Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Các môn học THPT > Môn Tin học > Tin học lớp 11


Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 3 KuteoDnC Tin học lớp 11 0 28-11-2010 10:51 PM
Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 2 KuteoDnC Tin học lớp 11 0 28-11-2010 10:50 PM
Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 1 KuteoDnC Tin học lớp 11 2 28-11-2010 10:48 PM
Pascal Study 1.0 - học pascal từ cơ bản đến nâng cao Assassin_C7 Phần mềm dạy và học 5 28-01-2010 04:48 PM
Mối liên hệ giữa tam giác pascal và 7 hằng đẳng thức ♥•»…ßi…ƒ€nT…«•██ Toán Học 2 17-01-2010 01:27 PM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
bai tap pascal tin hoc 11, cac bai tap tin hoc 11, cac dang bai pascal, cac dang bai tap paccan, cac dang bai tap pascal, cac dang bai tap passcal, cac dang bai tap tin 11, cac dang bai tap tin hoc 11, cac dang bai tap tin hoc lop 11, cac dang bt pascal, các bài tập pascal 11, các bài tập tin học 11, các dạng bài tập pascal, dang bai tap pascal, giai bai tap tin hoc lop 11
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 28-11-2010, 10:54 PM
KuteoDnC's Avatar
  User Profile
KuteoDnCAdmin KuteoDnC is offline
Administrator
   Họ & Tên: Ku tèo
  • Đang học lớp : * Đã ra trường .
  • Niên khóa : 2002 - 2005
 
Tham gia: Oct 2009
Nơi Cư Ngụ: 127.0.0.1
Point: 2,373,470
Đã cảm ơn: 159 bài viết
Được cảm ơn 645 lần trong 184 bài
KuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to behold

Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng 
Total Awards: 8

Send a message via ICQ to KuteoDnC
Default Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 4

Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 4


201/Làm tròn số thực:
Code:
 Program Lam_tron; Var           so:Real;    le:Integer; (*---------------*)           FUNCTION Tron(so:Real;le:Integer):Real;    Var           i,n:LongInt;    Begin           For i:=1 To le+1 Do           so:=so*10;       n:=Trunc(so);       If (n Mod 10) >= 5 Then           n:=(n Div 10) +1       Else           n:=n Div 10;       so:=n;       For i:=1 To le Do           so:=so/10;       Tron:=so;    End; (*---------------*) BEGIN           Writeln('LAM TRON SO THUC');    Writeln('  Su dung ham');    Writeln('----------------');    Write('-Nhap so: ');    Readln(so);    Write('-Can bao nhieu so le: ');    Readln(le);    Writeln;    Writeln('       KET QUA');    Writeln('*So nhap vao = ',so:12:10);    Writeln('*So lam tron = ',Tron(so,le):12:le);    Writeln;    Write('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');    Readln END. 


202/Loang màu:
Code:
 Program Loang_mau;           Uses Crt;           Const                    St='       Chao mung ban da den voi THPTXuanLoc.CoM       ';           Var           k:Integer;    Procedure Mau(nen,chu:Integer);           Begin           TextBackGround(nen);          TextColor(chu);       End; BEGIN           TextMode(C80);    TextBackGround(Black);    ClrScr;    For k:=2 To 23 Do           Begin           Mau(k Mod 8,(k+4) Mod 8 + 8);          GotoXY(1,k);          Write(St)       End;    Readln END. 


203/Máy tính tay:
Code:
 Program May_tinh_tay; Var           so1,so2,kq:Real;    toantu,tiep:Char;    thuchien:Boolean; Begin           Writeln('        MAY TINH TAY');    Writeln('Thuc hien 4 phep tinh so hoc');    Writeln('----------------------------');    Repeat           Write('-Bam so: ');           Readln(so1);           Write('-Phep toan(+,-,*,/): ');           Readln(toantu);       Write('-Bam so: ');       Readln(so2);       thuchien:=True;       Case toantu Of           '+'      :kq:=so1+so2;          '-'        :kq:=so1-so2;          '*'       :kq:=so1*so2;          '/'        :If so2 <> 0 Then                                                                    kq:=so1/so2                 Else                              thuchien:=False;       Else                 thuchien:=False;       End;       If thuchien Then           Writeln('+Ket qua = ',kq:6:2)       Else           Writeln('+Khong lam duoc');       Writeln;       Write('-Thuc hien tiep khong ? (C/K) ');       Readln(tiep);    Until Upcase(tiep) = 'K';    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


204/Năm nhuận hay năm thường:
Code:
 Program Nam_nhuan; Var           nam:Word;    nhuan:boolean; Begin           Writeln('NAM NHUAN HAY NAM THUONG');    Writeln('------------------------');    Write('-Nhap vao nam can kiem tra: ');    Readln(nam);    If nam Mod 100 = 0 Then           Nhuan:=(nam Mod 400)=0    Else           Nhuan:=(nam Mod 4)=0;    Write('Nam: ',nam, ' la: ');    If nhuan Then           Writeln('nam nhuan')    Else           Writeln('nam thuong ( khong nhuan)');    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


205/Ngày thứ mấy trong tuần:
Code:
 Program Thu_trong_tuan; Var           thu,ngay,thang:Byte;    Nam,luu:Integer; Begin           Writeln('NGAY THU MAY TRONG TUAN');    Writeln('-----------------------');    Write('-Ngay: ');    Readln(ngay);    Write('-Thang: ');    Readln(thang);    Write('-Nam: ');    Readln(nam);    luu:=nam;    nam:=1900 + (nam Mod 1900);    If thang < 3 Then           Begin           thang:=thang + 12;          nam:=nam - 1;       End;    thu:=ABS(ngay+2*thang+3*(thang+1) Div 5+nam+nam Div 4) Mod 7;    Case thu Of           0        :        Begin                              Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);                Writeln('        +La ngay Chu Nhat');                    End;       1  :        Begin                              Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);                Writeln('+La ngay Thu Hai');                    End;       2  :        Begin                              Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);                Writeln('        +La ngay Thu Ba');                    End;       3  :        Begin                              Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);                Writeln('        +La ngay Thu Tu');                    End;       4  :        Begin                              Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);                Writeln('        +La ngay Thu Nam');                    End;       5  :        Begin                              Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);                Writeln('        +La ngay Thu Sau');                    End;       6  :        Begin                              Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);                Writeln('        +La ngay Thu Bay');                     End;    End;    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


206/Phân tích N thành tích các thừa số nguyên tố:
Code:
 Program thuaso; Var           n,i:Integer; Begin           Writeln('PHAN TICH N THANH TICH CAC THUA SO NGUYEN TO');    Writeln('--------------------------------------------');    Write('-Nhap so N= ');    Readln(n);    Repeat           i:=2;       While (n Mod i <> 0) And (i < n ) Do           i:=i + 1;       Write(i:4);       n:=n Div i;    Until n=1;    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


207/Phân tích số nguyên dương nhỏ nhất:
Code:
 Program Phan_tich;           Const           n=15;    Var           a:Array[1..n, 1..n] Of Longint;       i,j,i1,j1:Integer; Begin           Writeln('PHAN TICH SO NGUYEN DUONG NHO NHAT');    Writeln('----------------------------------');    Writeln;    For i:=1 To n Do           For j:=1 To n Do           a[i,j]:=i*i*i + j*j*j;    Writeln;    Writeln('IN KET QUA');    Writeln('----------');    For i:=1 To n Do           For j:=1 To i Do           Begin           For i1:= i+1 To n Do                    For j1:=1 To j-1 Do                    If a[i,j]=a[i1,j1] Then                    Writeln(a[i,j],' = ',i,' ^3 ',' + ',j,' ^3 ',' = ',                      i1,' ^3 ',' + ',j1,' ^3');          End;    Writeln;    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');    Readln End. 


208/Phép chia chỉ là phép trừ:
Code:
 Program Phep_chia; Var           chia,bichia,luu,thuong,du:Integer; Begin           Writeln('PHEP CHIA CHI LA PHEP TRU');    Writeln('-------------------------');    Write('-Nhap so bi chia: ');    Readln(bichia);    Write('-Nhap so chia: ');    Readln(chia);    luu:=bichia;    thuong:=0;    While bichia >=chia Do           Begin                              bichia:=bichia-chia;          thuong:=thuong+1;       End;    du:=bichia;    Writeln;    Writeln('+Neu dem so ',luu,' chia cho so ',chia,' ket qua la: ');    Writeln('  *So thuong = ',thuong:6);    Writeln('  *So du     = ',du:6);    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


209/Quay Xổ Số:
Code:
 Program Xo_so; Uses Crt; Var           quacau,i:Byte;    ch:Char; BEGIN    ClrScr;    TextColor(Red);    Writeln('                             QUAY XO SO');    TextColor(Magenta);    Writeln('                        Su dung ham Random');    TextColor(Yellow);    Writeln('                        -------------------');    Writeln;    TextColor(Green);    Write('                      Cho so qua cau de quay: ');    Readln(quacau);    Writeln;    TextColor(Cyan);    Write('                Bam phim bat ky de bat dau quay xo so');    Repeat           i:= Random(9);    Until KeyPressed;    Writeln;    TextColor(LightBlue);    Write('                   Bam phim <Enter> de ngung quay');    Readln;    ch:=ReadKey;    Writeln;    TextColor(Yellow);    Writeln('                     KET QUA TRUNG THUONG LA SO: ');    Writeln;    TextColor(Red);    Write('                   ');    For i:=1 To quacau Do           Write(' ',Random(9):3);    Writeln;    Writeln;    TextColor(Magenta);    Write('                   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln END. 


210/Số nguyên tố:
Code:
 Program So_nguyen_to; Var           n,i:Integer; Begin           Writeln('SO VUA NHAP CO PHAI LA SO NGUYEN TO ?');    Writeln('-------------------------------------');    Write('-Nhap mot so : ');    Readln(n);    While n > 1 Do           Begin           i:=2;          While (n Mod i <> 0) Do           i:=i+1;             if i=n Then                    Writeln('-So ',n,' la so nguyen to')             Else                    Writeln('-So ',n,' khong phai la so nguyen to');             Write('-Nhap mot so (so 0 de ngung): ');                                 Readln(n);       End;    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


211/Số ngẫu nhiên:
Code:
 Program So_ngau_Nhien; Uses Crt; CONST            N = 100; VAR           Mang : Array[1..N] Of ^Word;    HeapTop : Pointer; {-------------------------------}           Procedure TaoSo;    Var           i : Byte;    Begin           Randomize;       For i := 1 To N Do           Begin           New(Mang[i]);             Mang[i]^ := Random(999);          End;    End; {-------------------------------}           Procedure SapXep;    Var           i : Byte;       Tam : Word;       KetThuc : Boolean;    Begin           Repeat           KetThuc := True;          For i := 1 To n-1 Do           If Mang[i]^ > Mang[i+1]^ Then                    Begin                    Tam := Mang[i]^;                   Mang[i]^ := Mang[i+1]^;                   Mang[i+1]^ := Tam;                   KetThuc := False;                End;       Until ketThuc;    End; {-------------------------------}           Procedure InKq;    Var           i :Byte;    Begin           For i := 1 To N Do           Write(Mang[i]^:4);    End; {-------------------------------} BEGIN           ClrScr;    Writeln('           TAO VA SAP XEP THU TU 100 SO NGAU NHIEN');    Writeln('            ---------------------------------------');    Writeln;           Mark(HeapTop);    TaoSo;    SapXep;    Inkq;    Writeln;    Write('           Bam <Enter> . . . ');    Readln;    Release(HeapTop); END. 


212/Số ngày trong tháng:
Code:
 Program So_ngay; Uses Crt; TYPE           Nam=1900..2000;    Thang=1..12;    Ngay=1..31; Var           Nam1,Nam2:Nam;    Thang1,Thang2:Thang;    Ngay1,Ngay2:Ngay;    n:Real;    kq:Boolean;    (*--------------------*)    FUNCTION KTngay(d:Ngay;m:Thang;y:Nam):Boolean;    Begin           KTngay:=True;       Case m Of           4,6,9,11: If d > 30 Then                    KTngay:=False;          2 : If (d > 29) Or ((d =29) And (y Mod 4 <> 0)) Then                    KTngay:=True;       End;    End;    (*--------------------*)    FUNCTION Julian(d:Ngay;m:Thang;y:Nam):Real; {Lich Julieng}    Var           Tam:Real;    Begin           Tam:=Int((m-14.0)/12.0);       Julian:=d-32075.0+                    Int(1461.0*(y+4800.0+Tam)/4.0+       Int(367.0*(m-2.0-Tam*12.0)/12.0)-       Int(3.0*Int(y+4900.00+Tam)/100.0)/4.0)    End;    (*--------------------*) BEGIN           {$R+}    Repeat           ClrScr;       Writeln('    *Nhap moc thoi gian dau');       Write('-Ngay: ');       Readln(Ngay1);       Write('-Thang: ');       Readln(Thang1);       Write('-Nam: ');       Readln(Nam1);       Kq:=KTngay(Ngay1,Thang1,Nam1);       If not Kq Then           Begin           Sound(100);             Delay(50);             NoSound;             Writeln('-Ngay khong hop le');          End;    Until Kq;    Repeat           ClrScr;       Writeln('    *Nhap moc thoi gian cuoi');       Write('-Ngay: ');       Readln(Ngay2);       Write('-Thang: ');       Readln(Thang2);       Write('-Nam: ');       Readln(Nam2);       Kq:=KTngay(Ngay2,Thang2,Nam2);       If not Kq Then           Begin           Sound(100);             Delay(50);             NoSound;             Writeln('-Ngay khong hop le');          End;    Until Kq;    n:=Julian(Ngay2,Thang2,Nam2)-Julian(Ngay1,Thang1,Nam1);    Writeln('Ket qua: ',n:8:0,' ngay');    Writeln;    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');    Readln END. 


213/Tháng X có bao nhiêu ngày:
Code:
 Program Ngay_cua_thang; Var           thang,nam,luu,songay:Integer; Begin           Writeln('THANG. X . CO BAO NHIEU NGAY');    Writeln('---------------------------');    Write('-Ban muon hoi thang nao co bao nhieu ngay: ');    Readln(thang);    Write('-Cho biet nam : ');    Readln(nam);    luu:=nam;    Case thang Of           1,3,5,7,8,10,12: songay:=31;       4,6,9,11                    : songay:=30;       2  :Case nam Mod 4 Of                    1,2,3 :songay:=28;                0            :songay:=29;           End;    End;    If songay >=30 Then           Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:4,', co: ',songay:3,' ngay')    Else           Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:5,', co: ',songay:3,' ngay');    Writeln;    Writeln('   Bam phin <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


214/Tìm 10 số ngẫu nhiên không âm:
Code:
 Program So_ngau_nhien; CONST           N=100; TYPE           Nguyen= Set of 1..N; Var           a:Nguyen;    So,i,spt:Integer; Begin           Writeln('TIM 10 S0 NGUYEN NGAU NHIEN KHONG AM');           Writeln('  NHO HON 100, KHONG TRUNG NHAU');    Writeln('------------------------------------');    spt:=0;    a:=[];    Randomize;    Repeat           So:=Random(100);       If Not (So In a) Then           Begin           a:=a+[So];             Spt:=Spt +1;          End;    Until Spt = 10;    Writeln;    Writeln('10 so ngau nhien nho hon 100 la: ');    Writeln;    For i:= 0 To 100 Do           If i In a Then           Write(i,', ');    Writeln;    Writeln;    Write('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');    Readln End. 


215/Tìm 2 phần tử liên tiếp bằng giá trị X:
Code:
 Program Tim_PT_Mang;           Uses Crt;    Var           a:Array[1..1000] Of Integer;    {----------------------------}    Procedure Tao;           Var           k:Integer;    Begin           Randomize;       For k:=1 To 100 Do           a[k]:=Random(100);    End;    {----------------------------}    Procedure Tim;           Var           k,x:Integer;    Begin           Write('-Nhap gia tri X= ');       Readln(x);       For k:=1 To 999 Do           Begin                    If a[k] +a[k+1] = X Then                    Writeln('a[',K,'] + a[',K+1,']= ',X)           Else                    Writeln('Khong co 2 phan tu nao bang: ',X);           End;    End; BEGIN           Writeln('TIM 2 PHAN TU LIEN TIEP BANG GIA TRI X');    Writeln('-------------------------------------');    Writeln;    Tao;    Tim;    Writeln;    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');    Readln; END. 


216/Tìm các số nguyên tố từ 2 đến N:
Code:
 Program Tim_so_nguyen_to; Var           n,i,j:Integer;    nguyento:Boolean; Begin           Writeln('TIM CAC SO NGUYEN TO TU 2 DEN N');    Writeln('-------------------------------');    Write('-Nhap so N= ');    Readln(n);    For i:=2 To n Do           Begin          nguyento:=True;          j:=2;           While nguyento And (j <i) Do                                                 Begin                              If (i Mod j)=0 Then                              nguyento:=False;                    j:=j+1;                                                 End;          If nguyento Then           Write(i:4);       End;    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


217/Tìm các ước số của số nguyên:
Code:
 Program uoc_so; Var    i,n:Integer; Begin           Writeln('TIM CAC UOC SO CUA SO NGUYEN');    Writeln('----------------------------');    Write('-Nhap mot so nguyen: ');    Readln(n);    Writeln;    Writeln('+Cac uoc so cua so ',n,' la: ');    Writeln;    For i:=1 To N Do           If (n Mod i) = 0 Then           Write(i:6);           Writeln;    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


218/Tìm số lớn nhất trong n số nguyên:
Code:
 Program Cuc_dai; Var           i,n:Byte;    so,solon:Integer; Begin           Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG N SO NGUYEN');    Writeln('---------------------------------');    Write('-Muon nhap bao nhieu so: ');    Readln(n);    i:=1;    Write('-So thu ',i,' = ');    Readln(so);    solon:=so;    For i:=2 To N Do           Begin           Write('-So thu ',i,' = ');          Readln(so);          If solon < so Then           solon:=so;       End;    Writeln;    Writeln('+So lon nhat trong ',n,' so vua nhap la so: ',solon);    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


219/Số lớn nhất và nhỏ nhất:
Code:
 Program So_lon_so_nho; Var           so1,so2,so3,so4,max,min:Integer; Begin           Writeln('TIM SO LON NHAT VA SO NHO NHAT');    Writeln('-----------------------------');    Write('-Nhap so thu nhat: ');    Readln(so1);    Write('-Nhap so thu hai : ');    Readln(so2);    Write('-Nhap so thu ba  : ');    Readln(so3);    Write('-Nhap so thu tu  : ');    Readln(so4);    max:=so1;    min:=so1;    If max < so2 Then           max:=so2    Else           min:=so2;    If max < so3 Then           max:=so3    Else           min:=so3;    If max < so4 Then           max:=so4;    Writeln;    Writeln('+So lon nhat trong 4 so: ',so1,',',so2,',',so3,',',so4,' la: ',max);    Writeln('+Va so nho nhat trong 4 so do la       : ',min);    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


220/Tính độ dài vectơ:
Code:
 Program Tinh_do_dai_vec_to; Var        x,y,z:Integer;                   l:Real; Begin           Writeln('TINH CHIEU DAI VECTO');    Writeln('---------------------');    Writeln;    Write('-Cho biet toa do X : ');    Readln(x);    Write('-Cho biet toa do Y : ');    Readln(y);    Write('-Cho biet toa do Z : ');    Readln(z);    l:= Sqrt(Sqr(x) + Sqr(y) + Sqr(z));    Writeln('+Chieu dai cua vecto = ',l:10:2);    Writeln('    Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


221/Tính chu kì dao động con lắc:
Code:
 Program Chu_ky_con_lac; Const           g=918; Var           l,t:Real; Begin           Writeln('TINH CHU KY DAO DONG CON LAC DON');    Writeln('-----------------------');    Write('-Cho biet chieu dai con lac: ');    Readln(l);    t:=2*pi*sqrt(l/g);    Writeln('+Chu ky dao dong dieu hoa cua con lac: ',t:10:3);    Readln; End. 


222/Chu vi diện tích hcn:
Code:
 Program Chu_vi_Dien_tich; Var           d,r,p,s:Integer;    tiep:Char;    (*------------------*)    PROCEDURE Chuvi(x,y:Integer);    Begin           p:=(x+y)*2;    End;   (*------------------*)    PROCEDURE Dientich(x,y:Integer);    Begin           s:=x * y;    End;    (*------------------*) BEGIN           Repeat                    Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH HINH CHU NHAT');           Writeln('           Su dung thu tuc');           Writeln('------------------------------------');           Write('-Nhap chieu rong: ');           Readln(r);           Write('-Nhap chieu dai : ');           Readln(d);       Chuvi(r,d);       Dientich(r,d);           Writeln;           Writeln('+Chu vi hinh chu nhat= ',p);           Writeln('+Dien tich hinh chu nhat= ',s);           Writeln;           Write('  Co thuc hien tiep khong ? (c/k) ');           Readln(tiep);    Until (tiep='k') Or (tiep='K'); END. 


223/Chu vi diện tích vòng tròn:
Code:
 Program Vong_tron; Var           Radius,s,cv :Real; Begin           Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH VONG TRON');    Writeln('--------------------------------');    Write('-Cho biet ban kinh : ');    Readln(Radius);    cv:=2*Pi*Radius;    S:=Pi*Radius*Radius;    Writeln;    Writeln('+Chu vi vong tron    = ',cv:10:2);    Writeln('+Dien tich vong tron = ',s:10:2);    Writeln;    Writeln('       Bam phim <Enter> de tro ve cua so soan thao');    Readln End. 


224/Tính dân số sau 5 năm:
Code:
 Program Dan_so; Var           i:Byte;    sodan:LongInt; Begin           Writeln('TINH DAN SO SAU 5 NAM');    Writeln('---------------------');    sodan:=5000000;    Writeln('-So dan hien nay = ',sodan);    Writeln('-Ty le tang dan so hang nam = 1.5%');    Writeln;    Writeln('So dan tang tung nam trong 5 nam toi la:');    For i:=1 To 5 Do           Begin           sodan:=round(sodan * 1.015);          Writeln('-Nam thu ',i,' so dan la: ',sodan,' nguoi');       End;    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


225/Tính diện tích hình học sơ cấp:
Code:
 Program Hinh_hoc_so_cap; Var           a,b,c,h,r:Integer;    s:Real;    chon:Byte; Begin           Writeln('TINH DIEN TICH HINH HOC SO CAP');    Writeln('------------------------------');    Writeln('    1-Hinh vuong');    Writeln('    2-Hinh chu nhat');    Writeln('    3-Hinh tam gia1c');    Writeln('    4-Hinh thang');    Writeln('    5-Hinh tron');    Writeln;    Write('-Ban chon cac so tu 1 den 5 de tinh dien tich hinh tuong ung');    Readln(chon);    Case chon Of           1        :Begin                    Write('-Nhap canh hinh vuong: ');             Readln(a);             s:=a*a;             Writeln('+Dien tich hinh vuong = ',s:10:2,' met vuong');            End;       2  :Begin                    Write('-Nhap chieu rong : ');             Readln(a);             Write('-Nhap chieu dai  : ');             Readln(b);             s:=a*b;             Writeln('+Dien tich hinh chu nhat = ',s:10:2,' met vuong');            End;        3 :Begin                    Write('-Nhap canh day : ');             Readln(a);             Write('-Nhap chieu cao  : ');             Readln(h);             s:=a*h/2;             Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:10:2,' met vuong');            End;                     4       :Begin                    Write('-Nhap day duoi : ');             Readln(a);             Write('-Nhap day tren : ');             Readln(b);             Write('-Nhap chieu cao: ');             Readln(h);             s:=0.5*(a+b)*h;             Writeln('+Dien tich hinh thang = ',s:10:2,' met vuong');            End;        5 :Begin                    Write('-Nhap ban kinh : ');             Readln(r);             s:=r*r*pi;             Writeln('+Dien tich hinh tron = ',s:10:2,' met vuong');            End;    End;    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


226/Tính giai thừa của n:
Code:
 Program Giai_thua; Var           n:Integer; (*---------------------*)           FUNCTION Gt(x:Integer):Integer;    Var           k,s:Integer;    Begin           s:=1;       For k:=1 To x Do           s:=s*k;       Gt:=s;    End; (*---------------------*) BEGIN           Writeln('TINH GIAI THUA CUA N');    Writeln('    Su dung ham');    Writeln('--------------------');    Write('-Nhap N= ');    Readln(n);    Writeln;    Writeln('+Giai thua cua ',n,' = ',Gt(n));    Writeln;    Write('  Bam <Enter> de ket thuc ');    Readln END. 


227/Tính giờ phút giây:
Code:
 Program Tinh_Gio_Phut_Giay; Var           sogiay,gio,phut,giay:Integer; Begin           Writeln('TINH GIO:PHUT:GIAY');    Writeln('------------------');    Write('-Nhap so giay can tinh: ');    Readln(sogiay);    gio:=sogiay DIV 3600;    sogiay:= sogiay MOD 3600;    phut:=sogiay DIV 60;    giay:=sogiay MOD 60;    Writeln;    Writeln('KET QUA CHUYEN DOI');    Writeln('+Neu nhap vao: ',sogiay,' giay');    Writeln('+Doi thanh: ',gio,' gio, ',phut,' phut, ',giay,' giay');    Readln End. 


228/Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đt:
Code:
 Program Tinh_khoang_cach; Var           a,b,c,d,x,y:Real; Begin           Writeln('TINH KHOANG CACH TU 1 DIEM DEN DUONG THANG');    Writeln('------------------------------------------');    Write('-Nhap he so a= ');    Readln(a);    Write('-Nhap he so b= ');    Readln(b);    Write('-Nhap he so c= ');    Readln(c);    Write('-Nhap toa do x= ');    Readln(x);    Write('-Nhap toa do y= ');    Readln(y);    d:=((a*x) + (b*y) + c) / Sqrt(Sqr(a) + Sqr(b));    Writeln('+Khoang cach tu diem I den duong thang la: ',d:10:2);    Readln End. 


229/Tính sin(x):
Code:
 Program Tinh_sin; Var           goc:Integer;           rad,x:Real; Begin           Writeln('TINH SIN(X)');    Writeln('-----------');    Write('-Nhap vao mot goc: ');    Readln(goc);    rad:=(pi * goc) / 180;    x:=sin(rad);    Writeln('+Sin(',goc:2,') = ',x:10:8);    Readln; End. 


230/Tính tiền gửi ngân hàng:
Code:
 Program Tinh_tien; Var           v:Integer;    l,n:Real; Begin           Writeln('TINH TIEN GUI NGAN HANG');    Writeln('-------------------');    Writeln;    Write('-So tien gui = ');    Readln(v);    Write('-Lai suat    = ');    Readln(l);    n:=(v * (1 + (l/100)));    Writeln('*Neu gui: ',v,' dong, lai suat 1 nam= ',l:4:2,' %');    Writeln('*So tien lai trong 1 nam = ',Round(v*l/100),' dong');    Writeln('*Von + Lai trong 1 nam   = ',Round(n),' dong');    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


231/Tổ hợp chập k của n:
Code:
 Program To_hop_chp_k_cua_N; Var           i,k,n:Integer;    c:Real; Begin           Writeln('TINH TO HOP CHAP k CUA N');    Writeln('     Voi k <= N');    Writeln('------------------------');    Write('-Nhap so N= ');    Readln(n);    Write('-Nhap so phan tu k= ');    Readln(k);    If k > N Then           Writeln('+Vi k lon hon N nen khong tinh duoc')    Else           Begin           c:=1;          For i:=1 To k Do           c:=c*(n-k+i)/i;                              Writeln('+To hop chap ',k,' cua ',n,' la: ',c:2:2);       End;    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


232/Tổng bình phương các số lẻ:
Code:
 Program Tong_binh_phuong; Var           i,n,tong:Integer; Begin           Writeln('TINH TONG BINH PHUONG CAC SO LE');    Writeln('          Tu 1 den N');    Writeln('-------------------------------');    Write('-Nhap N= ');    Readln(n);    tong:=0;    For i:=1 To N Do           If odd(i) Then           tong:=tong+sqr(i);    Writeln;    Writeln('+Tong binh phuong cac so le cua ',n,' so nguyen= ',tong);    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


233/Tổng nghịch đảo n số nguyên đầu tiên:
Code:
 Program Tong_nghich_dao; Var           n,i:Integer;    s:Real; Begin           Writeln('TINH TONG NGHICH DAO N SO NGUYEN DAU TIEN');    Writeln('-----------------------------------------');    Write('-Nhap so N= ');    Readln(n);    S:=0;    For i:= 1 To N Do           S:=S+(1/i);    Writeln;    Writeln('+Tong nghich dao cua ',n,' so nguyen dau tien= ',S:0:2);    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


234/Giá trị của X luỹ thừ N:
Code:
 Program Luy_thua; Var           x,n,tich,luythua:Integer; Begin           Writeln('TINH TRI CUA X LUY THUA N');    Writeln('-------------------------');    Write('-Nhap vao so X= ');    Readln(x);    Write('-Nhap vao luy thua N= ');    Readln(n);    tich:=1;    luythua:=1;    While luythua <= n Do           Begin           tich:=tich * x;          luythua:=luythua + 1;       End;           Writeln;    Writeln(x,' luy thua ',n,' = ',tich);    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


235/Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất:
Code:
 Program Uoc_so_chung_Boi_so_chung; Var           so1,so2:Word;    p:LongInt;    tiep:Char; Begin           Writeln('TINH UOC SO CHUNG LON NHAT, BOI SO CHUNG NHO NHAT');    Writeln('       Su dung vong lap Repeat... Until');    Writeln('-------------------------------------------------');    Repeat           Writeln;       Write('-Nhap so thu nhat: ');       Readln(so1);       Write('-Nhap so thu hai : ');       Readln(so2);       p:=so1 * so2;       Write('+Uoc so chung lon nhat cua ',so1,' va ',so2,' la: ');       Repeat           if so1 > so2 Then           so1:=so1 - so2          Else           so2:=so2 - so1;       Until so1=so2;       Writeln(so1);       Writeln;       Writeln('+Boi so chung nho nhat: ',P Div so1);       Writeln;       Write('-Co tiep tuc nua khong ? (C/K) ');       Readln(tiep);    Until Upcase(tiep)='K';    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');    Readln End. 


236/Tổng tích ma trận:
Code:
 Program Tong_Tich_Ma_tran;           Uses Crt;    Type           Matran=array[1..3,1..3] Of Integer;    Var           a,b,c,d:Matran;       i,j,k:Byte;       Ch:Char;    {*****************************}    Procedure Nhap(Var m:Matran; Ten:Char);    Begin           ClrScr;       GotoXY(26,6);       Write('-Nhap ma tran: ',Ten);       For i:=1 To 3 Do           For j:=1 to 3 Do           Begin                    GotoXY(20*i-8,10+2*j);                Write(Ten,'[',i,',',j,']= ');                Readln(m[i,j]);             End;    End;    {*****************************}    Procedure Xuat(m:Matran; Ten:Char);    Begin           ClrScr;       GotoXY(26,6);       Write('CAC PHAN TU CUA MA TRAN: ',Ten);       For i:=1 To 3 Do           For j:=1 To 3 Do           Begin                    GotoXY(20*i-8,10+2*j);                Write(Ten,'[',i,',',']= ',m[i,j]);             End;    End;    {*****************************} BEGIN           Nhap(a,'A');    Nhap(b,'B');    For i:=1 To 3 Do           For j:=1 To 3 Do           c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];    Writeln;    Writeln('MA TRAN TONG');    Writeln;    Xuat(c,'C');    GotoXY(10,25);    Write('Bam phim <Esc> de xem ma tran tich');    For i:=1 to 3 Do           For j:=1 To 3 Do           Begin           d[i,j]:=0;             For k:=1 To 3 Do                    d[i,j]:=a[i,k]*b[k,j]+d[i,j];          End;    Repeat           Ch:=Readkey;       If Ch=#0 then           Ch:=Readkey;    Until Ch=#27;    Writeln('MA TRAN TICH= ');    Xuat(d,'D');    Repeat    Until KeyPressed; END. 


237/Trò chơi One Two Three:
Code:
 Program One_Two_Three; Var           a,b:Char; Begin           Writeln('TRO CHOI ONE TWO THREE');    Writeln(' Keo (k), Bua (b), Giay (g)');    Writeln('---------------------------');    Write('-Ban A chon: ');    Readln(a);    Write('-Ban B chon: ');    Readln(b);    Case Upcase(a) Of           'K':     Case Upcase(b) Of                              'K'       :        Begin                                                 Writeln('+Ban A chon Keo');                            Writeln('+Ban B cung chon Keo');                            Writeln('+Keo gap Kep, hoa nhau');                                       End;                'B' :        Begin                                                 Writeln('+Ban A chon Keo');                            Writeln('+Ban B chon Bua');                            Writeln('+Bua dap Keo, B thang');                                       End;                'G' :        Begin                                                 Writeln('+Ban A chon Keo');                            Writeln('+Ban B chon Giay');                            Writeln('+Keo cat Giay, A thang');                                       End;                    End;       'B':         Case Upcase(b) Of                    'K'       :        Begin                                                 Writeln('+Ban A chon Bua');                            Writeln('+Ban B chon Keo');                            Writeln('+Bua dap Keo, A thang');                                       End;                'B' :        Begin                                                 Writeln('+Ban A chon Bua');                            Writeln('+Ban B cung chon Bua');                            Writeln('+Bua gap Bua, hoa nhau');                                       End;                'G' :        Begin                                                 Writeln('+Ban A chon Bua');                            Writeln('+Ban B chon Giay');                            Writeln('+Giay boc Bua, B thang');                                       End;                    End;       'G':         Case Upcase(b) Of                    'K'       :        Begin                                                 Writeln('+Ban A chon Giay');                            Writeln('+Ban B chon Keo');                            Writeln('+Keo cat Giay, B thang');                                       End;                'B' :        Begin                                                 Writeln('+Ban A chon Giay');                            Writeln('+Ban B chon Bua');                            Writeln('+Giay boc Bua, A thang');                                       End;                'G' :        Begin                                                 Writeln('+Ban A chon Giay');                            Writeln('+Ban B cung chon Giay');                            Writeln('+Giay gap Giay, hoa nhau');                                       End;                    End;    End;    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


238/Vẽ hình chử nhật rỗng:
Code:
 Program Ve_hinh_chu_nhat; CONST           Hoathi='*'; Var           r,d,i:Integer;    tiep:Char; (*---------------*)           PROCEDURE Ve(x,y:Integer);    Var           k:Integer;    Begin           For k:=1 To y Do          Write(Hoathi);       Writeln;       For k:=1 To x-2 Do           Writeln(Hoathi,Hoathi:y-1);       For k:=1 To y Do           Write(Hoathi);       Writeln;    End; (*---------------*) BEGIN           Repeat                    Writeln('VE HINH CHU NHAT RONG');           Writeln('   Dung thu tuc');           Writeln('---------------------');           Write('-Chieu rong = ');           Readln(r);           Write('-Chieu dai = ');           Readln(d);           Ve(r,d);           Writeln;       Write('  Co tiep tuc khong ? (c/k) ');       Readln(tiep);    Until Upcase(tiep)='K'; END. 


239/Vẽ tam giác rỗng:
Code:
 Program Tam_giac_rong; Var           cao,i:Byte; Begin           Writeln('VE TAM GIAC RONG');    Writeln('----------------');    Write('-Nhap chieu cao cua tam giac: ');    Readln(cao);    Writeln('*':cao);    For i:=2 To cao-1 Do           Writeln('*':cao-i+1,'*':2*i-2);    For i:=1 To 2*cao-1 Do           Write('*');           Writeln;    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


240/Xếp loại học tập:
Code:
 Program Phan_loai; Var           ten:String;           diem:Integer; Begin           Writeln('XEP LOAI HOC TAP');    Writeln('----------------');    Write('-Cho biet ten: ');    Readln(ten);    Write('-Cho biet diem: ');    Readln(diem);    Case diem Of           0,1,2,3,4:     Begin                                                 Writeln('+Hoc sinh: ',ten);                      Writeln('+So diem : ',diem);                      Writeln('+Xep loai KEM');                                       End;       5,6:                           Begin                                                 Writeln('+Hoc sinh: ',ten);                      Writeln('+So diem : ',diem);                      Writeln('+Xep loai TRUNG BINH');                              End;       7,8:                           Begin                                                 Writeln('+Hoc sinh: ',ten);                      Writeln('+So diem : ',diem);                      Writeln('+Xep loai KHA');                              End;       9:                             Begin                                                 Writeln('+Hoc sinh: ',ten);                      Writeln('+So diem : ',diem);                      Writeln('+Xep loai GIOI');                              End;       10:                            Begin                                                 Writeln('+Hoc sinh: ',ten);                      Writeln('+So diem : ',diem);                      Writeln('+Xep loai XUAT SAC');                              End;       Else        Writeln('Khong co loai diem nay hoac ban go sai');    End;    Writeln;    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln End. 


241/Ma trận chuyển vị:
Code:
 Program Ma_tran_Chuyen_Vi;           Uses Crt;           Const           Max=10;    Var           a:Array[1..Max, 1..Max] Of Integer;    Procedure Tao;           Var       j,k:Integer;    Begin           Randomize;       For k:=1 To Max Do           For j:= 1 To Max Do           a[k,j]:=Random(100);    End;    {----------------}    Procedure Xuat;           Var           k,j:Integer;    Begin           Window(5,3,36,24);           For k:=1 to Max Do           Begin           For j:=1 To Max Do                    Write(a[k,j]:3);             Writeln(#10);          End;       Window(45,3,76,24);       For k:=1 To Max Do           Begin           If Odd(k) Then                    For j:= 1 To Max Do                    Write(a[k,j]:3)             Else                    For J:=Max Downto 1 Do                    Write(a[k,j]:3);             Writeln(#10);          End;    End; BEGIN           ClrScr;    Writeln('CHUYEN VI PHAN TU CUA MA TRAN');    Writeln('     --------------');    Tao;    Xuat;    Readln END. 


242/Giải thuật quicksort:
Code:
 Program Gt_QuickSort;           Uses Crt;           Const           Max=1000;    Type                    Mang = Array[1..Max] Of Integer;    Var           a:Mang;       i:Integer;    {-------------------}    Procedure Hoanvi(Var m,n : Integer);           Var           Tam:Byte;    Begin           Tam:=m;       m:=n;       n:=Tam;    End;    {-------------------}    Procedure Xuat;           Var           i:Integer;    Begin           ClrScr;           For i:= 1 to Max Do           Begin                    If i Mod 240 =0  Then                                                 Readln;                                       Write(' ',a[i]:6,' ');          End;    End;    {-------------------}    Procedure Nhap;           Var          i:Integer;    Begin           For i:=1 To Max Do           a[i]:=Random(1000);       Writeln;       Write('  *Bam phim <Enter> de xem danh sach sap xep');       Readln    End;           {-------------------}    Procedure QuickSort(Var A: Mang; Lo,Hi: Integer);           Procedure Sort(Left, Right:Integer);                    Var                    i,j,x:Integer;           Begin                    i:=Left;                    j:=Right;           x:=a[(Left + Right) Div 2];           Repeat                    While a[i] < x Do                              Inc(i);           While x < a[j] Do                     Dec(j);           If i <=j Then                    Begin                              Hoanvi(a[i],a[j]);                    Inc(i);                    Dec(j);                    End;                    Until i > j;           If Left < j Then                    Sort(Left,j);           If i < Right Then                    Sort(i,Right);           End;    Begin           Sort(Lo,Hi);    End;    {-------------------} BEGIN           ClrScr;    Writeln('GIAI THUAT QUICKSORT');    Writeln('--------------------');    Writeln;           Nhap;    Quicksort(a,1,Max);    Xuat;    Writeln;    Writeln('    Bam phim <Enter> de ket thuc');    Readln END. 


243/Tìm tuần tự:
Code:
 Program Tim_Tuan_Tu;           Uses Crt;           Const           Max= 100;    Type           Mang=Array[1..Max] Of Integer;    Var           Pti: Mang;       So:Integer; {-----------------------------------}    Function TuanTu(X:Integer; A:Mang;N:Integer):Integer;           Var           i:Integer;    Begin           i:=1;       While (i <=N) And Not(X=A[i]) Do           Inc(i);       If i <=N Then           TuanTu:=i       Else           TuanTu:=0;    End; {-----------------------------------}           Procedure TaoMang(Var A:Mang; N:Integer);           Var           i:Integer;    Begin           Randomize;       For i:= 1 To N Do           A[i]:=Random(3000);    End; {-----------------------------------}           Procedure InMang(A:Mang; N:Integer);           Var           i:Integer;    Begin           For i:= 1 To N Do           Write(A[i]:8);       Writeln;    End; {-----------------------------------}           Procedure TimX(X:Integer; A:Mang; N:Integer);           Var           j:Integer;    Begin           j:=TuanTu(X,A,N);       If j <> 0 Then           Writeln('So: ',X:3,' la gia tri cua phan tu thu: ',j:2)       Else           Writeln('Khong co phan tu nao bang so : ',So);       Writeln;    End; {-----------------------------------} BEGIN           ClrScr;           Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM TUAN TU');    Writeln('---------------------------');    Writeln;    Writeln('-Tao 100 so ngau nhien');    TaoMang(Pti,100);    Write('-Bam phim <Enter> de in mang ');    Readln;    InMang(Pti,100);    Repeat           Writeln;           Write('-Ban can tim so nao: ');       Readln(So);       TimX(So,Pti,100);       Write('Bam <Enter> de tim so khac, <Esc> de cham dut ');    Until Readkey = #27; END. 


244/Bản ghi và con trỏ:
Code:
 Program Ban_ghi_va_Con_Tro; Uses Crt; TYPE           ConTro = ^LyLich;    LyLich = RECORD           HoLot : String[17];       Ten   : String[7];       BacLuong,PhuCap,Tong : LongInt;       Next : ConTro;       End; VAR           First, Last, Newp : ConTro;    Ch : Char;    i : Integer; Begin           ClrScr;    GoToXY(5,25);    Write('Bam nut bat ky de tiep tuc. Bam <Esc> de dung ');    Window(1,1,80,24);    Writeln('**       CHUONG TRINH TINH LUONG    **');    Writeln;    Writeln('               Thang 11 nam 1999');    First := NIL; {Khoi tao bien First la con tro rong}    i := 0;    Repeat           i := i + 1;       New(Newp); {Khoi tao bien cn tro moi la bien Newp}       With Newp^ Do           Begin           Write('-Ho cua nguoi thu: ',i:2,' la= ');             Readln(Holot);             Write('-Ten = ');             Readln(Ten);             Write('-Bac luong = ');             Readln(BacLuong);             Write('-Phu cap = ');             Readln(PhuCap);             Tong := Trunc(BacLuong * 102.27) + PhuCap;          End;       If First = NIL Then           First := Newp       Else           Last^.Next := Newp;       Last := Newp;       Last^.Next := NIL;       Ch := Readkey;    Until Ch = #27;    Writeln;    While First <> NIL Do           With First^ Do           Begin           Writeln('-Ong ba: ',HoLot,' ',Ten);             Writeln('-Bac luong: ',BacLuong:8,' -Phu cap: ',PhuCap : 6);                                       Writeln('+Tien linh : ',Tong:8,' Dong');             First :=Next;                                       Writeln;          End;    Readln End. 


245/Quá trình sử dụng biến con trỏ:
Code:
 Program Con_Tro; VAR           p, q : ^Integer; Begin           Writeln('QUA TRINH SU DUNG BIEN CON TRO');    Writeln('------------------------------');    Writeln('-Buoc 1:Khai bao bien con tro p,q');    Writeln('    Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');    Writeln;    Writeln('-Buoc 2:Cap vung nho cho 2 bien dong p,q');           New(p); {Cap phat vung nho cho p^}    New(q); {Cap phat vung nho cho q^}    Writeln('    Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');    Writeln;    Writeln('-Buoc 3:Dien noi dung vao vung nho va thao tac');    p^ := 1;{Dien noi dung vao vung nho cho p^}    q^ := 1;{Dien noi dung vao vung nho cho q^}    p^ := p^ + q^; {Thuc hien bieu thuc chua bien dong}    Writeln('-p^ = ',p^);    Writeln('-q^ = ',q^);    Writeln;    Writeln('    Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');    Writeln;    Writeln('-Buoc 4:Giai phong vung nho ');    Dispose(p);    Dispose(q);    Writeln;           Writeln('       Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');    Readln End. 


246/Thủ tục FREEMEN & DISPOSE:
Code:
 Program Thu_Tuc_FreeMem_Dispose; VAR    p1       : ^Integer;    p2       : ^String;    p3       : ^Real;    k        : Word; Begin           Writeln('THU TUC FREEMEM VA DISPOSE');    Writeln('--------------------------');    Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');    Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;    New(p1);    P1^ :=12345;    Writeln('-Noi dung cua bien dong P1 la: ',P1^);    Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');    Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;    k := Sizeof(p2^);    GetMem(p2,Sizeof(p2^));    P2^ :='Nha sach Minh Khai, 249 Nguyen Thi Minh Khai, Q1, Tel 8.331.124';    Writeln('-Noi dung cua bien dong P2 la: ',P2^);    Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');    Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;           New(p3);    Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');    Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;    Writeln('+   Bam phim <Enter> de xoa bien P1 bang thu tuc Dispose');    Readln;    Dispose(p1);    Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P1 (kieu Integer) ');    Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;    Writeln('+   Bam phim <Enter> de xoa bien P2 bang thu tuc FreeMem');    Readln;    Freemem(p2,k);    Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) ');    Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;    Writeln('+   Bam phim <Enter> de xoa bien P3 bang thu tuc Dispose');    Readln;    Dispose(p3);    Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P1 (kieu Integer) ');    Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;    Writeln('      Bam phim <Enter> de ket thuc ');    Readln End. 


247/Thủ tục Dispose:
Code:
 Program Thu_Tuc_Dispose; VAR    p1       : ^Integer;    p2       : ^String;    p3       : ^Real; Begin           Writeln('THU TUC DISPOSE');    Writeln('---------------');    Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');    Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;    New(p1);    Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');    Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;    New(p2);    Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');    Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;           New(p3);    Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');    Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;    Dispose(p2);    Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) ');    Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');    Readln End. 


248/Thủ tục release:
Code:
 Program Thu_Tuc_Release; VAR    p1       : ^Integer;    p2       : ^String;    p3       : ^Real;    p        : Pointer; Begin           Writeln('THU TUC RELEASE');    Writeln('---------------');    Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');    Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;    New(p1);    Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');    Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;    Mark(p);    New(p2);    Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');    Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;           New(p3);    Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');    Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');    Writeln;    Release(p);    Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) va P3 (kieu Real)');    Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');    Readln End. 


249/Danh sách vòng:
Code:
 Program Danh_Sach_Vong; Uses Crt; TYPE           Chuoi = String[24];    NodePtr = ^Node;    Node = RECORD           Doivien : Chuoi;       Next    : NodePtr;       End; VAR           R : NodePtr;    N  : Word;    HeapTop : Pointer; {--------------------------------------}           Procedure Append(St : Chuoi);    Var           P : NodePtr;    Begin           New(P);       P^.Doivien := St;       If R = Nil Then           R := P       Else           P^.Next := R^.Next;       R^.Next := P;       R := P;    End; {--------------------------------------}           Function Next(P: NodePtr) : NodePtr;    Begin           If P <> R Then           Next := P^.Next       Else           Next := Nil;    End; {--------------------------------------}           procedure Display;    Var           P : NodePtr;    Begin           ClrScr;       P := R^.Next;       While P <> Nil Do           Begin           Writeln(P^.Doivien);             P := Next(P);          End;    End; {--------------------------------------}           Procedure Input;    Var           St : Chuoi;    Begin           Writeln('NHAP DANH SACH DOI VIEN');                    Writeln('-----------------------');                    Writeln;       Repeat                              Write('-Doi vien: ');                              Readln(St);                              Append(St);                              Writeln('          Bam <Enter> de nhap tiep, bam <Esc> de ngung ');           Until Readkey = #27;    End; {--------------------------------------}           Procedure DeleteNode(N :Word; Var P : NodePtr);    Var           i : Word;    Begin           i := 1;       While i < N-1 Do           Begin           P := P^.Next;             Inc(i);          End;       If Next(P) = R Then           R :=R^.Next;       P^.Next := P^.Next^.Next;       P := P^.Next;    End; {--------------------------------------}    Procedure Loaibo;    Var           N,i : Word;       P   : NodePtr;    Begin           Write('-So de dem: ');       Readln(n);       If R <> Nil Then           Begin           P := R^.Next;             While R^.Next <> R Do                    Begin                    DeleteNode(N,P);                   Display;                   GotoXY(10,22);                   Writeln('Bam phim <Enter> de chon doi vien ke tiep ');                   Readln;                End;          End;    End; {--------------------------------------} BEGIN           ClrScr;           Mark(Heaptop);    R := Nil;    Input;    ClrScr;    Loaibo;    ClrScr;    Release(HeapTop); END. 


250/DateObject:
Code:
 Program DateObject; Uses Dos;  {Su dung Unit Dos } TYPE           Date = OBJECT           Month,Day : Byte;       Year : Word;       Procedure Init(dd,mm,yy : Word);       Function StrDate : String;       End; VAR           Today : Date;    Regs : Registers; {----------------------------------}           Procedure Date.Init;    Begin           Day   := dd;           Month := mm;       Year  := yy;    End; {----------------------------------}           Function Date.StrDate;    Var           Strdd,Strmm,Stryy : String[4];    Begin           Str(Day,Strdd);       Str(Month,Strmm);       Str(Year,Stryy);       StrDate := Strdd + '/'+ Strmm + '/' + Stryy;    End; {----------------------------------} BEGIN           Writeln('DINH NGHIA KIEU CHA, KHONG DINH NGHIA KIEU CON');    Writeln('         Xem ngay hien hanh cua may');    Writeln('----------------------------------------------');    Writeln;           Regs.Ah := 42;    MsDos(Regs);    With Regs Do           Today.Init(dl, dh, cx);    Writeln('-Hom nay la ngay: ',Today.StrDate);    Writeln;    Write('       Xem xong, bam <Enter>. . . ');    Readln END. 


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Tài sản của KuteoDnC
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 08:28 PM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |