Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Các môn học THPT > Môn Tin học > Tin học lớp 11

Diễn đàn đóng băng dữ liệu từ tháng 08/2016. Thành viên chỉ có thể xem các bài viết và không được tạo mới.

Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 1 KuteoDnC Tin học lớp 11 2 28-11-2010 09:48 PM
V-Pascal 2.10 lập trình Pascal cho người Việt Mc.Neo Software & Crack 0 06-11-2010 05:50 PM
Sơ lược về Pascal Delta Tin học lớp 11 0 14-09-2010 11:07 PM
Pascal Study 1.0 - học pascal từ cơ bản đến nâng cao Assassin_C7 Phần mềm dạy và học 5 28-01-2010 03:48 PM
Mối liên hệ giữa tam giác pascal và 7 hằng đẳng thức ♥•»…ßi…ƒ€nT…«•██ Toán Học 2 17-01-2010 12:27 PM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
bai tap tin hoc 11, bài tập tệp trong pascal tin học 11, bài tập về tệp trong pascal, cac bai tap tin hoc ve pascal 11, cac bai tap ve pascal lop dh, cac dang bai tap tin hoc, các dạng bài tập tin học 11, các dạng bài tập tin học 11 viét chương trình, của, dạng, de thi tin hoc lop 8 turbo pascal ve so nguyen to, gjaj baj tap tjn hoc lop 11, học, mot so dang bai tap pascal ve chuoi, pascal, phần, tập, thư viện tin học pascal, viện
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 28-11-2010, 09:51 PM
KuteoDnC's Avatar
  User Profile
KuteoDnCAdmin KuteoDnC is offline
Administrator
   Họ & Tên: Ku tèo
 • Đang học lớp : * Đã ra trường .
 • Niên khóa : 2002 - 2005
 
Tham gia: Oct 2009
Nơi Cư Ngụ: 127.0.0.1
Point: 2,429,721
Đã cảm ơn: 159 bài viết
Được cảm ơn 645 lần trong 184 bài
KuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to behold

Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng 
Total Awards: 8

Send a message via ICQ to KuteoDnC
Default Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 3

Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 3


151/Chạy chử 2:
Code:
 Program Chu_Chay; Uses Crt; Const      a='Nha sach Minh Khai, 249 Nguyen Thi Minh Khai, Quan 1, Tp Ho Chi Minh ';      b='Tel: 8 331 124, 9 250 590 ';  c='Chuyen phat hanh cac giao trinh tin hoc phuc vu hoc sinh, sinh vien';      d='Chan thanh cam on quy doc gia';      Function Lap(Kt:Char; N:Integer): String;          Var               Tam:String;               K:Integer;  Begin      Tam:=' ';    For K:=1 To N Do      Tam:=Tam+Kt;    Lap:=Tam;  End;  {--------------}  Procedure WriteXY(X,Y:Integer; St:String);  Begin      GotoXY(X,Y);    Write(St);  End;  {--------------}  Function Min(a,b:Integer):Integer;  Begin      If a < b Then      Min:=a    Else     Min:=b;  End;      {--------------}  Procedure Chuchay(St:String);      Var      k:Integer;     Tin:String;    Begin      Tin:=Lap(' ',68)+'<<' +St+' ';     For k:=1 To Length(Tin) Do      Begin          TextColor(k MOD 16);        WriteXY(6,8,Copy(Tin,k,Min(68,Length(Tin)-k+1)));        Delay(100);       End;    End;    {--------------}    Procedure Khung(x1,y1,x2,y2:Integer);      Var      k:Integer;     Begin      TextColor(14);       WriteXY(x1,y1,#201);       For k:=x1+1 To x2-1 Do          Write(#205);       Write(#187);       WriteXY(x1,y2,#200);       For k:=x1+1 To x2-1 Do                         Write(#205);                    Write(#188);                    For k:=y1+1 To y2-1 Do                         Begin          WriteXY(x1,k,#186);          WriteXY(x2,k,#186);                         End;     End;    {--------------}    BEGIN      TextBackGround(1);     ClrScr;     TextColor(3+Blink);     GotoXY(30,4);     Writeln('NAM HOC 1999 -2000');     Khung(5,7,75,9);     Repeat      Chuchay(a);       Chuchay(b);       Chuchay(c);       Chuchay(d);     Until KeyPressed;    END. 


152/Chuỗi đối xứng:
Code:
 Program Chuoi_Doi_Xung; Var      St:String;  i,l:Byte; Begin      Writeln('CHUOI DOI XUNG');  Writeln('  --------');  Write('-Nhap chuoi: ');  Readln(St);  l:=Length(St);  i:=1;  While (i < l Div 2) And (St[i] = St[l-i+1]) Do      Begin      i:=i+1;     If i < (l Div 2) Then      Writeln('+Chuoi nay doi xung')    End;  While (i < l Div 2) And (St[i] <> St[l-i+1]) Do      Begin      i:=i+1;     If i < (l Div 2) Then      Writeln('+Chuoi nay khong doi xung')    End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


153/Phép trừ:
Code:
 Program Phep_Tru; Var      so1,so2,hieu :Integer; Begin      Writeln(' CHUONG TRINH THUC HIEN PHEP TRU SO HOC');  Writeln('     co toi da 4 ky so');      Write('-Nhap so thu nhat = ');      Readln(so1);      Write('-Nhap so thu hai = ');  Readln(so2);  hieu:= so1-so2;      Writeln;  Writeln;  Writeln('-------------------------------');  Writeln;  Writeln('   ',so1:4);  Writeln(' - ',so2:4);  Writeln('  -----');  Writeln(' = ',hieu:5);      Readln End. 


154/Diện tích hình thang:
Code:
 Program Hinh_thang; Var      a,b,h:Integer;    S:Real; Begin      Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH THANG');  Write('-Cho biet day ngan = ');  Readln(a);  Write('-Cho biet day dai = ');  Readln(b);  Write('-Cho biet chieu cao = ');  Readln(h);  S := 0.5 * (a + b) * h;      Writeln('+Dien tich hinh thang = ',s:6:2,' met vuong');      Readln End. 


155/Diện tích tam giác:
Code:
 Program Tam_Giac; Var      a,b,c:Integer;    p,s:Real; Begin      Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC');  Write('-Cho biet canh thu nhat = ');  Readln(a);  Write('-Cho biet canh thu hai = ');  Readln(b);  Write('-Cho biet canh thu ba  = ');  Readln(c);  p := 0.5 * (a + b + c);  s := sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));      Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:6:2,' met vuong');      Readln End. 


156/Tính lực hút giữa 2 vật:
Code:
 Program Luc_hut; CONST      g=6.672E-8; Var      m1,m2,d,f:Real; Begin      Writeln('CHUONG TRINH TINH LUC HUT GIUA 2 VAT');  Write('-Khoi luong m1 (gam) = ');  Readln(m1);  Write('-Khoi luong m2 (gam) = ');  Readln(m2);  Write('-Khoang cac giua 2 vat (Cm) = ');  Readln(d);  f := g * m1 * m2 / sqr(d);  Writeln('+Luc hut giua 2 vat = ',f:6:2);  Readln End. 


157/Tính lương:
Code:
 Program Tinh_luong; Var      Ten:String;  nc,pc,tam:Integer;  bl,hs,tt,cl:Real; Begin      Writeln('CHUONG TRINH TINH LUONG');  Writeln('------------------------');  Write('-Cho biet ho ten : ');  Readln(ten);  Write('-Cho biet bac luong  : ');  Readln(bl);  Write('-Cho biet ngay cong : ');  Readln(nc);  Write('-Cho biet he so trach nhiem : ');  Readln(hs);  Write('-Cho biet phu cap khu vuc = ');  Readln(pc);  Write('-Cho biet so tien da tam ung ky 1 = ');  Readln(tam);  tt := ((bl/30 * nc * hs)+pc);  cl := tt - tam;  Writeln;  Writeln('+Ong (Ba) : ',ten:24);  Writeln('+Tien luong trong thang = ',tt:10:2,' dong');  Writeln('+So tien con linh = ',cl:10:2,' dong');  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


158/Tính PigNet:
Code:
 Program Pignet; Var      Ten:String;  Tuoi:Integer;  lon,nho,tb,tl,cao,pig:Real; Begin      Writeln('CHUONG TRINH TINH PIGNET');  Writeln('------------------------');  Write('-Cho biet ho ten : ');  Readln(ten);  Write('-Cho biet tuoi  : ');  Readln(tuoi);  Write('-Cho biet chieu cao : ');  Readln(cao);  Write('-Cho biet trong luong : ');  Readln(tl);  Write('-So do vong nguc luc hit vao = ');  Readln(lon);  Write('-So do vong nguc luc tho ra = ');  Readln(nho);  tb := 0.5 * (lon-nho);  pig := cao - (tb + tl);  Writeln;  Write('+Ong (Ba) : ',ten:24);  Writeln(' , ',tuoi,' tuoi');  Writeln('+Co so do Pignet = ',pig:6:2);  Readln End. 


159/Tính thể tích hình cầu:
Code:
 Program Hinh_cau; Var      s:integer;  r,v:Real; Begin      Writeln('CHUONG TRINH TINH THE TICH HINH CAU');  Writeln('---------------------------------');  Write('Cho biet dien tich hinh tron = ');  Readln(s);  r:=Sqrt(s/4*3.1416);  v:=4/3 * 3.1416 *r*r*r;  Writeln('*The tich hinh cau la : ',V:6:2,' met khoi');  Readln End. 


160/Cộng thêm giây vào giờ hiện hành:
Code:
 Program Cong_giay; Var      gio,phut,giay,them:Integer; Begin      Writeln('CONG THEM GIAY VAO GIO HIEN HANH');  Writeln('--------------------------------');  Writeln('Nhap vao gio:phut:giay hien hanh');  Write('-Gio : ');  Readln(gio);  Write('-Phut: ');  Readln(phut);  Write('-Giay: ');  Readln(giay);  Write('-Cho biet so giay muon cong them: ');  Readln(them);  If (giay+them) < 60 Then      giay:=giay+them  Else      Begin      giay:=((giay+them)-60);     phut:=phut+1;     If phut >=60 Then      Begin          phut:=phut-60;        gio:=gio+1;       End;    End;  Writeln;  Writeln('+Sau khi cong them so giay vao, gio moi la:');  Writeln('     ',gio,' : ',phut,' : ',giay);  Writeln;  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


161/Đoán số bạn đang nghĩ trong đầu:
Code:
 Program Doan_so; Var      tren,duoi,giua:Integer;  chon:Word; Begin      tren:=100;  duoi:=1;  While duoi < tren Do      Begin      Writeln('DOAN SO BAN DANG NGHI TRONG DAU');     Writeln('-------------------------------');      giua:=(tren+duoi) Div 2;     Writeln('-So cua ban Ty: ',giua);     Writeln('-Neu go so 0 se ngung');     Writeln('-Neu ban Ty noi so ',giua,' nho hon thi ban Teo go 1 ');     Write('-Neu ban Ty noi so ',giua,' lon hon thi ban Teo go 2 ');     Readln(chon);     If chon = 0 Then      exit;     If chon = 1 Then      duoi:=giua     Else      tren:=giua    End;  Readln End. 


162/Đổi chổ 2 số nguyên:
Code:
 Program Doi_cho; Var      so1,so2:Integer; Begin      Writeln('DOI CHO 2 SO NGUYEN');  Writeln('-------------------');  Write('-Nhap so thu nhat: ');  Readln(so1);  Write('-Nhap so thu hai : ');  Readln(so2);  so1:=so1+so2;  so2:=so1-so2;  so1:=so1-so2;  Writeln('SAU KHI CHUYEN CHO');  Writeln('+So thu nhat bay gio la: ',so1);  Writeln('+So thu hai bay gio la : ',so2);  Readln End. 


163/Đổi chổ 2 số:
Code:
 Program Doi_cho; Var      so1,so2:Integer; (*-----------------*)      PROCEDURE Doi(Var n,m:Integer);  Var      tam:Integer;      Begin      tam:=n;    n:=m;    m:=tam;  End; (*-----------------*) BEGIN      Writeln('DOI CHO 2 SO');  Writeln('Dung thu tuc');  Writeln('------------');  Write('-Nhap so thu nhat: ');  Readln(so1);  Write('-Nhap so thu hai: ');  Readln(so2);  Writeln('=================');  Writeln('  Truoc khi doi cho');  Writeln('+So thu nhat = ',so1);  Writeln('+So thu hai = ',so2);  Writeln('  Sau khi doi cho');  Doi(so1,so2);      Writeln('*So thu nhat  : ',so1);      Writeln('*So thu hai   : ',so2);  Writeln;  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln END. 


164/Đổi chử thường ra chử hoa:
Code:
 Program Doi_chu_hoa; Var      Chuoi:String; (*-----------------*)      PROCEDURE Doi(Var  St:String);  Var      i:Byte;  Begin      For i:=1 To Length(St) Do      St[i]:=Upcase(St[i]);  End; (*-----------------*) BEGIN      Writeln('DOI CHU THUONG RA CHU HOA');  Writeln('   Dung thu tuc');  Writeln('-------------------------');  Write('-Nhap mot chuoi ky tu : ');  Readln(Chuoi);  Writeln;  Doi(Chuoi);  Writeln('+Doi ra chu hoa = ',chuoi);  Writeln;  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln END. 


165/Đổi nhiệt độ sang Farenheit:
Code:
 Program Doi_nhiet_do; Var      t:Real;  tiep:Char; (*---------------------*)      FUNCTION Doi(x:Real):Real;  Begin      Doi:=((9*x/5) + 32);  End; (*---------------------*) BEGIN  Repeat          Writeln('DOI DO BACH PHAN SANG DO FARENHEIT');      Writeln('     Su dung ham');          Writeln('----------------------------------');          Write('-Nhap do bach phan: ');          Readln(t);          Writeln('*Doi sang do Farenheit = ',Doi(t):6:2);    Writeln;    Write('-Co tiep tuc khong ? (c/k) ');    Readln(tiep);  Until tiep='k' ; END. 


166/Đổi nhiệt độ sang Celcius:
Code:
 Program Doi_do_F_C; Var      f,c:Real; Begin      Writeln('DOI DO FAHRENHEIT SANG CELCIUS');  Write('-Cho biet do Fahrenheit : ');  Readln(f);  c:=((f-32) * 5)/9;  Writeln;  Writeln(f:5:2,' do Fahrenheit doi sang do Celcius = ',c:5:2,#248);  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


167/Đổi Mike sang KM:
Code:
 Program Doi_do_Mile_Km; Const      Km_Mile=1.609344; Var      m,k:Real; Begin      Writeln('DOI MILE SANG Km');  Write('-Cho biet so Mile can doi: ');  Readln(m);  k:=m * Km_Mile;  Writeln;  Writeln(m:5:2,' dam Anh doi thanh = ',k:5:2,' Km');  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


168/Đổi ngày ra thứ trong tuần:
Code:
 Program Thu_trong_tuan; Var      d:1..31;  m:1..14;  y:1900..2000;  a:Integer; Begin      Writeln('DOI NGAY RA THU TRONG TUAN');  Writeln('   Lich the ky 20');  Writeln('--------------------------');  Repeat      Write('-Ngay ( so 0 de ngung): ');      Readln(d);    If d = 0 Then      Exit;      Write('-Thang: ');      Readln(m);      Write('-Nam: ');      Readln(y);      If m < 3 Then          Begin          m:=m+12;      Dec(y);      End;      a:=d+2*m+(3*(m+1) Div 5)+y+(y Div 4) + 1;          a:=a Mod 7;          Case a Of               0    :Begin                         Write('Ngay ',d:2,' / ',m:2,' / ',y:4);                         Writeln(' la ngay Thu Bay');                 End;      1    :Begin                   Write('Ngay ',d:2,' / ',m:2,' / ',y:4);                      Writeln(' la ngay Chu Nhat');                    End;      Else      Begin                  Write('Ngay ',d:2,' / ',m:2,' / ',y:4);                     Writeln(' la ngay ',a);                End;      End;  Until d=0; End. 


169/Đổi hệ 10 sang hệ 16:
Code:
 Program Doi_he_so; Var      n:Integer; (*------------------*)      FUNCTION Doi(so:Integer):String;  Const      ky_so:Array[0..15] Of Char =('0','1','2','3','4','5',             '6','7','8','9','A','B','C','D','E','F');  Var      tam1:Integer;    tam2:String;  Begin      tam1:=Hi(so);    tam2:=ky_so[tam1 Shr 4] + ky_so[tam1 And $0F];    tam1:=Lo(so);    Doi:=tam2+ky_so[tam1 Shr 4] +Ky_so[tam1 And $0F]  End; (*------------------*) BEGIN      Repeat          Writeln('DOI SO HE 10 SANG HE 16');      Writeln('   Su dung ham ');      Writeln('-----------------------');    Writeln('Nhap mot so nguyen tu -32768 den 32767');    Write('neu nhap so 0 se ket thuc ');    Readln(n);    Writeln;    Writeln('+So he 10 la = ',n);    Writeln('+Doi sang he 16 la = ',Doi(n));    Writeln;  Until n=0; END. 


170/Đổi hệ 10 sang hệ 16 (code 2):
Code:
 Program Doi_he_16; Var      n,so,chuso:Integer;  tiep:Char; Begin      Writeln('DOI SO HE 10 SANG HE 16');  Writeln('-----------------------');  Repeat      Write('-Nhap so he 10 = ');      Readln(so);      n:=4096; {16 luy thua 3}    Write('+Ky so he 16= ');    Repeat      chuso:=so Div n;     Case chuso Of      0..9:Write(chuso);       10 .. 15:Write(chr(chuso + 55));     End;      so:=so- n*(so Div n);     n:=n Div 16;    Until n=0;    Writeln;    Write('-Co thuc hien tiep khong ? (C/K) ');    Readln(tiep);  Until Upcase(tiep)='K';  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


171/Đổi hệ 10 sang hệ 2:
Code:
 Program Doi_so_he_2; Var      n,so:Integer;  tiep:Char; Begin      Writeln('DOI SO HE 10 SANG HE 2');  Writeln('----------------------');  Repeat      Write('-Nhap so nguyen he 10: ');    Readln(so);    n:=16384; {Gan n= 2 luy thua 14}    Writeln;    Write('+So he 2 la ');    Repeat               Write(so Div n);     so:=so - n * (so Div n);     n:= n Div 2;    Until n=0;          Writeln;      Write('-Tiep tuc nua khong (C/K) ');      Readln(tiep);  Until Upcase(tiep)='K';  Writeln;  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


172/Đổi hệ 16 sang hệ 10:
Code:
 Program Doi_he_so; Var      Ky_so:String; (*------------------*)      FUNCTION Doiso(x:String):Integer;  Var      j,tong,nhan,so:Integer;    tam:Char;  Begin      tong:=0;    nhan:=1;    For j:= length(x) Downto 1 Do      Begin      tam:=x[j];       If Ord(tam)= 32 Then          tam:='0';       If tam in['0'..'9','A'..'F'] Then  {Toan tu in}          Begin          so:=Ord(tam) - 48;          If so > 9 Then          so:=so-7;          tong:=tong + so*nhan;        End       Else          Begin          Doiso:=0;          Exit;        End;       nhan:=nhan*16     End;    Doiso:=tong;  End; (*------------------*) BEGIN      Writeln('DOI SO HE 16 SANG HE 10');  Writeln('   Su dung ham');  Writeln('------------------------');  Repeat      Write('Nhap ky so he 16 (go kk de dung): ');    Readln(ky_so);    Writeln;    Writeln('+Doi sang he 10 la = ',Doiso(ky_so));    Writeln;  Until ky_so='kk'; END. 


173/Đổi số ra chử:
Code:
 Program Doi_So_ra_chu; TYPE      ChuSo='0'..'9';  Donvi=(Muoi,Tram);  Phamvi= 0..999; CONST      KS:Array[ChuSo] Of String=(' ','mot ',' hai',' ba',                    ' bon',' nam',' sau',' bay',' tam',' chin');  DV:Array[DonVi] Of String[6]=(' muoi ',' tram'); Var      n:Phamvi;  sn,s:String;  Dodai:Byte; Begin      Writeln('DOI SO RA CHU');  Writeln('-------------');  Writeln;  Write('-Nhap mot so tu 0 den 999: ');  Readln(n);  Str(n,sn);  DoDai:=Length(sn);  Case DoDai Of      1: s:=KS[sn[1]];    2: Begin          If Sn[1] = '1' Then          s:='muoi'       Else          s:=KS[sn[1]]+DV[Muoi];       If sn[2] = '5' Then          s:=s+'lam'       Else          s:=s+KS[sn[2]];      End;    3: Begin          s:=KS[sn[1]]+DV[Tram];       Case sn[2] Of          '0' : If sn[3] <> '0' Then                    s:=s+'le';        '1' : s:=s+'muoi';                    Else                         s:=s+KS[sn[2]]+DV[Muoi];                    End;                    If (sn[3]='5') And (sn[2] <>'0') then                         s:=s+'lam'       Else          s:=s+KS[sn[3]];      End;    End;    Writeln(s);    Writeln;    Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');    readln End. 


174/Đổi số hệ thập phân sang hệ bất kì:
Code:
 Program Doi_thap_phan_ra_he_bat_ky; Var      He10,N,Y,HeN:Word;  He,Tam:String; Begin      Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE BAT KY');  Writeln('     -----------------');  Writeln;  Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');  Readln(He10);  N:=He10;  Write('-Doi sang he nao: ');  Readln(HeN);  He:=' ';  Repeat      Y:=He10 Mod HeN;    If Y < 10 Then      Str(Y, Tam)    Else      Tam:=Chr(Y+55);    He:=Tam + He;    He10:= He10 Div HeN;  Until He10 = 0;  Writeln;  Writeln('+So he 10 la   : ',N);  Writeln('+Doi sang he: ',HeN:2,' la: ',He);  Writeln;  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


175/Đổi số hệ thập phân sang hệ bất phân:
Code:
 Program Doi_thap_phan_ra_bat_phan; Var      He10,N,Y:Word;  He8,Tam:String; Begin      Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE BAT PHAN');  Writeln('     -----------------');  Writeln;  Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');  Readln(He10);  N:=He10;  He8:=' ';  Repeat      Y:=He10 Mod 8;    Str(Y, Tam);    He8:=Tam + He8;    He10:= He10 Div 8;  Until He10 = 0;  Writeln;  Writeln('+So he 10 la   : ',N);  Writeln('+Doi sang he 8 la: ',He8);  Writeln;  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


176/Thập phân sang nhị phân:
Code:
 Program Doi_thap_phan_ra_nhi_phan; Var      He10,N,Y:Word;  He2,Tam:String; Begin      Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE NHI PHAN');  Writeln('     -----------------');  Writeln;  Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');  Readln(He10);  N:=He10;  He2:=' ';  Repeat      Y:=He10 Mod 2;    Str(Y, Tam);    He2:=Tam + He2;    He10:= He10 Div 2;  Until He10 = 0;  Writeln;  Writeln('+So he 10 la   : ',N);  Writeln('+Doi sang he 2 la: ',He2);  Writeln;  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


177/Thập phân sang thập lục:
Code:
 Program Doi_thap_phan_ra_thap_luc; Var      He10,N,Y:Word;  He16,Tam:String; Begin      Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE THAP LUC PHAN');  Writeln('     -----------------');  Writeln;  Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');  Readln(He10);  N:=He10;  He16:=' ';  Repeat      Y:=He10 Mod 16;    If Y < 10 Then      Str(Y, Tam)    Else      Tam:=Chr(Y+55);    He16:=Tam + He16;    He10:= He10 Div 16;  Until He10 = 0;  Writeln;  Writeln('+So he 10 la   : ',N);  Writeln('+Doi sang he 16 la: ',He16);  Writeln;  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


178/Đổi tên tháng từ số ra chử:
Code:
 Program In_ten_thang; Var      n:Byte; (*-----------------*)      FUNCTION thang(x:Byte):String;  Const      Ten_thang:Array[1..12] Of String=('Gieng','Hai','Ba',    'Tu','Nam','Sau','Bay','Tam','Chin','Muoi','Mot','Chap');  Begin      thang:=' Thang '+Ten_thang[x];  End; (*-----------------*) BEGIN      Writeln('DOI TEN THANG TU SO RA CHU');  Writeln('   Su dung ham');  Writeln('--------------------------');  Write('-Thang : ');  Readln(n);  If (n < 1) And (n > 12) Then      Write('Khong hop le')  Else      Write(thang(n));  Writeln;  Write(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln END. 


179/Đổi tiền sao cho số tờ ít nhất:
Code:
 Program Doi_tien; Var      sotien:LongInt; (*-----------------*)      PROCEDURE Doi(St:LongInt);      Const          Loai:Array[1..6] Of Integer =(50,20,10,5,2,1);      Var          i,soto:Integer;      Begin      i:=1;    Repeat      soto:=st Div loai[i];     If soto <> 0 Then      Writeln(soto,' to loai ',loai[i],' ngan dong');     st:=st Mod loai[i];     i:=i+1;    Until st=0;      End; (*-----------------*) BEGIN      Writeln('DOI TIEN SAO CHO SO TO IT NHAT');  Writeln('    Dung thu tuc');  Writeln('------------------------------');  Repeat      Write('-So tien (ngan) co ( so 0 de ngung) : ');      Readln(Sotien);      Doi(Sotien);      Writeln;      Until sotien=0; END. 


180/Đổi số ra chử HOA:
Code:
 Program Doi_So_Ra_Chu; Var      Tiep:Char;  Chuoitk,Chuoikq:String;  So:0..999;  Tram,Chuc,Donvi:0..9; Begin      Tiep:='C';  While UpCase(Tiep)='C' Do      Begin      {$R+}     Chuoitk:='MOT HAI BA BON NAM SAU BAY TAM CHIN';               Write('-Nhap so can doi: ');               Readln(so);               If So = 0 Then                    Writeln('So khong')               Else                    Begin          Tram:=So Div 100;        Chuc:=(So-Tram * 100) Div 10;        Donvi:= So Mod 10;        Chuoikq:=' ';        If (Donvi > 0) And (Donvi <> 5) Then          Chuoikq :=Chuoikq + Copy(Chuoitk,4* Donvi -3,4);        If (Donvi = 5) And (Chuc = 0) Then          Chuoikq :=Chuoikq + ' NAM';        If (Donvi = 5) And (Chuc > 0) Then          Chuoikq := Copy(Chuoitk,4 * Chuc-3,4)+' LAM';        If (Donvi = 5) And (Chuc = 1) Then               Chuoikq := ' LAM';        If Chuc = 1 Then          Chuoikq:='MUOI'+chuoikq;        If (Chuc > 1) And (Donvi = 0) Then          Chuoikq:=Copy(Chuoitk,4 * Chuc-3,4)+' MUOI ';        If (Chuc > 1) And (Donvi = 1) Then          Chuoikq:=Copy(Chuoitk,4 * Chuc-3,4)+' MUOI '+Chuoikq;        If (Chuc > 1) And (Donvi > 1) And (Donvi <>5) Then          Chuoikq:=Copy(Chuoitk,4 * Chuc-3,4)+' MUOI '+Chuoikq;        If (Tram > 0) And (Chuc=0) And (Donvi=0) Then          Chuoikq:=Copy(Chuoitk,4*Tram-3,4)+' TRAM ';        If (Tram > 0) And (Chuc = 0) And (Donvi > 0) Then          Chuoikq := Copy(Chuoitk,4*Tram-3,4)+' TRAM LINH '+ Copy(Chuoitk,4*Donvi-3,4);        If (Tram > 0) And (Chuc = 1) And (Donvi = 0) Then          Chuoikq := Copy(Chuoitk,4*Tram-3,4)+ 'TRAM MUOI';        If (Tram > 0) And (Chuc >= 2) And (Donvi = 0) Then          Chuoikq := Copy(Chuoitk,4*Tram-3,4)+' TRAM '+ Copy(Chuoitk,4*Chuc -3,4) +' MUOI';        If (Tram > 0) And (Chuc <> 0) And (Donvi > 0) Then          Chuoikq := Copy(Chuoitk,4*Tram-3,4)+' TRAM '+ Copy(Chuoitk,4*Chuc -3,4) +' MUOI '+                              Copy(Chuoitk,4*Donvi-3,4);        If (Tram > 0) And (Chuc <> 0) And (Donvi = 5) Then          Chuoikq := Copy(Chuoitk,4*Tram-3,4)+' TRAM '+ Copy(Chuoitk,4*Chuc -3,4) +' MUOI LAM';        Write('-Viet bang chu la: ',Chuoikq);               End;     Writeln;     Write('+Tiep tuc nua khong (C/K) ');     Readln(Tiep);    End; End. 


181/Chương trình tham quan:
Code:
 Program Du_lich; Uses Crt; TYPE      Diadiem=Set of 1..5; Var      ng1,ng2,ng3,Ba,Hai,Mot:DiaDiem;  ch1,ch2,ch3,i:Byte; (*----------------------------*)      PROCEDURE Den(i:Byte);  Begin      Case i Of      1:Write('Da Lat ');     2:Write('Vung Tau ');     3:Write('Nha Trang ');     4:Write('Hue ');     5:Write('Ha Noi ');    End;  End; (*----------------------------*) BEGIN      ClrScr;      Writeln('CHUONG TRINH THAM QUAN');      Writeln('----------------------');      Writeln('         1-Da Lat');      Writeln('         2-Vung Tau');  Writeln('       3-Nha Trang');  Writeln('       4-Hue');  Writeln('       5-Ha Noi');  Writeln('Chon noi nao, go cac so tu 1 den 5');  Writeln('1-Nguoi thu nhat chon 3 noi:');  Write('         -Noi thu nhat: ');  Readln(ch1);  Write('         -Noi thu hai: ');  Readln(ch2);  Write('         -Noi thu ba: ');  Readln(ch3);  ng1:=[ch1,ch2,ch3];      Writeln('2-Nguoi thu hai chon 3 noi:');  Write('         -Noi thu nhat: ');  Readln(ch1);  Write('         -Noi thu hai: ');  Readln(ch2);  Write('         -Noi thu ba: ');  Readln(ch3);  ng2:=[ch1,ch2,ch3];  Writeln('3-Nguoi thu ba chon 3 noi:');  Write('         -Noi thu nhat: ');  Readln(ch1);  Write('         -Noi thu hai: ');  Readln(ch2);  Write('         -Noi thu ba: ');  Readln(ch3);  ng3:=[ch1,ch2,ch3];  Ba:=ng1 * ng2 * ng3;  Hai:=(ng1*ng2-ng3) + (ng2*ng3-ng1) + (ng3*ng1-ng2);  Mot:=ng1 + ng2 +ng3;  Writeln;  Writeln('*Cac noi ma ca 3 nguoi deu chon: ');  For i:=1 To 5 Do      If i In Ba Then     Den(i);  Writeln;  Writeln('*Noi chi co 2 nguoi chon: ');  For i:=1 To 5 Do      If i In Hai Then     Den(i);      Writeln;  Writeln('*Noi chi co 1 nguoi chon: ');  For i:=1 To 5 Do      If i In Mot Then     Den(i);      Writeln;  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln END. 


182/Gấp giấy có độ dày 1 mét:
Code:
 Program gap_giay; Var      day:Real;  solan:Integer; Begin      Writeln('GAP GIAY CO DO DAY 1 MET');  Writeln('------------------------');  day:=0.1;  solan:=0;  While day < 1000 Do      Begin      day:=day * 2;     solan:=solan+1;    End;      Writeln;  Writeln('+Phai gap toi: ',solan,' lan');  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


183/Giải phương trình trùng phương:
Code:
 Program Phuong_trinh_trung_phuong; Var      n,k:0..4;  y:Array[1..2] Of Real;  a,b,c,delta:Real; Begin      Writeln('GIAI PHUONG TRINH TRUNG PHUONG');  Writeln('------------------------------');  Repeat      Write('-Nhap he so a: ');    Readln(a);  Until a <> 0;  Write('-Nhap he so b: ');  Readln(b);  Write('-Nhap he so c: ');  Readln(c);  Delta:=b*b-4*a*c;  If Delta < 0 Then      Begin      y[1]:=-1;     y[2]:=-1;    End;  If Delta = 0 Then      Begin      y[1]:=-1;     y[2]:=-b/(2*a);    End;  If Delta > 0 Then      Begin      y[1]:=(-b+sqrt(Delta))/(2*a);     y[2]:=(-b-sqrt(Delta))/(2*a);    End;  n:=0;  Writeln('      KET QUA');  for k:=1 to 2 Do      If y[k] > 0 Then      Begin      Writeln('  +X1= ',Sqrt(y[k]):5:3);                    Writeln('  +X2= ',-Sqrt(y[k]):5:3);       Inc(n,2)     End    Else      If y[k] = 0 Then      Begin          Writeln('X = 0');        Inc(n);       End;  If n=0 Then      Writeln('Phuong trinh vo nghiem')  Else      Writeln('Phuong trinh co ',n,' nghiem');  Writeln;  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln End. 


184/Gửi tìm tiết kiệm:
Code:
 Program Gui_tiet_kiem; Var      x,y:Real;  thang:Word;  tiep:Char; Begin      Writeln('GUI TIEN TIET KIEM');  Writeln('------------------');  Repeat      Write('-So tien hien co: ');      Readln(x);      Write('-So tien muon co: ');      Readln(y);      thang:=0;      Repeat          inc(thang);      x:= x *1.015;      Until x >=y;      Writeln('+Thoi gian can gui: ',thang,' thang');      Writeln;      Write('-Co tiep tuc nua khong (C/K) ');    Readln(tiep);  Until Upcase(tiep)='K'; End. 


185/Hàm X mũ N:
Code:
 Program X_mu_n; Var      x:Integer;  n:Word; (*-----------------*)      FUNCTION ham_mu(i:Integer;k:Word):LongInt;      Begin          If k = 0 Then      ham_mu:=1    Else      ham_mu:=i*ham_mu(i,k-1);      End; (*-----------------*) BEGIN      Writeln('HAM X MU N');  Writeln('----------');  Write('-Nhap X = ');  Readln(x);  Write('-Nhap N = ');  Readln(n);  Writeln('*Ket qua = ',Ham_mu(x,n));  Writeln;  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln END. 


186/Hoán vị 2 con trỏ thay cho hoán vị nội dung:
Code:
 Program Hoan_Vi_Chuoi; Uses Crt; VAR      Chuoi1,Chuoi2,Tam :^String; Begin      ClrScr;  Writeln('HOAN VI 2 CON TRO THAY CHO HOAN VI NOI DUNG');  Writeln('-------------------------------------------');  Writeln;      New(Chuoi1);  New(Chuoi2);  Chuoi1^ := 'Giao trinh Turbo Pascal 7.0';  Chuoi2^ := 'Giao trinh FoxPro 2.6';  Writeln;  Writeln('NOI DUNG BAN DAU CUA 2 CHUOI');  Writeln('----------------------------');  Writeln;  Writeln('-Chuoi thu nhat: ',Chuoi1^);  Writeln('-Chuoi thu hai : ',Chuoi2^);  Writeln;  Writeln('NOI DUNG SAU KHI HOAN VI 2 CON TRO');  Writeln('----------------------------------');  Writeln;  Tam := Chuoi1;  Chuoi1 := Chuoi2;  Chuoi2 := Tam;  Writeln('-Chuoi thu nhat: ',Chuoi1^);  Writeln('-Chuoi thu hai : ',Chuoi2^);  Dispose(Chuoi1);  Dispose(Chuoi2);  Writeln;  Write('   Bam <Enter> . . . ');  Readln; End. 


187/Hướng dẫn mua vé máy bay:
Code:
 Program Huong_dan; Var      chon:Byte; Begin      Writeln('HUONG DAN MUA VE MAY BAY');  Writeln('------------------------');  Writeln('  1-Tp Ho Chi Minh di Ha Noi');  Writeln('  2-Tp Ho Chi Minh di Da Nang');  Writeln('  3-Tp Ho Chi Minh di Nha Trang');  Writeln('  4-Tp Ho Chi Minh di Phu Quoc');  Writeln('  5-Tp Ho Chi Minh di Con Dao');  Writeln('  6-Tp Ho Chi Minh di Paris');  Writeln('  7-Tp Ho Chi Minh di London');  Writeln('  8-Tp Ho Chi Minh di Moscow');  Writeln('  9-Tp Ho Chi Minh di Bac Kinh');  Writeln(' 10-Tp Ho Chi Minh di Tokyo');  Write('-Chon tuyen nao, go vao so tuong ung (1 - 10): ');  Readln(chon);  Case chon of      1    :Writeln('   Xin moi den quay ve so 1');    2 :Writeln('   Xin moi den quay ve so 2');    3 :Writeln('   Xin moi den quay ve so 3');    4 :Writeln('   Xin moi den quay ve so 4');    5 :Writeln('   Xin moi den quay ve so 5');    6 :Writeln('   Xin moi den quay ve so 6');    7 :Writeln('   Xin moi den quay ve so 7');    8 :Writeln('   Xin moi den quay ve so 8');    9 :Writeln('   Xin moi den quay ve so 9');    10     :Writeln('   Xin moi den quay ve so 10');  Else Writeln('-Khong co tuyen bay nay');  End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


188/In các số khác nhau của dãy số:
Code:
 Program So_khac_nhau; CONST      M=100; TYPE      DaySo=Set of 0..255;  DayNguyen=Array[1..M] Of Integer; Var      a:DayNguyen;  i,n:Integer;  x:DaySo; Begin      Writeln('IN CAC SO KHAC NHAU CUA DAY SO');  Writeln('------------------------------');  Repeat      Write('Nhap bao nhieu so: ');    Readln(n);  Until N <= M;  For i:=1 To N Do      Begin      Write('-Phan tu thu: ',i,' = ');     Readln(a[i]);    End;  x:=[];  For i:=1 To N Do      If Not (a[i] In x) Then      Begin      Write(a[i],', ');       x:=x+[a[i]];     End;  Writeln;  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln End. 


189/In dãy Fibonaci:
Code:
 Program Day_so_Fibonaci; Var      n,j,pj,pj1,pj2:Integer; Begin      Writeln('IN DAY SO FIBONACI');  Writeln('------------------');  Write('-Nhap so N= ');  Readln(n);  j:=2;  pj:=1;  pj1:=1;  While j <> n Do      Begin      pj2:=pj1;     pj1:=pj;     pj:=pj1+pj2;     j:=j+1;    End;  Writeln;  Writeln('+So hang thu ',n,' cua day Fibonaci = ',pj);  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


190/In lá cờ nước mĩ ra màn hình:
Code:
 Program Co_My; Var i,j,dai1,dai2,rong1,rong2:Byte; Begin      Writeln('IN LA CO NUOC MY RA MAN HINH');  Writeln('-----------------------------');  Write('-Nhap chieu rong_1: ');  Readln(rong1);  Write('-Nhap chieu rong_2: ');  Readln(rong2);  Write('-Nhap chieu dai_1: ');  Readln(dai1);  Write('-Nhap chieu dai_2: ');  Readln(dai2);  For i:=1 To rong1 Do      Begin      If odd(i) Then      Begin          For j:=1 To (dai1 Div 2) Do          Write('*',' ');        If odd(dai1) Then                              Write(' ','*');       End     Else      Begin          For j:=1 To (dai1 Div 2) Do          Write(' ','*');        If odd(dai1) Then          Write(' ');       End;     For j:=1 to dai2 Do      Write('=');     Writeln;    End;    For i:=1 To rong2 Do      Begin      For j:=1 To dai1+dai2 Do          Write('=');       Writeln;     End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


191/In xen kẻ các dấu sao:
Code:
 Program In_xen_ke; Var      dai,rong,i,j:Byte; Begin      Writeln('IN XEN KE CAC DAU SAO');  Writeln('--------------------');  Write('-Nhap chieu dai: ');  Readln(dai);  Writeln('-Nhap chieu rong: ');  Readln(rong);  For i:=1 To rong Do      Begin      If i Mod 2 = 0 Then      For j:=1 To dai Div 2 Do          Write(' *') {dau trang va dau sao}     Else      For j:=1 To dai Div 2 +dai Mod 2 Do          Write('* '); {dau sao va dau trang}     Writeln;    End;      Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


192/Khảo sát 2 đường tròn:
Code:
 Program Khao_Sat_Hai_Duong_Tron; TYPE      DuongTron = RECORD      R     : Real;    x, y : Real;  End; VAR      Dt1, Dt2 : DuongTron;  Kc, Tong, Hieu : Real; BEGIN      Writeln('KHAO SAT 2 DUONG TRON');  Writeln('---------------------');  Writeln;  Writeln('*Duong tron thu nhat');  Write('    +Ban kinh: ');  Readln(Dt1.R);  Write('    +Toa do x: ');  Readln(Dt1.x);  Write('    +Toa do y: ');  Readln(Dt1.y);  writeln;  Writeln('*Duong tron thu hai');  Write('    +Ban kinh: ');  Readln(Dt2.R);  Write('    +Toa do x: ');  Readln(Dt2.x);  Write('    +Toa do y: ');  Readln(Dt2.y);  Kc := Sqrt(Sqr(Dt1.x - Dt2.x) + Sqr(Dt1.y - Dt2.y));  Tong := Dt1.R + Dt2.R;  Hieu := ABS(Dt1.R - Dt2.R);  If (Kc = 0) AND (Hieu = 0) Then      Writeln('-Hai duong tron trung nhau')  Else      If (Hieu > Kc) Then      Writeln('-Hai duong tron long nhau')          Else      If (Tong = Kc) OR (Hieu = Kc) Then      Writeln('-Hai duong tron tiep xuc nhau')     Else      If (Tong > Kc) AND (Hieu < Kc) Then          Writeln('-Hai duong tron cat nhau')       Else          If (Tong < Kc) Then          Writeln('-Hai duong tron o ngoai nhau');  Readln END. 


193/Khối lập phương chui qua khung chử nhật:
Code:
 Program Khoi_lap_phuong; Var      a,b,c,m,n,tam:Integer; Begin      Writeln('KHOI LAP PHUONG CHUI QUA KHUNG CHU NHAT');  Writeln('---------------------------------------');  Writeln(' *Nhap so lieu cho khoi lap phuong');  Write('-Canh thu nhat: ');  Readln(a);  Write('-Canh thu hai : ');  Readln(b);  Write('-Canh thu ba : ');  Readln(c);  Writeln(' *Nap so lieu cho khung chu nhat');      Write('-Canh thu nhat: ');  Readln(m);      Write('-Canh thu hai : ');  Readln(n);      If (a>b) Then          Begin      tam:=a;     a:=b;     b:=tam;          End;  If (b>c) Then          Begin      tam:=b;     b:=c;     c:=tam;          End;  If (a>b) Then          Begin      tam:=a;     a:=b;     b:=tam;          End;      If (m>n) Then          Begin      tam:=m;     m:=n;     n:=tam;          End;  If (a<m) And (b<n) Then      Writeln('+Khoi lap phuong chui qua duoc khung chu nhat')  Else      Writeln('+Khoi lap phuong khong chui qua duoc khung chu nhat');      Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


194/Kiểm phiếu bầu cử chi đoàn:
Code:
 Program Bau_cu; CONST      Max=100;  ucv=5;  tke:Array[1..5] Of Word =(0,0,0,0,0); TYPE      stt=1..ucv;  phieubau=Set of stt; Var      Phieu:Array[1..Max] Of Phieubau;  n,n1,i:1..Max;  j:1..ucv;  Ch:Char;  Bau:0..5; Begin      Writeln('KIEM PHIEU BAU CU CHI DOAN TN');  Writeln('-----------------------------');  Write('-Cho biet so nguoi tham gia bau (1..100): ');  Readln(n);  {Gan tat ca cac tap hop bang rong}  FillChar(Phieu, Sizeof(Phieu), #0);  {Nhap phieu bau cua tat ca cac cu tri}  For i:=1 To N Do      Begin      Write('-Cu tri thu ',i);     For j:=1 To ucv Do      Begin          Write(' +Chon ung cu vien thu ',j,' (C/K) ? ');        Readln(Ch);        Ch:=Upcase(Ch);        If Ch = 'C' Then          Phieu[i]:=Phieu[i] + [j];       End;    End;  {Kiem tra phieu hop le }  n1:=n;  For i:=1 To n Do      Begin      Bau:=0;     For j:=1 To ucv Do      If j In Phieu[i] Then          Inc(Bau);       If Bau <> 3 then          Begin          Phieu[i]:=[];          Dec(n1);        End;    End;  {Kiem phieu}      For i:= 1 To n Do      For j:=1 To ucv Do      If j IN Phieu[i] Then      Inc(Tke[j]);  Writeln;  Writeln('  KET QUA KIEM PHIEU');  Writeln('-So phieu hop le: ',n1,' phieu');  For j:=1 To ucv Do      Writeln('-So phieu chon ung cu vien thu: ',j,' la ',Tke[j]);  Writeln;  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln End. 


195/Kiểm tra bàn phím:
Code:
 Program KT_phim; Var      phim:Char; Begin      Writeln('KIEM TRA BAN PHIM');  Writeln('-----------------');  Write('-Bam mot phim: ');  Readln(phim);  Case phim Of      'A'..'Z','a'..'z' :Writeln('+Ban vua bam mot phim ky tu');    '0'..'9'                 :Writeln('+Ban vua bam mot phim ky so');    '+','-','*','/'    :Writeln('+Ban vua bam mot phim toan tu so hoc');  Else                         Writeln('+Ban vua bam mot phim dac biet');  End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


196/Kiểm tra ngày hợp lệ:
Code:
 Program Kiem_tra_ngay; TYPE      ngay=1..31;  thang=1..12; Var      d:ngay;  m:thang;  y:Word; (*--------------------*)      FUNCTION Nhuan(Nam:Word):Boolean;  Begin      If nam Mod 100 = 0 Then      Nhuan:=(Nam Mod 400)=0    Else      Nhuan:=(Nam Mod 4)=0;  End; (*--------------------*)      FUNCTION So_ngay(d:Ngay; m:Thang; Y:Word): Boolean;  Var      t1,t2,t3:Boolean;  Begin      t1:=(d=30) And (m=2);    t2:=(d=29) And (m=2) And (Not Nhuan(y));    t3:=(d=31) And (m in [2,4,6,9,11]);    If t1 Or t2 Or t3 Then      so_ngay:=False    Else      so_ngay:=True;  End; (*--------------------*)      FUNCTION Ket_thuc:Boolean;  Var      ch:Char;  Begin      Write('-Tiep tuc nua khong ? (c/k) ');    Readln(ch);    Ket_thuc:=Upcase(ch)='K';  End; (*--------------------*) BEGIN      Writeln('KIEM TRA NGAY HOP LE ?');  Writeln('  Su dung ham');  Writeln('----------------------');  Repeat      Write('-Ngay: ');      Readln(d);      Write('-Thang: ');      Readln(m);      Write('-Nam: ');      Readln(y);      If so_ngay(d,m,y) Then          Writeln('*Ngay ',d:2,' Thang ',m:2,' Nam ',y:4,' la hop le')      Else          Writeln('*Ngay ',d:2,' Thang ',m:2,' Nam ',y:4,' khong hop le')   Until Ket_thuc; END. 


197/Kiểm tra số nhập vào:
Code:
 Program Kiem_tra_so;      Label tt;      Var      St:String;    So:Real;    Dung:Integer;    tiep:Char; Begin      Repeat      Writeln('KIEM TRA SO NHAP VAO');    Writeln('  -----------');    tt:Write('-Nhap mot so: ');    Readln(St);    Val(St,So,Dung);    If Dung = 0 Then      Writeln(' +Ban da nhap mot so: ',So:8:2)    Else     Writeln(' +Khong phai so, xin nhap lai:');  Until Dung = 0;  Writeln;  Write('-Co tiep tuc khong (C/K) ');  Readln(Tiep);  If UpCase(Tiep)='C' Then      Goto tt; End. 


198/Kiểm tra ước của 2 số nguyên:
Code:
 Program Uoc_so; Var      so1,so2,tam:Integer; Begin      Writeln('KIEM TRA UOC SO CUA 2 SO NGUYEN');  Writeln('-------------------------------');  Write('-So thu nhat= ');  Readln(so1);  Write('-So thu hai = ');  Readln(so2);  If so1 < so2 Then      Begin      tam:=so1;     so1:=so2;     so2:=tam;    End;      If (so1 Mod so2) = 0 Then          Writeln('+So: ',so2:4,' la uoc so cua so: ',so1:4)      Else      Begin               Writeln('+Hai so: ',so1:4,' va so ',so2:4);      Writeln('   Khong phai la uoc so cua nhau');    End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


199/Kiểm tra ngày:
Code:
 Program kt_ngay; CONST      Ngay = [1..31];      Thang = [1..12];  Th31ngay: Set of byte = [1,3,5,7,8,10,12];  BaoLoi : Array[1..3] Of String[30] =('-Ban nhap sai ngay, thang',          '-Thang nay khong co ngay 31','-thang 2 khong co ngay nay'); TYPE      NgayThang = RECORD      Ng, Th : Byte;    Nam  : Word;  End; VAR      Nhatky : NgayThang;          Loi  : Array[1..3] Of Boolean;          i   : Byte;          Nhuan : Boolean; BEGIN      With Nhatky Do      Begin      Write('-Nhap ngay = ');     Readln(Ng);               Write('-Nhap thang= ');     Readln(Th);     Write('-Nhap nam = ');     Readln(Nam);     Loi[1] := (NOT(Ng In Ngay)) OR (NOT (Th In Thang));     Loi[2] := (Ng = 31) AND (NOT (Th In Th31Ngay));     Nhuan := ((Nam Mod 4) = 0) AND ((Nam Mod 100) <> 0)                    OR ((Nam Mod 400) = 0);     Loi[3] := ((Ng > 29) AND (Th = 2)) OR ((Ng = 29)                    AND (th = 2) AND (NOT Nhuan));    End;  For i := 1 To 3 Do      If Loi[i] Then      Writeln(BaoLoi[i]);      Readln END. -Các bạn có thể Tải Tất cả các bài trên với File Word Tại: http://www.mediafire.com/?69105v4gh0dws45
-Các bạn có thể Tải Tất cả các bài trong thư viện với file .PASTại: http://www.mediafire.com/?bg3ecyvfet8664b


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Tài sản của KuteoDnC
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 08:12 AM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |