - 1;
   For i := 1 To N - 1 Do
     For j := 1 To N - i Do
       If a[j].Diem < a[j+1].Diem then
        Begin
          t :=a[j];
         a[j] := a[j+1];
         a[j+1] := t;
        End;
   Assign(f,'diemdb.dat');
   Rewrite(f);
   For i := 1 to N Do
     Begin
       If (i > 1) And (a[i].Diem = a[i-1].Diem) Then
        a[i].Hang := a[i-1].Hang
      Else
        a[i].Hang := i;
      Write(f,a[i]);
     End;
   Close(f);
End.
120/Cắt tập tin:
Code:
Program Cat_Tap_tin;
Var
  f,g1,g2 : File;
  Buf : Array[1..63000] Of Byte;
  Trungdiem : LongInt;
{-------------------------------------}
  Procedure BaoLoi;
  Begin
    Writeln('Khong mo duoc tap tin');
   Halt;
  End;
{-------------------------------------}
  Procedure MoTapTin;
  Var
    TenTT,TenTT1,TenTT2: String;
  Begin
    Write('-Ten tap tin nguon: ');
   Readln(TenTT);
   Write('-Ten tap tin dich 1: ');
   Readln(TenTT1);
   Write('-Ten tap tin dich 2: ');
   Readln(TenTT2);
   Assign(f,TenTT);
   Reset(f,1);
   Assign(g1,TenTT1);
   Rewrite(g1,1);
   Assign(g2,TenTT2);
   Rewrite(g2,1);
   If IOResult <> 0 Then
     BaoLoi;
  End;
{-------------------------------------}
  Procedure TinhTrungDiem;
  Begin
    TrungDiem := (Filesize(f) Div 2);
  End;
{-------------------------------------}
  Procedure ChepNuaDau;
  Var
    S : LongInt;
   Num,SoDoc,SoGhi : Word;
  Begin
    S :=TrungDiem;
    Repeat
      If Sizeof(Buf) <= S Then
       Num := Sizeof(Buf)
     Else
       Num := S;
     BlockRead(f,Buf, Num,SoDoc);
     If IOResult <> 0 Then
       BaoLoi;
     BlockWrite(g1,Buf,SoDoc,SoGhi);
     If IOResult <> 0 Then
       BaoLoi;
     Dec(S,Num);
    Until S = 0;
    Close(g1);
  End;
{-------------------------------------}
  Procedure ChepNuaSau;
  Var
   SoDoc,SoGhi : Word;
  Begin
    Seek(f,TrungDiem);
   If IOResult <> 0 Then
     BaoLoi;
    Repeat
     BlockRead(f,Buf, Sizeof(Buf),SoDoc);
     If IOResult <> 0 Then
       BaoLoi;
     BlockWrite(g2,Buf,SoDoc,SoGhi);
     If IOResult <> 0 Then
       BaoLoi;
    Until (SoDoc = 0) Or (SoGhi <> SoDoc);
    Close(g2);
   Close(f);
  End;
{-------------------------------------}
BEGIN
  MoTapTin;
  TinhTrungDiem;
  ChepNuaDau;
  ChepNuaSau;
  Writeln;
  Write('Da thuc hien xong, bam <Enter>... ');
  Readln;
END.
121/Tạo menu:
Code:
Program Menu;
Uses Crt;
Type
  St17 = String[17];
  St7 = String[7];
  HoSo = RECORD
    Holot : St17;
   Ten  : St7;
   ns  : Integer;
   Diem : Real
   End;
  Mang = Array[1..100] Of HoSo;
  fhs = File Of HoSo;
Var
  Filename : String[11];
  f : fhs;
  Tam : HoSo;
  Ch : Char;
{----------------------------------}
  Procedure Nhap(Var f : fhs);
  Begin
    Rewrite(f);
   With Tam Do
     Repeat
       Write('-Ho lot (0 de ket thuc): ');
      Readln(Holot);
      If Holot <> '0' Then
        Begin
          Write('-Ten: ');
         Readln(Ten);
         Write('-Nam sinh: ');
         Readln(Ns);
         Write('-Diem: ');
         Readln(Diem);
         Write(f,tam);
        End;
     Until HoLot = '0';
     Close(f);
  End;
{----------------------------------}
  Procedure SapXep(Var f : Fhs);
  Var
    i,j,Spt : Integer;
    ds : Mang;
  Begin
    Reset(f);
   Spt := 0;
   While Not EOF(f) Do
     Begin
       Spt := Spt + 1;
      Read(f,ds[spt]);
     End;
   For i := 1 To spt - 1 Do
     For j := spt Downto i + 1 Do
       If ds[j].Ten[1] < ds[j-1].Ten Then
        Begin
          Tam := ds[j];
         ds[j] := ds[j-1];
         ds[j-1] := Tam;
        End;
   Rewrite(f);
   For i := 1 To spt Do
     Write(f,ds[i]);
   Close(f);
   Writeln;
   Write('Da sap xep xong, bam <Enter>... ');
   Readln;
  End;
{----------------------------------}
  Procedure Xem(Var f : Fhs);
  Begin
    ClrScr;
   Writeln('    HO VA TEN       DIEM');
   Reset(f);
   While Not EOF(f) Do
     Begin
       Read(f,Tam);
      With Tam Do
        Writeln(Holot:17,' ',Ten:7,'   ',Diem:6:1);
     End;
   Readln;
  End;
{----------------------------------}
  Procedure CapNhat(Var f : Fhs);

{--------------------}
  Procedure Sua(Var f:Fhs);
  Var
    Holot1 : St17;
   Ten1 : St7;
   TimThay : Boolean;
  Begin
    Repeat
     Write('-Holot: ');
     Readln(Holot1);
     Write('-Ten : ');
     Readln(Ten1);
     TimThay := False;
     Reset(f);
     While Not EOF(f) Do
       With Tam Do
         Begin
          Read(f,Tam);
          If (Holot = Holot1) And (Ten = Ten1) Then
            Begin
             Timthay := True;
             Writeln(Holot,' ',Ten,' Diem : ',Diem : 0:1);
             Repeat
               Writeln('Co sua khong ? (c/k) ');
              Ch := Readkey;
             Until Ch in['c','C','k','K'];
             If Upcase(Ch) = 'C' Then
               Begin
                Write('-Ho lot: ');
                Readln(Holot);
                Write('-Ten  : ');
                Readln(Ten);
                Write('-Nam sinh : ',ns);
                Write('-Diem : ');
                Readln(Diem);
                Seek(f,filepos(f)-1);
                Write(f,Tam);
              End;
           End;
        End;
        If Not TimThay Then
          Writeln('Khong tim thay');
        Repeat
          Writeln('Tim nu khong ? (c/k) ');
         Ch := Readkey;
        Until Ch in['c','C','k','K'];
   Until Upcase(Ch) = 'K'
  End;
{--------------------}
  Procedure Them(Var f: Fhs);
  Begin
    Reset(f);
   Seek(f,Filesize(f));
   With Tam Do
     Repeat
       Write('-Ho lot: ');
      Readln(Holot);
      Write('-Ten  : ');
      Readln(Ten);
      Write('-Nam sinh : ',ns);
      Write('-Diem : ');
      Readln(Diem);
      Write(f,Tam);
      Repeat
        Writeln('Them nua khong ? (c/k) ');
        Ch := Readkey;
      Until Ch in['c','C','k','K'];
     Until Upcase(Ch) = 'K';
  End;
{-------------------}
  Procedure Xoa(Var f : Fhs);
  Var
    ds : Mang;
   Holot1 : St17;
   Ten1 : St7;
   i,spt,vitri : Integer;
   TimThay : Boolean;
  Begin
    Reset(f);
   spt := 0;
   While Not EOF(f) Do
     Begin
       Read(f,Tam);
      spt := spt + 1;
      ds[spt] := Tam;
     End;
   Repeat
     Write('-Ho lot : ');
     Readln(holot1);
     Write('-Ten  : ');
     Readln(Ten1);
     TimThay := False;
     i := 0;
     Repeat
       i := i + 1;
      If (ds[i].Holot = Holot1) And (ds[i].Ten = Ten1) Then
        Begin
          TimThay := True;
         vitri := i;
        End;
     Until TimThay Or (i > spt);
     If TimThay Then
       Begin
        With ds[vitri] Do
          Writeln(Holot,' ',Ten,' Diem: ',Diem:0:1);
         Repeat
           Writeln('Co xoa khong ? (c/k) ');
           Ch := Readkey;
         Until Ch in['c','C','k','K'];
         If Upcase(Ch) = 'C' Then
           Begin
             spt := spt - 1;
            For i := vitri To spt Do
              ds[i] := ds[i+1];
           End;
      End
     Else
       Writeln('Khong tim thay');
     Repeat
       Writeln('Tim nua khong ? (c/k) ');
      Ch := Readkey;
     Until Ch in['c','C','k','K'];
   Until Upcase(Ch) = 'K';
   Rewrite(f);
   For i := 1 To spt Do
     Write(f,ds[i]);
   Close(f);
  End;
  {-----Chuong trinh chiinh cua cap nhat-------}
  Begin
    Repeat
     Repeat
       ClrScr;
      Writeln(' MENU CAP NHAT ');
      Writeln('1-Sua');
      Writeln('2-Them');
      Writeln('3-Xoa');
      Writeln('4-Thoat');
      Ch := Readkey;
     Until Ch in['1'..'4'];
     Case Ch Of
       '1' : Sua(f);
      '2' : Them(f);
      '3' : Xoa(f);
     End;
   Until Ch = '4'
  End;
 {************ CHUONG TRINH CHINH ***********}
 BEGIN
   ClrScr;
  Write('-Ten tap tin : ');
  Readln(Filename);
  Assign(f,Filename);
  Repeat
    Repeat
     ClrScr;
     Writeln('   MENU CHINH');
     Writeln('  1-Nhap');
     Writeln('  2-Sap xep');
     Writeln('  3-Xem');
     Writeln('  4-Cap nhat');
     Writeln('  5-Ket thuc');
     Writeln;
     Ch := Readkey;
   Until ch in['1'..'5'];
   Case Ch Of
     '1' : Nhap(f);
     '2' : SapXep(f);
     '3' : Xem(f);
     '4' : CapNhat(f);
   End;
  Until Ch = '5'
 END.
122/Độ dài của dòng:
Code:
Program D0_Dai_Cua_Dong;
Var
  f : Text;
  Filename : String[12];
  St : String;
  Max,Min: Integer;
  Sodong,Tong : Integer;
Begin
  Write('-Cho biet ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Assign(f,Filename);
  Reset(f);
  Readln(f,St);
  Max := length(St);
  Min := Length(St);
  Sodong := 1;
  Tong := Length(St);
  While Not EOF(f) Do
    Begin
     Readln(f,St);
     If Max < Length(St) Then
       Max := Length(St);
     If Min > Length(St) Then
       Min := Length(St);
     Sodong := sodong + 1;
     Tong := Tong + Length(St);
   End;
  Writeln('-Dong dai nhat : ',Max);
  Writeln('-Dong ngan nhat : ',Min);
  Writeln('-Trung binh   : ',Tong / Sodong : 6:1);
  Writeln;
  Write('Bam <Enter>... ');
  Readln
End.
123/Điểm Sản phẩm:
Code:
Program Diem_San_Pham;
Uses Crt;
Var
  f : Text;
  Nhom : Char;
  d1,d2 : Real;
  TongA1,TongA2 : Real;
  TongB1,TongB2 : Real;
  TongC1,TongC2 : Real;
  SoA,SoB,SoC : Integer;
  i : Integer;
Begin
  Assign(f,'sanpham.txt');
  Rewrite(f);
  Writeln(f,'Nhom nguoi',' San pham 1 ',' San pham 2 ');
  Writeln(f);
  ClrScr;
  Repeat
    Write('Nhom nguoi ($ de thoat): ');
   Readln(Nhom);
   If Nhom <> '$' Then
     Begin
       Write('-Diem san pham 1 : ');
      Readln(d1);
      Write('-Diem san pham 2 : ');
      Readln(d2);
      Writeln(f,Upcase(Nhom):6,d1:16:1,d2:16:1);
     End;
  Until Nhom = '$';
  Close(f);
  ClrScr;
  Reset(f);
  Readln(f);
  Readln(f);
  TongA1 := 0;TongA2 := 0;SoA := 0;
  TongB1 := 0;TongB2 := 0;SoB := 0;
  TongC1 := 0;TongC2 := 0;SoC := 0;
  While Not EOF(f) Do
    Begin
     For i := 1 To 6 Do {So vong lap bang vi tri cua nhom }
       Read(f,Nhom);
     Readln(f,d1,d2);
     Case Nhom Of
       'A' : Begin
           TongA1 := TongA1 + d1;
           TongA2 := TongA2 + d2;
           SoA := SoA + 1;
         End;
      'B' : Begin
           TongB1 := TongB1 + d1;
           TongB2 := TongB2 + d2;
           SoB := SoB + 1;
         End;
      'C' : Begin
           TongC1 := TongC1 + d1;
           TongC2 := TongC2 + d2;
           SoC := SoC + 1;
         End;
     End;
   End;
   ClrScr;
   Writeln('NHOM NGUOI',' TB San pham 1',' TB San pham 2');
   Writeln;
   If SoA <> 0 Then
     Writeln('A':6,TongA1/SoA:16:1,TongA2/SoA:16:1);
    If SoB <> 0 Then
     Writeln('B':6,TongB1/SoB:16:1,TongB2/SoB:16:1);
   If SoC <> 0 Then
     Writeln('C':6,TongC1/SoC:16:1,TongC2/SoC:16:1);
   Readln
End.
124/Đếm chử:
Code:
Program DemChu;
Uses Crt;
Type
  MangChu = Array[Char] Of Integer;
Var
  f : Text;
  Filename : String;
  Line : String[25];
  Chu : Char;
  Letters,Lines,k : Integer;
  Dem : MangChu;
Begin
  ClrScr;
  For Chu := Chr(0) To Chr(127) Do
    Dem[chu] := 0;
  Letters := 0;
  Write('-Cho biet ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Assign(f,Filename);
  Reset(f);
  While Not EOF(f) Do
   Begin
     Readln(f,Line);
     For k := 1 To Length(line) Do
       Begin
        If Line[k] In ['a'..'z'] Then
          Letters := Letters + 1;
        Dem[Line[k]] := Dem[Line[k]] + 1;
      End;
   End;
  Lines := 1;
  Close(f);
  Writeln('Tap tin: ',Filename,' co tat ca: ',Letters,' chu khong viet hoa');
  Writeln;
  Writeln('Phan phoi tan suat cua cac chu nhu sau:');
  Writeln;
  For Chu :='a' To 'z' Do
    Begin
     Write('-Chu: ',Chu,' = ');
     Write((Dem[chu]/Letters * 100):6:2,' % ');
     If (Lines Mod 4) = 0 Then
       Writeln;
     Lines := Lines + 1;
   End;
  Readln
End.
125/Tạo tập tin văn bản:
Code:
Program Tao_Tap_Tin_Van_Ban;
Var
  f : Text;
  Filename : String;
{---------------------------------}
  Procedure Timvb(Var f: text; n : Word);
  Var
    i : Word;
  Begin
    Reset(f);
   For i :=1 To n Do
   Readln(f);
  End;
{---------------------------------}
  Procedure MoTapTin;
  Begin
    Write('-Cho biet ten tap tin van ban: ');
   Readln(Filename);
   {$I-}
   Assign(f,Filename);
   Rewrite(f);
   If IOResult <> 0 Then
     Begin
       Writeln('Khong the mo tap tin moi: '+Filename+' ');
      Halt;
     End;
  End;
{---------------------------------}
  Procedure Nhap4dong;
  Var
    Tam : String;
   i : Byte;
  Begin
    Writeln;
    Writeln;
   For i := 1 to 4 Do
     Begin
       Write('-Nhap dong thu: ',i:2,' : ');
      Readln(Tam);
      Writeln(f,Tam);
     End;
  End;
{---------------------------------}
  Procedure Xuatdong2;
  Var
    Tam : String;
  Begin
    Timvb(f,2);
   Readln(f,Tam);
   Writeln('Dong thu 3 cua tap tin co noi dung la: ');
   Writeln;
   Writeln('   ',Tam);
  End;
{---------------------------------}
BEGIN
  MoTapTin;
  Nhap4dong;
  Writeln;
  Xuatdong2;
  Writeln;
  Write(' Bam <Enter>... ');
  Readln;
END.
126/Xóa dòng tập tin văn bản:
Code:
Program Xoa_Dong_Tap_Tin_Van_Ban;
Var
  f : Text;
  Filename : String;
{---------------------------------}
  Procedure MoTapTin;
  Var
    Tam : String;
   i : Byte;
  Begin
    Write('-Cho biet ten tap tin van ban: ');
   Readln(Filename);
   {$I-}
   Assign(f,Filename);
   Rewrite(f);
   {$I+}
   If IOResult <> 0 Then
     Begin
       Writeln('Khong the mo tap tin moi: '+Filename+' ');
      Halt;
     End;
    For i := 1 to 4 Do
       Begin
        Write('-Nhap dong thu: ',i:2,' : ');
       Readln(Tam);
       Writeln(f,Tam);
     End;
   Close(f);
  End;
{---------------------------------}
  Procedure XemTapTin(Var f : Text);
  Var
    Tam : String;
  Begin
    Reset(f);
   While Not EOF(f) Do
     Begin
       Readln(f,Tam);
      Writeln(Tam);
     End;
  End;
{---------------------------------}
  Procedure Xoadong(Var f : Text; n : Word);
  Var
   g : Text;
    Tam : String;
   i : Word;
  Begin
    Assign(g,Filename);
    Reset(g);
   Assign(f,'XOADONG.TXT');
    Rewrite(f);
    i := 0;
    While Not EOF(g) Do
      Begin
       Readln(g,Tam);
       If i <> n Then
         Writeln(f,Tam);
      Inc(i);
     End;
    Close(f);
  End;
{---------------------------------}

BEGIN
  MoTapTin;
  Writeln;
  Writeln('    Noi dung tap tin da tao');
  Writeln;
  XemTaptin(f);
  Writeln;
  Xoadong(f,2);
  Writeln('   Noi dung con lai sau khi xoa dong 3');
  Writeln;
  XemTapTin(f);
  Writeln;
  Write(' Bam <Enter>... ');
  Readln;
END.
127/Xóa chú thích:
Code:
Program Xoa_chu_thich;
Var
  Filename : String;
  f,fn : Text;
  Ch : Char;
Begin
  Write('-Ten tap tin Pascal: ');
  Readln(Filename);
  Assign(f,Filename);
  Assign(fn,'new.pas');
  reset(f);
  Rewrite(fn);
  While not EOF(f) Do
    Begin
     Read(f,ch);
     If Ch <> '{' Then
       Write(fn,ch)
     Else
       Repeat
        Read(f,ch);
      Until (Ch = '}') Or EOF(f);
   End;
  Close(f);
  Close(fn);
  Writeln;
  Write('Da thuc hien xong, bam <Enter>... ');
  Readln;
End.
128/Tìm chuỗi kí tự:
Code:
Program Tim_Chuoi_Ky_Tu;
Var
  Filename : String[12];
  f : Text;
  St : String;
  Ch : Char;
  Ok : Boolean;
  i,solan:Integer;
Begin
  Write('-Ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Write('-Nhap chuoi ky tu: ');
  Readln(St);
  Assign(f,Filename);
  Reset(f);
  Solan := 0;
  While NOt EOF(f) Do
    Begin
     Read(f,Ch);
     If ch = St[1] Then
       Begin
        Ok := True;
        i := 1;
        While Not OK And ( i < length(St)) Do
          Begin
           Read(f,Ch);
           If (Ch <> Chr(10)) And (Ch <> Chr(13)) Then
             If Ch = St[1] Then
              i := 1
            Else
              Begin
                i := i + 1;
               If (Ch <> St[i]) Then
                 Ok := False;
              End;
         End;
        If Ok Then
          Solan := Solan + 1;
      End;
   End;
  Write('-Chuoi: ',St,' xuat hien : ',solan,' lan trong tap tin');
  Readln;
  Close(f);
End.
129/Xử lí dòng:
Code:
Program Xu_ly_dong;
Var
  f1,f2 : Text;
  Filename : String[12];
  lmax : Integer;
  Tam,st,dong : String;
{--------------------------------------}
  Procedure Catdong(Var st,dong:String;lmax :Integer);
  Var
    i : Integer;
  Begin
    i := lmax;
   While st[i] <> ' ' Do
     i:= i-1;
     Dong := copy(st,1,i-1);
     Delete(St,1,i);
  End;
{--------------------------------------}
  Procedure Lamday(Var dong: String;lmax : Integer);
  Var
    i,j : Integer;
  Begin
    i := lmax - length(dong);
   While i <> 0 Do
     Begin
       j := Length(dong);
      While (j > 1) And (i <> 0) Do
        If (dong[j]=' ') And (dong[j-1] <> ' ') Then
          Begin
           Insert(' ',dong,j);
           j :=j-1;
           i := i-1;
         End
        Else
          j := j-1;
     End;
  End;
{--------------------------------------}
BEGIN
  Write('-Ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Write('-Chieu dai cua dong: ');
  Readln(lmax);
  Assign(f1,filename);
  Reset(f1);
  Assign(f2,'new.txt');
  Rewrite(f2);
  St:=' ';
  While NOt EOF(f1) Do
    Begin
     Readln(f1,tam);
     St := St + Tam + ' ';
     While length(St) >= lmax Do
       Begin
        Catdong(St,dong,lmax);
        Lamday(dong,lmax);
        Writeln(f2,dong);
      End;
   End;
  Writeln(f2,St);
  Writeln;
  Writeln('Da thuc hien xong, bam <Enter>... ');
  Readln;
  reset(f2);
  While Not EOF(f2) Do
    Begin
     Readln(f2,dong);
     Writeln(dong);
   End;
  Writeln;
  Write('  Xem xong bam <Enter>... ');
  Readln;
  Close(f1);
  Close(f2);
END.
130/Chạy chử:
Code:
Program Chay_Chu;
Uses Crt;
Var
  St : String;
  n,i,j : Integer;
Begin
  ClrScr;
  Write('Nhap mot chuoi ky tu: ');
  Readln(St);
  ClrScr;
  n := 40-(Length(St) Div 2);
  For j := 1 To Length(St) Do
    For i := 80 DownTo n+j Do
     Begin
       GotoXY(i,12);
      Write(St[j]);
      ClrEoL;
      Sound(400+j*200);
      Delay(30);
      Nosound;
     End;
  Readln;
End.
131/Đường thẳng:
Code:
Program Duong_Thang;
Uses Graph;
Var
  Gd,Gm,k : Integer;
Begin
  Gd :=Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  If GraphResult <> GrOk Then
    Halt(1);
  SetBkColor(Blue);
  k := -300;
  Repeat
    SetColor(14);
    MoveTo(160,100);
   LineRel(k,100);
   LineRel(k,-100);
   MoveTo(160,100);
   LineRel(k,-100);
   LineRel(k,100);
   k := k+15;
  Until k = 0;
  Repeat
    Line(k,0,k,200);
   k := k-15;
  Until k = 0;
  Line(0,100,320,100);
  Readln;
  CloseGraph;
End.
132/Chùm đường thẳng đồng quy:
Code:
Program Chum_duong_thang_dong_quy;
Uses Crt,Graph;
Var
  Palette : PaletteType;
  Gd,Gm,k,i : Integer;
  Color : Word;
  Tri : String[4];
Begin
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  Str(GetColor: 2,Tri);
  OutTextXY(10,10,Tri);
  With Palette Do
    Begin
     Size := 4;
     Colors[0] := White;
     Colors[1] := Red;
     Colors[2] := Blue;
     Colors[3] := Magenta;
     SetAllPalette(Palette);
   End;
  SetBkColor(LightBlue);
  Randomize;
  k := 1;
  Repeat
    Color := Succ(GetColor);
   If Color > Palette.Size Then
     Color := 2;
   SetColor(Color);
   i := k Mod 4;
   SetLineStyle(i,0,3);
   LineTo(Random(GetMaxX),Random(GetMaxY));
   Delay(100);
   k := k+1;
  Until k =15;
  SetColor(1);
  OutTextXY(10,100,'Chao mung nam 2000');
  Delay(2000);
  CloseGraph;
End.
133/Đa giác:
Code:
Program Da_Giac;
Uses Graph;
Const M : Array[0..5] Of PointType = ((x:0;y:10),(x:53;y:29),
     (x:112;y:134),(x:65;y:100),(x:34;y:100),(x:0;y:10));
Var
  Gd,Gm : Integer;
Begin
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  DrawPoly(7,M);
  Readln;
  CloseGraph;
End.
134/Vòng Olympic:
Code:
Program Vong_Olympic;
Uses Graph;
Var
  Gd,Gm:Integer;
  MaxX,MaxY:Integer;
  R : Integer;
  Y1,Y2 : Integer;
  X1,X2,X3,X4,X5 : Integer;
  Kc : Integer;
Begin
  Write('-Ban kinh = ');
  Readln(R);
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  If GraphResult <> GrOK Then
    Halt(1);
  MaxX := GetMaxX;
  MaxY := GetMaxY;
  Y1 := (MaxY - 3*R) Div 2 + R;
  Y2 := Y1 + R;
  Kc := R Div 5;
  X1 := (MaxX - 6*R -2*Kc) Div 2 + R;
  X2 := X1 + Kc + 2*R;
  X3 := X2 + Kc + 2*R;
  X4 := X1 + R + (Kc Div 2);
  X5 := X2 + R + (Kc Div 2);
  SetColor(14);
  Circle(X1,Y1,R);
  Circle(X2,Y1,R);
  Circle(X3,Y1,R);
  Circle(X4,Y2,R);
  Circle(X5,Y2,R);
  Readln;
  CloseGraph;
End.
135/Hình quạt:
Code:
Program Hinh_Quat;
Uses Graph;
Var
  Gd,Gm : Integer;
  CenterX,CenterY,Radius : Word;
Begin
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  If GraphResult <> GrOk Then
    Halt(1);
  SetGraphMode(0);
  SetBkColor(Blue);
  CenterX := GetMaxX Div 2;
  CenterY := GetMaxY Div 2;
  Radius := CenterY - 10;
  SetFillStyle(2,2);
  Pieslice(CenterX,CenterY,0,120,Radius);
  SetFillStyle(3,1);
  Pieslice(CenterX,CenterY,120,245,Radius);
  SetFillStyle(4,3);
  Pieslice(CenterX,CenterY,245,360,Radius);
  Readln;
  CloseGraph;
End.
136/Biểu đồ cột:
Code:
Program Bieu_Do_Cot;
Uses Graph;
Const h = 60;
Var
  Gd,Gm : Integer;
  Socot : Integer;
  a : Array[1..100] Of Integer;
  Max : Integer;
  i : Integer;
  Mx,My : Integer;
  Xstep,Ystep : Integer;
  x : Integer;
Begin
  Write('-Tong so cot: ');
  Readln(Socot);
  For i := 1 To Socot Do
    Begin
     Write('  +Cot thu : ',i:2,' = ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Max := a[1];
  For i := 2 To Socot Do
  If a[i] > Max Then
    Max := a[i];
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  If GraphResult <> GrOk Then
    Halt(1);
  Mx := GetMaxX;
  My := GetMaxY;
  Rectangle(0,0,Mx,My);
  Line(h,h,h,My-h);
  Line(h,My-h,MX-h,My-h);
  Xstep := Round((Mx-3*h)/Socot);
  Ystep := Round((My-2*h)/Max);
  x := h;
  For i := 1 To Socot Do
    Begin
     SetFillStyle(i,i);
     Bar(x,(My-h)-a[i]*Ystep,x+Xstep,My-h);
     Rectangle(x,(My-h)-a[i]*Ystep,x+Xstep,My-h);
     x := x + Xstep;
   End;
  Readln;
  CloseGraph;
End.
137/Biểu đồ PIE:
Code:
Program Bieu_Do_PIE;
Uses Graph;
Var
  Gd,Gm : Integer;
  Somuc : Integer;
  a : Array[1..100] Of Real;
  Tong,Goc : Real;
  r,i : Integer;
Begin
  Write('-Tong so muc: ');
  Readln(Somuc);
  Tong := 0;
  For i := 1 To Somuc Do
    Begin
     Write('  +Muc thu : ',i:2,' = ');
     Readln(a[i]);
     Tong := Tong + a[i];
   End;
  For i := 1 To Somuc Do
    a[i]:=(a[i]/Tong)*360;
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  If GraphResult <> GrOk Then
    Halt(1);
  R := GetMaxY Div 3;
  Rectangle(0,0,GetMaxX,GetMaxY);
  Goc := 0;
  For i := 1 To Somuc Do
    Begin
     SetFillStyle(i,i);
     PieSlice(GetMaxX Div 2, GetMaxY Div 2,Round(Goc),Round(Goc+a[i]),R);
     Goc := Goc + a[i];
   End;
  Readln;
  CloseGraph;
End.
138/Đồ thị:
Code:
Program Do_Thi;
Uses Graph;
Var
  Gd,Gm,j,mx,my : Integer;
  i,x,y : Real;
  Xasp,Yasp,CenterX,CenterY : Word;
  Pattern : Word;
  Palette : PaletteType;
{----------------------------------}
  Function Adjasp(Value: Integer) : Integer;
  Begin
    Adjasp := (LongInt(Value)*Xasp) Div Yasp;
  End;
{----------------------------------}
BEGIN
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  If GraphResult <> GrOk Then
    Halt;
  SetGraphMode(0);
  SetBkColor(Blue);
  GetPalette(Palette);
  SetAllPalette(Palette);
  GetAspectRatio(Xasp,Yasp);
  CenterX := GetMaxX Div 2;
  CenterY := GetMaxY Div 2;
  SetTextJustify(CenterText,CenterText);
  SetColor(2);
  Line(0,CenterY,GetMaxX-25,CenterY);
  Line(CenterX,20,CenterX,GetMaxY);
  OutTextXY(CenterX-10,CenterY+5,'0');
  OutTextXY(GetMaxX-16,CenterY,'>X ');
  SetTextStyle(DefaultFont,VertDir,0);
  OutTextXY(CenterX,18,'>');
  SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,0);
  OutTextXY(CenterX,8,'Y');
  i := 0;
  SetColor(2);
  While i <= GetMaxX Do
    Begin
     x :=(i-160)/20;
     mx := Round(i);
     y := (sin(x))*(Sin(x))*(Sin(x));
     my := CenterY - Adjasp(Round(y*20));
     If abs(my) < 200 Then
       PutPixel(mx,my,14);
     i := i+(2/7);
   End;
  Rectangle(CenterX+10,CenterY+10,GetMaxX-10,GetMaxY-15);
  SetViewPort(CenterX+9,CenterY+9,GetMaxX-9,GetMaxY-16,ClipOn);
  SetTextStyle(2,0,4);
  OutTextXY(48,12,'He truc toa do');
  SetTextStyle(1,0,3);
  OutTextXY(60,40,'DESCARTES');
  Readln;
  CloseGraph;
END.
139/Cá chép miệng:
Code:
Program Ca_Chep_Mieng;
Uses Crt,Graph;
Var
  Gd,Gm : Integer;
  Active,Visual,Temp:Word;
  Xcenter,YCenter,Radius,StAngle,EndAngle : Integer;
{--------------------------------}
  Procedure Initialize;
  Begin
    Gd := Detect;
   InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
   SetColor(Red);
   SetFillStyle(SolidFill,Blue);
   Xcenter := GetMaxX Div 2;
   YCenter := GetMaxY Div 2;
   StAngle := 15;
   Radius := GetMaxY Div 8;
   Active := 0;
   Visual := 1;
  End;
{--------------------------------}
  Procedure Veca;
  Begin
    if StAngle = 15 Then {ve bung ca}
     Begin
       StAngle := 30;
      EndAngle := 330;
     End
   Else
     Begin
       StAngle := 15;
      EndAngle := 345;
     End;
   PieSlice(Xcenter,YCenter,StAngle,EndAngle,Radius);
     {ve mat ca}
   Circle(Xcenter+Radius Div 2,YCenter - Radius Div 2,4);
     {ve duoi ca}
   Line(Xcenter-Radius,Ycenter,Xcenter-2*Radius,Ycenter-Radius);
   Line(Xcenter-Radius,Ycenter,Xcenter-2*Radius,Ycenter+Radius);
  End;
{--------------------------------}
BEGIN
  Initialize;
  While Not KeyPressed Do
    Begin
     SetActivePage(Active);
     SetvisualPage(Visual);
     Veca;
     Temp := Active;
     Active := Visual;
     Visual := Temp;
   End;
END.
140/Âm thanh:
Code:
Program Am_thanh;
Uses Crt;
CONST
  Notdon=8*58;
  Notdoi=Notdon Div 2;
TYPE
  Notnhac=(c,cf,d,df,e,f,ff,g,gf,a,af,b);
Var
  Kyam:Notnhac;
  (*----------------------*)
  PROCEDURE Bannhac(Kyam:Notnhac;Caodo,Truongdo:Integer);
  Var
    Tanso:Real;
   i:Integer;
  Begin
    Tanso:=32.625;
   For i:=1 To Caodo Do
     Tanso:=Tanso * 2;
   For i:=1 To Ord(Kyam) Do
     Tanso:=Tanso * 1.05946;
   If Truongdo <> 0 Then
     Begin
       Sound(Round(Tanso));
      Delay(Truongdo);
      NoSound
     End
   Else
     Sound(Round(Tanso))
  End;
  (*----------------------*)
BEGIN
  Bannhac(c,4,Notdon);
  Bannhac(f,4,Notdon);
  Bannhac(g,4,Notdon);
  Bannhac(a,4,Notdon);
  Bannhac(a,4,Notdon);
END.
141/3 cạnh của tam giác:
Code:
Program Tam_giac;
Var
  a,b,c:Integer;
  tamgiac,deu,can:Boolean;
Begin
  Writeln('BA CANH CUA TAM GIAC ?');
  Writeln('----------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat= ');
  Readln(a);
  Write('-Nhap so thu hai = ');
  Readln(b);
  Write('-Nhap so thu ba = ');
  Readln(c);
  tamgiac:=False;
  deu:=False;
  can:=False;
  If (a+b>c) And (b+c>a) And (c+a>b) Then
    Begin
     tamgiac:=True;
     If (a=b) And (b=c) Then
       deu:=True;
     If (a=b) Or (b=c) Or (c=a) Then
       can:=True;
   End;
  Writeln;
  Writeln(' 3 so vua nhap la:');
  Writeln('+Tam giac: ',tamgiac);
  Writeln('+Tam giac deu: ',deu);
  Writeln('+Tam giac can: ',can);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
142/Bài toán cổ điển:
Code:
Program Tram_trau;
Var
  dung,nam,gia,co,trau:Integer;
Begin
  Writeln('BAI TOAN CO DIEN');
  Writeln('Tram trau tram co');
  Writeln('Trau dung an 5');
  Writeln('Trau nam an 3');
  Writeln('Ba trau gia an 1');
  Writeln('----------------');
  Writeln('      Bai toan nay co cac loi giai sau');
  For dung:=0 To 20 Do
    For nam:=0 To 33-dung Do
     For gia:=0 To (100-(dung+nam)) Do
       Begin
        co:=5*dung+3*nam+(gia Div 3);
        trau:=dung+nam+gia;
        If (gia Mod 3 =0) And (trau=100) And ( co=100) Then
          Writeln('-Trau dung ',dung,' con, -Trau nam ',nam,' con, -Trau gia ',gia,' con');
      End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
143/Các hàm lượng giác:
Code:
Program Cac_ham_luong_giac;
CONST
  g='|';
  ke='--------------------------------------------------';
  Ten='        CAC HAM LUONG GIAC';
  Tde='|DO | RADIAN |  SIN | COSIN | TANG | COTANG |';
Var
  Doo:1..89;
  Rad,s,c,t,ct:Real;
Begin
  Repeat
    Write('-Nhap do (tu 1 den 89, so 0 de ngung): ');
   Readln(Doo);
   If Doo= 0 Then
     Exit;
    Writeln(Ten);
    Writeln(ke);
    Writeln(Tde);
    Writeln(ke);
    Rad:=Doo*Pi/180;
   s:=Sin(rad);
   c:=Cos(Rad);
   t:=s/c;
   ct:=c/s;
    Writeln(g,Doo:2,#248,g,Rad:8:6,g,s:8:6,g,
              c:8:6,g,t:8:5,g,ct:8:5,g);
   Writeln(ke);
   Writeln;
  Until Doo=0;
End.
144/Bài toán gà, chó:
Code:
Program ga_cho;
Var
  x,y,n:Integer;
Begin
   n:=1;
  Writeln('* CAC LOI GIAI BAI TOAN CO DIEN GA,CHO');
  Writeln('----------------------------------');
  For x:=1 To 36 Do
   For y:=1 To (36-x) Do
     If ((x*2)+(y*4) =100) then {and ((x+y) =36) Then}
      Begin
         Writeln('   * Loi giai thu : ',n:3);
       Write('- Ga = ',x:2,' con = ',(x*2):2,' chan  ');
       Write('- Cho = ',y:2,' con = ',(y*4):2,' chan ');
       If x+y<36 Then
          Writeln('Ga+Cho= ',x+y:2,' con,khong dung')
       Else If x+y=36 Then
           Writeln('Ga+Cho= ',x+y:2,' con,loi giai dung');
         n:=n+1;
       End;
    Writeln('   * Tong cong co: ',(n-1):3,' loi giai');
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
145/Các nguyên âm, phụ âm trong 1 chuỗi:
Code:
Program Nguyen_am_Phu_am;
TYPE
  Kytu=Set of Char;
Var
  a,b,Nguyen,Phu:Kytu;
  Chuoi:String;
  i:Integer;
  Ch:Char;
Begin
  Writeln('CAC NGUYEN AM, PHU AM TRONG MOT CHUOI');
  Writeln('-------------------------------------');
  Write('-Nhap mot chuoi ky tu: ');
  Readln(Chuoi);
  a:=['a','e','i','o','u','A','E','I','O','U'];
  b:=['a'..'z','A'..'Z'] - a;
  Nguyen:=[];
  Phu:=[];
  For I:=1 To Length(Chuoi) Do
    Begin
     If Chuoi[i] In a Then
       Nguyen:=Nguyen + [Chuoi[i]];
     If Chuoi[i] In b Then
       Phu:=Phu +[Chuoi[i]];
   End;
  Writeln;
  Writeln('*Chuoi nay co cac nguyen am sau day:');
  Write('   ');
  For Ch:='A' To 'z' Do
    If Ch In Nguyen Then
     Write(Upcase(ch),', ');
  Writeln;
  Writeln('*Chuoi nay co cac phu am sau day:');
  Write('   ');
  For Ch:='A' To 'z' Do
    If Ch In Phu Then
     Write(Upcase(Ch),', ');
  Writeln;
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
146/Các phép toán trong tập hợp:
Code:
Program Cac_phep_Toan;
TYPE
  KyTu=Set of Char;
Var
  a,b,Cong,Nhan,tru1,tru2:KyTu;
  p:Array[1..100] Of Char;
  m,n,i:Byte;
Begin
  Writeln('CAC PHEP TOAN TRONG TAP HOP');
  Writeln('---------------------------');
  a:=[];
  b:=[];
  Write('-So phan tu cua tap hop A= ');
  Readln(m);
  For i:=1 To M Do
    Begin
     Write(' -Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(p[i]);
     a:=a + [p[i]];
   End;
  Write('-So phan tu cua tap hop B= ');
  Readln(n);
  For i:=1 To N Do
    Begin
     Write(' -Phan tu B[',i,']= ');
     Readln(p[i]);
     b:=b + [p[i]];
   End;
  Nhan:=a * b;
  Writeln('A * B gom cac phan tu: ');
  For i:=0 To 255 Do
    If Char(i) In Nhan Then
     Write(Char(i),#32);
  Writeln;
  Cong:=a + b;
  Writeln('A + B gom cac phan tu: ');
  For i:=0 To 255 Do
    If Char(i) In Cong Then
     Write(Char(i),#32);
  Writeln;
  Tru1:=a - b;
  Writeln('A - B gom cac phan tu: ');
  For i:=0 To 255 Do
    If Char(i) In Tru1 Then
     Write(Char(i),#32);
  Writeln;
  Tru2:=b - a;
  Writeln('B - A gom cac phan tu: ');
  For i:=0 To 255 Do
    If Char(i) In Tru2 Then
     Write(Char(i),#32);
  Writeln;
  If A <= B Then
    Writeln('-Tap hop A nho hon tap hop B');
  If B <= A Then
    Writeln('-Tap hop B nho hon tap hop A');
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
147/Các phép toán:
Code:
Program Cac_phep_toan;
Var
  a,b,c,d,e,x,y,g,h,i:Integer;
Begin
  Writeln('CAC PHEP TOAN');
  Writeln('-------------');
  Writeln;
  a:=124;
  b:=12;
  Writeln(a:3,' DIV ',b:2,' = ',a DIV b);
  Writeln(a:3,' MOD ',b:2,' = ',a MOD b);
  c:=12;
  d:=22;
  Writeln(c:2,' AND ',d:2,' = ',c AND d);
  Writeln(c:2,' OR ',d:2,' = ',c OR d);
  Writeln(c:2,' XOR ',d:2,' = ',c XOR d);
  x:=2;
  g:=x Shl 7;
  Writeln('g = ',x:2,' Shl 7 = ',g);
  x:=256;
  h:=x Shr 7;
  Writeln('h = ',x:2,' Shr 7 = ',h);
  i:=g+h;
  Writeln('i = g + h = ',i);
  Writeln('Lo(i) = ',Lo(i));
  Writeln('Hi(i) = ',Hi(i));
  Writeln('Swap(i) = ',Swap(i));
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
148/Các số nguyên tố:
Code:
Program So_nguyen_to;
Var
  NguyenTo,Sang:Set of 1..100;
  so:1..100;
  i:Integer;
Begin
  Writeln('       CAC SO NGUYEN TO TU 1 DEN 100');
  Writeln('       -----------------------------');
  Writeln;
  NguyenTo:=[];
  Sang:=[2..100];
  So:=2;
  Repeat
    While Not (So In Sang) Do
     So:=So+1;
   NguyenTo:=NguyenTo + [So];
   Write(So,' ');
   I:=So;
   While I <= 100 Do
     Begin
       Sang:=Sang -[I];
      I:=I + So;
     End;
  Until Sang=[];
  Writeln;
  Writeln;
  Write('       Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
149/Cho biết ngày hôm nay sẽ tính được ngày mai:
Code:
Program Ngay_mai_la_ngay_may;
Var
  Nam:1900..2000;
  Thang:1..12;
  Ngay:1..31;
Begin
  Writeln('CHO BIET NGAY HOM NAY SE TINH DUOC NGAY MAI');
  Writeln('-------------------------------------------');
  Repeat
    Write('-Cho biet ngay ( so 0 de ngung): ');
   Readln(Ngay);
   If Ngay = 0 Then
     Exit;
   Write('-Cho biet thang: ');
   Readln(Thang);
   Write('-Cho biet nam: ');
   Readln(Nam);
   Case Thang Of
     1,3,5,7,8,10,12 : If Ngay < 31 Then
                   Ngay:=Ngay+1
                 Else
               If Thang = 12 Then
                 Begin
                   Nam:=Nam+1;
                  Thang:=1;
                 End
                Else
                 Begin
                   Thang:=Thang+1;
                  Ngay:=1;
                 End;
     4,6,9,11  : If Ngay < 30 Then
               Ngay:=Ngay+1
             Else
             Begin
              Thang:=Thang+1;
              Ngay:=1;
            End;
     2: If (Ngay < 28) Or ((Ngay=28) And (Nam Mod 4 = 0)) then
         Ngay:=Ngay+1
       Else
        Begin
          Thang:=Thang+1;
         Ngay:=1;
        End;
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Ngay mai la ngay: ',Ngay:2,' / ',Thang:2,' / ',Nam:4);
  Writeln;
  Until Ngay=0;
End.
150/Chọn loại giải trí thích hợp:
Code:
Program Giai_Tri;
Var
  t:Byte;
Begin
  Writeln('CHON LOAI GIAI TRI THICH HOP');
  Writeln('----------------------------');
  Write('-Cho biet nhiet do ngay hom nay: ');
  Readln(t);
  If t < 20 Then
    Writeln('Troi lanh, ban nen o nha coi TV');
  If ((t > 20) And (t < 25)) Then
    Writeln('Troi mat me, ban nen di cam trai');
  If ((t > 25) And (t < 30)) Then
    Writeln('Troi hoi nong, ban nen di tam bien Vung Tau');
  If t > 30 Then
    Writeln('Troi nong, ban nen di nghi mat o Da Lat');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Tài sản của KuteoDnC
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 08:11 AM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |