Go Back   Diễn đàn trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng > Góc học tập - Học tập online - học trực tuyến > Các môn học THPT > Môn Tin học > Tin học lớp 11

Diễn đàn đóng băng dữ liệu từ tháng 08/2016. Thành viên chỉ có thể xem các bài viết và không được tạo mới.

Hướng dẫn chung về kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2012

Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn nhé !
Hữu ích:         Phần mềm dạy và học | Kinh nghiệm học tập | Bài giảng trực tuyến
  Văn mẫu:               Văn mẫu lớp 10 | Văn mẫu lớp 11 | Văn mẫu lớp 12

Hãy sử dụng trình duyệt FireFox hoặc Google Chrome để lướt web nhanh và an toàn hơn .
> Download FireFox < - > Download Google Chrome <Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 3 KuteoDnC Tin học lớp 11 0 28-11-2010 09:51 PM
Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 2 KuteoDnC Tin học lớp 11 0 28-11-2010 09:50 PM
Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 1 KuteoDnC Tin học lớp 11 2 28-11-2010 09:48 PM
Pascal Study 1.0 - học pascal từ cơ bản đến nâng cao Assassin_C7 Phần mềm dạy và học 5 28-01-2010 03:48 PM
Mối liên hệ giữa tam giác pascal và 7 hằng đẳng thức ♥•»…ßi…ƒ€nT…«•██ Toán Học 2 17-01-2010 12:27 PM


Tags - Từ khóa tìm thêm:
bai tap pascal tin hoc 11, cac bai tap tin hoc 11, cac dang bai pascal, cac dang bai tap paccan, cac dang bai tap pascal, cac dang bai tap passcal, cac dang bai tap tin 11, cac dang bai tap tin hoc 11, cac dang bai tap tin hoc lop 11, cac dang bt pascal, các bài tập pascal 11, các bài tập tin học 11, các dạng bài tập pascal, dang bai tap pascal, giai bai tap tin hoc lop 11
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 28-11-2010, 09:54 PM
KuteoDnC's Avatar
  User Profile
KuteoDnCAdmin KuteoDnC is offline
Administrator
   Họ & Tên: Ku tèo
 • Đang học lớp : * Đã ra trường .
 • Niên khóa : 2002 - 2005
 
Tham gia: Oct 2009
Nơi Cư Ngụ: 127.0.0.1
Point: 2,431,715
Đã cảm ơn: 159 bài viết
Được cảm ơn 645 lần trong 184 bài
KuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to beholdKuteoDnC is a splendid one to behold

Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng Trùm tham nhũng 
Total Awards: 8

Send a message via ICQ to KuteoDnC
Default Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 4

Thư Viện Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 4


201/Làm tròn số thực:
Code:
 Program Lam_tron; Var      so:Real;  le:Integer; (*---------------*)      FUNCTION Tron(so:Real;le:Integer):Real;  Var      i,n:LongInt;  Begin      For i:=1 To le+1 Do      so:=so*10;    n:=Trunc(so);    If (n Mod 10) >= 5 Then      n:=(n Div 10) +1    Else      n:=n Div 10;    so:=n;    For i:=1 To le Do      so:=so/10;    Tron:=so;  End; (*---------------*) BEGIN      Writeln('LAM TRON SO THUC');  Writeln(' Su dung ham');  Writeln('----------------');  Write('-Nhap so: ');  Readln(so);  Write('-Can bao nhieu so le: ');  Readln(le);  Writeln;  Writeln('    KET QUA');  Writeln('*So nhap vao = ',so:12:10);  Writeln('*So lam tron = ',Tron(so,le):12:le);  Writeln;  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln END. 


202/Loang màu:
Code:
 Program Loang_mau;      Uses Crt;      Const          St='    Chao mung ban da den voi THPTXuanLoc.CoM    ';      Var      k:Integer;  Procedure Mau(nen,chu:Integer);      Begin      TextBackGround(nen);     TextColor(chu);    End; BEGIN      TextMode(C80);  TextBackGround(Black);  ClrScr;  For k:=2 To 23 Do      Begin      Mau(k Mod 8,(k+4) Mod 8 + 8);     GotoXY(1,k);     Write(St)    End;  Readln END. 


203/Máy tính tay:
Code:
 Program May_tinh_tay; Var      so1,so2,kq:Real;  toantu,tiep:Char;  thuchien:Boolean; Begin      Writeln('    MAY TINH TAY');  Writeln('Thuc hien 4 phep tinh so hoc');  Writeln('----------------------------');  Repeat      Write('-Bam so: ');      Readln(so1);      Write('-Phep toan(+,-,*,/): ');      Readln(toantu);    Write('-Bam so: ');    Readln(so2);    thuchien:=True;    Case toantu Of      '+'   :kq:=so1+so2;     '-'    :kq:=so1-so2;     '*'    :kq:=so1*so2;     '/'    :If so2 <> 0 Then                                  kq:=so1/so2         Else               thuchien:=False;    Else         thuchien:=False;    End;    If thuchien Then      Writeln('+Ket qua = ',kq:6:2)    Else      Writeln('+Khong lam duoc');    Writeln;    Write('-Thuc hien tiep khong ? (C/K) ');    Readln(tiep);  Until Upcase(tiep) = 'K';  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


204/Năm nhuận hay năm thường:
Code:
 Program Nam_nhuan; Var      nam:Word;  nhuan:boolean; Begin      Writeln('NAM NHUAN HAY NAM THUONG');  Writeln('------------------------');  Write('-Nhap vao nam can kiem tra: ');  Readln(nam);  If nam Mod 100 = 0 Then      Nhuan:=(nam Mod 400)=0  Else      Nhuan:=(nam Mod 4)=0;  Write('Nam: ',nam, ' la: ');  If nhuan Then      Writeln('nam nhuan')  Else      Writeln('nam thuong ( khong nhuan)');  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


205/Ngày thứ mấy trong tuần:
Code:
 Program Thu_trong_tuan; Var      thu,ngay,thang:Byte;  Nam,luu:Integer; Begin      Writeln('NGAY THU MAY TRONG TUAN');  Writeln('-----------------------');  Write('-Ngay: ');  Readln(ngay);  Write('-Thang: ');  Readln(thang);  Write('-Nam: ');  Readln(nam);  luu:=nam;  nam:=1900 + (nam Mod 1900);  If thang < 3 Then      Begin      thang:=thang + 12;     nam:=nam - 1;    End;  thu:=ABS(ngay+2*thang+3*(thang+1) Div 5+nam+nam Div 4) Mod 7;  Case thu Of      0    :    Begin               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);        Writeln('    +La ngay Chu Nhat');          End;    1 :    Begin               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);        Writeln('+La ngay Thu Hai');          End;    2 :    Begin               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);        Writeln('    +La ngay Thu Ba');          End;    3 :    Begin               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);        Writeln('    +La ngay Thu Tu');          End;    4 :    Begin               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);        Writeln('    +La ngay Thu Nam');          End;    5 :    Begin               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);        Writeln('    +La ngay Thu Sau');          End;    6 :    Begin               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);        Writeln('    +La ngay Thu Bay');           End;  End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


206/Phân tích N thành tích các thừa số nguyên tố:
Code:
 Program thuaso; Var      n,i:Integer; Begin      Writeln('PHAN TICH N THANH TICH CAC THUA SO NGUYEN TO');  Writeln('--------------------------------------------');  Write('-Nhap so N= ');  Readln(n);  Repeat      i:=2;    While (n Mod i <> 0) And (i < n ) Do      i:=i + 1;    Write(i:4);    n:=n Div i;  Until n=1;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


207/Phân tích số nguyên dương nhỏ nhất:
Code:
 Program Phan_tich;      Const      n=15;  Var      a:Array[1..n, 1..n] Of Longint;    i,j,i1,j1:Integer; Begin      Writeln('PHAN TICH SO NGUYEN DUONG NHO NHAT');  Writeln('----------------------------------');  Writeln;  For i:=1 To n Do      For j:=1 To n Do      a[i,j]:=i*i*i + j*j*j;  Writeln;  Writeln('IN KET QUA');  Writeln('----------');  For i:=1 To n Do      For j:=1 To i Do      Begin      For i1:= i+1 To n Do          For j1:=1 To j-1 Do          If a[i,j]=a[i1,j1] Then          Writeln(a[i,j],' = ',i,' ^3 ',' + ',j,' ^3 ',' = ',           i1,' ^3 ',' + ',j1,' ^3');     End;  Writeln;  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln End. 


208/Phép chia chỉ là phép trừ:
Code:
 Program Phep_chia; Var      chia,bichia,luu,thuong,du:Integer; Begin      Writeln('PHEP CHIA CHI LA PHEP TRU');  Writeln('-------------------------');  Write('-Nhap so bi chia: ');  Readln(bichia);  Write('-Nhap so chia: ');  Readln(chia);  luu:=bichia;  thuong:=0;  While bichia >=chia Do      Begin               bichia:=bichia-chia;     thuong:=thuong+1;    End;  du:=bichia;  Writeln;  Writeln('+Neu dem so ',luu,' chia cho so ',chia,' ket qua la: ');  Writeln(' *So thuong = ',thuong:6);  Writeln(' *So du   = ',du:6);  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


209/Quay Xổ Số:
Code:
 Program Xo_so; Uses Crt; Var      quacau,i:Byte;  ch:Char; BEGIN  ClrScr;  TextColor(Red);  Writeln('               QUAY XO SO');  TextColor(Magenta);  Writeln('            Su dung ham Random');  TextColor(Yellow);  Writeln('            -------------------');  Writeln;  TextColor(Green);  Write('           Cho so qua cau de quay: ');  Readln(quacau);  Writeln;  TextColor(Cyan);  Write('        Bam phim bat ky de bat dau quay xo so');  Repeat      i:= Random(9);  Until KeyPressed;  Writeln;  TextColor(LightBlue);  Write('          Bam phim <Enter> de ngung quay');  Readln;  ch:=ReadKey;  Writeln;  TextColor(Yellow);  Writeln('           KET QUA TRUNG THUONG LA SO: ');  Writeln;  TextColor(Red);  Write('          ');  For i:=1 To quacau Do      Write(' ',Random(9):3);  Writeln;  Writeln;  TextColor(Magenta);  Write('          Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln END. 


210/Số nguyên tố:
Code:
 Program So_nguyen_to; Var      n,i:Integer; Begin      Writeln('SO VUA NHAP CO PHAI LA SO NGUYEN TO ?');  Writeln('-------------------------------------');  Write('-Nhap mot so : ');  Readln(n);  While n > 1 Do      Begin      i:=2;     While (n Mod i <> 0) Do      i:=i+1;       if i=n Then          Writeln('-So ',n,' la so nguyen to')       Else          Writeln('-So ',n,' khong phai la so nguyen to');       Write('-Nhap mot so (so 0 de ngung): ');                 Readln(n);    End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


211/Số ngẫu nhiên:
Code:
 Program So_ngau_Nhien; Uses Crt; CONST      N = 100; VAR      Mang : Array[1..N] Of ^Word;  HeapTop : Pointer; {-------------------------------}      Procedure TaoSo;  Var      i : Byte;  Begin      Randomize;    For i := 1 To N Do      Begin      New(Mang[i]);       Mang[i]^ := Random(999);     End;  End; {-------------------------------}      Procedure SapXep;  Var      i : Byte;    Tam : Word;    KetThuc : Boolean;  Begin      Repeat      KetThuc := True;     For i := 1 To n-1 Do      If Mang[i]^ > Mang[i+1]^ Then          Begin          Tam := Mang[i]^;          Mang[i]^ := Mang[i+1]^;          Mang[i+1]^ := Tam;          KetThuc := False;        End;    Until ketThuc;  End; {-------------------------------}      Procedure InKq;  Var      i :Byte;  Begin      For i := 1 To N Do      Write(Mang[i]^:4);  End; {-------------------------------} BEGIN      ClrScr;  Writeln('      TAO VA SAP XEP THU TU 100 SO NGAU NHIEN');  Writeln('      ---------------------------------------');  Writeln;      Mark(HeapTop);  TaoSo;  SapXep;  Inkq;  Writeln;  Write('      Bam <Enter> . . . ');  Readln;  Release(HeapTop); END. 


212/Số ngày trong tháng:
Code:
 Program So_ngay; Uses Crt; TYPE      Nam=1900..2000;  Thang=1..12;  Ngay=1..31; Var      Nam1,Nam2:Nam;  Thang1,Thang2:Thang;  Ngay1,Ngay2:Ngay;  n:Real;  kq:Boolean;  (*--------------------*)  FUNCTION KTngay(d:Ngay;m:Thang;y:Nam):Boolean;  Begin      KTngay:=True;    Case m Of      4,6,9,11: If d > 30 Then          KTngay:=False;     2 : If (d > 29) Or ((d =29) And (y Mod 4 <> 0)) Then          KTngay:=True;    End;  End;  (*--------------------*)  FUNCTION Julian(d:Ngay;m:Thang;y:Nam):Real; {Lich Julieng}  Var      Tam:Real;  Begin      Tam:=Int((m-14.0)/12.0);    Julian:=d-32075.0+          Int(1461.0*(y+4800.0+Tam)/4.0+    Int(367.0*(m-2.0-Tam*12.0)/12.0)-    Int(3.0*Int(y+4900.00+Tam)/100.0)/4.0)  End;  (*--------------------*) BEGIN      {$R+}  Repeat      ClrScr;    Writeln('  *Nhap moc thoi gian dau');    Write('-Ngay: ');    Readln(Ngay1);    Write('-Thang: ');    Readln(Thang1);    Write('-Nam: ');    Readln(Nam1);    Kq:=KTngay(Ngay1,Thang1,Nam1);    If not Kq Then      Begin      Sound(100);       Delay(50);       NoSound;       Writeln('-Ngay khong hop le');     End;  Until Kq;  Repeat      ClrScr;    Writeln('  *Nhap moc thoi gian cuoi');    Write('-Ngay: ');    Readln(Ngay2);    Write('-Thang: ');    Readln(Thang2);    Write('-Nam: ');    Readln(Nam2);    Kq:=KTngay(Ngay2,Thang2,Nam2);    If not Kq Then      Begin      Sound(100);       Delay(50);       NoSound;       Writeln('-Ngay khong hop le');     End;  Until Kq;  n:=Julian(Ngay2,Thang2,Nam2)-Julian(Ngay1,Thang1,Nam1);  Writeln('Ket qua: ',n:8:0,' ngay');  Writeln;  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln END. 


213/Tháng X có bao nhiêu ngày:
Code:
 Program Ngay_cua_thang; Var      thang,nam,luu,songay:Integer; Begin      Writeln('THANG. X . CO BAO NHIEU NGAY');  Writeln('---------------------------');  Write('-Ban muon hoi thang nao co bao nhieu ngay: ');  Readln(thang);  Write('-Cho biet nam : ');  Readln(nam);  luu:=nam;  Case thang Of      1,3,5,7,8,10,12: songay:=31;    4,6,9,11          : songay:=30;    2 :Case nam Mod 4 Of          1,2,3 :songay:=28;        0      :songay:=29;      End;  End;  If songay >=30 Then      Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:4,', co: ',songay:3,' ngay')  Else      Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:5,', co: ',songay:3,' ngay');  Writeln;  Writeln('  Bam phin <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


214/Tìm 10 số ngẫu nhiên không âm:
Code:
 Program So_ngau_nhien; CONST      N=100; TYPE      Nguyen= Set of 1..N; Var      a:Nguyen;  So,i,spt:Integer; Begin      Writeln('TIM 10 S0 NGUYEN NGAU NHIEN KHONG AM');      Writeln(' NHO HON 100, KHONG TRUNG NHAU');  Writeln('------------------------------------');  spt:=0;  a:=[];  Randomize;  Repeat      So:=Random(100);    If Not (So In a) Then      Begin      a:=a+[So];       Spt:=Spt +1;     End;  Until Spt = 10;  Writeln;  Writeln('10 so ngau nhien nho hon 100 la: ');  Writeln;  For i:= 0 To 100 Do      If i In a Then      Write(i,', ');  Writeln;  Writeln;  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln End. 


215/Tìm 2 phần tử liên tiếp bằng giá trị X:
Code:
 Program Tim_PT_Mang;      Uses Crt;  Var      a:Array[1..1000] Of Integer;  {----------------------------}  Procedure Tao;      Var      k:Integer;  Begin      Randomize;    For k:=1 To 100 Do      a[k]:=Random(100);  End;  {----------------------------}  Procedure Tim;      Var      k,x:Integer;  Begin      Write('-Nhap gia tri X= ');    Readln(x);    For k:=1 To 999 Do      Begin          If a[k] +a[k+1] = X Then          Writeln('a[',K,'] + a[',K+1,']= ',X)      Else          Writeln('Khong co 2 phan tu nao bang: ',X);      End;  End; BEGIN      Writeln('TIM 2 PHAN TU LIEN TIEP BANG GIA TRI X');  Writeln('-------------------------------------');  Writeln;  Tao;  Tim;  Writeln;  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln; END. 


216/Tìm các số nguyên tố từ 2 đến N:
Code:
 Program Tim_so_nguyen_to; Var      n,i,j:Integer;  nguyento:Boolean; Begin      Writeln('TIM CAC SO NGUYEN TO TU 2 DEN N');  Writeln('-------------------------------');  Write('-Nhap so N= ');  Readln(n);  For i:=2 To n Do      Begin     nguyento:=True;     j:=2;      While nguyento And (j <i) Do                         Begin               If (i Mod j)=0 Then               nguyento:=False;          j:=j+1;                         End;     If nguyento Then      Write(i:4);    End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


217/Tìm các ước số của số nguyên:
Code:
 Program uoc_so; Var  i,n:Integer; Begin      Writeln('TIM CAC UOC SO CUA SO NGUYEN');  Writeln('----------------------------');  Write('-Nhap mot so nguyen: ');  Readln(n);  Writeln;  Writeln('+Cac uoc so cua so ',n,' la: ');  Writeln;  For i:=1 To N Do      If (n Mod i) = 0 Then      Write(i:6);      Writeln;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


218/Tìm số lớn nhất trong n số nguyên:
Code:
 Program Cuc_dai; Var      i,n:Byte;  so,solon:Integer; Begin      Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG N SO NGUYEN');  Writeln('---------------------------------');  Write('-Muon nhap bao nhieu so: ');  Readln(n);  i:=1;  Write('-So thu ',i,' = ');  Readln(so);  solon:=so;  For i:=2 To N Do      Begin      Write('-So thu ',i,' = ');     Readln(so);     If solon < so Then      solon:=so;    End;  Writeln;  Writeln('+So lon nhat trong ',n,' so vua nhap la so: ',solon);  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


219/Số lớn nhất và nhỏ nhất:
Code:
 Program So_lon_so_nho; Var      so1,so2,so3,so4,max,min:Integer; Begin      Writeln('TIM SO LON NHAT VA SO NHO NHAT');  Writeln('-----------------------------');  Write('-Nhap so thu nhat: ');  Readln(so1);  Write('-Nhap so thu hai : ');  Readln(so2);  Write('-Nhap so thu ba : ');  Readln(so3);  Write('-Nhap so thu tu : ');  Readln(so4);  max:=so1;  min:=so1;  If max < so2 Then      max:=so2  Else      min:=so2;  If max < so3 Then      max:=so3  Else      min:=so3;  If max < so4 Then      max:=so4;  Writeln;  Writeln('+So lon nhat trong 4 so: ',so1,',',so2,',',so3,',',so4,' la: ',max);  Writeln('+Va so nho nhat trong 4 so do la    : ',min);  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


220/Tính độ dài vectơ:
Code:
 Program Tinh_do_dai_vec_to; Var    x,y,z:Integer;          l:Real; Begin      Writeln('TINH CHIEU DAI VECTO');  Writeln('---------------------');  Writeln;  Write('-Cho biet toa do X : ');  Readln(x);  Write('-Cho biet toa do Y : ');  Readln(y);  Write('-Cho biet toa do Z : ');  Readln(z);  l:= Sqrt(Sqr(x) + Sqr(y) + Sqr(z));  Writeln('+Chieu dai cua vecto = ',l:10:2);  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


221/Tính chu kì dao động con lắc:
Code:
 Program Chu_ky_con_lac; Const      g=918; Var      l,t:Real; Begin      Writeln('TINH CHU KY DAO DONG CON LAC DON');  Writeln('-----------------------');  Write('-Cho biet chieu dai con lac: ');  Readln(l);  t:=2*pi*sqrt(l/g);  Writeln('+Chu ky dao dong dieu hoa cua con lac: ',t:10:3);  Readln; End. 


222/Chu vi diện tích hcn:
Code:
 Program Chu_vi_Dien_tich; Var      d,r,p,s:Integer;  tiep:Char;  (*------------------*)  PROCEDURE Chuvi(x,y:Integer);  Begin      p:=(x+y)*2;  End;  (*------------------*)  PROCEDURE Dientich(x,y:Integer);  Begin      s:=x * y;  End;  (*------------------*) BEGIN      Repeat          Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH HINH CHU NHAT');      Writeln('      Su dung thu tuc');      Writeln('------------------------------------');      Write('-Nhap chieu rong: ');      Readln(r);      Write('-Nhap chieu dai : ');      Readln(d);    Chuvi(r,d);    Dientich(r,d);      Writeln;      Writeln('+Chu vi hinh chu nhat= ',p);      Writeln('+Dien tich hinh chu nhat= ',s);      Writeln;      Write(' Co thuc hien tiep khong ? (c/k) ');      Readln(tiep);  Until (tiep='k') Or (tiep='K'); END. 


223/Chu vi diện tích vòng tròn:
Code:
 Program Vong_tron; Var      Radius,s,cv :Real; Begin      Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH VONG TRON');  Writeln('--------------------------------');  Write('-Cho biet ban kinh : ');  Readln(Radius);  cv:=2*Pi*Radius;  S:=Pi*Radius*Radius;  Writeln;  Writeln('+Chu vi vong tron  = ',cv:10:2);  Writeln('+Dien tich vong tron = ',s:10:2);  Writeln;  Writeln('    Bam phim <Enter> de tro ve cua so soan thao');  Readln End. 


224/Tính dân số sau 5 năm:
Code:
 Program Dan_so; Var      i:Byte;  sodan:LongInt; Begin      Writeln('TINH DAN SO SAU 5 NAM');  Writeln('---------------------');  sodan:=5000000;  Writeln('-So dan hien nay = ',sodan);  Writeln('-Ty le tang dan so hang nam = 1.5%');  Writeln;  Writeln('So dan tang tung nam trong 5 nam toi la:');  For i:=1 To 5 Do      Begin      sodan:=round(sodan * 1.015);     Writeln('-Nam thu ',i,' so dan la: ',sodan,' nguoi');    End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


225/Tính diện tích hình học sơ cấp:
Code:
 Program Hinh_hoc_so_cap; Var      a,b,c,h,r:Integer;  s:Real;  chon:Byte; Begin      Writeln('TINH DIEN TICH HINH HOC SO CAP');  Writeln('------------------------------');  Writeln('  1-Hinh vuong');  Writeln('  2-Hinh chu nhat');  Writeln('  3-Hinh tam gia1c');  Writeln('  4-Hinh thang');  Writeln('  5-Hinh tron');  Writeln;  Write('-Ban chon cac so tu 1 den 5 de tinh dien tich hinh tuong ung');  Readln(chon);  Case chon Of      1    :Begin          Write('-Nhap canh hinh vuong: ');       Readln(a);       s:=a*a;       Writeln('+Dien tich hinh vuong = ',s:10:2,' met vuong');      End;    2 :Begin          Write('-Nhap chieu rong : ');       Readln(a);       Write('-Nhap chieu dai : ');       Readln(b);       s:=a*b;       Writeln('+Dien tich hinh chu nhat = ',s:10:2,' met vuong');      End;    3 :Begin          Write('-Nhap canh day : ');       Readln(a);       Write('-Nhap chieu cao : ');       Readln(h);       s:=a*h/2;       Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:10:2,' met vuong');      End;           4    :Begin          Write('-Nhap day duoi : ');       Readln(a);       Write('-Nhap day tren : ');       Readln(b);       Write('-Nhap chieu cao: ');       Readln(h);       s:=0.5*(a+b)*h;       Writeln('+Dien tich hinh thang = ',s:10:2,' met vuong');      End;    5 :Begin          Write('-Nhap ban kinh : ');       Readln(r);       s:=r*r*pi;       Writeln('+Dien tich hinh tron = ',s:10:2,' met vuong');      End;  End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


226/Tính giai thừa của n:
Code:
 Program Giai_thua; Var      n:Integer; (*---------------------*)      FUNCTION Gt(x:Integer):Integer;  Var      k,s:Integer;  Begin      s:=1;    For k:=1 To x Do      s:=s*k;    Gt:=s;  End; (*---------------------*) BEGIN      Writeln('TINH GIAI THUA CUA N');  Writeln('  Su dung ham');  Writeln('--------------------');  Write('-Nhap N= ');  Readln(n);  Writeln;  Writeln('+Giai thua cua ',n,' = ',Gt(n));  Writeln;  Write(' Bam <Enter> de ket thuc ');  Readln END. 


227/Tính giờ phút giây:
Code:
 Program Tinh_Gio_Phut_Giay; Var      sogiay,gio,phut,giay:Integer; Begin      Writeln('TINH GIO:PHUT:GIAY');  Writeln('------------------');  Write('-Nhap so giay can tinh: ');  Readln(sogiay);  gio:=sogiay DIV 3600;  sogiay:= sogiay MOD 3600;  phut:=sogiay DIV 60;  giay:=sogiay MOD 60;  Writeln;  Writeln('KET QUA CHUYEN DOI');  Writeln('+Neu nhap vao: ',sogiay,' giay');  Writeln('+Doi thanh: ',gio,' gio, ',phut,' phut, ',giay,' giay');  Readln End. 


228/Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đt:
Code:
 Program Tinh_khoang_cach; Var      a,b,c,d,x,y:Real; Begin      Writeln('TINH KHOANG CACH TU 1 DIEM DEN DUONG THANG');  Writeln('------------------------------------------');  Write('-Nhap he so a= ');  Readln(a);  Write('-Nhap he so b= ');  Readln(b);  Write('-Nhap he so c= ');  Readln(c);  Write('-Nhap toa do x= ');  Readln(x);  Write('-Nhap toa do y= ');  Readln(y);  d:=((a*x) + (b*y) + c) / Sqrt(Sqr(a) + Sqr(b));  Writeln('+Khoang cach tu diem I den duong thang la: ',d:10:2);  Readln End. 


229/Tính sin(x):
Code:
 Program Tinh_sin; Var      goc:Integer;      rad,x:Real; Begin      Writeln('TINH SIN(X)');  Writeln('-----------');  Write('-Nhap vao mot goc: ');  Readln(goc);  rad:=(pi * goc) / 180;  x:=sin(rad);  Writeln('+Sin(',goc:2,') = ',x:10:8);  Readln; End. 


230/Tính tiền gửi ngân hàng:
Code:
 Program Tinh_tien; Var      v:Integer;  l,n:Real; Begin      Writeln('TINH TIEN GUI NGAN HANG');  Writeln('-------------------');  Writeln;  Write('-So tien gui = ');  Readln(v);  Write('-Lai suat  = ');  Readln(l);  n:=(v * (1 + (l/100)));  Writeln('*Neu gui: ',v,' dong, lai suat 1 nam= ',l:4:2,' %');  Writeln('*So tien lai trong 1 nam = ',Round(v*l/100),' dong');  Writeln('*Von + Lai trong 1 nam  = ',Round(n),' dong');  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


231/Tổ hợp chập k của n:
Code:
 Program To_hop_chp_k_cua_N; Var      i,k,n:Integer;  c:Real; Begin      Writeln('TINH TO HOP CHAP k CUA N');  Writeln('   Voi k <= N');  Writeln('------------------------');  Write('-Nhap so N= ');  Readln(n);  Write('-Nhap so phan tu k= ');  Readln(k);  If k > N Then      Writeln('+Vi k lon hon N nen khong tinh duoc')  Else      Begin      c:=1;     For i:=1 To k Do      c:=c*(n-k+i)/i;               Writeln('+To hop chap ',k,' cua ',n,' la: ',c:2:2);    End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


232/Tổng bình phương các số lẻ:
Code:
 Program Tong_binh_phuong; Var      i,n,tong:Integer; Begin      Writeln('TINH TONG BINH PHUONG CAC SO LE');  Writeln('     Tu 1 den N');  Writeln('-------------------------------');  Write('-Nhap N= ');  Readln(n);  tong:=0;  For i:=1 To N Do      If odd(i) Then      tong:=tong+sqr(i);  Writeln;  Writeln('+Tong binh phuong cac so le cua ',n,' so nguyen= ',tong);  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


233/Tổng nghịch đảo n số nguyên đầu tiên:
Code:
 Program Tong_nghich_dao; Var      n,i:Integer;  s:Real; Begin      Writeln('TINH TONG NGHICH DAO N SO NGUYEN DAU TIEN');  Writeln('-----------------------------------------');  Write('-Nhap so N= ');  Readln(n);  S:=0;  For i:= 1 To N Do      S:=S+(1/i);  Writeln;  Writeln('+Tong nghich dao cua ',n,' so nguyen dau tien= ',S:0:2);  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


234/Giá trị của X luỹ thừ N:
Code:
 Program Luy_thua; Var      x,n,tich,luythua:Integer; Begin      Writeln('TINH TRI CUA X LUY THUA N');  Writeln('-------------------------');  Write('-Nhap vao so X= ');  Readln(x);  Write('-Nhap vao luy thua N= ');  Readln(n);  tich:=1;  luythua:=1;  While luythua <= n Do      Begin      tich:=tich * x;     luythua:=luythua + 1;    End;      Writeln;  Writeln(x,' luy thua ',n,' = ',tich);  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


235/Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất:
Code:
 Program Uoc_so_chung_Boi_so_chung; Var      so1,so2:Word;  p:LongInt;  tiep:Char; Begin      Writeln('TINH UOC SO CHUNG LON NHAT, BOI SO CHUNG NHO NHAT');  Writeln('    Su dung vong lap Repeat... Until');  Writeln('-------------------------------------------------');  Repeat      Writeln;    Write('-Nhap so thu nhat: ');    Readln(so1);    Write('-Nhap so thu hai : ');    Readln(so2);    p:=so1 * so2;    Write('+Uoc so chung lon nhat cua ',so1,' va ',so2,' la: ');    Repeat      if so1 > so2 Then      so1:=so1 - so2     Else      so2:=so2 - so1;    Until so1=so2;    Writeln(so1);    Writeln;    Writeln('+Boi so chung nho nhat: ',P Div so1);    Writeln;    Write('-Co tiep tuc nua khong ? (C/K) ');    Readln(tiep);  Until Upcase(tiep)='K';  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln End. 


236/Tổng tích ma trận:
Code:
 Program Tong_Tich_Ma_tran;      Uses Crt;  Type      Matran=array[1..3,1..3] Of Integer;  Var      a,b,c,d:Matran;    i,j,k:Byte;    Ch:Char;  {*****************************}  Procedure Nhap(Var m:Matran; Ten:Char);  Begin      ClrScr;    GotoXY(26,6);    Write('-Nhap ma tran: ',Ten);    For i:=1 To 3 Do      For j:=1 to 3 Do      Begin          GotoXY(20*i-8,10+2*j);        Write(Ten,'[',i,',',j,']= ');        Readln(m[i,j]);       End;  End;  {*****************************}  Procedure Xuat(m:Matran; Ten:Char);  Begin      ClrScr;    GotoXY(26,6);    Write('CAC PHAN TU CUA MA TRAN: ',Ten);    For i:=1 To 3 Do      For j:=1 To 3 Do      Begin          GotoXY(20*i-8,10+2*j);        Write(Ten,'[',i,',',']= ',m[i,j]);       End;  End;  {*****************************} BEGIN      Nhap(a,'A');  Nhap(b,'B');  For i:=1 To 3 Do      For j:=1 To 3 Do      c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];  Writeln;  Writeln('MA TRAN TONG');  Writeln;  Xuat(c,'C');  GotoXY(10,25);  Write('Bam phim <Esc> de xem ma tran tich');  For i:=1 to 3 Do      For j:=1 To 3 Do      Begin      d[i,j]:=0;       For k:=1 To 3 Do          d[i,j]:=a[i,k]*b[k,j]+d[i,j];     End;  Repeat      Ch:=Readkey;    If Ch=#0 then      Ch:=Readkey;  Until Ch=#27;  Writeln('MA TRAN TICH= ');  Xuat(d,'D');  Repeat  Until KeyPressed; END. 


237/Trò chơi One Two Three:
Code:
 Program One_Two_Three; Var      a,b:Char; Begin      Writeln('TRO CHOI ONE TWO THREE');  Writeln(' Keo (k), Bua (b), Giay (g)');  Writeln('---------------------------');  Write('-Ban A chon: ');  Readln(a);  Write('-Ban B chon: ');  Readln(b);  Case Upcase(a) Of      'K':   Case Upcase(b) Of               'K'    :    Begin                         Writeln('+Ban A chon Keo');              Writeln('+Ban B cung chon Keo');              Writeln('+Keo gap Kep, hoa nhau');                    End;        'B' :    Begin                         Writeln('+Ban A chon Keo');              Writeln('+Ban B chon Bua');              Writeln('+Bua dap Keo, B thang');                    End;        'G' :    Begin                         Writeln('+Ban A chon Keo');              Writeln('+Ban B chon Giay');              Writeln('+Keo cat Giay, A thang');                    End;          End;    'B':     Case Upcase(b) Of          'K'    :    Begin                         Writeln('+Ban A chon Bua');              Writeln('+Ban B chon Keo');              Writeln('+Bua dap Keo, A thang');                    End;        'B' :    Begin                         Writeln('+Ban A chon Bua');              Writeln('+Ban B cung chon Bua');              Writeln('+Bua gap Bua, hoa nhau');                    End;        'G' :    Begin                         Writeln('+Ban A chon Bua');              Writeln('+Ban B chon Giay');              Writeln('+Giay boc Bua, B thang');                    End;          End;    'G':     Case Upcase(b) Of          'K'    :    Begin                         Writeln('+Ban A chon Giay');              Writeln('+Ban B chon Keo');              Writeln('+Keo cat Giay, B thang');                    End;        'B' :    Begin                         Writeln('+Ban A chon Giay');              Writeln('+Ban B chon Bua');              Writeln('+Giay boc Bua, A thang');                    End;        'G' :    Begin                         Writeln('+Ban A chon Giay');              Writeln('+Ban B cung chon Giay');              Writeln('+Giay gap Giay, hoa nhau');                    End;          End;  End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


238/Vẽ hình chử nhật rỗng:
Code:
 Program Ve_hinh_chu_nhat; CONST      Hoathi='*'; Var      r,d,i:Integer;  tiep:Char; (*---------------*)      PROCEDURE Ve(x,y:Integer);  Var      k:Integer;  Begin      For k:=1 To y Do     Write(Hoathi);    Writeln;    For k:=1 To x-2 Do      Writeln(Hoathi,Hoathi:y-1);    For k:=1 To y Do      Write(Hoathi);    Writeln;  End; (*---------------*) BEGIN      Repeat          Writeln('VE HINH CHU NHAT RONG');      Writeln('  Dung thu tuc');      Writeln('---------------------');      Write('-Chieu rong = ');      Readln(r);      Write('-Chieu dai = ');      Readln(d);      Ve(r,d);      Writeln;    Write(' Co tiep tuc khong ? (c/k) ');    Readln(tiep);  Until Upcase(tiep)='K'; END. 


239/Vẽ tam giác rỗng:
Code:
 Program Tam_giac_rong; Var      cao,i:Byte; Begin      Writeln('VE TAM GIAC RONG');  Writeln('----------------');  Write('-Nhap chieu cao cua tam giac: ');  Readln(cao);  Writeln('*':cao);  For i:=2 To cao-1 Do      Writeln('*':cao-i+1,'*':2*i-2);  For i:=1 To 2*cao-1 Do      Write('*');      Writeln;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


240/Xếp loại học tập:
Code:
 Program Phan_loai; Var      ten:String;      diem:Integer; Begin      Writeln('XEP LOAI HOC TAP');  Writeln('----------------');  Write('-Cho biet ten: ');  Readln(ten);  Write('-Cho biet diem: ');  Readln(diem);  Case diem Of      0,1,2,3,4:   Begin                         Writeln('+Hoc sinh: ',ten);           Writeln('+So diem : ',diem);           Writeln('+Xep loai KEM');                    End;    5,6:              Begin                         Writeln('+Hoc sinh: ',ten);           Writeln('+So diem : ',diem);           Writeln('+Xep loai TRUNG BINH');               End;    7,8:              Begin                         Writeln('+Hoc sinh: ',ten);           Writeln('+So diem : ',diem);           Writeln('+Xep loai KHA');               End;    9:               Begin                         Writeln('+Hoc sinh: ',ten);           Writeln('+So diem : ',diem);           Writeln('+Xep loai GIOI');               End;    10:              Begin                         Writeln('+Hoc sinh: ',ten);           Writeln('+So diem : ',diem);           Writeln('+Xep loai XUAT SAC');               End;    Else    Writeln('Khong co loai diem nay hoac ban go sai');  End;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln End. 


241/Ma trận chuyển vị:
Code:
 Program Ma_tran_Chuyen_Vi;      Uses Crt;      Const      Max=10;  Var      a:Array[1..Max, 1..Max] Of Integer;  Procedure Tao;      Var    j,k:Integer;  Begin      Randomize;    For k:=1 To Max Do      For j:= 1 To Max Do      a[k,j]:=Random(100);  End;  {----------------}  Procedure Xuat;      Var      k,j:Integer;  Begin      Window(5,3,36,24);      For k:=1 to Max Do      Begin      For j:=1 To Max Do          Write(a[k,j]:3);       Writeln(#10);     End;    Window(45,3,76,24);    For k:=1 To Max Do      Begin      If Odd(k) Then          For j:= 1 To Max Do          Write(a[k,j]:3)       Else          For J:=Max Downto 1 Do          Write(a[k,j]:3);       Writeln(#10);     End;  End; BEGIN      ClrScr;  Writeln('CHUYEN VI PHAN TU CUA MA TRAN');  Writeln('   --------------');  Tao;  Xuat;  Readln END. 


242/Giải thuật quicksort:
Code:
 Program Gt_QuickSort;      Uses Crt;      Const      Max=1000;  Type          Mang = Array[1..Max] Of Integer;  Var      a:Mang;    i:Integer;  {-------------------}  Procedure Hoanvi(Var m,n : Integer);      Var      Tam:Byte;  Begin      Tam:=m;    m:=n;    n:=Tam;  End;  {-------------------}  Procedure Xuat;      Var      i:Integer;  Begin      ClrScr;      For i:= 1 to Max Do      Begin          If i Mod 240 =0 Then                         Readln;                    Write(' ',a[i]:6,' ');     End;  End;  {-------------------}  Procedure Nhap;      Var     i:Integer;  Begin      For i:=1 To Max Do      a[i]:=Random(1000);    Writeln;    Write(' *Bam phim <Enter> de xem danh sach sap xep');    Readln  End;      {-------------------}  Procedure QuickSort(Var A: Mang; Lo,Hi: Integer);      Procedure Sort(Left, Right:Integer);          Var          i,j,x:Integer;      Begin          i:=Left;          j:=Right;      x:=a[(Left + Right) Div 2];      Repeat          While a[i] < x Do               Inc(i);      While x < a[j] Do           Dec(j);      If i <=j Then          Begin               Hoanvi(a[i],a[j]);          Inc(i);          Dec(j);          End;          Until i > j;      If Left < j Then          Sort(Left,j);      If i < Right Then          Sort(i,Right);      End;  Begin      Sort(Lo,Hi);  End;  {-------------------} BEGIN      ClrScr;  Writeln('GIAI THUAT QUICKSORT');  Writeln('--------------------');  Writeln;      Nhap;  Quicksort(a,1,Max);  Xuat;  Writeln;  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');  Readln END. 


243/Tìm tuần tự:
Code:
 Program Tim_Tuan_Tu;      Uses Crt;      Const      Max= 100;  Type      Mang=Array[1..Max] Of Integer;  Var      Pti: Mang;    So:Integer; {-----------------------------------}  Function TuanTu(X:Integer; A:Mang;N:Integer):Integer;      Var      i:Integer;  Begin      i:=1;    While (i <=N) And Not(X=A[i]) Do      Inc(i);    If i <=N Then      TuanTu:=i    Else      TuanTu:=0;  End; {-----------------------------------}      Procedure TaoMang(Var A:Mang; N:Integer);      Var      i:Integer;  Begin      Randomize;    For i:= 1 To N Do      A[i]:=Random(3000);  End; {-----------------------------------}      Procedure InMang(A:Mang; N:Integer);      Var      i:Integer;  Begin      For i:= 1 To N Do      Write(A[i]:8);    Writeln;  End; {-----------------------------------}      Procedure TimX(X:Integer; A:Mang; N:Integer);      Var      j:Integer;  Begin      j:=TuanTu(X,A,N);    If j <> 0 Then      Writeln('So: ',X:3,' la gia tri cua phan tu thu: ',j:2)    Else      Writeln('Khong co phan tu nao bang so : ',So);    Writeln;  End; {-----------------------------------} BEGIN      ClrScr;      Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM TUAN TU');  Writeln('---------------------------');  Writeln;  Writeln('-Tao 100 so ngau nhien');  TaoMang(Pti,100);  Write('-Bam phim <Enter> de in mang ');  Readln;  InMang(Pti,100);  Repeat      Writeln;      Write('-Ban can tim so nao: ');    Readln(So);    TimX(So,Pti,100);    Write('Bam <Enter> de tim so khac, <Esc> de cham dut ');  Until Readkey = #27; END. 


244/Bản ghi và con trỏ:
Code:
 Program Ban_ghi_va_Con_Tro; Uses Crt; TYPE      ConTro = ^LyLich;  LyLich = RECORD      HoLot : String[17];    Ten  : String[7];    BacLuong,PhuCap,Tong : LongInt;    Next : ConTro;    End; VAR      First, Last, Newp : ConTro;  Ch : Char;  i : Integer; Begin      ClrScr;  GoToXY(5,25);  Write('Bam nut bat ky de tiep tuc. Bam <Esc> de dung ');  Window(1,1,80,24);  Writeln('**    CHUONG TRINH TINH LUONG  **');  Writeln;  Writeln('        Thang 11 nam 1999');  First := NIL; {Khoi tao bien First la con tro rong}  i := 0;  Repeat      i := i + 1;    New(Newp); {Khoi tao bien cn tro moi la bien Newp}    With Newp^ Do      Begin      Write('-Ho cua nguoi thu: ',i:2,' la= ');       Readln(Holot);       Write('-Ten = ');       Readln(Ten);       Write('-Bac luong = ');       Readln(BacLuong);       Write('-Phu cap = ');       Readln(PhuCap);       Tong := Trunc(BacLuong * 102.27) + PhuCap;     End;    If First = NIL Then      First := Newp    Else      Last^.Next := Newp;    Last := Newp;    Last^.Next := NIL;    Ch := Readkey;  Until Ch = #27;  Writeln;  While First <> NIL Do      With First^ Do      Begin      Writeln('-Ong ba: ',HoLot,' ',Ten);       Writeln('-Bac luong: ',BacLuong:8,' -Phu cap: ',PhuCap : 6);                    Writeln('+Tien linh : ',Tong:8,' Dong');       First :=Next;                    Writeln;     End;  Readln End. 


245/Quá trình sử dụng biến con trỏ:
Code:
 Program Con_Tro; VAR      p, q : ^Integer; Begin      Writeln('QUA TRINH SU DUNG BIEN CON TRO');  Writeln('------------------------------');  Writeln('-Buoc 1:Khai bao bien con tro p,q');  Writeln('  Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');  Writeln;  Writeln('-Buoc 2:Cap vung nho cho 2 bien dong p,q');      New(p); {Cap phat vung nho cho p^}  New(q); {Cap phat vung nho cho q^}  Writeln('  Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');  Writeln;  Writeln('-Buoc 3:Dien noi dung vao vung nho va thao tac');  p^ := 1;{Dien noi dung vao vung nho cho p^}  q^ := 1;{Dien noi dung vao vung nho cho q^}  p^ := p^ + q^; {Thuc hien bieu thuc chua bien dong}  Writeln('-p^ = ',p^);  Writeln('-q^ = ',q^);  Writeln;  Writeln('  Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');  Writeln;  Writeln('-Buoc 4:Giai phong vung nho ');  Dispose(p);  Dispose(q);  Writeln;      Writeln('    Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');  Readln End. 


246/Thủ tục FREEMEN & DISPOSE:
Code:
 Program Thu_Tuc_FreeMem_Dispose; VAR  p1    : ^Integer;  p2    : ^String;  p3    : ^Real;  k    : Word; Begin      Writeln('THU TUC FREEMEM VA DISPOSE');  Writeln('--------------------------');  Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;  New(p1);  P1^ :=12345;  Writeln('-Noi dung cua bien dong P1 la: ',P1^);  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;  k := Sizeof(p2^);  GetMem(p2,Sizeof(p2^));  P2^ :='Nha sach Minh Khai, 249 Nguyen Thi Minh Khai, Q1, Tel 8.331.124';  Writeln('-Noi dung cua bien dong P2 la: ',P2^);  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;      New(p3);  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;  Writeln('+  Bam phim <Enter> de xoa bien P1 bang thu tuc Dispose');  Readln;  Dispose(p1);  Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P1 (kieu Integer) ');  Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;  Writeln('+  Bam phim <Enter> de xoa bien P2 bang thu tuc FreeMem');  Readln;  Freemem(p2,k);  Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) ');  Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;  Writeln('+  Bam phim <Enter> de xoa bien P3 bang thu tuc Dispose');  Readln;  Dispose(p3);  Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P1 (kieu Integer) ');  Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');  Readln End. 


247/Thủ tục Dispose:
Code:
 Program Thu_Tuc_Dispose; VAR  p1    : ^Integer;  p2    : ^String;  p3    : ^Real; Begin      Writeln('THU TUC DISPOSE');  Writeln('---------------');  Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;  New(p1);  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;  New(p2);  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;      New(p3);  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;  Dispose(p2);  Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) ');  Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');  Readln End. 


248/Thủ tục release:
Code:
 Program Thu_Tuc_Release; VAR  p1    : ^Integer;  p2    : ^String;  p3    : ^Real;  p    : Pointer; Begin      Writeln('THU TUC RELEASE');  Writeln('---------------');  Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;  New(p1);  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;  Mark(p);  New(p2);  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;      New(p3);  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');  Writeln;  Release(p);  Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) va P3 (kieu Real)');  Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');  Readln End. 


249/Danh sách vòng:
Code:
 Program Danh_Sach_Vong; Uses Crt; TYPE      Chuoi = String[24];  NodePtr = ^Node;  Node = RECORD      Doivien : Chuoi;    Next  : NodePtr;    End; VAR      R : NodePtr;  N : Word;  HeapTop : Pointer; {--------------------------------------}      Procedure Append(St : Chuoi);  Var      P : NodePtr;  Begin      New(P);    P^.Doivien := St;    If R = Nil Then      R := P    Else      P^.Next := R^.Next;    R^.Next := P;    R := P;  End; {--------------------------------------}      Function Next(P: NodePtr) : NodePtr;  Begin      If P <> R Then      Next := P^.Next    Else      Next := Nil;  End; {--------------------------------------}      procedure Display;  Var      P : NodePtr;  Begin      ClrScr;    P := R^.Next;    While P <> Nil Do      Begin      Writeln(P^.Doivien);       P := Next(P);     End;  End; {--------------------------------------}      Procedure Input;  Var      St : Chuoi;  Begin      Writeln('NHAP DANH SACH DOI VIEN');          Writeln('-----------------------');          Writeln;    Repeat               Write('-Doi vien: ');               Readln(St);               Append(St);               Writeln('     Bam <Enter> de nhap tiep, bam <Esc> de ngung ');      Until Readkey = #27;  End; {--------------------------------------}      Procedure DeleteNode(N :Word; Var P : NodePtr);  Var      i : Word;  Begin      i := 1;    While i < N-1 Do      Begin      P := P^.Next;       Inc(i);     End;    If Next(P) = R Then      R :=R^.Next;    P^.Next := P^.Next^.Next;    P := P^.Next;  End; {--------------------------------------}  Procedure Loaibo;  Var      N,i : Word;    P  : NodePtr;  Begin      Write('-So de dem: ');    Readln(n);    If R <> Nil Then      Begin      P := R^.Next;       While R^.Next <> R Do          Begin          DeleteNode(N,P);          Display;          GotoXY(10,22);          Writeln('Bam phim <Enter> de chon doi vien ke tiep ');          Readln;        End;     End;  End; {--------------------------------------} BEGIN      ClrScr;      Mark(Heaptop);  R := Nil;  Input;  ClrScr;  Loaibo;  ClrScr;  Release(HeapTop); END. 


250/DateObject:
Code:
 Program DateObject; Uses Dos; {Su dung Unit Dos } TYPE      Date = OBJECT      Month,Day : Byte;    Year : Word;    Procedure Init(dd,mm,yy : Word);    Function StrDate : String;    End; VAR      Today : Date;  Regs : Registers; {----------------------------------}      Procedure Date.Init;  Begin      Day  := dd;      Month := mm;    Year := yy;  End; {----------------------------------}      Function Date.StrDate;  Var      Strdd,Strmm,Stryy : String[4];  Begin      Str(Day,Strdd);    Str(Month,Strmm);    Str(Year,Stryy);    StrDate := Strdd + '/'+ Strmm + '/' + Stryy;  End; {----------------------------------} BEGIN      Writeln('DINH NGHIA KIEU CHA, KHONG DINH NGHIA KIEU CON');  Writeln('     Xem ngay hien hanh cua may');  Writeln('----------------------------------------------');  Writeln;      Regs.Ah := 42;  MsDos(Regs);  With Regs Do      Today.Init(dl, dh, cx);  Writeln('-Hom nay la ngay: ',Today.StrDate);  Writeln;  Write('    Xem xong, bam <Enter>. . . ');  Readln END. 


***Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ***
Copy nội dung dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Tài sản của KuteoDnC
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Xin thông báo, bây giờ là 08:46 PM

Tổng lượng truy cập diễn đàn Tranphudn.Com
Powered by vBulletin
Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
Website hiển thị tốt nhất ở trình duyệt Chrome hoặc FireFox và chế độ toàn màn hình
Khi tham gia diễn đàn tức là bạn đã đồng ý với Nội quy diễn đàn
BQT Không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết mà các thành viên đăng tải lên diễn đàn
Địa chỉ trường: 11 Lê Thánh Tôn - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3822851

tran phu | de thi dh 2011 | de thi dai hoc 2011 | de thi dai hoc 2011 | Thu vien giao an dien tu| giao an dien tu| Giao an lop 10| Giao an lop 11| Giao an lop 12| Kinh nghiem hoc tap| van mau lop 9| Van mau lop 10| Van mau lop 11| Van mau lop 12| THPT Trần Phú Đà Nẵng | Thế hệ trẻ Yêu Hóa Học | doc truyen conan | meo choi lmht| soan bai | do go doc | top keywords, bua | mod skin lol - Mod - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System - ao khoac naruto - ao khoac hokage - moc khoa giay | |